งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

To “Smart Country Technology” DR.SURACHAI SRISARACAM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "To “Smart Country Technology” DR.SURACHAI SRISARACAM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 To “Smart Country Technology” DR.SURACHAI SRISARACAM
From “Smart Province” To “Smart Country Technology” Future of Thailand DR.SURACHAI SRISARACAM Nakhonnayok Governor

2 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้ชีวิตแบบพอเพียง
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา

3 5 Key ICTs of NYSP (13/68) : CISEE
Quality of Life and Wisdom Society (QW) Communication (C) Information (I) 1 Service (S) Education (E) Economy 2 3 4 5 5 Key ICTs of NYSP (13/68) : CISEE ชีวิตความเป็นอยู่ดี ได้รับการศึกษาดี มีงานทำ สร้างรายได้

4 ชีวิตความเป็นอยู่ดี ได้รับการศึกษาดี มีงานทำ สร้างรายได้
ชีวิตความเป็นอยู่ดี ได้รับการศึกษาดี มีงานทำ สร้างรายได้ 2 13 3 การวางผังเมือง และ วางผังพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง (2) การปกครอง และความมั่นคง (5) การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง (2) 12 4 1 สังคมอุดมปัญญา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10) การพาณิชย์ (9) FIBER LINK /3G /4G /XG /INTERNET WIFI การสื่อสารข้อมูลอัจฉริยะ (6) 11 5 เพื่อคุณภาพชีวิต การบริการ ประชาชน (8) การศึกษา (4) NYSP SCT 6 10 การจัดการ บ้านเมืองน่าอยู่ (4) การบริการสาธารณสุขและสุขภาพ (10) 7 9 8 การท่องเที่ยว (3) การอาหาร (2) การเกษตร (3)

5 Information (I) Service (S)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการ จังหวัดอัจฉริยะ (IOC) Communication (C) Information (I) Service (S) รวบรวมข้อมูล รอบด้าน จากประชาชน ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ภาครัฐให้บริการ ตรงตามความต้องการ ระบบข้อมูลข่าวสารและบริการ อัจฉริยะ ขบอ. Smart Survey E-Service

6 Smart Survey 1.1 ข้อมูล ตำแหน่งพิกัดบ้าน รายละเอียดของบ้านและภาพถ่าย 1.2 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1.3 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาด้านสังคมอุดมปัญญา 1.4 ข้อมูล กชช 2 ค 1.5 ข้อมูล จปฐ 1.6 ข้อมูลครัวเรือนด้านสาธารณสุข 1.7 ข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเกษตรกร พร้อมภาพถ่ายและพิกัด 1.8 ข้อมูลความต้องการบัญชีครัวเรือน (D/S)

7 ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้น (P : Gross Provincial Product) 2. รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้น (I : Per Capita Income) 3. การกระจายรายได้ของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น (D : Distribution of Income 4. ความผาสุกมวลรวมของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น (H : Gross Happiness Index) 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภาครัฐของจังหวัดต้องลดลง (E : Government Expense)

8 ตัวชี้วัดในการพัฒนาสังคมอุดมปัญญา
สันติภาพและสันติสุข คือ เป้าหมายร่วม : Peaceful ปรับตัว คือ สิ่งที่ต้องกระทำ : Adjustment เหตุผลและสัจจธรรม คือ จิตใจของทุกคน: Reason เรียนรู้และสร้างสรร คือ หลักดำเนินชีวิต : Knowledge พอเพียง คือ วิถีชีวิตและอาชีพ : Sufficiency

9 L4D Education (E) การเรียนรู้ 4 มิติ
มิติที่ 1 พัฒนาระบบบริหารการสอน มิติที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเรียนรู้ด้วยตนเอง On Demand Web Broadcasting Web Conferencing L4D อ่านบทเรียน / ทดสอบผ่าน Tablet มิติที่ 3 การเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสของจริง มิติที่ 4 นักเรียนรู้และเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ เรียนรู้ เข้าใจ นำไปใช้ มีทักษะอาชีพ เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ ใช้เป็น ที่มาของภาพ : หลักสูตรการเรียนรู้ 4 มิติ ร.ร.วัดสันตยาราม จ.นครนายก

10 Economy (E) สมาพันธ์ชุมนุม สหกรณ์ระดับชาติ Demand & Supply
สหกรณ์ตำบล/เทศบาล รวมกลุ่มสร้างรายได้ ซื้อขายแลกเปลี่ยน พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน SML กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด รวบรวมข้อมูลบริโภค ในครัวเรือน กองทุนหมู่บ้าน Demand & Supply กองทุนพัฒนาสตรี งานบริการ / แรงงาน สหกรณ์ ตำบล/เทศบาล สมาพันธ์ชุมนุม สหกรณ์ระดับชาติ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ระดับจังหวัด Demand Supply วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ระดับภูมิภาค / ระดับชาติ วิเคราะห์อุปสงค์ / อุปทาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วางแผนการผลิต / ขนส่ง งบประมาณสนับสนุน งานบริการ / แรงงาน


ดาวน์โหลด ppt To “Smart Country Technology” DR.SURACHAI SRISARACAM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google