งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้งานรายการสมรรถนะต้นแบบ Competency Model กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้งานรายการสมรรถนะต้นแบบ Competency Model กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้งานรายการสมรรถนะต้นแบบ Competency Model กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department

2 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงกระบวนการบริหาร สมรรถนะ สำหรับการพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวิธีการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสมรรถนะ สำหรับการพัฒนา จุดมุ่งหมาย 2 1

3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้งานรายการสมรรถนะ

4 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ทัศนคติ ความสามารถ ค่านิยม แรงจูงใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ใจรักที่จะทำ Competency คือ อะไร? สมรรถนะ “ หมวดหมู่ของพฤติกรรมการทำงานที่องค์กรคาดหวัง อันนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ” ผลการ ปฏิบัติงาน ที่ดีเลิศ พฤติกรรม การทำงาน  สังเกตได้  วัดประเมินได้  สามารถเข้าใจและปรับตัวได้ง่าย  เรียนรู้และปรับเปลี่ยนได้  นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์

5 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขั้นตอนการใช้งานรายการสมรรถนะเพื่อการพัฒนา การใช้งานรายการสมรรถนะเพื่อการพัฒนา ขั้นตอนที่ 1 สร้างรายการสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะตาม สายงาน ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาตาม รายการสมรรถนะ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินสมรรถนะ และ จัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล ขั้นตอนที่ 5 สรุป และ จัดทำแผน ฝึกอบรมประจำปี ขั้นดอนที่ 2 กำหนดมาตรฐาน สมรรถนะตามตำแหน่ง

6 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขั้นตอนที่ 1 สร้างรายการสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะตาม สายงาน ผลผลิตรูปธรรมจากขั้นตอนนี้ พจนานุกรมสมรรถนะ โครงสร้างรายการสมรรถนะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปต้นแบบสมรรถนะ ยืนยันต้นแบบสมรรถนะร่วมกับ คณะทำงาน 3 จัดทำร่างต้นแบบสมรรถนะ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำร่างต้นแบบสมรรถนะ 2 เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อเก็บข้อมูล พฤติกรรมของค่านิยมหลัก 1 สมรรถนะหลัก กำหนดบทบาท (Role) 1 ประชุมกับคณะทำงาน เพื่อ กำหนดบทบาท (Role) เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพสูง เพื่อเก็บข้อมูล พฤติกรรมการทำงานที่ได้ผล 1 สมรรถนะตามบทบาท

7 7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวอย่างสมรรถนะ

8 สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน สมรรถนะ บริหารจัดการ สมรรถนะตามสายงาน โครงสร้างรายการสมรรถนะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดี การสร้างความ เชี่ยวชาญงานอาชีพ ตัดสินใจโดยยึด หลักส่วนรวม การทำงานร่วมกับ ผู้อื่น นักวิชาการสหกรณ์ ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การติดตาม จัดเก็บ และใช้ประโยชน์ จากข้อมูล การให้คำปรึกษา การประสานงานเพื่อ ผลสำเร็จของ หน่วยงาน วุฒิภาวะทาง อารมณ์ การพัฒนาปรับปรุง งาน การบริหารงานการ จัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ จริยธรรม ความร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่นในความสำเร็จขององค์กรเรียนรู้อยู่เสมอช่วยเหลือเกื้อกูล สมรรถนะหลักของกรมฯ การปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหาร ทรัพยากร การใช้ข้อมูลเพื่อการ ส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจ การสื่อสารและการ เผยแพร่ข้อมูล การคิดวิเคราะห์และ แก้ปัญหา การบริหารงานการ สนับสนุนและพัฒนา ธุรกิจ การสนับสนุนด้าน เงินทุน ติดตามการ ดำเนินการตาม เป้าหมาย ส่งเสริมการบริหาร จัดการ ส่งเสริมและพัฒนา ขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายร่วม การบริหารงานแบบ มีส่วนร่วม โครงการ พิเศษ การบริหารจัดการ โครงการพิเศษ พัฒนา บุคลากร การสร้างและพัฒนา หลักสูตรมและ โครงการฝึกอบรม การเอื้ออำนวยการ เรียนรู้ การบริหารโครงการ ฝึกอบรม การพัฒนาและ ปรับปรุงโครงการ ฝึกอบรม การบริหารจัดการ องค์ความรู้ การสร้าง กระบวนการเรียนรู้ สื่อสารองค์กร มนุษยสัมพันธ์ การบริหารจัดการ งานวิเทศสัมพันธ์ รอบรู้ข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การบริหารงาน ประชาสัมพันธ์ การสร้างสื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

9 สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน สมรรถนะตามสายงาน โครงสร้างรายการสมรรถนะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) การมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดี การสร้างความ เชี่ยวชาญงานอาชีพ จริยธรรม ความร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่นในความสำเร็จขององค์กรเรียนรู้อยู่เสมอช่วยเหลือเกื้อกูล สมรรถนะหลักของกรมฯ บริหารงานทั่วไปและธุรการ การจัดการเอกสาร และข้อมูล การประสาน ติดตาม และการสื่อสาร การวางแผนและการ บริหารจัดการ ความถูกต้องและ ทันเวลา การบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหารจัดการ พัสดุ และครุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผนฯ และพัฒนา ระบบบริหาร การพัฒนาและการ จัดการงาน การสร้างความ เข้าใจและ ความสัมพันธ์อันดี การวางแผน การมีส่วนร่วม การพัฒนาและ ปรับปรุงระบบงาน กพร. การบริหารจัดการ งาน กพร. การสร้างความ เข้าใจและการมีส่วน ร่วม พัสดุ การให้คำแนะนำ ถูกต้อง ทันเวลา การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ อาคารสถานที่ การเงินและ การบัญชี การอำนวยความ สะดวก ความรวดเร็ว ทันเวลา ความละเอียดและ รอบคอบ

10 สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน สมรรถนะตามสายงาน โครงสร้างรายการสมรรถนะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) การมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดี การสร้างความ เชี่ยวชาญงานอาชีพ จริยธรรม ความร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่นในความสำเร็จขององค์กรเรียนรู้อยู่เสมอช่วยเหลือเกื้อกูล สมรรถนะหลักของกรมฯ สถิติ (จัดการ ฐานข้อมูล) คอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ การสนับสนุน กระตุ้น และผลักดัน ให้เกิดการใช้งาน การเก็บรวบรวม ข้อมูล และการใช้ ประโยชน์ การสื่อสาร ประสานงานเพื่อ รวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการ ข้อมูล ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และความเป็น ปัจจุบันของข้อมูล ความสมบูรณ์และ ความเป็นปัจจุบัน ของข้อมูล การพัฒนาและ ออกแบบระบบ ตรวจสอบ ภายใน บุคลากร ความถูกต้อง แม่นยำ ทำงานโดยใช้ข้อมูล สนับสนุน ความเชี่ยวชาญด้าน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลง การป้องปรามมิให้ เกิดข้อผิดพลาด ความถูกต้องและ ทันสมัยของข้อมูล เผยแพร่ การ ดำเนินการ ทางวินัย การสืบสวนสอบสวน ทางวินัย มนุษยสัมพันธ์และ การสื่อสาร นิติกร การให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย การร่างกฎหมาย ระเบียบ นิติกรรม สัญญา การสอบสวนเรื่อง ร้องเรียน ความรับ ผิดทางละเมิด การ ดำเนินคดี และการ พิจารณาเรื่อง อุทธรณ์ โยธา เครื่องกล และ สถาปนิก การใช้อุปกรณ์/ เครื่องมือ และทักษะ การปฏิบัติงาน การวางแผน การ จัดการ ความเป็นมาตรฐาน 8 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะสำหรับผู้บริหาร 73 สมรรถนะตามสายงาน

11 11 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลผลิตรูปธรรมจากขั้นตอนนี้ เอกสารแสดงรายการสมรรถนะที่คาดหวังรายตำแหน่ง (Job and Competency Matrix) สรุปมาตรฐานสมรรถนะ ยืนยันมาตรฐานสมรรถนะตาม ตำแหน่งร่วมกับคณะทำงาน 3 ขั้นดอนที่ 2 กำหนดมาตรฐาน สมรรถนะตามตำแหน่ง รวบรวมตำแหน่งงาน รวบรวมตำแหน่งงานทุกตำแหน่ง ตามสายงาน 1 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะ จัดทำร่างรายการสมรรถนะที่ คาดหวังรายตำแหน่ง 2

12 12 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Job & Competency Matrix ของกรมฯ ตัวอย่าง

13 13 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลผลิตรูปธรรมจากขั้นตอนนี้ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ตามรายการสมรรถนะ ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาตาม รายการสมรรถนะ เตรียมหลักสูตร ฝึกอบรม เตรียมรายชื่อ และคำอธิบาย หลักสูตร สำหรับแต่ละสมรรถนะ 1

14 14 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวอย่าง หลักสูตรเพื่อการพัฒนา

15 15 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลผลิตรูปธรรมจากขั้นตอนนี้ ผลการประเมินสมรรถนะ แผนพัฒนารายบุคคล ขั้นตอนที่ 4 ประเมินสมรรถนะ และ จัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล เตรียมข้อมูลในระบบ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-3 ใส่ในระบบ 1 สื่อสารกลุ่มนำร่อง สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจใน การประเมินสมรรถนะ/ทำ IDP ให้แก่กลุ่มนำร่อง 2 ประเมิน / ทำ IDP กลุ่มนำร่อง เข้าใช้งานระบบ เพื่อ ประเมินและจัดทำ IDP 3 รายละเอียดจะนำเสนอต่อจากนี้

16 16 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวอย่าง ผลการประเมินสมรรถนะ ตัวอย่าง

17 17 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนพัฒนารายบุคคล ฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างความมีส่วน ร่วมจากผู้ใต้บังคับบัญชา การฝึกอบรม หลักสูตรการช่วยผู้อื่นให้ เปลี่ยนแปลง การฝึกอบรม ความเป็นเอกภาพ ยืดหยุ่นและปรับตัว ให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง 23-07-2007 23-08-2007 เข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนด ตัวอย่าง

18 18 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลผลิตรูปธรรมจากขั้นตอนนี้ แผนฝึกอบรมประจำปี จัดทำ IDP ครบทุกคน จัดทำ IDP ของทุกคน และ ใส่ข้อมูลใน IDP ครบถ้วน 1 ชื่อเจ้าของ IDP ชื่อสมรรถนะเป้าหมาย วันครบกำหนด การวัดผลสำเร็จ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ที่ สอดคล้องกับรายการสมรรถนะ 2 ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายการสมรรถนะ (ที่สอดคล้อง) ระดับสมรรถนะ (ที่สอดคล้อง) จัดทำแผนฝึกอบรม ประจำปี สรุปรายการฝึกอบรม ตาม แผนพัฒนารายบุคคล ของทุกคน ในองค์กร 3 ขั้นตอนที่ 5 สรุป และ จัดทำแผน ฝึกอบรมประจำปี

19 19 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวอย่าง แผนฝึกอบรมประจำปี ตัวอย่าง

20 20 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ที่เป็นระบบ และกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้รับการพัฒนา สอดคล้องกับความจำเป็น ผู้บังคับบัญชามีเครื่องมือช่วยในการพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานในความดูแล กรมฯ ใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่าง มีประสิทธิภาพ กรมฯ และผู้บริหารมีเครื่องมือช่วยในการรับ บุคลากรใหม่ การวางรากฐานในการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต กรมฯ และผู้บริหารมีเครื่องมือช่วยในการวาง แผนการสืบทอดตำแหน่ง ความชัดเจนถึงพฤติกรรมในการทำงานที่องค์กรต้องการ ค่านิยมในการทำงาน มีความชัดเจนในลักษณะของ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้บริหารทุกระดับมีเครื่องมือช่วยในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ประโยชน์ การใช้รายการสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากร

21 กรมส่งเสริมสหกรณ์ การประเมินสมรรถนะ และการจัดทำ IPIP

22 22 กรมส่งเสริมสหกรณ์ การประเมินสมรรถนะ  การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ ทำเพื่อการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน และการจ่าย ค่าตอบแทน ผู้ประเมิน  เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (Immediate Supervisor)  เป็นผู้เข้าใช้โปรแกรม เพื่อให้ คะแนนลูกน้อง  กำหนดแผนพัฒนาลูกน้อง รายบุคคล ผู้รับการประเมิน  ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (Direct Reports)  เป็นผู้เข้าใช้โปรแกรมเพื่อให้ คะแนนตนเอง (Self- Assessment)  รับทราบผลคะแนนประเมิน และ แผนพัฒนาตนเอง จากหัวหน้า 2 บทบาทที่สำคัญ

23 23 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังเกต/ทบทวน พฤติกรรม และวิธีการทำงาน ที่เป็นประเด็นสำคัญ อ่าน พฤติกรรมชี้วัดทุกระดับใน รายการสมรรถนะ Competency Model เลือก “ระดับ” สมรรถนะที่ ใกล้เคียงกับ พฤติกรรมที่ สังเกตพบ เปรียบเทียบ วิธีการประเมินสมรรถนะ

24 24 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่ควร นึกถึงแต่เรื่องราวที่พึ่งเกิดขึ้น (Recency Effects) ไม่ควร นำพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มาประเมิน พิจารณาที่ พฤติกรรมการทำงาน ไม่ใช่ที่ผลงาน (คนที่ทำผลงานได้ดีอาจมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเสมอไป คนที่มีผลงานไม่ดีอาจมีพฤติกรรมที่ดีก็ได้) แต่ละคน สมควรมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง ไม่จำเป็นต้องดีทั้งหมด หรือแย่ทั้งหมด “ในเมื่อเรื่องนั้นทำได้ขนาดนั้น ที่เหลือก็ประมาณนั้นแหละ” (Halo Effects) “คนคนนี้ทำอะไรก็คงแย่ ก็เหมือนเรื่องนั้นนั่นแหละ” (Horns Effects) ข้อควรระวัง ในการสังเกต/ทบทวนพฤติกรรมการทำงาน

25 25 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ตอบคำถามว่า ทำพฤติกรรมที่ระดับใด “บ่อยที่สุด”  หาก ปรากฎพฤติกรรม ที่แสดงออก ตรงกับหลายระดับ ให้ตอบ คำถามว่า ทำพฤติกรรมระดับใด “บ่อยกว่ากัน”  หากปรากฎพฤติกรรม ที่แสดงออก “บ่อย” เท่า ๆ กันทั้ง 2 ระดับ ให้เลือกระดับที่สูงกว่า  ควรจะมีการแสดงพฤติกรรมจริง เกินครึ่งของจำนวน พฤติกรรมชี้วัด ของแต่ละระดับ  หากผู้ถูกประเมิน ไม่แสดงพฤติกรรม ภายใต้สมรรถนะนั้น ให้เลือก ที่ ระดับ 0  หากสมรรถนะใด ที่ผู้ถูกประเมินไม่มีโอกาสได้แสดงออก ให้ละเว้น จากการประเมิน (เลือก N/A จะไม่ถูกนำไปคิดคะแนน) เลือกระดับสมรรถนะ อย่างไร?

26 26 กรมส่งเสริมสหกรณ์ พฤติกรรมชี้วัด

27 27 กรมส่งเสริมสหกรณ์ คำแนะนำเพิ่มเติม  การประเมินสมรรถนะ มาจากการ สังเกตพฤติกรรม เทียบกับพฤติกรรมตามสมรรถนะต้นแบบ ไม่ได้ใช้การ วิเคราะห์ หรือความรู้สึก  การประเมินสมรรถนะเป็นไป เพื่อการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้อง กับการประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน  คะแนนการประเมินสมรรถนะของแต่ละคน ไม่สามารถ นำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะแต่ละคนมีสมรรถนะ และ พฤติกรรมชี้วัดที่แตกต่างกัน  ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะน้อยกว่ามาตรฐาน ไม่ได้แปลว่าไม่มีความสามารถเสมอไป  ต้องแยกแยะความ ถูกใจหรือขัดใจ ออกจากการประเมิน สมรรถนะ  เทียบระหว่างพฤติกรรมของคนกับพฤติกรรมต้นแบบ ไม่ใช่ระหว่างคนกับคน

28 28 กรมส่งเสริมสหกรณ์ คำแนะนำเพิ่มเติม ถ้าประเมินสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชา สูงหรือต่ำ เกินไป จะทำให้ ไม่รู้ว่าสมรรถนะข้อใดสมควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมกันแน่ คะแนนประเมินสมรรถนะในภาพรวมผิดเพี้ยนไป องค์กรไม่เชื่อถือคะแนนการประเมินสมรรถนะในฐานะ ผู้บังคับบัญชาของเรา ถ้าประเมินสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชา สูงหรือต่ำ เกินไป จะทำให้ ไม่รู้ว่าสมรรถนะข้อใดสมควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมกันแน่ คะแนนประเมินสมรรถนะในภาพรวมผิดเพี้ยนไป องค์กรไม่เชื่อถือคะแนนการประเมินสมรรถนะในฐานะ ผู้บังคับบัญชาของเรา ถ้าประเมินสมรรถนะตนเอง สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้ ผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด องค์กรอาจกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่ผิดพลาดสำหรับ เรา ผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อถือ ผลการประเมินสมรรถนะในภาพรวม ถ้าประเมินสมรรถนะตนเอง สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้ ผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด องค์กรอาจกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่ผิดพลาดสำหรับ เรา ผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อถือ ผลการประเมินสมรรถนะในภาพรวม การประเมินสมรรถนะที่สูงเกินไป ไม่ทำให้การประเมินผลงานดีขึ้น เงินเดือนไม่ขึ้น แต่ทำให้เกิดการพัฒนา ที่ไม่ตรงจุด การประเมินสมรรถนะที่ต่ำเกินไป ไม่ทำให้การประเมินผลงานแย่ลง เงินเดือนไม่ลด แต่ทำให้เกิดการพัฒนา ที่ไม่ตรงจุด

29 29 กรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดทำ IPIP จากผลการประเมินสมรรถนะ การเลือกสมรรถนะเป้าหมายฯ จากสมรรถนะที่ปรากฏเป็นจุดเด่น (Strength) การเลือกสมรรถนะเป้าหมายฯ จากสมรรถนะที่ปรากฏเป็นจุดเด่น (Strength) การเลือกสมรรถนะเป้าหมายฯ จากสมรรถนะที่ปรากฏช่องว่าง เพื่อการพัฒนา (Gap) การเลือกสมรรถนะเป้าหมายฯ จากสมรรถนะที่ปรากฏช่องว่าง เพื่อการพัฒนา (Gap)

30 30 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนพัฒนารายบุคคล ฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างความมีส่วนร่วม จากผู้ใต้บังคับบัญชา การฝึกอบรม หลักสูตรการช่วยผู้อื่นให้ เปลี่ยนแปลง การฝึกอบรม ความเป็นเอกภาพ ยืดหยุ่นและปรับตัว ให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง 23-07-2007 23-08-2007 เข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนด ตัวอย่าง

31 31 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมพัฒนาลูกน้อง (ใส่ใน IPIP)  คอร์สฝึกอบรมประจำตัวสมรรถนะนั้น (มีให้ในตัวโปรแกรม)  คอร์สฝึกอบรมอื่นๆ ที่เห็นควร ว่าจะทำให้พัฒนาสมรรถนะ เป้าหมาย หัวหน้าต้องเขียนกำหนดลงไป (ใส่ชื่อคอร์ส และ คำอธิบายสั้นๆ)  ให้อ่านหนังสือแล้วมานำเสนอในที่ประชุม  ให้เป็นผู้สอนงาน แล้วมาติดตามผลกัน  ให้รับผิดชอบโครงการ/งานพิเศษ  ให้ทำงานใกล้ชิด ประกบกับหัวหน้า ในบางเรื่อง  หมุนเวียนงานในระยะสั้น แล้วมาติดตามผลกัน

32 32 กรมส่งเสริมสหกรณ์  เข้ารับการอบรมครบตามเวลาที่กำหนด  ดำเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าต่อผู้บังคับบัญชา  ผ่านเกณฑ์ในการประเมินหลังการฝึกอบรม ตัวอย่าง การวัดผลสำเร็จ

33 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Competency Assessment online

34 34 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าสู่เวปไซท์ 1 การเข้าระบบโดยการพิมพ์ URL เข้าระบบโดยตรง http://web-service.cpd.go.th/manifest/ http://web-service.cpd.go.th/manifest/ หรือ เข้าผ่านเว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th http://www.cpd.go.th

35 35 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าสู่ระบบ โดย พิมพ์ชื่อ Username และ Password ที่จะได้รับ ข้อแนะนำ : หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ ได้ ให้เช็คความถูกต้อง ของการพิมพ์ เช่น - การใช้ตัวอักษร ภาษาไทย / อักษรภาษาอังกฤษ - การใช้ตัวอักษร พิมพ์ ใหญ่ /พิมพ์เล็ก เป็นต้น ***หากไม่สำเร็จให้ลอง เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใส่ Username & Password ที่นี่

36 36 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าสู่การประเมินสมรรถนะ คลิก โดยคลิกเลือกแถบด้านบน ที่ระบุคำว่า Assessment ข้อแนะนำ : หากหน้าจอแสดงภาพ ทางด้านขวามืออยู่แล้ว ให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 ได้ทันที

37 37 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 คลิกเลือกชื่อของผู้ที่ต้องการประเมินสมรรถนะ คลิ๊กเลือกชื่อตัว ท่านเพื่อ ประเมินตัวเอง คลิ๊กเลือกชื่อ ผู้ใต้บังคับบัญช า ที่เราต้องการ ประเมิน สมรรถนะ

38 38 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 ข้อแนะนำเพิ่มเติม : ในการประเมินสมรรถนะข้อผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านสามารถดูผลการประเมิน สมรรถนะของตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยกดที่เครื่องหมาย บวก หน้าชื่อของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน คลิ๊กเพื่อ พิจารณาผล การประเมิน ตนเองของ ผู้ใต้บังคับบัญช า ขั้นตอนนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชา เท่านั้น ขั้นตอนนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชา เท่านั้น

39 39 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 จุด และเส้นสี แดงประ แสดงระดับของสมรรถนะ ที่องค์กรคาดหวัง จุด และเส้นสี เขียวทึบ แสดงระดับของสมรรถนะ ที่ผู้ประเมินสังเกตพบ ชื่อ สมรรถนะ แต่ละข้อ ตัวเลขแสดงระดับของสมรรถนะ ขั้นตอนนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชา เท่านั้น ขั้นตอนนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชา เท่านั้น

40 40 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 พิจารณาพฤติกรรมชี้วัดในแต่ละระดับ (ดำเนินการไปที่ละสมรรถนะ) คลิกที่คำจำกัดความในแต่ละระดับ เพื่ออ่านพฤติกรรมชี้วัด ที่ระบุเอาไว้เสียก่อน จนครบทุกระดับ ชื่อ และคำ นิยามของ สมรรถนะ แต่ละข้อ พฤติกรรมชี้วัด ที่เป็นต้นแบบ ขององค์กร ใน แต่ละระดับ

41 41 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6 คลิกเลือกระดับของสมรรถนะ เลือกพฤติกรรมชี้วัด ตรงกับ พฤติกรรมในการทำงานจริง ของผู้ที่เรากำลังประเมินสมรรถนะมากที่สุด

42 42 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6 ในกรณีที่ท่านเห็นว่าสมควรที่จะตัดสมรรถนะตัวนี้ ออกจากแบบประเมินสรรถนะนี้ ไม่เคยสังเกตพบพฤติกรรมใดๆ ที่อยู่ในสมรรถนะนี้ (0) สมรรถนะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง งานของบุคคลนี้ (N/A) ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินไม่ เคยแสดงพฤติกรรมใน สมรรถนะนั้นๆ

43 43 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7 พิมพ์ความคิดเห็นเพิ่มเติม ข้อแนะนำ : ความคิดเห็นเพิ่มเติม มักจะเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ สมรรถนะ หรือพฤติกรรมเด่น ของผู้รับการประเมินฯ สมรรถนะ หรือพฤติกรรมด้อย ของผู้รับการประเมินฯ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม กับผู้รับการประเมินฯ

44 44 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 8 คลิกเพื่อบันทึก & คลิกเพื่อส่ง คลิกเพื่อบันทึกผล ไว้ก่อน ( ยังแก้ไข ได้ ) คลิกเพื่อส่งผลการ ประเมิน ( แก้ไข ไม่ได้ )

45 45 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 8 คลิก OK ถ้าต้องการส่งผล การประเมิน เมื่อส่งผลการประเมินแล้วผู้ ประเมิน “ ไม่ ” สามารถแก้ไขผลการ ประเมินได้อีก คลิก Cancel ถ้าต้องการ “ ยกเลิก ” การส่งผลการ ประเมิน

46 46 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 8 หากยังไม่ทำการประเมินฯ จะปรากฏสถานนะ คำว่า New ส่งผลการประเมิน แล้ว หากเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป จะพบว่า คำว่า Complete และภาพคนจะเปลี่ยนเป็นสี น้ำเงิน บันทึกผลการประเมิน แล้ว หากเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป จะปรากฏ สถานะ คำว่า Draft

47 47 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9 การพิจารณาผลการประเมิน หากต้องการพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะ ให้คลิกที่ภาพ  จุด และเส้นสีแดงประ แสดงระดับของสมรรถนะ ที่องค์กรคาดหวัง จุด และเส้นสีเขียวทึบ แสดงระดับของสมรรถนะ ที่ผู้ประเมินสังเกตพบ ชื่อ สมรรถนะ แต่ละข้อ ตัวเลขแสดงระดับของ สมรรถนะ

48 48 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีต้องการพิมพ์แบบสอบถามเพื่อการพิจารณา

49 กรมส่งเสริมสหกรณ์ IPIP online

50 50 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าสู่เวปไซท์ 1 เข้าสู่ระบบ โดยอาศัย พิมพ์ชื่อ Username และ Password ที่ได้รับ ขั้นตอนนี้ ทำเช่นเดียวกับการเข้า ระบบเพื่อประเมินสมรรถนะ

51 51 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าสู่การทำ IDP คลิก โดยคลิกเลือกแถบด้านบน ที่ระบุคำว่า IDP

52 52 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 คลิกเลือกชื่อของผู้ที่ต้องการจัดทำแผนพัฒนา คลิ๊กเลือกชื่อ ผู้ใต้บังคับบัญช า ที่เราต้องการ จัดทำ แผนพัฒนาฯ

53 53 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 ระบบจะดึงรายการสมรรถนะ ที่ปรากฏช่องว่างเพื่อการ พัฒนา จากมากไปน้อย คลิ๊กหน้าชื่อสมรรถนะที่ต้องการทำ แผนพัฒนา เลือกสมรรถนะ ที่ต้องการจัดทำแผนพัฒนาฯ

54 54 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 เลือกกิจกรรมเพื่อการพัฒนา เลือกกิจกรรม เพื่อการพัฒนาที่ ต้องการ หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร xxx หลักสูตร YYY อื่น ๆ ชื่อกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่มีในระบบ

55 55 กรมส่งเสริมสหกรณ์  คอร์สฝึกอบรมประจำตัวสมรรถนะนั้น (มีให้ในตัวโปรแกรม)  คอร์สฝึกอบรมอื่นๆ ที่เห็นควร ว่าจะทำให้พัฒนาสมรรถนะเป้าหมาย หัวหน้าต้องเขียน กำหนดลงไป (ใส่ชื่อคอร์ส และคำอธิบายสั้นๆ)  ให้อ่านหนังสือแล้วมานำเสนอในที่ประชุม  ให้เป็นผู้สอนงาน แล้วมาติดตามผลกัน  ให้รับผิดชอบโครงการ/งานพิเศษ  ให้ทำงานใกล้ชิด ประกบกับหัวหน้า ในบางเรื่อง  หมุนเวียนงานในระยะสั้น แล้วมาติดตามผลกัน  คอร์สฝึกอบรมประจำตัวสมรรถนะนั้น (มีให้ในตัวโปรแกรม)  คอร์สฝึกอบรมอื่นๆ ที่เห็นควร ว่าจะทำให้พัฒนาสมรรถนะเป้าหมาย หัวหน้าต้องเขียน กำหนดลงไป (ใส่ชื่อคอร์ส และคำอธิบายสั้นๆ)  ให้อ่านหนังสือแล้วมานำเสนอในที่ประชุม  ให้เป็นผู้สอนงาน แล้วมาติดตามผลกัน  ให้รับผิดชอบโครงการ/งานพิเศษ  ให้ทำงานใกล้ชิด ประกบกับหัวหน้า ในบางเรื่อง  หมุนเวียนงานในระยะสั้น แล้วมาติดตามผลกัน หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร xxx หลักสูตร YYY อื่น ๆ ชื่อกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่มีในระบบ 5

56 56 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6 วิธีการวัดผลสำเร็จ เช่น  เข้ารับการอบรมครบตามเวลาที่กำหนด  ดำเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าต่อผู้บังคับบัญชา  ผ่านเกณฑ์ในการประเมินหลังการฝึกอบรม วิธีการวัดผลสำเร็จ เช่น  เข้ารับการอบรมครบตามเวลาที่กำหนด  ดำเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าต่อผู้บังคับบัญชา  ผ่านเกณฑ์ในการประเมินหลังการฝึกอบรม ระบุวันครบกำหนด และ การวัดผลสำเร็จ หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร xxx หลักสูตร YYY อื่น ๆ ชื่อกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่มีในระบบ

57 57 กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่อบันทึก & คลิกเพื่อส่ง คลิกเพื่อบันทึกผล ไว้ก่อน ( ยังแก้ไข ได้ ) คลิกเพื่อส่งผลการ ประเมิน ( แก้ไข ไม่ได้ ) 7

58 58 กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก OK ถ้าต้องการส่งผล การทำ IDP เมื่อส่งผลการทำ IDP แล้ว ผู้บังคับบัญชา “ ไม่ ” สามารถแก้ไข แผนพัฒนาได้อีก คลิก Cancel ถ้าต้องการ “ ยกเลิก ” การส่งผลการ ทำ IDP 7

59 59 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อส่งผลการทำแผนพัฒนารายบุคคลแล้ว จะปรากฏสถานะ คำว่า Complete และ ชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน 8 คลิก เพื่อดูแผนพัฒนา รายบุคคลของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ จัดทำไว้ การพิจารณา ผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

60 60 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนพัฒนารายบุคคล คลิก เพื่อ ปิด คลิก เพื่อสั่ง พิมพ์

61 61 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Hints ข้อควรปฏิบัติ ตอบแบบสอบถามด้วยความจริง  ตอบแบบสอบถามกลับมาตรงเวลา  ตั้งใจตอบแบบสอบถามด้วยตนเองคนเดียว  ให้คะแนนและข้อสังเกตจากข้อเท็จจริง  ให้ข้อสังเกตเพื่อสร้างสรรค์ ให้ผู้รับ feedback นำไปพัฒนาตนเองได้ ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง  ทัศนคติเปิดกว้างและมองผลคะแนนและข้อสังเกตจาก Report ในแง่ดี เห็น เป็นของขวัญ ด้วยความขอบคุณ  เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตาม IDP ของตนเอง เพราะเป็นผลดีต่อทั้งตัว เองและต่อกรมฯ

62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Q & A


ดาวน์โหลด ppt กรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้งานรายการสมรรถนะต้นแบบ Competency Model กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google