งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2281 0055 เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2281 0055 เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร โทรสาร เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 1

2 องค์ประกอบการบรรยาย กรอบนโยบาย ย้อนหลัง 3 ปี สภาพปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์แวดล้อมในปี 2557 ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 บทสรุป 2

3 กรอบนโยบาย ย้อนหลัง 3 ปี LOOK BACKWARD นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ

4 4

5 5

6 6

7 สภาพปัญหาและอุปสรรค PROBLEMS AND OBSTACLES นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ

8 สภาพปัญหาและอุปสรรค CPS is the system for show only, not for work No direction, no work. Less in creative thinking. Stuck on the school of thought. NATO : No Action, Talk Only Generation Gap Customer’s trust 8

9 สถานการณ์แวดล้อมในปี 2557 THE CIRCUMSTANCES SURROUNDING IN 2014 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ

10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ( ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา น.) งบประมาณ 4, ล้าน บาท เบิกจ่าย 3, ล้าน บาท ( ร้อยละ 94.67) ( มติ ครม. ร้อยละ 94.00/ กสส. ร้อยละ 96.00) รวม PO 4, ( ร้อย ละ 97.40) คงเหลือ ล้าน บาท 10

11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ( รวม PO) ต่ำสุด 5 อันดับ ( ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา น.) 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ กองแผนงาน ร้อยละ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช ร้อยละ สำนักงานเลขานุการกรม ร้อยละ

12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ( ไม่รวม PO) ต่ำสุด 5 อันดับ ( ณ 27 กันยายน 2556 เวลา น.) 1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ 9 เชียงใหม่ ร้อยละ สำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีฯ ร้อยละ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ ศูนย์สารสนเทศ ร้อยละ

13 ภาพรวมงบประมาณในปี , ล้านบาท 13

14 การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี

15 แผนดำเนินงานที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ เร่งรัดพัฒนาประเทศและ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน – แผนงานที่ 1 รองรับการเข้าสู่ AEC ล้าน บาท – แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร ล้านบาท ยุทธศาสตร์ การสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน – แผนงานที่ 3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการ สร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2, ล้านบาท ยุทธศาสตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ – แผนงานที่ 4 แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ใต้ ล้านบาท – แผนงานที่ 5 การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภูมิภาค ล้าน บาท 15

16 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี 16 ไตรมาส ที่ เป้าหมายเบิกจ่าย งบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่าย ภาพรวม รายไตร มาส สะสม สะสม

17 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบ ปี 2557 ก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ภายในวันที่ 14 ก. พ ( มีผลต่อวงเงิน 58) เบิกเงินรางวัลข้าราชการฯ ปี 2555 ให้ แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ฝึกอบรมสัมมนา และกระจายไป ต่างจังหวัด โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50 ภายในไตรมาสที่ 1 นำเป้าหมายเบิกจ่าย ( ร้อยละ 95) กำหนดในคำรับรองกรมฯ เงินกัน กรณีเป็นรายจ่ายประจำให้ เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 17

18 ข้อมูลล่าสุด 18 พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ อยู่ในการพิจารณาของศาล รัฐธรรมนูญ ไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทัน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กรมฯ ต้องใช้งบประมาณ 2556 ไปพลางก่อน ร้อยละ 50 ของ แผนงานตามพระราชบัญญัติ งบประมาณปี 2556 ( กองแผนงานชี้แจงในวันที่ 30 กันยายน 2556)

19 ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 DIRECTION FOR COOPERATIVE PROMOTION IN 2014 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ

20 ทิศทางการส่งเสริม สหกรณ์ ปี 2557 เป้าหมาย เป้าหมาย The Whole Value Chain Network สนับสนุน สนับสนุน – การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวง – การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการ สหกรณ์ – การดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ / โครงการส่วนพระองค์ / โครงการตามพระราชประสงค์ 20

21 แนวทางการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ - เป็นไปตามเป้าหมายของ กษ. และ สงป. การบริหารแผนงาน / โครงการ การบริหารแผนงาน / โครงการ - แผนงาน / โครงการเดิม ( รักษางาน เดิม ) - แผนงาน / โครงการใหม่ ( ตามผล วิเคราะห์ CPS) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร - บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - บุคลากรสหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร / สมาชิก 21

22 บทสรุป CONCLUSION นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ

23 บทสรุปบทสรุป เป้าหมายการทำงาน –The whole value chain network –Ultimate Goal : สหกรณ์มี ความเข้มแข็ง - เครือข่าย เข้มข้นมากขึ้น - เชื่อมโยง ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ความคาดหวัง – รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ – ทำงานเชิงรุก ไม่รอให้เกิดปัญหา ก่อน 23

24 บทสรุป ( ต่อ ) การเตรียมความพร้อมรองรับการ เปลี่ยน –AEC – ความผันผวนของสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ – ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลง / ซับซ้อน – จุดมุ่งหมาย หลัก “ สหกรณ์ ” หลากหลาย / แปรปรวน 24

25 ขอบคุณ 25


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2281 0055 เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google