งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1.นายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร รหัส 5110621006 2.น.ส.ขวัญตา สุขประเสริฐ รหัส 5110621009 3.น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัส 5110621038 4.นายทายาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1.นายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร รหัส 5110621006 2.น.ส.ขวัญตา สุขประเสริฐ รหัส 5110621009 3.น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัส 5110621038 4.นายทายาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1.นายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร รหัส 5110621006 2.น.ส.ขวัญตา สุขประเสริฐ รหัส 5110621009 3.น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัส 5110621038 4.นายทายาท ชมเชย รหัส 5110621038

3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 60 คน

4 วัตถุประสงค์ในการทำแบบสอบถาม 1.เพื่อสอบถามถึงงบประมาณที่กำหนดไว้ในปี 2009 และงบประมาณโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการจัด โครงการแต่ละครั้ง 2.เพื่อสอบถามถึงโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่องค์การให้ความสำคัญในปีนี้ 3.เพื่อสอบถามโครงการที่ถูกปรับลดในภาวะวิกฤติ

5 ประโยชน์ที่ได้จากการทำแบบสอบถาม 1.สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาโครงการที่ องค์การโดยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อ นำเสนอโครงการต่อไป 2.ได้เห็นถึงการให้ความสำคัญของโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การ

6 ประเภทของธุรกิจ

7 จำนวนพนักงานในองค์การ

8 งบประมาณสำหรับโครงการประจำปี 2009

9 งบประมาณสำหรับจัดโครงการแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย

10 ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง

11 โครงการที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ประจำปี 2009

12 การปรับลดโครงการในภาวะวิกฤติ โครงการที่ถูกปรับลดลงเป็นอันดับแรก 1.พัฒนาบุคลากรทุกประเภท 2.ผู้นำและพัฒนาตนเอง 3.โครงการอบรมต่างประเทศ 4.ค่าใช้จ่ายวัสดุประกอบการอบรม 5.พัฒนาส่วนบุคคล 6.การพัฒนาบุคลิกภาพ 7.การทำงานเป็นทีม 8.สุขภาพและจิตใจ 9.ด้านสังสรรค์ 10.ด้านกีฬา 11.บุคลิกภาพ 12.สุขภาพและจิตใจ 13.ที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยตรง 14.การฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก 15.การฝึกอบรมภายใน 16.Soft Skill Training 17.hard skill ให้ไปเรียนรู้เอง 18.โครงการระยะยาว

13


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1.นายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร รหัส 5110621006 2.น.ส.ขวัญตา สุขประเสริฐ รหัส 5110621009 3.น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัส 5110621038 4.นายทายาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google