งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณในโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณในโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณในโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการสำรวจ งบประมาณในโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นายพิสิษฐ์  ชุณหวชิร   รหัส น.ส.ขวัญตา  สุขประเสริฐ  รหัส น.ส.ณัฐธยาน์  เนาว์รุ่งโรจน์   รหัส นายทายาท  ชมเชย  รหัส

3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 60 คน

4 วัตถุประสงค์ในการทำแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามถึงงบประมาณที่กำหนดไว้ในปี 2009 และงบประมาณโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดโครงการแต่ละครั้ง เพื่อสอบถามถึงโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การให้ความสำคัญในปีนี้ เพื่อสอบถามโครงการที่ถูกปรับลดในภาวะวิกฤติ

5 ประโยชน์ที่ได้จากการทำแบบสอบถาม
สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาโครงการที่องค์การโดยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อนำเสนอโครงการต่อไป ได้เห็นถึงการให้ความสำคัญของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การ

6 ประเภทของธุรกิจ

7 จำนวนพนักงานในองค์การ

8 งบประมาณสำหรับโครงการประจำปี 2009

9 งบประมาณสำหรับจัดโครงการแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย

10 ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง

11 โครงการที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2009

12 การปรับลดโครงการในภาวะวิกฤติ โครงการที่ถูกปรับลดลงเป็นอันดับแรก
พัฒนาบุคลากรทุกประเภท ผู้นำและพัฒนาตนเอง โครงการอบรมต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายวัสดุประกอบการอบรม พัฒนาส่วนบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม สุขภาพและจิตใจ ด้านสังสรรค์ ด้านกีฬา บุคลิกภาพ ที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยตรง การฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก การฝึกอบรมภายใน Soft Skill Training hard skill ให้ไปเรียนรู้เอง โครงการระยะยาว

13 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณในโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google