งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 ภาษาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 ภาษาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 ภาษาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์

2 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน สื่อวิทยุโทรทัศน์ วัตถุประสงค์การเรียน

3 ลักษณะสำคัญของสื่อ โทรทัศน์ * เ ป็นสื่อใกล้ตัว แ ละมีอิทธิพลสูง * เ ป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียง สามารถดึงดูดความสนใจของ ผู้ชมได้มาก * ใ ช้ง่าย ท ำให้ผู้ชมเกิด ความรู้สึกใกล้ชิดเสมือนเป็นสื่อ ส่วนตัว * ม ีอิทธิพลในการชักจูง กลุ่มเป้าหมายได้ดี

4 * ปัจจุบันเทคนิคการผลิตสื่อ โทรทัศน์นำเอาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลมา ใช้ ทำให้สามารถสร้างภาพ ที่ดูเหมือนจริง ตื่นตาตื่นใจ จนบางครั้งอาจจะเกินจาก ความเป็นจริง * สื่อโทรทัศน์ได้สร้างมายา ภาพลวงตาให้เห็น และอาจ เกิดความเชื่อสิ่งที่สื่อสร้างขึ้น ว่าเป็นของจริง ดังนั้นผู้ชม จะต้องรู้ให้เท่าทัน

5 ประเภทของ สถานีโทรทัศน์ ส ถานีโทรทัศน์ของรัฐ (state television) ส ถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ (commercial television) ส ถานีโทรทัศน์แบบบอกรับ สมาชิก (subscription television)

6 สถานีโทรทัศน์ของรัฐ

7 สถานีโทรทัศน์เชิง พาณิชย์

8 สถานีโทรทัศน์แบบบอกรับ สมาชิก

9 วัตถุประสงค์ของการจัด รายการวิทยุโทรทัศน์ เ พื่อการเสนอข่าวสาร เ พื่อการถ่ายทอดความรู้ เ พื่อเสนอความบันเทิง เ พื่อการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์

10 ผลกระทบของสื่อ โทรทัศน์ ด ้านข่าว - gatekeeper ผ ู้รักษาช่องทางของข่าวสาร - agenda setting ผ ู้กำหนดวาระของสังคม

11 ด ้านการเมือง - ก ารหาเสียงผ่านทางสื่อ โทรทัศน์ - ก ารนำเสนอผลงานของ พรรคการเมือง

12 ด ้านการบริหาร - เ ป็นสื่อสำหรับการบริหาร ประเทศ ข องฝ่ายบริหาร / รัฐบาล

13 ด ้านเพศและความรุนแรง - เ กิดการปลูกฝังทัศนคติ - ก ่อให้เกิดพฤติกรรม เลียนแบบ

14 ด ้านบันเทิง - ก ่อให้เกิดการเลียนแบบ ทางความคิดและพฤติกรรม ทั้งในเชิงบวกและลบ

15 ด ้านการโฆษณาสินค้า - เป็นแหล่งรายได้ ผ ลกำไร ของกิจการ - ก ระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกิน ความจำเป็น / ส ังคมบริโภคนิยม - โฆษณาเป็นตัวกำหนดเนื้อหา ของรายการโทรทัศน์

16 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทางโทรทัศน์ เ นื้อหารายการโทรทัศน์ควร มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ แ ก่ผู้ชม เ นื้อหารายการโทรทัศน์ควรมุ่ง นำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่ม ผู้ชมเป้าหมาย เ ช่น ร ายการ สำหรับเด็กไม่ควรนำเสนอ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ห รือ ก่อให้เกิดการเลียนแบบ ช ักจูง ไปในทางเสื่อมเสีย

17 เ นื้อหารายการโทรทัศน์ไม่ควรชี้นำ ความคิด ค ่านิยม ห รือสิ่งต่าง ๆ ท ี่ ผิดแก่ผู้ชม เ ช่น ก ารแต่งกายของ วัยรุ่น ค ่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ของ วัยรุ่น ก ารใช้ความรุนแรงในการ ต่อสู้ ค วามฟุ้งเฟ้อ ฟ ุ่มเฟือย ฯ ลฯ เ นื้อหารายการไม่ควรเป็นการ โฆษณาชวนเชื่อ เ อนเอียงเข้าข้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ใ ห้ข้อมูลที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ชม

18 พ ยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระ ไปพร้อมกับความบันเทิงเพื่อให้ เกิดการพัฒนาความรู้แก่ผู้ชม และไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ ก ารใช้ถ้อยคำ ภ าษา ส ำนวน ควรคำนึงถึงความถูกต้องตาม หลักภาษาไทย

19 ไ ม่ควรใช้คำที่หยาบคาย ส องแง่ สองง่าม ภ าษาสแลง ผ ิด ความหมาย ไ ม่ถูกต้อง ค ำ ฟุ่มเฟือย ภ าษากำกวม ก ารออกเสียงควรจะชัดถ้อยชัด คำ ถ ูกต้องตามอักขระภาษาและ คำควบกล้ำ ก ารนำเสนอภาษาเขียนผ่านทาง สื่อโทรทัศน์ควรคำนึงถึงความ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ก าร สะกด ว างรูปสระ ว รรณยุกต์ การันต์ ก ารเว้นวรรคตอน

20 นอกจากนี้ควรพิจารณาถึง หลักจรรยาบรรณวิชาชีพนัก จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงควรที่จะทราบเกี่ยวกับ กฎหมายวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อนำไปใช้ประกอบ พิจารณาภาษาที่ปรากฏทาง สื่อโทรทัศน์

21 คำถามท้ายหน่วยที่ 4 1. อธิบายถึงผลกระทบของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมใน สื่อวิทยุโทรทัศน์ พร้อมให้เหตุผล อธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยก มานั้นมีการใช้ภาษาที่ไม่ เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 ภาษาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google