งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : Take Care นะ OK ปะ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : Take Care นะ OK ปะ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : Take Care นะ OK ปะ?
สาเหตุของปัญหา : พนักงานที่มีสุขภาพจิตไม่ดี ซึ่งเกิดจากสุขภาพกายไม่ดี ก็จะ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงตามไปด้วย วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น 2. เพื่อสร้างทีมให้พนักงานดูแลซึ่งกันและกัน การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการที่นำพนักงานที่มีความแตกต่างทางด้านอายุ หน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน และครอบครัว มาดูแล ซึ่งกันและกัน (เติมเต็มในกันและกัน) ในเรื่อง สุขภาพกาย สุขภาพใจ อาหารการกิน ปัญหาในการทำงาน และครอบครัว ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. การมีสุขภาพร่างกายที่ดีทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลลดลง 2. พนักงานที่สามารถดูแลพนักงานด้วยกันได้ และจะสามารถกลับไปดูแลคนในครอบครัวตนเองได้ด้วย

2 โครงการ : Reborn สาเหตุของปัญหา : พนักงานสุขภาพไม่ดี ถ้าองค์กรสร้างวัฒนธรรมให้เห็น ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พนักงานก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมแห่งการส่งเสริมให้พนักงาน สุขภาพที่แข็งแรง การดำเนินโครงการ : กำหนดเวลาวันละ 1 ชั่วโมง (16.00 – 17.00น.) ของวันทำงานในการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยพนักงานสามารถเลือกตามที่ตัวเองชอบ เช่น โยคะ แบตมินตัน แอร์โรบิค ทุกครั้งที่เข้าจะมีการสะสมแต้ม คนที่ไม่เคยลาป่วยเลยและได้แต้มสูงที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางองค์กรก็จะมีการให้รางวัลกับพนักงานคนนั้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการมีสุขภาพดี เมื่อพนักงานสุขภาพแข็งแรงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

3 HR Profession Take Care นะ Reborn OK ปะ? HR PROFESSION
CREDIBLE ACTIVIST OPERATIONAL EXECUTOR TALENT MGR.& ORG. DESIGNER CULTURE & CHAGNE STEWARD Growing need to develop relention strategies Increased Worker Productivity Central important of health care cost management Take Care นะ OK ปะ? Reborn


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : Take Care นะ OK ปะ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google