งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : Take Care นะ OK ปะ ? สาเหตุของปัญหา : พนักงานที่มีสุขภาพจิตไม่ดี ซึ่งเกิดจากสุขภาพกายไม่ดี ก็จะ ส่งผล ให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงตามไปด้วย วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : Take Care นะ OK ปะ ? สาเหตุของปัญหา : พนักงานที่มีสุขภาพจิตไม่ดี ซึ่งเกิดจากสุขภาพกายไม่ดี ก็จะ ส่งผล ให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงตามไปด้วย วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : Take Care นะ OK ปะ ? สาเหตุของปัญหา : พนักงานที่มีสุขภาพจิตไม่ดี ซึ่งเกิดจากสุขภาพกายไม่ดี ก็จะ ส่งผล ให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงตามไปด้วย วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำให้พนักงานมีสุขภาพ กายและสุขภาพใจดีขึ้น 2. เพื่อสร้างทีมให้พนักงานดูแลซึ่งกัน และกัน การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการที่นำพนักงานที่มี ความแตกต่างทางด้านอายุ หน้าที่ความ รับผิดชอบในการทำงาน และครอบครัว มาดูแล ซึ่งกันและกัน ( เติมเต็มในกันและกัน ) ในเรื่อง สุขภาพกาย สุขภาพใจ อาหารการกิน ปัญหาในการทำงาน และครอบครัว ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. การมีสุขภาพร่างกายที่ดีทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่า รักษาพยาบาลลดลง 2. พนักงานที่สามารถดูแลพนักงานด้วยกันได้ และจะ สามารถกลับไปดูแลคนในครอบครัวตนเองได้ด้วย

2 โครงการ : Reborn สาเหตุของปัญหา : พนักงานสุขภาพไม่ดี ถ้า องค์กรสร้างวัฒนธรรมให้เห็น ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พนักงานก็จะมี สุขภาพที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมแห่ง การส่งเสริมให้พนักงาน สุขภาพที่ แข็งแรง การดำเนินโครงการ : กำหนดเวลาวันละ 1 ชั่วโมง (16.00 – 17.00 น.) ของวันทำงานในการเลือกกิจกรรม การออกกำลังกาย โดยพนักงานสามารถเลือกตามที่ ตัวเองชอบ เช่น โยคะ แบตมินตัน แอร์โรบิค ทุกครั้ง ที่เข้าจะมีการสะสมแต้ม คนที่ไม่เคยลาป่วยเลยและ ได้แต้มสูงที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางองค์กรก็จะ มีการให้รางวัลกับพนักงานคนนั้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เกิดวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการมี สุขภาพดี 2. เมื่อพนักงานสุขภาพแข็งแรงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน การรักษาพยาบาล

3 HR Profession HR PROFESSIO N CREDIBLE ACTIVIST OPERATIO NAL EXECUTOR TALENT MGR.& ORG. DESIGNER CULTURE & CHAGNE STEWARD Growing need to develop relention strategies Increased Worker Productivity Central important of health care cost managemen t Take Care นะ OK ปะ ? Reborn


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : Take Care นะ OK ปะ ? สาเหตุของปัญหา : พนักงานที่มีสุขภาพจิตไม่ดี ซึ่งเกิดจากสุขภาพกายไม่ดี ก็จะ ส่งผล ให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงตามไปด้วย วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google