งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ

3 สารสนเทศคือ อะไร หมายถึง ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และความคิดที่ นำมาบันทึก ไว้ในวัสดุสารสนเทศ ลักษณะต่างๆกัน ซึ่งบุคคลสามารถรับรู้ สารสนเทศจาก วัสดุนั้นได้

4 ความสำคัญของ สารสนเทศ 1. ช่วยในการพัฒนา บุคคลและสังคม 2. ช่วยในการป้องกันและ แก้ปัญหาต่างๆ

5 คือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่ของ สารสนเทศ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสูญ สลายไปตามกาลเวลา 2. มีทั้งถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง มี คุณค่า - ไม่มีคุณค่า คลาดเคลื่อน - ไม่ คลาดเคลื่อน 3. สารสนเทศย่อมไม่มีความเป็น กลาง เพราะอยู่ภายใต้อิทธิพล ความคิดของผู้สร้าง 4. ไม่มีความสมบูรณ์รอบด้านใน ตัวเอง ธรรมชาติ สารสนเทศ

6 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถาบัน 1.1 ห้องสมุด 1.2 ศูนย์สารสนเทศ 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็น เหตุการณ์ แหล่งสารสนเทศแหล่งสารสนเทศ

7 การใช้สารสนเทศ จำเป็นต้องรู้ในเรื่องต่อไปนี้  การใช้สารสนเทศ จำเป็นต้องรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1. แหล่งที่อยู่ของ สารสนเทศ 2. วิธีเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ 3. ขอบข่ายของเนื้อหา สารสนเทศ 4. วิธีค้นหาและ / หรือค้นคืน การใช้สารสนเทศการใช้สารสนเทศ

8 วัสดุสารสนเทศ Library Material or library Collection หรือ ทรัพยากรห้องสมุด Library Resources

9 หมายถึง วัสดุหรือสื่อ (Media) ที่ใช้บรรจุสารสนเทศ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสารสนเทศ และสามารถจับต้องได้ วัสดุ สารสนเทศ

10  ประเภทของวัสดุ สารสนเทศ 1. วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non- printed Materials) 3. ฐานข้อมูล (Database) วัสดุสารสนเทศ (Information Material)

11 เเป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วย ตัวอักษรเป็นหลัก 1. หนังสือ 2. วารสาร 3. หนังสือพิมพ์ 4. จุลสาร 5. กฤตภาค วัสดุสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ์

12 1. หนังสือวิชาการและหนังสือ อ้างอิง 2. หนังสืออ้างอิง 3. หนังสือแบบเรียน 4. วิทยานิพนธ์หรือปริญญา นิพนธ์ 5. คู่มือสถานศึกษา 6. หนังสือตัวเขียน หนังสือหนังสือ 7. หนังสือสำหรับเด็ก 8. หนังสือนวนิยาย 9. รวมเรื่องสั้น

13 1. วารสารวิชาการ 2. วารสารทั่วไปหรือ นิตยสาร 3. วารสารข่าวเชิง วิจารณ์ วารสารและนิตยสารวารสารและนิตยสาร

14 เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วย วิธีการที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ พิเศษ 1. โสตวัสดุ (Audio Material) 2. ทัศนวัสดุ (Visual Material) 3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material) วัสดุสารสนเทศ ประเภทไม่ตีพิมพ์

15 1. แผ่นเสียง 2. แผ่นเสียงระบบดิจิตอล 3. เทปบันทึกเสียง 4. เทปบันทึกเสียงระบบ ดิจิตอล 5. รายการวิทยุ โสตวัสดุ (Audio Material)

16 1. วัสดุกราฟิก 2. วัสดุโปร่งแสง 3. วัสดุย่อส่วน 4. วัสดุสามมิติ ทัศนวัสด (Visual Material)

17 1. ภาพยนตร์ 2. วีดิทัศน์ 3. รายการโทรทัศน์ โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material)

18 สัญลักษณ์ของวัสดุ แต่ละประเภท VC = วีดิทัศน์ MA = แผนที่ TC = เทป บันทึกเสียง CDR = แผ่นซีดี

19 CDM= ฐานข้อมูลแบบ สื่อผสม CDA = แผ่นเพลงซีดี MIC = ไมโครฟิล์ม FS = ฟิล์มสตริมป MIF = ไมโครฟิช

20 CF = แฟ้มข้อมูล คอมพิวเตอร์ แบบแผ่น ดิสต์เก็ต DF = แฟ้มข้อมูล คอมพิวเตอร์ แบบแผ่นซีดี

21 1. ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database) 1.1 พัฒนาขึ้น (In-house Database) 1.2 ซีดีรอม (CD-ROM) 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) Internet / ฐานข้อมูล บริษัทเอกชน เช่น DIALOG วัสดุสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google