งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ผลไม้ ไทย ปี 2553 22 มีนาคม 2553 โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ผลไม้ ไทย ปี 2553 22 มีนาคม 2553 โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ผลไม้ ไทย ปี 2553 22 มีนาคม 2553 โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 มีนาคม 2553

2 หัวข้อนำเสนอ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ปี 2553 สถานการณ์การผลิตผลไม้ไทยปี 2553 การกระจายผลผลิตในประเทศ การกระจายผลผลิตในต่างประเทศ ปริมาณและมูลค่าส่งออก รายชื่อพ่อค้าที่ต้องการผลไม้

3 แนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาผลไม้ปี 2553 1. แนวทางการบริหารจัดการ - จังหวัดเป็นแกนหลักในการแก้ไข ปัญหา - ไม่แทรกแซงราคาแต่สนับสนุนให้ กลไกตลาดดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ - เน้นปรับปรุงคุณภาพเพิ่มปริมาณ ผลไม้คุณภาพดีให้มากขึ้น - เน้นกระจายผลไม้สดคุณภาพดีจาก แหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยรวดเร็ว

4 2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 1. ประมาณผลผลิตล่วงหน้า ครั้งที่ 1 ม. ค ครั้งที่ 1 มี. ค ครั้งที่ 1 ก. ค ครั้งที่ 2 ก. พ ครั้งที่ 2 เม. ย ครั้งที่ 2 ส. ค 2. จัดทำแผน / โครงการ แก้ไขปัญหาระดับจังหวัด ภายใน ก. พภายในเม. ย ภายในส. ค ผลไม้ภาค ตะวันออกและ ลิ้นจี่ภาคเหนือ ผลไม้ภาคใต้ และลำใย ภาคเหนือ ส้มเขียวหวาน ภาคเหนือ

5 2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) 3. บูรณาการแผนงาน / โครงการระดับภาค 7 มี. ค 7 พ. ค 7 ก. ย 4. การขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ 4.1 นำเสนอคณะกรรมการฯ 15 มี. ค 15 พ. ค 15 ก. ย 4.2 นำเสนอ คชก. 25 มี. ค 25 พ. ค 25 ก. ย ผลไม้ภาค ตะวันออกและ ลิ้นจี่ภาคเหนือ ผลไม้ภาคใต้ และลำใย ภาคเหนือ ส้มเขียวหวาน ภาคเหนือ

6 2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) 5. อนุมัติงบประมาณให้จังหวัด 1 เม. ย 1 มิ. ย 1 ต. ค 6. ดำเนินงานและติดตาม ประเมินผล เม. ย - มิ. ย มิ. ย - ก. ย ต. ค - ก. พ 7. สรุปผลการดำเนิงาน ก. ย ธ. ค พ. ค ผลไม้ภาค ตะวันออกและ ลิ้นจี่ภาคเหนือ ผลไม้ภาคใต้ และลำใย ภาคเหนือ ส้มเขียวหวาน ภาคเหนือ

7 3. มาตรการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ กระจายผลผลิตภายในประเทศ ผลักดันการส่งออก ส่งเสริมการแปรรูป ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้ ในต่างประเทศ

8 สถานการณ์การผลิตผลไม้ ไทยปี 2553

9 สถานการณ์ลิ้นจี่ ปี 2553 ปี 2552ปี 2553 * %Δ 52-53 ภาคเหนือ72,66864,676- 11.00 4 จังหวัดภาคเหนือ70,25162,366- 11.22 เชียงใหม่27,92226,752- 4.19 เชียงราย18,25215,839- 13.22 พะเยา14,49612,236- 15.59 น่าน9,5817,539- 21.31 หน่วย : ตัน ลิ้นจี่ สภาพอากาศหนาวเย็นไม่ต่อเนื่อง สลับ ร้อนสลับหนาว ทำให้ลิ้นจี่ ไม่ค่อยออกดอก ขณะนี้ลิ้นจี่ใน พื้นที่ออกดอกแล้วกว่าร้อยละ 50 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุด กลางเดือน พ. ค.

10 ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2553 ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2553 สถานการณ์ไม้ผลภาคเหนือ ปี 2553

11 ผลผลิตลิ้นจี่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2553 ร้อยละของผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ปี 2553 รวม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม 4 จังหวัดภาคเหนือ ร้อยละ 7.63 57.91 31.892.57100.00 ปริมาณ 4,757 36,118 19,8871,60462,366 เชียงใหม่ ร้อยละ 4.0045.00 6.00 100.00 ปริมาณ 1,07012,039 1,60426,752 เชียงราย ร้อยละ -60.0040.00- 100.00 ปริมาณ -9,5036,336-15,839 พะเยา ร้อยละ 24.0076.00-- 100.00 ปริมาณ 2,9379,299--12,236 น่าน ร้อยละ 9.9570.0020.05-100.00 ปริมาณ 7505,2771,512-7,539 หน่วย : ตัน

12 สถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2553 ทุเรียน เนื้อที่ให้ผลลดลงจากเกษตรกรโค่นต้นทิ้ง เนื่องจากมีอายุมาก และต้นตายจากโรคโค่นเน่า และด้วงเจาะลำต้น ผลผลิตจะออก สู่ ตลาดมากที่สุดต้นเดือน พ. ค. มังคุด สภาพอากาศมีความชื้นเหมาะสม ทำให้มังคุดออกดอกติดผล มาก ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดต้นเดือน พ. ค. เงาะ สภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้เงาะออกดอกมาก ผลผลิตจะ ออกสู่ ตลาดมากที่สุดปลายเดือน พ. ค. ลองกอง สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีฝนตกในบางช่วง ทำให้ต้นลองกอง มี ความสมบูรณ์ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดต้นเดือน มิ. ย.

13 สถานการณ์ทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2553 ปี 2552ปี 2553 * %Δ 52-53 3 จังหวัดภาคตะวันออก 343,473332,160- 3.29 จันทบุรี217,194219,677 1.14 ตราด32,75228,703- 12.36 ระยอง93,52783,780- 10.42 หน่วย : ตัน

14 ร้อยละของผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาด ปี 2553 ร้อยละของผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาด ปี 2553 สถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2553 จังหวัด ร้อยละของผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาด ปี 2553 รวม มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม จันทบุรี1.0323.6055.0420.33--100.00 ตราด7.9234.8854.172.960.07100.00 ระยอง-21.7568.899.36--100.00

15 สถานการณ์มังคุดภาคตะวันออก ปี 2553 ปี 2552ปี 2553 * %Δ 52-53 3 จังหวัดภาคตะวันออก 110,506125,65013.70 จันทบุรี76,71689,455 16.61 ตราด20,86722,721 8.88 ระยอง12,92313,474 4.26 หน่วย : ตัน

16 ปริมาณผลผลิตมังคุดรายจังหวัด ปี 2553 ปริมาณผลผลิตมังคุดรายจังหวัด ปี 2553 สถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2553

17 ร้อยละของผลผลิตมังคุดที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2553 ร้อยละของผลผลิตมังคุดที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2553 จังหวัด ร้อยละของผลผลิตมังคุดที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2553 รวม มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม จันทบุรี0.1717.2062.4820.15-100.00 ตราด2.6629.7448.7017.821.08100.00 ระยอง-13.6576.689.67-100.00 สถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2553

18 ปริมาณผลผลิตมังคุดรายจังหวัด ปี 2553 ปริมาณผลผลิตมังคุดรายจังหวัด ปี 2553 สถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2553

19 ร้อยละของผลผลิตมังคุดที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2553 ร้อยละของผลผลิตมังคุดที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2553 จังหวัด ร้อยละของผลผลิตมังคุดที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2553 รวม มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม จันทบุรี0.1717.2062.4820.15-100.00 ตราด2.6629.7448.7017.821.08100.00 ระยอง-13.6576.689.67-100.00 สถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2553

20 สถานการณ์เงาะภาคตะวันออก ปี 2553 ปี 2552ปี 2553 * %Δ 52-53 3 จังหวัดภาคตะวันออก 224,415230,846 2.87 จันทบุรี148,333137,882- 7.05 ตราด61,75577,651 25.74 ระยอง14,32715,313 6.88 หน่วย : ตัน

21 ปริมาณผลผลิตเงาะรายจังหวัด ปี 2553 ปริมาณผลผลิตเงาะรายจังหวัด ปี 2553 สถานการณ์ การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2553


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ผลไม้ ไทย ปี 2553 22 มีนาคม 2553 โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google