งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6

2 คลื่น (waves) 1. คลื่น (waves) 2. สมบัติของคลื่น (property of waves) 3. คลื่นเสียง (sound waves) 4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic)

3 4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)

4 ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 2. นำเสนอประโยชน์ และอันตรายที่เกิดจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าได้

5 4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic) 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3. ประโยชน์ของคลื่นวิทยุ 4. ประโยชน์ของไมโครเวฟ 5. ประโยชน์ของรังสีอินฟราเรด 6. ประโยชน์ของรังสีอัลตราไวโอเลต 7. ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ 8. ประโยชน์ของรังสีแกมมา

6 กฎมือขวา ทิศของแรงแม่เหล็ก เป็นไปตามกฎมือขวา โดยให้นิ้วทั้งสี่ทิศตาม ความเร็ว (v) จากนั้นวนนิ้วทั้งสี่เข้าหา สนามแม่เหล็ก (B) โดยที่มุม σ มีค่า http://www.rsu.ac.th/tlsd/e_learning/b_field/mag4.htm

7 ทิศของแรงแม่เหล็กที่กระทำบน ประจุบวก และ ประจุ ลบตามกฎ มือขวา กรณีประจุบวก (+q) เคลื่อนที่ภายใน สนามแม่เหล็ก (B) แรงที่กระทำบนประจุบวก คือผลจากการ cross เวกเตอร์ระหว่างความเร็ว (v) กับสนามแม่เหล็ก (B) โดยให้นิ้วทั้งสี่ทิศตาม ความเร็ว จากนั้นกวาดนิ้ว ทั้งสี่เข้าหาสนามแม่เหล็ก ( โดยกวาดตามมุมที่มีค่า น้อย ) นิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศ ของแรงดังรูปทางซ้ายมือ http://www.rsu.ac.th/tlsd/e_learning/b_field/mag4.htm

8 ทิศของแรงแม่เหล็กที่กระทำบน ประจุบวก และ ประจุ ลบตามกฎ มือขวา สำหรับประจุลบ (-q) ทิศของแรงแสดงดัง รูปทางซ้ายมือ ทำเช่นเดียวกับประจุ บวก (+q) เพียงแต่ ทิศตรงกันข้ามกับ ประจุบวก นั่นคือทิศตรงกันข้าม กับนิ้วหัวแม่มือ http://www.rsu.ac.th/tlsd/e_learning/b_field/mag4.htm

9 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงสมบัติของคลื่นเหมือนกัน ดังนี้ 1. มีการสะท้อน มีการหักเห มีการแทรกสอด และมีการเลี้ยวเบนได้ 2. เคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้เร็วเท่ากัน และเร็ว เท่ากับแสง v = c ; c = 3 x 10 8 m/s 3. V = fλ ในตัวกลางที่ไม่ใช่สุญญากาศ v ไม่ เท่ากัน

10 James Clerk Maxwell http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Gallery/Gallery9.html

11 Heinrich Hertz http://www.sparkmuseum.com/HERTZ.HTM

12 ตัวอย่างแบบฝึกหัด 1) จงหาอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแก้ว ถ้าคลื่นนี้มีความถี่ 10 8 Hz และมีความยาวคลื่น 2 m (2 x 10 8 m/s)

13 2. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่อเนื่องกันเป็น ช่วงกว้างเราเรียกช่วงความถี่เหล่านี้ว่า " สเปกตรัม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า " และมีชื่อเรียกช่วงต่าง ๆ ของความถี่ต่างกันตามแหล่งกำเนิดและวิธีการ ตรวจวัดคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ ในสเปกตรัมมีสมบัติ ที่สำคัญเหมือนกันคือ เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว เท่ากับแสงและมีพลังงานส่งผ่านไปพร้อมกับคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่ มนุษย์สร้างขึ้นมีชื่อเรียกดังนี้

14 http://www.chemistry.ohio-state.edu/~grandinetti/teaching/Chem121/lectures/waveparticle/waveparticlelight.html

15 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ แมกซ์เวลล์ สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนำให้เกิด สนามไฟฟ้าขึ้นรอบ ๆ และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนำ ให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ โดยการ เหนี่ยวนำจะเกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ เรียงลำดับจากความถี่ต่ำสุดไปสูงสุด ได้ดังนี้ คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ รังสีอินฟาเรด แสง รังสีอุลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา

16 Electromagnetic spectrum http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/health/facts/general/radiowaves.shtml

17 http://universe.nasa.gov/program/bh-finder.html

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Radio

19 http://lasp.colorado.edu/cassini/education/Electromagnetic%20Spectrum.htm

20 http://www.colourware.co.uk/cpfaq/q1-1.htm

21 3. ประโยชน์ของคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุ ใช้ในการสื่อสาร 1.1 ระบบ A.M. (amplitude modulation) ส่ง สัญญาณได้ทั้งคลื่นดินและคลื่นฟ้า ( สะท้อนได้ดีที่ บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ ) 1.2 ระบบ F.M. (frequency modulation) ส่ง สัญญาณได้เฉพาะคลื่นดิน

22 A.M. (amplitude modulation) http://www.sitefinder.radio.gov.uk/mobilework.htm

23 A.M., F.M. http://www.physik.rwth-aachen.de/~hebbeker/lectures/ph1_0102/p112_l05.htm

24 4. ประโยชน์ของไมโครเวฟ คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ สะท้อนจากผิวโลหะ ได้ดีในการส่งสัญญาณอาศัยสถานีถ่ายทอด หรือ ใช้ดาวเทียม ใช้ประโยชน์ในการตรวจหาตำแหน่งวัตถุที่เรียกว่า " เรดาร์ " เตาไมโครเวฟ

25 5. ประโยชน์ของรังสีอินฟราเรด (infrared rays) รังสีอินฟราเรด มนุษย์รับรู้ในรูปความร้อน ( ทาง ผิวหนัง ) ใช้ในรีโมทคอนโทล เครื่องปิ้งขนมปัง โทรศัพท์กับเส้นใยนำแสง สามารถใช้กับฟิล์มถ่ายรูปบางชนิดได้

26 6. ประโยชน์ของรังสี อัลตราไวโอเลต (Ultraviolet rays) การใช้รังสีอัลตราไวโอเลตเปลี่ยนสีผิว การเปลี่ยนรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นแสง

27 Ultraviolet rays http://www.flybusters.co.nz/index.html?pathname=/traps/mosquito.html

28 7. ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ (X- rays) มีประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจดูความ ผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย ในวงการอุตสาหกรรมใช้ในการตรวจหารอยร้าว ภายในชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่ ใช้ตรวจหาอาวุธปืนหรือระเบิดในกระเป๋าเดินทาง ศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึก การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์

29 x-ray http://www.answers.com/topic/x-ray http://www.rajivshah.com/camera/archives/2005/05/

30 8. ประโยชน์ของรังสีแกมมา ( Ү - rays) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ สามารถกระตุ้นปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ มีอำนาจทะลุ ทะลวงสูง ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยรังสีแกมมา ฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยรังสีแกมมา

31 Gamma Rays http://www.spacetoday.org/DeepSpace/Telescopes/GreatObservatories/Compton/Compton.html http://hps.org/publicinformation/ate/q1044.html

32 References พูนศักดิ์ อินทวี และจำนง ฉายเชิด. หนังสือ เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม.4- ม.6. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2547. 262 หน้า. http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/saowalak/ spectrum/spectrum.htm

33 Thank you Miss Lampoei Puangmalai Department of science St. Louis College Chachoengsao

34 http://ychenie.net/


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google