งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ
สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ

2 สารสนเทศคืออะไร หมายถึง ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อมูล
หมายถึง ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และความคิดที่นำมาบันทึก ไว้ในวัสดุสารสนเทศลักษณะต่างๆกัน ซึ่งบุคคลสามารถรับรู้สารสนเทศจาก วัสดุนั้นได้

3 ความสำคัญของสารสนเทศ
1. ช่วยในการพัฒนาบุคคลและสังคม 2. ช่วยในการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ

4 ธรรมชาติสารสนเทศ คือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่ของสารสนเทศ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสูญสลายไปตามกาลเวลา 2. มีทั้งถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง มีคุณค่า - ไม่มีคุณค่า คลาดเคลื่อน - ไม่คลาดเคลื่อน 3. สารสนเทศย่อมไม่มีความเป็นกลาง เพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดของผู้สร้าง 4. ไม่มีความสมบูรณ์รอบด้านในตัวเอง

5 แหล่งสารสนเทศ 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน 1.1 ห้องสมุด
1.2 ศูนย์สารสนเทศ 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็นเหตุการณ์

6 การใช้สารสนเทศ การใช้สารสนเทศจำเป็นต้องรู้ในเรื่องต่อไปนี้
1. แหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ 2. วิธีเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 3. ขอบข่ายของเนื้อหาสารสนเทศ 4. วิธีค้นหาและ/หรือค้นคืน

7 วัสดุสารสนเทศ Library Material or library Collection หรือ ทรัพยากรห้องสมุด Library Resources

8 วัสดุสารสนเทศ หมายถึง วัสดุหรือสื่อ (Media) ที่ใช้บรรจุสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสารสนเทศ และสามารถจับต้องได้

9 วัสดุสารสนเทศ (Information Material)
ประเภทของวัสดุสารสนเทศ 1. วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) 3. ฐานข้อมูล (Database)

10 วัสดุสารสนเทศประเภทตีพิมพ์
เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยตัวอักษรเป็นหลัก 1. หนังสือ 2. วารสาร 3. หนังสือพิมพ์ 4. จุลสาร 5. กฤตภาค

11 หนังสือ 1. หนังสือวิชาการและหนังสืออ้างอิง 2. หนังสืออ้างอิง
3. หนังสือแบบเรียน 4. วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 5. คู่มือสถานศึกษา 6. หนังสือตัวเขียน 7. หนังสือสำหรับเด็ก 8. หนังสือนวนิยาย 9. รวมเรื่องสั้น

12 วารสารและนิตยสาร 1. วารสารวิชาการ 2. วารสารทั่วไปหรือนิตยสาร
3. วารสารข่าวเชิงวิจารณ์

13 วัสดุสารสนเทศประเภทไม่ตีพิมพ์
เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ 1. โสตวัสดุ (Audio Material) 2. ทัศนวัสดุ (Visual Material) 3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material)

14 โสตวัสดุ (Audio Material)
1. แผ่นเสียง 2. แผ่นเสียงระบบดิจิตอล 3. เทปบันทึกเสียง 4. เทปบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 5. รายการวิทยุ

15 ทัศนวัสด (Visual Material)
1. วัสดุกราฟิก 2. วัสดุโปร่งแสง 3. วัสดุย่อส่วน 4. วัสดุสามมิติ

16 โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material)
1. ภาพยนตร์ 2. วีดิทัศน์ 3. รายการโทรทัศน์

17 สัญลักษณ์ของวัสดุแต่ละประเภท
VC = วีดิทัศน์ MA = แผนที่ TC = เทปบันทึกเสียง CDR = แผ่นซีดี

18 CDM= ฐานข้อมูลแบบสื่อผสม
CDA = แผ่นเพลงซีดี MIC = ไมโครฟิล์ม FS = ฟิล์มสตริมป MIF = ไมโครฟิช

19 CF = แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
แบบแผ่นดิสต์เก็ต DF = แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบบแผ่นซีดี

20 วัสดุสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล
1. ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database) 1.1 พัฒนาขึ้น (In-house Database) 1.2 ซีดีรอม (CD-ROM) 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) Internet / ฐานข้อมูลบริษัทเอกชน เช่น DIALOG


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google