งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human KM Workshop โครงการ สร้างทีมงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ ส่งเสริมสหกรณ์ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ. บ้านนา จ. นครนายก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human KM Workshop โครงการ สร้างทีมงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ ส่งเสริมสหกรณ์ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ. บ้านนา จ. นครนายก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human KM Workshop โครงการ สร้างทีมงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ ส่งเสริมสหกรณ์ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ. บ้านนา จ. นครนายก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.)

2 ตั้งเป้าก่อนเรียนรู้ (Before Action Review: BAR) สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม โดยส่วนตัว ท่านคาดหวังอะไร หรือ ต้องการ เรียนรู้อะไร ในการเข้าร่วม Workshop ครั้งนี้ ท่านละ ๓ ข้อ

3 กิจกรรมกระจก ประสบการณ์ตนเองหัวข้อ “ ดีใจจัง ฉันทำได้ ” ๑ เรื่อง สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม วาดรูปตามหัวข้อ A เล่าแบบ Non stop ๕ นาที B ฟังอย่างเดียว B เล่าเรื่องของ A ให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ๕ นาที สลับบทบาทให้ B เล่าเรื่องของตนเองและ A เป็น ผู้ฟัง

4 กิจกรรมเชฟมือโปร เขียนวิธีพลิกไข่สีเหลืองให้เป็นสีแดง สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม การคิดคะแนน สีเหลือง เป็น สีแดง ได้ ๑ คะแนน สีเหลืองเหมือนเดิม ได้ ๐ คะแนน หล่นออกจากกะทะ ได้ - ๒ คะแนน

5 วิชาการ หลักวิชา ทฤษฎี (Theory) มาจากการสังเคราะห์ วิจัย ใช้สมอง (Intellectual) เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนที่ผ่านการ พิสูจน์ ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา ปฏิบัติ (Practice) ประสบการณ์ มาจากวิจารณญาณ ใช้ ปฏิภาณ (Intelligent) เป็นเทคนิคเฉพาะตัว เป็นลูกเล่นของแต่ละ คน Explicit K. Tacit K. VS. ความรู้ที่หลากหลาย จัดได้เป็น ๒ ประเภท สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม

6 เรื่องเล่าจาก VCD จริงๆ นะ เขียนเรื่องที่ได้ดูให้มีรายละเอียดเหมือน ต้นฉบับมากที่สุด เขียนคนละ ๑ นาที แต่ละคนต้องเวียน กันเขียนตามลำดับ แต่ละคนต้องเขียนร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่า เรื่องเดียวกัน กติกาคือ ห้ามพูดใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งชื่อเรื่องของกลุ่ม สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม

7 โจทย์ : ให้หา Tacit ของพนักงาน ชล พฤกษ์รีสอร์ท ๑. จะหา Tacit เรื่องอะไร ๒. จะตั้งคำถามอะไรเพื่อให้ได้ Tacit นั้น ตามล่าหา Tacit สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม

8 Tacit Knowledge Explicit Knowledge รายละเอียดเรื่องเล่า ที่มี How to รายละเอียดตีความเรื่องเล่า / ประเด็น สำคัญของเรื่อง ข้อเสนอแนะดีๆ ถ้าต้อง ทำซ้ำอีก ตัวละคร อารมณ์ ความรู้สึก บริบท / ปัจจัยแวดล้อม How to ไม่ตีความ เขียนตามสิ่งที่ ได้ยิน ลำดับขั้นตอน, วิธีการทำงาน เขียนเหมือนคู่มือ, งานวิชาการ, มี หลักการ ทฤษฎี อ้างอิง ถึงเต่าจะรู้ว่าตัวเองด้อยกว่า แต่ก็มีความหวังว่าตนเองจะ ชนะ จึงมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ไป เสียก่อน กระต่ายแพ้เต่าเพราะความ ประมาท ฯลฯ เต่าต้องหาวิธีใหม่ที่จะทำ ให้กระต่ายประมาทอีกเพราะ กระต่ายจะไม่หลับอีกแน่ เต่าต้องเพิ่มเงื่อนไขการ แข่งขันขึ้นอีกเพราะถ้าวิ่ง อย่างเดียวต้องแพ้กระต่าย แน่ ฯลฯ ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกเรื่อง เล่า / ความรู้มือหนึ่ง เป็นส่วนของผู้ เล่าเรื่อง เป็นส่วนของผู้ฟัง ( กลุ่ม ) ชื่อผู้เล่า : อุไรวรรณ เทิดบารมี สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) โทร. 02-2980664-8 E-mail: uraiwan@kmi.or.th ผู้บันทึก :................................................................................................................................................................................. บันทึกในการประชุม : …………………………………………………………………………………………………………………… ….. วันที่บันทึก : …………………………………………………………………………………………………… ………………………….. ชื่อเรื่อง : ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้ สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม

9 ตัวอย่างการจดบันทึก ๑. หัวข้อ ( หัวปลา ) : เทคนิคการเข้าเล่ม ๒. ชื่อเรื่อง : รูดปื้ด... รูดปื้ด ๓. ชื่อที่อยู่ผู้เล่าเรื่อง : พิพัฒน์ เสวกวรรณ์ พิพัฒน์ เสวกวรรณ์ จากเว็บภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าบางปะกง http://10.212.1.55/kmnew/view-article.php?count=0&id=163 http://10.212.1.55/kmnew/view-article.php?count=0&id=163 ๔. วันที่บันทึก ๕. รายละเอียดเรื่องเล่า : สืบเนื่องจากงานห้องพิมพ์แผนกธุรการและบริการ โรงไฟฟ้าบางปะกง มีภารกิจในการทำสำเนาเอกสาร และเย็บเล่มเอกสาร บางครั้งมีจำนวนหน้าเอกสารมาก แต่ไม่มีเครื่องเก็บเอกสารใช้งาน เดิมจะใช้วิธีการเรียง เอกสาร โดยการนำเอกสารมาวางเรียงต่อกัน ตามลำดับหน้า และใช้เจ้าหน้าที่ มาเก็บเอกสารที่ละแผ่น เพื่อไม่ให้ กระดาษลื่น จึงต้อง ใช้นิ้วแตะน้ำ หรือ น้ำยา ทำให้ต้องเสียเวลาในการต้องใช้นิ้วแตะน้ำ / น้ำยา บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ ต้องเสียเวลาในการเรียงเอกสารมาก ทางเจ้าหน้าที่ห้องพิมพ์ ได้คิดวิธีการจะทำอย่างไร ให้การเก็บเอกสาร เกิดความรวดเร็ว และ ไม่เกิด ข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับหน้าเอกสาร จึงได้ทดลองโดยการนำเทปผ้ากาว หรือ เทปกาวกระดาษ ขนาด กว้าง ๑. ๕ นิ้ว ยาวประมาณ ๕ - ๗ ซม. ที่มีใช้งานอยู่ มาพันที่นิ้วชี้ หรือ นิ้วที่ถนัด โดยหงายด้านกาว ออก หลังจากนั้น ใช้นิ้วที่พันเทปผ้ากาวดังกล่าว แตะที่ ตัวกระดาษ ที่วางเรียงหน้าไว้ กระดาษจะติดนิ้ว ขึ้นมาเพียง ๑ แผ่น ซึ่งจากการทดลองหลายครั้ง จะพบว่าเกิดความรวดเร็ว และ กระดาษไม่ติดซ้อน หลายแผ่น ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเก็บเอกสาร และ ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการเรียงหน้าเอกสารที่ เกิดจากการที่เอกสารซ้อนกัน ได้ผลดี จึงได้นำวิธีการ นี้มาใช้จนถึงปัจจุบัน สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม

10 ออกแบบ KM ไปใช้ใน หน่วยงาน ให้ “ ง่าย มัน ดี มีสุข ” Learning Design to LO สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt Human KM Workshop โครงการ สร้างทีมงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ ส่งเสริมสหกรณ์ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ. บ้านนา จ. นครนายก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google