งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ 1 DR.SURACHAI SRISARACAM Nakhonnayok Governor From “Smart Province” To “Smart Country Technology” Future.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ 1 DR.SURACHAI SRISARACAM Nakhonnayok Governor From “Smart Province” To “Smart Country Technology” Future."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ 1 DR.SURACHAI SRISARACAM Nakhonnayok Governor From “Smart Province” To “Smart Country Technology” Future of Thailand From “Smart Province” To “Smart Country Technology” Future of Thailand

2 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ 2 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้ ชีวิตแบบพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม อุดมปัญญา

3 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ Quality of Life and Wisdom Society (QW) Communication (C) Information (I) 1 Service (S) Education (E) Economy (E) 2 3 4 5 5 Key ICTs of NYSP (13/68) : CISEE ชีวิตความ เป็นอยู่ดี ได้รับ การศึกษาดี มีงานทำ สร้าง รายได้

4 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ การท่องเที่ยว (3) การจัดการ บ้านเมืองน่าอยู่ (4) การจัดการ บ้านเมืองน่าอยู่ (4) การเกษตร (3) การอาหาร (2) NYSP SCT การวางผังเมือง และ วางผังพัฒนา จังหวัดอย่าง ต่อเนื่อง (2) การวางผังเมือง และ วางผังพัฒนา จังหวัดอย่าง ต่อเนื่อง (2) การบูรณาการ แผนงานและ งบประมาณ อย่างต่อเนื่อง (2) การบูรณาการ แผนงานและ งบประมาณ อย่างต่อเนื่อง (2) การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี (10) การบริการ ประชาชน (8) การบริการ ประชาชน (8) การบริการ สาธารณสุข และสุขภาพ (10) การศึกษา (4) การปกครอง และความมั่นคง (5) การปกครอง และความมั่นคง (5) การพาณิชย์ (9) ชีวิตความ เป็นอยู่ดี ได้รับ การศึกษาดี มีงานทำ สร้าง รายได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313

5 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ รวบรวม ข้อมูล รอบด้าน จาก ประชาชน ข้อมูลเชิง วิเคราะห์ ภาครัฐ ให้บริการ ตรงตาม ความ ต้องการ Communication (C) Information (I) Service (S) E-Service ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการ จังหวัดอัจฉริยะ (IOC) ระบบข้อมูลข่าวสารและ บริการ อัจฉริยะ ขบอ.

6 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ 1.1 ข้อมูล ตำแหน่งพิกัดบ้าน รายละเอียด ของบ้านและภาพถ่าย 1.2 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1.3 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาด้านสังคมอุดม ปัญญา 1.4 ข้อมูล กชช 2 ค 1.5 ข้อมูล จปฐ 1.6 ข้อมูลครัวเรือนด้านสาธารณสุข 1.7 ข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเกษตรกร พร้อมภาพถ่ายและพิกัด 1.8 ข้อมูลความต้องการบัญชีครัวเรือน (D/S) Smart Survey

7 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้น (P : Gross Provincial Product) 2. รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีของจังหวัด ต้องเพิ่มขึ้น (I : Per Capita Income) 3. การกระจายรายได้ของประชาชนใน จังหวัดต้องดีขึ้น (D : Distribution of Income 4. ความผาสุกมวลรวมของประชาชนใน จังหวัดต้องดีขึ้น (H : Gross Happiness Index) 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภาครัฐของ จังหวัดต้องลดลง (E : Government Expense) 7

8 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ ตัวชี้วัดในการพัฒนาสังคมอุดมปัญญา 1. สันติภาพและสันติสุข คือ เป้าหมายร่วม : Peaceful 2. ปรับตัว คือ สิ่งที่ต้องกระทำ : Adjustment 3. เหตุผลและสัจจธรรม คือ จิตใจของทุก คน : Reason 4. เรียนรู้และสร้างสรร คือ หลักดำเนินชีวิต : Knowledge 5. พอเพียง คือ วิถีชีวิตและอาชีพ : Sufficiency

9 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ Educatio n (E) การเรียนรู้ 4 มิติ มิติที่ 1 พัฒนาระบบบริหารการ สอน มิติที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเรียนรู้ด้วย ตนเอง มิติที่ 3 การเรียนรู้นอกห้องเรียน สัมผัสของจริง มิติที่ 4 นักเรียนรู้และเข้าใจวิเคราะห์ สังเคราะห์ On Demand Web Broadcasting Web Conferencing อ่านบทเรียน / ทดสอบ ผ่าน Tablet ที่มาของภาพ : หลักสูตรการเรียนรู้ 4 มิติ ร. ร. วัด สันตยาราม จ. นครนายก นำไปใช้ มีทักษะ อาชีพ เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ ใช้เป็น

10 นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ รวบรวมข้อมูล บริโภค ในครัวเรือน Economy (E) สมาพันธ์ ชุมนุม สหกรณ์ ระดับชาติ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน กระตุ้นเศรษฐกิจ ชุมชน สหกรณ์ตำบล / เทศบาล ชุมนุมสหกรณ์ จังหวัด สมาพันธ์ชุมนุม สหกรณ์ระดับชาติ กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนา สตรี พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน SML วิเคราะห์อุปสงค์ / อุปทาน วิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ ระดับจังหวัด วางแผนการผลิต / ขนส่ง รวมกลุ่มสร้าง รายได้ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ วิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ ระดับภูมิภาค / ระดับชาติ งบประมาณ สนับสนุน งานบริการ / แรงงาน สหกรณ์ ตำบล / เทศบาล ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด Demand & Supply Demand Supply


ดาวน์โหลด ppt นครนายก Smart Province นครนายก จังหวัดอัจฉริยะ 1 DR.SURACHAI SRISARACAM Nakhonnayok Governor From “Smart Province” To “Smart Country Technology” Future.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google