งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ความรู้สู่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ความรู้สู่ชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ความรู้สู่ชุมชน
ไข้หวัด 2009

2 รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม
1. น้อมจิตต์ เจดีย์ รหัส ศิริวรรณ เจริญฉ่ำ รหัส จุฑามาศ นันทพงษ์ รหัส ไพศาล จุฬาลักษณ์กุล รหัส ดลลดา มณีศรี รหัส ปิยะ เพชรสด รหัส ไพรัช แก้ววิเศษณ์ รหัส นุชชาลี ศิริทรัพย์ รหัส

3 ระยะเวลา เริ่มโครงการ 19. 00น. -19. 45 น
ระยะเวลา เริ่มโครงการ น น. งบประมาณ ทุน 80 บาท เงินบริจาค 120 บาท ค่าใช้จ่าย ถ่ายเอกสาร 80 บาท หน้ากากป้องกัน 40 บาท สถานที่ ตลาดนัดการเคหะ แฟลต 21-25

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรค

5 ความเสี่ยงโครงการ มีโอกาสรับเชื้อจากชุมชนได้ง่าย
อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้รับความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้

6 การบริหารคน ประชุมวางแผน และแบ่งหน้าที่ ใช้เวลา 10 นาที
ขอข้อมูลจากห้องพยาบาลของสถาบัน 10 นาที เตรียมเอกสาร 5 นาที ระยะดำเนินการ 45 นาที

7 ค่าใช้จ่าย ถ่ายเอกสาร 80 บาท หน้ากากป้องกัน 40 บาท
การจัดซื้อ๗ดจ้าง ค่าใช้จ่าย ถ่ายเอกสาร 80 บาท หน้ากากป้องกัน 40 บาท

8 การบูรณาการ การให้ความรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

9 การบริหารคุณภาพ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ สถานการณ์

10 มีการแบ่งงานกันทำในทีมหลังจากการ ระดมความคิดเห็น
การสื่อสาร มีการแบ่งงานกันทำในทีมหลังจากการ ระดมความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ความรู้สู่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google