งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Principle of Chemotherapy of Infection Basic Principle of Chemotherapy of Infection Pawitra Pulbutr M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Principle of Chemotherapy of Infection Basic Principle of Chemotherapy of Infection Pawitra Pulbutr M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Principle of Chemotherapy of Infection Basic Principle of Chemotherapy of Infection Pawitra Pulbutr M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

2 วัตถุประสงค์ อธิบายปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้ยา Antimicrobial เข้าใจการใช้ยาแบบ Empirical therapy และ Antimicrobial therapy of infections with known origin เข้าใจการหลักการในการวัด susceptibility test อธิบายที่มาและความหมายของ MIC, MBC อธิบายความหมายและความแตกต่างของ bactericidal และ bacteriostatic ได้ อธิบายความหมายและความแตกต่างของ Concentration dependent killing และ Time dependent killing อธิบายความหมายและความสำคัญของ PAE อธิบายปัจจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกใช้ยา Antimicrobial อธิบายกลไกการเกิด synergism และ antagonism อธิบายความหมายและกลไกการดื้อยาของเชื้อทั้ง environmentally mediated resistance และ microorganism mediated resistance ของยาต้านแบคทีเรียแต่ละกลุ่มได้

3 What is Chemotherapy ? chemicals (agents) Use of chemicals (agents) to eradication cells Chemotherapy of infection antimicrobial antibioticsinfective pathogens use of chemical antimicrobial or antibiotics to eradicate infective pathogens Cancer chemotherapy cancer cells use of chemical agents to eradicate cancer cells

4 Antibiotics ยาปฏิชีวนะ Microorganism origin Antimicrobial activity Antimicrobial ยาต้านจุลชีพ Chemicals or Antibiotics Antimicrobial activity

5 Factor affecting chemotherapy of infection Host factor Pharmacological factor Organism factor infective site immune status physiology allergy age pregnancy previous antimicrobial concomitant drugs pharmacodynamics pharmacokinetics toxicity/ ADRs drug interaction type/ strain susceptibility resistance

6 Chemotherapy of infection Empirical antimicrobial therapy Unknown type of infective pathogens Unknown susceptibility Antimicrobial therapy of infection with known origin Antimicrobial therapy of infection with known origin Known type of infective pathogens/ susceptibility Choose the right drug for right pathogen >>> Ideal

7 Antimicrobial agents with known etiology known infective pathogens & susceptibility Use the right drug … Narrow spectrum Susceptibility testing In vitro test Minimum inhibitory concentration (MIC) ความเข้มข้นของยาต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้ง การเจริญของเชื้อ Minimum bactericidal concentration (MBC) ความเข้มข้นของยาต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อ ได้

8 Antimicrobial pharmacodynamics Bacteriostatic VS Bactericidal Bacteriostatic inhibit bacteria growth MBC >>>>> MIC Bactericidal kill bacteria MBC > MIC Cell wall synthesis inhibitor Protein synthesis inhibitor Depends on … mechanism of action type/ strain of infective pathogen

9 Concentration dependent killing VS Time dependent killing Concentration dependent killing ความสามารถในการฆ่าเชื้อขึ้นกับความ เข้มข้นของยา higher peak conc ….higher killing action Aminoglycosides Quinolones

10 Time dependent killing ความสามารถในการฆ่าเชื้อขึ้นกับระยะเวลาที่เชื้อ สัมผัสกับยา ณ ความเข้มข้นของยาที่สูงกว่า MIC Time above MIC killing depends on … Time above MIC Saturation of action on target Saturation of action on target Beta lactam antibiotics Vancomycin

11 Post antibiotic effect (PAE) ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ หลังจากไม่ได้สัมผัสกับยาแล้ว ( ชั่วโมง ) PAE = T – C T = Time for bacteria to increase 10 times after drug remove T = Time for bacteria to increase 10 times after drug remove C = Time for bacteria to increase 10 times without drug C = Time for bacteria to increase 10 times without drug How PAE happen ?? May be … persistent binding of drug on binding site … time for new enzyme synthesis

12 Combination of antimicrobial therapy **Rationale for combination** Broader spectrum for empirical therapy in serious illness Polymicrobial infection Decrease drug resistance Decrease dose related toxicity Synergism

13 Environmentally mediated VS Microorganism mediated resistance Environmentally … Due to physical/ chemical of environment Microorganism …. Due to intrinsic factor in microorganism

14

15 Common pathway for antimicrobial resistance Enzymatic degradation Decreased uptake or accumulation Altered antimicrobial target

16 Beta-lactam resistance Beta-lactamase enzyme production Staphylococci, Enterococci, Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, H. influenzae, N. gonorrhea different spectrum of activity *** Ambler class … development of beta-lactamase resistant drug PBPs affinity alteration Methicillin resistant S. aureus (MRSA) Decreased uptake decrease no. of porin … imipenem resistant in P. aeruginosa

17 Bacterial resistance Survival of the fittest Inappropriate use of anti-infective agents Emergence of new resistant gene Spread of resistant gene to new bacteria Mutation of gene into more resistant gene Spread of rarely found intrinsic resistant bacteria

18 Chemotherapy of infection Antibacterial drugs Cell wall synthesis inhibitors Protein synthesis inhibitors Folate synthesis / usage inhibitors DNA gyrase inhibitors Cell membrane disturbance >>> lipopeptides Antiviral drugs Antifungal drugs Antimycobacterial drugs Antiparasitic drugs Antimalarial drugs Antiamebic drugs Anthelmintics

19


ดาวน์โหลด ppt Basic Principle of Chemotherapy of Infection Basic Principle of Chemotherapy of Infection Pawitra Pulbutr M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google