งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557
สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร โทรสาร เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

2 องค์ประกอบการบรรยาย กรอบนโยบาย ย้อนหลัง 3 ปี สภาพปัญหาและอุปสรรค
สถานการณ์แวดล้อมในปี 2557 ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 บทสรุป

3 กรอบนโยบาย ย้อนหลัง 3 ปี Look Backward
นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 กรอบนโยบาย ย้อนหลัง 3 ปี Look Backward

4 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 Quality Improvement

5 Cooperative Promotion SYSTEM
1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 Systemic Working Cooperative Promotion SYSTEM

6 Cooperative Promotion SYSTEM
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 Implementation Year NETWORK LINKAGE Cooperative Promotion SYSTEM Quality Improvement

7 สภาพปัญหาและอุปสรรค Problems and obstacles
นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สภาพปัญหาและอุปสรรค Problems and obstacles

8 สภาพปัญหาและอุปสรรค CPS is the system for show only, not for work
No direction, no work. Less in creative thinking. Stuck on the school of thought. NATO : No Action, Talk Only Generation Gap Customer’s trust

9 สถานการณ์แวดล้อมในปี 2557 The circumstances surrounding in 2014
นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 สถานการณ์แวดล้อมในปี 2557 The circumstances surrounding in 2014

10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 (ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 16.20 น.)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 (ณ วันที่ 27 กันยายน เวลา น.) งบประมาณ 4, ล้านบาท เบิกจ่าย 3, ล้านบาท (ร้อยละ 94.67) (มติ ครม. ร้อยละ 94.00/ กสส. ร้อยละ 96.00) รวม PO 4, (ร้อยละ 97.40) คงเหลือ ล้านบาท

11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 (รวม PO) ต่ำสุด 5 อันดับ (ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 16.20 น.)
1.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 83.77 2. กองแผนงาน ร้อยละ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละ 86.59 4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 88.83 5.สำนักงานเลขานุการกรม ร้อยละ 91.96

12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 (ไม่รวม PO) ต่ำสุด 5 อันดับ (ณ 27 กันยายน 2556 เวลา 16.20 น.)
1.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ 9 เชียงใหม่ ร้อยละ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ร้อยละ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ ศูนย์สารสนเทศ ร้อยละ 69.37

13 ภาพรวมงบประมาณในปี 2557 3, ล้านบาท

14 การเปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2557 - 2556

15 แผนดำเนินงานที่สำคัญ
ยุทธศาสตร์ เร่งรัดพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แผนงานที่ 1 รองรับการเข้าสู่ AEC ล้านบาท แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ล้านบาท ยุทธศาสตร์ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน แผนงานที่ 3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2, ล้านบาท ยุทธศาสตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานที่ 4 แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ล้านบาท แผนงานที่ 5 การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภูมิภาค ล้านบาท

16 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ไตรมาส ที่ เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวม รายไตรมาส สะสม 1 15 22 2 20 35 24 46 3 70 4 12 82 25 95

17 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ ปี 2557
ก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ภายในวันที่ 14 ก.พ (มีผลต่อวงเงิน 58) เบิกเงินรางวัลข้าราชการฯ ปี 2555 ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ฝึกอบรมสัมมนา และกระจายไปต่างจังหวัด โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในไตรมาสที่ 1 นำเป้าหมายเบิกจ่าย(ร้อยละ 95) กำหนดในคำรับรองกรมฯ เงินกัน กรณีเป็นรายจ่ายประจำให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1

18 (กองแผนงานชี้แจงในวันที่ 30 กันยายน 2556)
ข้อมูลล่าสุด พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ อยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2556 กรมฯ ต้องใช้งบประมาณ 2556 ไปพลางก่อน ร้อยละ 50 ของแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2556 (กองแผนงานชี้แจงในวันที่ 30 กันยายน 2556)

19 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557
ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 DIRECTION FOR COOPERATIVE PROMOTION in 2014

20 ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557
เป้าหมาย The Whole Value Chain Network สนับสนุน การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ/โครงการส่วนพระองค์/โครงการตามพระราชประสงค์

21 แนวทางการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนงาน/โครงการ
- เป็นไปตามเป้าหมายของ กษ. และ สงป. การบริหารแผนงาน/โครงการ - แผนงาน/โครงการเดิม (รักษางานเดิม) - แผนงาน/โครงการใหม่ (ตามผลวิเคราะห์ CPS) การพัฒนาบุคลากร - บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - บุคลากรสหกรณ์- กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก

22 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557
บทสรุป Conclusion

23 บทสรุป เป้าหมายการทำงาน The whole value chain network
Ultimate Goal :สหกรณ์มีความเข้มแข็ง-เครือข่ายเข้มข้นมากขึ้น-เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า ความคาดหวัง รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ ทำงานเชิงรุก ไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน

24 บทสรุป (ต่อ) การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยน AEC
ความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง/ซับซ้อน จุดมุ่งหมาย หลัก “สหกรณ์” หลากหลาย/แปรปรวน

25 Today’s work, tomorrow’s heritage
ขอบคุณ Today’s work, tomorrow’s heritage


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google