งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาทางสื่อ วิทยุโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาทางสื่อ วิทยุโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาทางสื่อ วิทยุโทรทัศน์
หน่วยที่ 4 ภาษาทางสื่อ วิทยุโทรทัศน์

2 วัตถุประสงค์การเรียน
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อวิทยุโทรทัศน์

3 ลักษณะสำคัญของสื่อโทรทัศน์
* เป็นสื่อใกล้ตัว และมีอิทธิพลสูง * เป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มาก * ใช้ง่าย ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกใกล้ชิดเสมือนเป็นสื่อส่วนตัว * มีอิทธิพลในการชักจูงกลุ่มเป้าหมายได้ดี

4 * ปัจจุบันเทคนิคการผลิตสื่อโทรทัศน์นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลมาใช้ ทำให้สามารถสร้างภาพที่ดูเหมือนจริง ตื่นตาตื่นใจ จนบางครั้งอาจจะเกินจากความเป็นจริง * สื่อโทรทัศน์ได้สร้างมายาภาพลวงตาให้เห็น และอาจเกิดความเชื่อสิ่งที่สื่อสร้างขึ้นว่าเป็นของจริง ดังนั้นผู้ชมจะต้องรู้ให้เท่าทัน

5 ประเภทของสถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ของรัฐ (state television) สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ (commercial television) สถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (subscription television)

6 สถานีโทรทัศน์ของรัฐ

7 สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์

8 สถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

9 วัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการเสนอข่าวสาร เพื่อการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสนอความบันเทิง เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

10 ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์
ด้านข่าว - gatekeeper ผู้รักษาช่องทางของข่าวสาร - agenda setting ผู้กำหนดวาระของสังคม

11 ด้านการเมือง - การหาเสียงผ่านทางสื่อโทรทัศน์ - การนำเสนอผลงานของพรรคการเมือง

12 ด้านการบริหาร - เป็นสื่อสำหรับการบริหารประเทศ ของฝ่ายบริหาร/รัฐบาล

13 ด้านเพศและความรุนแรง
- เกิดการปลูกฝังทัศนคติ - ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

14 ด้านบันเทิง - ก่อให้เกิดการเลียนแบบทางความคิดและพฤติกรรม ทั้งในเชิงบวกและลบ

15 - กระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินความจำเป็น / สังคมบริโภคนิยม
ด้านการโฆษณาสินค้า - เป็นแหล่งรายได้ ผลกำไรของกิจการ - กระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินความจำเป็น / สังคมบริโภคนิยม -โฆษณาเป็นตัวกำหนดเนื้อหาของรายการโทรทัศน์

16 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางโทรทัศน์
เนื้อหารายการโทรทัศน์ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ชม เนื้อหารายการโทรทัศน์ควรมุ่งนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น รายการสำหรับเด็กไม่ควรนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก หรือก่อให้เกิดการเลียนแบบ ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย

17 เนื้อหารายการโทรทัศน์ไม่ควรชี้นำความคิด ค่านิยม หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผิดแก่ผู้ชม เช่น การแต่งกายของวัยรุ่น ค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ของวัยรุ่น การใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ฯลฯ เนื้อหารายการไม่ควรเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ชม

18 พยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระไปพร้อมกับความบันเทิงเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้แก่ผู้ชม และไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ การใช้ถ้อยคำ ภาษา สำนวน ควรคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักภาษาไทย

19 ไม่ควรใช้คำที่หยาบคาย สองแง่สองง่าม ภาษาสแลง ผิดความหมาย ไม่ถูกต้อง คำฟุ่มเฟือย ภาษากำกวม
การออกเสียงควรจะชัดถ้อยชัดคำ ถูกต้องตามอักขระภาษาและคำควบกล้ำ การนำเสนอภาษาเขียนผ่านทางสื่อโทรทัศน์ควรคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การสะกด วางรูปสระ วรรณยุกต์ การันต์ การเว้นวรรคตอน

20 นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงควรที่จะทราบเกี่ยวกับกฎหมายวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อนำไปใช้ประกอบพิจารณาภาษาที่ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์

21 คำถามท้ายหน่วยที่ 4 1. อธิบายถึงผลกระทบของสื่อวิทยุโทรทัศน์
2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมในสื่อวิทยุโทรทัศน์ พร้อมให้เหตุผลอธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยกมานั้นมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ภาษาทางสื่อ วิทยุโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google