งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAKE SKYWALKER PRESENT. Learn How To Learn ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAKE SKYWALKER PRESENT. Learn How To Learn ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAKE SKYWALKER PRESENT

2 Learn How To Learn ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ )

3 กรณีศึกษา ใครเอาเนย แข็งของฉันไป

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking

13 ระบบ คือ การอยู่ดำรง คงไว้ได้ทั้งมวลของ องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำ หน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง

14 การคิดเชิงระบบ เป็นพื้นฐานสำหรับความคิด และการสื่อสารที่กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่ กว้างและแตกต่าง จะทำให้ คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว เป็นพื้นฐานสำหรับความคิด และการสื่อสารที่กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่ กว้างและแตกต่าง จะทำให้ คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว

15 การคิดเชิงระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นการ มองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น อย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงาน ที่จะต้องดำเนินการไปอย่างเป็น ระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นการ มองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น อย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงาน ที่จะต้องดำเนินการไปอย่างเป็น ระบบ

16 การคิดเชิงระบบ [Systems Thinking] การคิดเชิงระบบ [Systems Thinking] บุคลากรในองค์การจะต้องผนึก กันเป็นทีม เพื่อเรียนรู้รูปแบบทาง ความคิดที่เหมาะสมกับสหกรณ์ ของตัว บริหารปัจจัยต่างๆที่มี ผลกระทบกับสหกรณ์ สู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร ต่อไป บุคลากรในองค์การจะต้องผนึก กันเป็นทีม เพื่อเรียนรู้รูปแบบทาง ความคิดที่เหมาะสมกับสหกรณ์ ของตัว บริหารปัจจัยต่างๆที่มี ผลกระทบกับสหกรณ์ สู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร ต่อไป

17 ยุคสมัยของพลังมันสมอง การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สำคัญ เท่ากับว่า มีสติปัญญาจัดการทรัพยากรได้ดี เพียงใด

18 การกระทำใด ๆ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การตัดสินใจ PlanDo Check Action

19 ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย กระหายน้ำ ดื่มน้ำ

20 พิจารณาคำขอ จ่ายเงินกู้ พิจารณาคำขอ จ่ายเงินกู้ ตรวจสอบ หนี้เสีย ตรวจสอบ หนี้เสีย มาตรการ แก้ไข มาตรการ แก้ไข


ดาวน์โหลด ppt LAKE SKYWALKER PRESENT. Learn How To Learn ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google