งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุวิชช์ เชิงปัญญา ผู้สอน ง 31101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) สาระที่ 1. การดำรงชีวิต และครอบครัว สาระที่ 2. การออกแบบ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุวิชช์ เชิงปัญญา ผู้สอน ง 31101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) สาระที่ 1. การดำรงชีวิต และครอบครัว สาระที่ 2. การออกแบบ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุวิชช์ เชิงปัญญา ผู้สอน ง 31101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) สาระที่ 1. การดำรงชีวิต และครอบครัว สาระที่ 2. การออกแบบ และเทคโนโลยี

2 หน่วยที่ 2.2 วิเคราะห์ระบบ เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่า จะเป็นในรูปของกระบวนการ หรือรูปแบบของ เครื่องมือ ก่อนการได้เทคโนโลยีจะต้องผ่าน “ ระบบเทคโนโลยี ” ก่อนเสมอ

3 ระบบเทคโนโลยี ระบบที่ประกอบด้วยกระบวนการทำงาน ร่วมกันขององค์ประกอบทางเทคโนโลยี ซึ่ง องค์ประกอบของเทคโนโลยีแต่ละส่วนจะทำงาน สอดคล้องกัน กระบวนการ เทคโนโลยี (Technologic al Process) ทรัพยากรทาง เทคโนโลยี (Technologica l Process) ตัว ป้อน (Inpu t) ผลลัพธ์ / ผลิตภัณฑ์ (Output) ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อ ระบบเทคโนโลยี (Consideration) หน่วยที่ 2.2

4 ตัวป้อน (Input) ความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์ / ปัญหา ของมนุษย์ที่ต้องการการแก้ไขเพื่อให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตัวป้อนของกล้องจุลทรรศน์ ต้องการเครื่องมือที่สามารถ ใช้ศึกษาโครงสร้างและ รายละเอียดต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ ไม่สารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า Bacteria Gram + => E. coli Bacteria Gram - => S. typhi หน่วยที่ 2.2

5 กระบวนการทาง เทคโนโลยี การกำหนด ปัญหาหรือ ความ ต้องการ การรวบรวม ข้อมูล การเลือก วิธีการ แก้ปัญหา การ ออกแบบ และปฏิบัติ การทดสอบ การปรับปรุง แก้ไข และ พัฒนา การ ประเมินผล หน่วยที่ 2.2

6 ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 1. คน >>> ความรู้เฉพาะด้าน เช่น พันธุ วิศวกรรม 2. ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ >>> รายงาน วิชาการ มี Impact factor สูง 3. วัสดุ >>> ธรรมชาติ, มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น 4. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ 5. พลังงาน 6. ทุน / ทรัพย์สิน 7. เวลา หน่วยที่ 2.2

7 ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง ต่อเทคโนโลยี ศาสนา, กฎหมาย, ความเชื่อ, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ทุน และข้อจำกัดทางเวลา หน่วยที่ 2.2

8 ศาสนา และ วิทยาศาสตร์หน่วยที่ 2.2

9 ผลผลิต / ผลลัพธ์ สิ่งที่ได้จากการทำงานร่วมกันของ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีโดยอยู่ในรูป ของสิ่งของ หรือวิธีการ ผลผลิตของ ระบบเทคโนโลยี เทคโนโลยี การแพทย์ เทคโนโลยีกา รเกษตร เทคโนโลยีอวกาศ หน่วยที่ 2.2

10 ตัวอย่างระบบเทคโนโลยี Materials Input ต้องการ อุปกรณ์ช่วยใน การเกษตร Consideration - ปัจจัยขัดขวาง : ภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ - ปัจจัยเอื้อ : ทรัพยากร การผลิตพร้อม กระบวนการ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หน่วยที่ 2.2

11 ผลกระทบทางเทคโนโลยี มลพิษ (Pollution) สาร วัตถุ หรือสิ่ง ต่างๆ ที่ทำให้ สภาพแวดล้อมรอบตัว มนุษย์ อากาศ น้ำ ดิน เกิดความเสื่อมโทรม มี สภาพเปลี่ยนแปลงจน ไม่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ หน่วยที่ 2.2

12 ผลกระทบทางเทคโนโลยี มลพิษ (Pollution) มลพิษทางอากาศ มลพิศทางเสียง มลพิษทางน้ำ ปรากฎการณ์เรือนกระจก หน่วยที่ 2.2

13 มลพิษทางอากาศ เกิดในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญด้าน เทคโนโลยีสูง ประชากรหนาแน่น การจราจรคับ คั่ง สารตะกั่วจากการเผาไม้ไม่สมบูรณ์ของ รถยนต์ ทำให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน คอแห้ง เกิดการสะสมในร่างกาย อาจ ทำให้หมดสติและตายได้ Japan smog หน่วยที่ 2.2

14 พิษจากสารตะกั่ว เหงือกบวม มีสี คล้ำ Wrist-drop in adult with lead poisoning and renal failure กล้ามเนื้อเป็น ตะคริว การสะสมของตะกั่วตามข้อ ก่อเกิดอาการปวดตามข้อ หน่วยที่ 2.2

15 มลพิษทางเสียง dB – การวัดระดับ เสียงจาก แหล่งกำเนิดเสียง dBA – การวัดระดับ ความดังเสียงโดยหู ของมนุษย์ซึ่งจะรับ ความดังของเสียง ได้น้อยกว่าความ เป็นจริง ซึ่งกำหนด ว่า - กลางวัน ไม่ เกิน 55 dBA - กลางคืน ไม่ เกิน 45 dBA หน่วยที่ 2.2

16 มลพิษทางน้ำ DO – ปริมาณ ออกซิเจนที่ละลาย ในน้ำเพื่อให้ สิ่งมีชีวิตใช้ใน กระบวนการหายใจ ปกติ ต้องมี 8 มิลลิกรัม / ลิตร ที่ 30 องศาเซลเซียส BOD – ปริมาณออกซิเจนที่ จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน ปกติ ในเวลา 5 วัน ไม่ควร เกิน 20 มิลลิกรัม / ลิตร หน่วยที่ 2.2

17 ปรากฎการณ์เรือนกระจก หน่วยที่ 2.2

18 ผลกระทบของ Greenhouse Effect ด้านระบบนิเวศ - การละลาย ของน้ำแข็งที่ขั้วโลก หน่วยที่ 2.2

19 ผลกระทบของ Greenhouse Effect ด้านระบบนิเวศ – ปะการังฟอกขาว เพราะ สูญเสียการอยู่ร่วมแบบ symbiosis กับ สาหร่าย บางชนิด หน่วยที่ 2.2

20 ผลกระทบของ Greenhouse Effect ด้านเศรษฐกิจ หน่วยที่ 2.2

21 การแก้ไขปัญหา Can we save our homeland? 1. ลดอัตราการเผาไม้ ของเชื้อเพลิง 2. ลดปริมาณก๊าซที่ ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ เรือนกระจก 3. การยอมรับในสภาพ ที่เกิดขึ้นและปรับตัว หน่วยที่ 2.2


ดาวน์โหลด ppt นายสุวิชช์ เชิงปัญญา ผู้สอน ง 31101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) สาระที่ 1. การดำรงชีวิต และครอบครัว สาระที่ 2. การออกแบบ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google