งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบบุคลากร 673,500. 00 479,040.0 0 194,460.0 0 งบ ดำเนินงาน 1,133,98 5.00 540,032.6 5 593,952.3 5 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบบุคลากร 673,500. 00 479,040.0 0 194,460.0 0 งบ ดำเนินงาน 1,133,98 5.00 540,032.6 5 593,952.3 5 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบบุคลากร 673,500. 00 479,040.0 0 194,460.0 0 งบ ดำเนินงาน 1,133,98 5.00 540,032.6 5 593,952.3 5 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน 157,500. 00 - งบลงทุน-- รวม 1,990,56 2.00 1,042,540.65 948,021.3 5 คิดเป็นร้อย ละ 100.0052.3747.63

2 งบบุคลากร 673,500. 00 598,800.0 0 74,700.00 งบ ดำเนินงาน 1,202,17 8.20 692,030.0 1 510,148.1 9 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน 157,500. 00 - งบลงทุน-- รวม 2,058,75 5.20 1,314,298.01 744,457.1 9 คิดเป็นร้อย ละ 100.0063.8436.16

3 งบบุคลากร 1,436,50 0.00 718,560.0 0 717,940.0 0 งบ ดำเนินงาน 2,601,45 0.20 944,024.6 2 1,657,425.58 งบรายจ่าย อื่น 75,747.0 0 25,577.0050,170.00 งบเงิน อุดหนุน 389,647. 72 38,525.00 351,122.7 2 งบลงทุน-- รวม 4,503,34 4.92 1,726,686.62 2,776,658.30 คิดเป็นร้อย ละ 100.0038.3461.66


ดาวน์โหลด ppt งบบุคลากร 673,500. 00 479,040.0 0 194,460.0 0 งบ ดำเนินงาน 1,133,98 5.00 540,032.6 5 593,952.3 5 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google