งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจ จดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจ จดหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจ จดหมาย

2 จดหมาย - จดหมายธุรกิจ - จดหมายราชการ

3 จดหมายธุรกิจ เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในวงการธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการดำเนินธุรกิจ จดหมายธุรกิจใช้ถ้อยคำภาษา เป็นทางการหรือค่อนข้างเป็นทางการ

4 จดหมายธุรกิจ - จดหมายที่มีมาถึงกันระหว่างบริษัทห้างร้านต่างๆ
- จดหมายที่บริษัทห้างร้านต่างๆมีไปยังลูกค้าในเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ

5 ความสำคัญของจดหมายธุรกิจ
1. ประหยัด 2. สะดวกรวดเร็ว 3. ให้รายละเอียดข้อมูลได้มาก 4. ใช้เป็นหลักฐานได้ 5. เป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดี

6 หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ
1. ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน ตรงไปตรงมา 2. มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ 3. มีความสุภาพ 4. ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 5. ไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

7 ประเภทของจดหมายธุรกิจ
1. จดหมายให้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 1.1 ส่วนต้น ได้แก่ ย่อหน้าแรกที่ระบุเหตุผลที่เขียนจดหมาย และอารัมภบทให้ทราบว่าจดหมายฉบับนั้นมีเนื้อหาอย่างไร ส่วนนี้ควรมีความยาวระหว่าง 1-2 ประโยค

8 ประเภทของจดหมายธุรกิจ
1. จดหมายให้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 1.2 ส่วนกลาง เป็นย่อหน้าเนื้อหาที่ครอบคลุมคำอธิบาย หรือรายละเอียดต่างๆที่จำเป็น ตลอดจนอ้างถึงเอกสารที่แนบมากับจดหมาย

9 ประเภทของจดหมายธุรกิจ
1. จดหมายให้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 1.3 ส่วนท้าย ได้แก่ การลงท้ายอย่างสุภาพ โดยระบุการกระทำที่ต้องการให้ผู้อ่านปฏิบัติ กำหนดเวลา และการแสดงไมตรีจิตเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

10 ประเภทของจดหมายธุรกิจ
2. จดหมายธุรกิจประเภทโน้มน้าวใจ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 2.1 ส่วนต้น ได้แก่ ส่วนที่เชื่อมโยงเข้าหาตัวผู้อ่าน ควรให้ความรู้สึกในเชิงบวกหรืออย่างน้อยที่สุด ให้เป็นกลางๆ

11 ประเภทของจดหมายธุรกิจ
2. จดหมายธุรกิจประเภทโน้มน้าวใจ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 2.2 ส่วนกลาง ได้แก่ ส่วนที่นำเสนอหลักฐาน อธิบายเหตุผลเพื่อส่งเสริมให้ประเด็นที่จะนำเสนอมีเหตุผลและยุติธรรม หลังจากนั้นจึงระบุข้อสรุปไว้

12 ประเภทของจดหมายธุรกิจ
2. จดหมายธุรกิจประเภทโน้มน้าวใจ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 2.3 ส่วนท้าย ได้แก่ การลงท้ายในเชิงบวกอย่างนุ่มนวล ที่สำคัญคือ หากผู้เขียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตัดสินใจได้ ก็ไม่ควรให้ความหวังใดๆแก่ผู้อ่าน

13 หัวใจสำคัญของจดหมายธุรกิจ
1. ข้อมูล 1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมาย “เราเขียนจดหมายฉบับนี้เพราะต้องการได้รับสินค้าที่สั่งซื้ออย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2545” 1.2 รวบรวมข้อเท็จจริง

14 หัวใจสำคัญของจดหมายธุรกิจ
2. ผู้รับจดหมาย 2.1 ภูมิหลัง 2.2 ความสนใจในตนเอง 2.3 ความสะดวก

15 หัวใจสำคัญของจดหมายธุรกิจ
3. การใช้ภาษา การเลือกใช้ถ้อยคำ ภาษา โครงสร้าง ประโยค ตัวสะกดการันต์ เครื่องหมายวรรคตอน

16 หัวใจสำคัญของจดหมายธุรกิจ
4. ลักษณะและรูปแบบของจดหมาย เน้นที่ความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม

17 จดหมายธุรกิจ 1. จดหมายโฆษณาขายสินค้า 2. จดหมายสอบถามและตอบแบบสอบถาม
3. จดหมายสั่งซื้อสินค้า 4. จดหมายต่อว่าและปรับความเข้าใจ

18 จดหมายธุรกิจ 5. จดหมายเกี่ยวกับเครดิต 6. จดหมายติดตามหนี้
7. จดหมายแสดงไมตรีจิต 8. จดหมายสมัครงาน

19 ส่วนประกอบของ จดหมายธุรกิจ
ส่วนประกอบของ จดหมายธุรกิจ

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจ จดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google