งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานในกรณีที่ต้องทำงานอยู่บ้าน

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพินทุ์สุดา นิลไพรัช รหัส 4810621037
นางสาวพินทุ์สุดา นิลไพรัช รหัส นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล รหัส นางสาวดลดา มณีศรี รหัส นายวิโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ รหัส

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการสำหรับหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน หากต้องทำงานอยู่ที่บ้าน

4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ
แบบสอบถาม โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกรณีที่ต้องทำงานอยู่บ้าน ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ

5 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทั่วไป หลากหลายสาขาวิชาชีพ จำนวน 70 ชุด

6 ผลการวิจัย

7 ผลการวิจัย

8 ด้านการสื่อสาร

9 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ด้านภาษาอังกฤษ (การฟังและการพูด)

11 ด้านภาษาอังกฤษ (การอ่าน)

12 ด้านภาษาอังกฤษ (การเขียน)

13 สรุปผลการวิจัย

14 โครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานในกรณีที่ต้องทำงานอยู่บ้าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google