งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2281 0055 เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2281 0055 เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2281 0055 E-mail : somchaic@moac.go.th เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 1

2 องค์ประกอบการบรรยาย กรอบนโยบาย ย้อนหลัง 3 ปี สภาพปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์แวดล้อมในปี 2557 ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 บทสรุป 2

3 กรอบนโยบาย ย้อนหลัง 3 ปี LOOK BACKWARD นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 3

4 4

5 5

6 6

7 สภาพปัญหาและอุปสรรค PROBLEMS AND OBSTACLES นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 7

8 สภาพปัญหาและอุปสรรค CPS is the system for show only, not for work No direction, no work. Less in creative thinking. Stuck on the school of thought. NATO : No Action, Talk Only Generation Gap Customer’s trust 8

9 สถานการณ์แวดล้อมในปี 2557 THE CIRCUMSTANCES SURROUNDING IN 2014 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 9

10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ( ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 16.20 น.) งบประมาณ 4,116.02 ล้าน บาท เบิกจ่าย 3,896.84 ล้าน บาท ( ร้อยละ 94.67) ( มติ ครม. ร้อยละ 94.00/ กสส. ร้อยละ 96.00) รวม PO 4,009.14 ( ร้อย ละ 97.40) คงเหลือ 106.88 ล้าน บาท 10

11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ( รวม PO) ต่ำสุด 5 อันดับ ( ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 16.20 น.) 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 83.77 2. กองแผนงาน ร้อยละ 86.50 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละ 86.59 4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช ร้อยละ 88.83 5. สำนักงานเลขานุการกรม ร้อยละ 91.96 11

12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ( ไม่รวม PO) ต่ำสุด 5 อันดับ ( ณ 27 กันยายน 2556 เวลา 16.20 น.) 1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ 9 เชียงใหม่ ร้อยละ 54.30 2. สำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีฯ ร้อยละ 56.32 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 63.77 4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 60.22 5. ศูนย์สารสนเทศ ร้อยละ 69.37 12

13 ภาพรวมงบประมาณในปี 2557 3,111.7749 ล้านบาท 13

14 การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2557 - 2556 14

15 แผนดำเนินงานที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ เร่งรัดพัฒนาประเทศและ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน – แผนงานที่ 1 รองรับการเข้าสู่ AEC 102.1188 ล้าน บาท – แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร 31.4798 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ การสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน – แผนงานที่ 3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการ สร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2,931.9023 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ – แผนงานที่ 4 แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ใต้ 41.1693 ล้านบาท – แผนงานที่ 5 การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภูมิภาค 5.1047 ล้าน บาท 15

16 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี 16 ไตรมาส ที่ เป้าหมายเบิกจ่าย งบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่าย ภาพรวม รายไตร มาส สะสม สะสม 115152222 220352446 335702470 412822595

17 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบ ปี 2557 ก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ภายในวันที่ 14 ก. พ. 2557 ( มีผลต่อวงเงิน 58) เบิกเงินรางวัลข้าราชการฯ ปี 2555 ให้ แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ฝึกอบรมสัมมนา และกระจายไป ต่างจังหวัด โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50 ภายในไตรมาสที่ 1 นำเป้าหมายเบิกจ่าย ( ร้อยละ 95) กำหนดในคำรับรองกรมฯ เงินกัน กรณีเป็นรายจ่ายประจำให้ เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 17

18 ข้อมูลล่าสุด 18 พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 อยู่ในการพิจารณาของศาล รัฐธรรมนูญ ไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทัน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กรมฯ ต้องใช้งบประมาณ 2556 ไปพลางก่อน ร้อยละ 50 ของ แผนงานตามพระราชบัญญัติ งบประมาณปี 2556 ( กองแผนงานชี้แจงในวันที่ 30 กันยายน 2556)

19 ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 DIRECTION FOR COOPERATIVE PROMOTION IN 2014 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 19

20 ทิศทางการส่งเสริม สหกรณ์ ปี 2557 เป้าหมาย เป้าหมาย The Whole Value Chain Network สนับสนุน สนับสนุน – การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวง – การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการ สหกรณ์ – การดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ / โครงการส่วนพระองค์ / โครงการตามพระราชประสงค์ 20

21 แนวทางการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ - เป็นไปตามเป้าหมายของ กษ. และ สงป. การบริหารแผนงาน / โครงการ การบริหารแผนงาน / โครงการ - แผนงาน / โครงการเดิม ( รักษางาน เดิม ) - แผนงาน / โครงการใหม่ ( ตามผล วิเคราะห์ CPS) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร - บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - บุคลากรสหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร / สมาชิก 21

22 บทสรุป CONCLUSION นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 22

23 บทสรุปบทสรุป เป้าหมายการทำงาน –The whole value chain network –Ultimate Goal : สหกรณ์มี ความเข้มแข็ง - เครือข่าย เข้มข้นมากขึ้น - เชื่อมโยง ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ความคาดหวัง – รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ – ทำงานเชิงรุก ไม่รอให้เกิดปัญหา ก่อน 23

24 บทสรุป ( ต่อ ) การเตรียมความพร้อมรองรับการ เปลี่ยน –AEC – ความผันผวนของสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ – ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลง / ซับซ้อน – จุดมุ่งหมาย หลัก “ สหกรณ์ ” หลากหลาย / แปรปรวน 24

25 ขอบคุณ 25


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2281 0055 เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google