งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมาย - จดหมาย ธุรกิจ - จดหมาย ราชการ เป็นจดหมายที่ใช้ ติดต่อสื่อสารกันใน วงการธุรกิจ โดยมี จุดประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่ง ในการ ดำเนินธุรกิจ จดหมายธุรกิจใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมาย - จดหมาย ธุรกิจ - จดหมาย ราชการ เป็นจดหมายที่ใช้ ติดต่อสื่อสารกันใน วงการธุรกิจ โดยมี จุดประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่ง ในการ ดำเนินธุรกิจ จดหมายธุรกิจใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จดหมาย - จดหมาย ธุรกิจ - จดหมาย ราชการ

4 เป็นจดหมายที่ใช้ ติดต่อสื่อสารกันใน วงการธุรกิจ โดยมี จุดประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่ง ในการ ดำเนินธุรกิจ จดหมายธุรกิจใช้ ถ้อยคำภาษา เป็น ทางการหรือ ค่อนข้างเป็น ทางการ จดหม าย ธุรกิจ

5 - จดหมายที่มีมาถึงกัน ระหว่างบริษัทห้างร้าน ต่างๆ - จดหมายที่บริษัท ห้างร้านต่างๆมีไปยัง ลูกค้าในเรื่อง ผลประโยชน์ทาง ธุรกิจ

6 1. ประหยัด 2. สะดวกรวดเร็ว 3. ให้รายละเอียด ข้อมูลได้มาก 4. ใช้เป็นหลักฐานได้ 5. เป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดี ความสำคัญของ จดหมายธุรกิจ

7 หลักการเขียน จดหมายธุรกิจ 1. ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน ตรงไปตรงมา 2. มีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ 3. มีความสุภาพ 4. ถูกต้องตามหลัก ภาษาไทย 5. ไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง

8 1. จดหมายให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 1.1 ส่วนต้น ได้แก่ ย่อหน้า แรกที่ระบุเหตุผลที่เขียน จดหมาย และอารัมภบท ให้ทราบว่าจดหมายฉบับนั้น มีเนื้อหาอย่างไร ส่วนนี้ควรมี ความยาวระหว่าง 1-2 ประโยค ประเภทของ จดหมายธุรกิจ

9 1. จดหมายให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 1.2 ส่วนกลาง เป็นย่อหน้า เนื้อหาที่ครอบคลุม คำอธิบาย หรือรายละเอียด ต่างๆที่จำเป็น ตลอดจนอ้าง ถึงเอกสารที่แนบมากับ จดหมาย ประเภทของ จดหมายธุรกิจ

10 1. จดหมายให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 1.3 ส่วนท้าย ได้แก่ การลง ท้ายอย่างสุภาพ โดยระบุการ กระทำที่ต้องการให้ผู้อ่าน ปฏิบัติ กำหนดเวลา และ การแสดงไมตรีจิตเพื่อรักษา ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประเภทของ จดหมายธุรกิจ

11 2. จดหมายธุรกิจประเภท โน้มน้าวใจ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 2.1 ส่วนต้น ได้แก่ ส่วนที่ เชื่อมโยงเข้าหาตัวผู้อ่าน ควร ให้ความรู้สึกในเชิงบวกหรือ อย่างน้อยที่สุด ให้เป็นกลางๆ ประเภทของ จดหมายธุรกิจ

12 2. จดหมายธุรกิจประเภท โน้มน้าวใจ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 2.2 ส่วนกลาง ได้แก่ ส่วนที่ นำเสนอหลักฐาน อธิบาย เหตุผลเพื่อส่งเสริมให้ ประเด็นที่จะนำเสนอมีเหตุผล และยุติธรรม หลังจากนั้นจึง ระบุข้อสรุปไว้ ประเภทของ จดหมายธุรกิจ

13 2. จดหมายธุรกิจประเภท โน้มน้าวใจ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 2.3 ส่วนท้าย ได้แก่ การลง ท้ายในเชิงบวกอย่างนุ่มนวล ที่สำคัญคือ หากผู้เขียนไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อ ตัดสินใจได้ ก็ไม่ควรให้ ความหวังใดๆแก่ผู้อ่าน ประเภทของ จดหมายธุรกิจ

14 1. ข้อมูล 1.1 การกำหนด จุดมุ่งหมาย “ เราเขียนจดหมายฉบับนี้ เพราะต้องการได้รับสินค้าที่ สั่งซื้ออย่างช้าที่สุดไม่เกิน วันที่ 15 มกราคม 2545” 1.2 รวบรวมข้อเท็จจริง หัวใจสำคัญของ จดหมายธุรกิจ

15 2. ผู้รับจดหมาย 2.1 ภูมิหลัง 2.2 ความสนใจในตนเอง 2.3 ความสะดวก หัวใจสำคัญของ จดหมายธุรกิจ

16 3. การใช้ภาษา การเลือกใช้ถ้อยคำ ภาษา โครงสร้าง ประโยค ตัวสะกด การันต์ เครื่องหมาย วรรคตอน หัวใจสำคัญของ จดหมายธุรกิจ

17 4. ลักษณะและรูปแบบ ของจดหมาย เน้นที่ความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม หัวใจสำคัญของ จดหมายธุรกิจ

18 จดหมาย ธุรกิจ 1. จดหมายโฆษณาขาย สินค้า 2. จดหมายสอบถามและ ตอบแบบสอบถาม 3. จดหมายสั่งซื้อสินค้า 4. จดหมายต่อว่าและปรับ ความเข้าใจ

19 5. จดหมายเกี่ยวกับ เครดิต 6. จดหมายติดตามหนี้ 7. จดหมายแสดงไมตรี จิต 8. จดหมายสมัครงาน จดหมาย ธุรกิจ

20 ส่วนประก อบของ จดหมาย ธุรกิจ

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt จดหมาย - จดหมาย ธุรกิจ - จดหมาย ราชการ เป็นจดหมายที่ใช้ ติดต่อสื่อสารกันใน วงการธุรกิจ โดยมี จุดประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่ง ในการ ดำเนินธุรกิจ จดหมายธุรกิจใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google