งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vilasinee Hirunpanich B. Pharm., M.Sc In Pharm(Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vilasinee Hirunpanich B. Pharm., M.Sc In Pharm(Pharmacology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vilasinee Hirunpanich B. Pharm., M.Sc In Pharm(Pharmacology)

2 Definition: ความผิดปกติของอัตราการเต้นหรือ จังหวะการเต้นของหัวใจ Symptom: Palpitation Dizziness Syncope Diagnosis: EKG (ECG)

3

4 action potential (AP) ของ cardiac cell Phase 0 Phase 2 Phase 3 Phase 4

5

6 ชนิดของ Dysrhythmia Atrial arrhythmias Supraventricular arrhythmias Ventricular arrhythmias

7 กลไกการเกิด dysrhythmias 1. การผิดปกติของการสร้าง สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (Abnormal impulse generation) 2. การผิดปกติของทิศทางการนำส่ง สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (Abnormal impulse conduction)  Conduction delay or block  Re-entry

8 1. การผิดปกติของการสร้าง สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ Automaticity มีเซลล์อื่นๆที่ไม่ใช่ SA-node เป็นตัวกำหนดให้ เกิดการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ เช่น Purkinje fiber สาเหตุอื่นๆเช่น sympathetic nerve system stimulation Ex. beta-stimulation K + imbalance เช่นภาวะ hypokalemia hypoxia การกระตุ้นของ catecholamine

9 2. การผิดปกติของทิศทางการนำส่ง สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ การนำส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจในทิศทางที่ ผิดปกติ ลักษณะของการเกิด Heart block (AV-block)- เกิดจากการทำลายของ conducting system การเกิด re-entry คือ การเกิดการกระตุ้นใหม่ในที่เดิม หลังจากการเกิด refractory period

10 Re-entry

11 Abnormal electrocardiogram

12 1. กด automaticity โดย การลด slope ของ phase 4 depolarization เพิ่ม threshold ของการเกิดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจให้มี ค่าสูงขึ้น 2. ปรับทิศทางการนำไฟฟ้าหัวใจให้เป็นปกติ กดการนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ เพิ่ม refractory period (effective refractory periods)

13

14 Mechanisms Sodium channel blockade Blockade of sympathetic autonomic effect in heart Prolongation of the effective refractory period Calcium channel blockade

15 Group of antiarrhythmic drugs Class I: Sodium channel blockers (Potent local anesthetic) ลดการเกิด phase O จึงมีผลลด excitability, conduction velocity Class IA: Quinidine, Procainamide, Disopyramide Class IB: Lidocaine, Tocainide, Mexiletine, Phenytoin Class IC: Flecainide

16 Class II: Sympatholytics drugs Beta-blockers Class III: Prolongation of the effective refractory period Amiodarone, Sotalol, Bretylium Class IV: Calcium channel blockers Verapamil, Diltiazem, Bepridil (not nifedipine) Group of antiarrhythmic drugs (cont)

17 Pacemaker current Fast inward current (Na + ) Slow inward current (Ca 2+ ) contraction  Beta-agonist  Class I Class IV  Beta-agonist Class II  Class II Phase 4 Phase 0 Phase 2 Re-entry Class III, IA, IB  

18 Class I Class IA Quinidine, procainamide, disopyramide Mechanism Reduced rate of fast inward Na + current during phase 0  action potential (delay repolarization) -Blockade of cardiac sodium channel -Decrease conduction velocity in atria, ventricle and His- purkinje system

19 Class IA (cont) ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา slowing impulse of conduction velocity ลด phase 4 depolarization ectopic pacemaker cell เพิ่ม ventricular effective refractory periods Immediate speed of association with activated/inactivated Na + channel

20 Quinidine Prototype ของยากลุ่ม class IA ยามีฤทธิ์ anticholinergic effect ร่วมด้วย อาจทำให้ หัวใจเต้นเร็วขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด arrhythmia มากขึ้น Widen QRS complex( by slowing depolarization of ventricle) & prolong QT interval (by delaying ventricular repolarization) สามารถดูดซึมได้ดีจาก GI & ขับออกทางปัสสาวะ ยามีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนดังนั้นในภาวะที่ปัสสาวะเป็นกรด มากขึ้นจะทำให้ยาถูกขับออกได้มากขึ้น มี therapeutic index ต่ำ Supraventricular and venticular dysrhythmia

21 Anticholinergic effect (Atropine like effect) induced reflex tachycardia (prevent by prior giving beta-blocker) Pro-arrhythmic activity

22 Toxicity Heart: ยามีผลยับยั้ง vagal effect ซึ่งเพิ่ม sympathetic response ในหัวใจ, AV block เปลี่ยนแปลง EKG ทำให้ prolong QT interval others: GI..…..diarrhea, GI upset cinchonism.......tinnitis, headache, nausea, vertigo, disturbed vision (quinidine syncope) rash, edema, fever

23 Drug interactions Digoxin (quinidine ไล่ที่ digoxin จาก binding sites) Warfarin Phenytoin phenobarbital

24 Procainamide การออกฤทธิ์คล้ายกับยา quinidine แต่มี anticholinergic effect น้อยกว่า N-acetylprocainamide เป็น active metabolized ถูกกำจัดโดย hepatic metabolism มีอาการข้างเคียงต่อ GI น้อยกว่า quinidine การใช้ยาในระยะยาวอาจทำให้เกิด agranulocytosis, neutropenia หรือ lupus erythematosus like syndrome.(idiosyncracy) RX: atrial and ventricular dysrhythmias

25 Disopyramide ฤทธิ์คล้ายกับ quinidine แต่มี antimuscarinic effects มากกว่า Widen QRS and QT-interval มีฤทธิ์ Negative inotropic actions, severe hypotension ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการใช้กับ ผู้ป่วยที่มี CHF อาการข้างเคียงส่วนมากเกิดจากฤทธิ์ Atropine-like effects เช่น dry mouth, blurred vision, urinary retention, dry mouth. RX; Ventricular dysrhythmia ไม่นิยมใช้ เป็น first line drug.

26 Class IB Lidocaine, tocainide, mexiletine, phenytoin Pharmacological action Accelerate repolarization and have no effect on EKG

27 Lidocaine Block Na Channel Reduce automaticity in ventricle and His-purkinje fiber Accelerate repolarization (shortens action potential duration) Potent suppressor of abnormal cardiac activity No significant impact on EKG No anticholinergic effect

28 Lidocaine (cont.) Extensively first pass metabolism  use IV only จัดเป็นยาที่ปลอดภัย (therapeutic dose 1.5-5  g/ml) การใช้ยาในขนาดสูงอาจทำให้เกิด hypotension ADR ต่ำ แต่อาจเกิดอาการเช่น drowsiness, tremor, nausea, hearing disturbance, slurred speech, convulsion, paresthesia ถือเป็น agent of choices ในการรักษา ventricular dysrhythmia, #cardiac surgery& digoxin toxicity Lidocaine is not active against supraventricular dysrhythmias.

29 Tocainide and mexiletine เป็นอนุพันธ์ของยา lidocaine ออกฤทธิ์เหมือน lidocaine, not change EKG RX: ventricular dysrhythmia สามารถใช้ได้ทาง oral route เพราะไม่เกิด first pass hepatic metabolism. Adverse effects: GI disturbances Neurologic disorders: tremor, blurred vision, lethargy, nausea. Rash, agranulocytosis (rare) Tocainide เกิด fetal bone marrow aplasia, pulmonary fibrosis

30 Phenytoin เป็นยากันชักที่มีฤทธิ์ในการรักษา arrhythmia ได้ ยับยั้ง Na channel, reduce automaticity (ventricle), no effect on EKG ADR: sedation, hypotension, prodysrhythmia รักษา arrhythmia โดยเฉพาะที่เกิดจาก digoxin-induced dysrhythmias (second choice ต่อจาก lidocain)

31 Class IC Block cardiac Na channel, reduce conduction velocity Delay ventricular depolarization and increase refractory period May exacerbate existing dysrhythmias

32 Flecainide Potent blocker of Na+ and K+- channels Prolong PR interval and widen QRS complex สามารถให้โดยวิธีรับประทานได้ May be prodysrhythmia May decrease myocardial contractility Should not be used combine with beta- blocker or verapamil RX: reserved for severe ventricular dysrhythmia

33 Propafenone Block at Na-channel similar to flecainide Decrease conduction velocity Prolong PR interval and QRS complex May be prodysrhythmic agent It has some structure similar to propranolol and possesses weak beta-blocking activity. Should not be used in CHF, AV-block and asthma Reserved for pats with life-threatening ventricular dysrhythmias ADR: metallic taste, constipation

34

35 ผลของการกระตุ้นที่ Beta- adrenergic เพิ่ม pacemaker current เพิ่ม Ca 2+ current เพิ่มการเกิด delayed after depolarization (DAD) arrhythmia

36 Class II: beta-adrenoceptor blockers Decrease myocardial contractility Decrease automaticity in SA-node Decrease conduction velocity in AV-node Prolong PR interval in EKG RX: Treating dysrhythmia caused by excessive sympathetic stimulation on heart ADR: CHF, AV-block, sinus arrest, hypotension

37 Beta-blocker ยาที่ใช้ในการรักษา cardiac arrhythmia Esmolol (intraoperative, acute arrhythmia) Propranolol Acebutalol ยาที่ใช้ในการป้องกัน arrhythmia หลังจากการ เกิด Myocardia infraction Metoprolol Propranolol timolol

38

39 Delay repolarization of fast potential Prolong action potential duration and effective refractory period Prolong QT interval Amiodarone, Sotalol, Bretylium, Ibulide, dofetilide Class III Prolongation of the effective refractory period

40 Amiodarone ยับยั้งที่ Na + -channel, K + -channel และ weak blockade ที่ Ca 2+ -channel Noncompetitive inhibitor of beta- adrenoceptor Cardiac effect Slow AV conduction Increase ventricular refractory period Reduce automaticity in SA-node, contractility Extracardiac effect Peripheral vasodilation (alpha adrenoceptor- blocking and Ca-channel blocking)

41 Amiodarone (cont) Prolong PR and QT interval, QRS widening Very long half life (13-103 day) RX: Life-threatening ventricular dysrhythmia Toxicity Highly lipid soluble and accumulated in many tissues Ex. cornea (yellow-brown microcrystal), skin Cardio toxicity: AV-heart block and Torsade de pointes pulmonary fibrosis (The most serious effect) GI disturbance DI: increase plasma level of warfarin, phenytoin, quinidine, procainamide Consider to use as last choice only for life threatening-ventricular dysrhythmia

42 Bretylium Blockade of potassium channels in Pukinje fiber and ventricular muscle Delay repolarization and prolong action potential duration and effective refractory periods When first administered, it causes a transient increase in catecholamine release. ADR: hypotension (common) Used only for short term therapy of severe ventricular dysrhythmias (refractory to conventional therapy)

43 Sotalol Nonselective beta-blocker Delay repolarization Combine properties of class II and III Prodysrhythmic properties are pronounced. Toxicity: prolong repolarization and torsade de pointes, bradycardia, AV-block, CHF, brochospasm Use in life-threatening ventricular dysrhythmia

44 Ibulide, dofetilide Pure K-channel blocker Toxicity: torsade de pointes

45

46 Class IV: calcium channel blockers Verapamil, diltiazem, bepridil Pharmacological actions ลด HR ลด AV-conduction velocity ยับยั้ง ventricular tachycardia

47 Verapamil Block both activated and inactivated Ca-channel Reduced SA node automaticity, delay AV-node conduction, reduced myocardial contractility Prolong PR interval Major indications: 1. Supraventricular tachycardia caused by AV-node reentry curcuit 2. slow ventricular rate in pts. With atrial fibrillation Drug interaction: digoxin (increase risk of AV-block) Toxicity: negative inotropic, AV block (large dose), constipation, hypotenion

48 Miscelleneous Adenosine Enhance potassium conductance and inhibit cAMP- induced calcium influx Directly inhibit AV nodal conduction Prolong PR interval Short half-life and duration of action then shorten ADR (less than 1 min) Flushing, shortness of breath, AV block Use for terminating paraxyamal supraventricular tachycardia Digoxin Decrease conduction through AV-node and automaticity in SA-node Can be prodysrhythmia be increasing automaticity in Purkinje fiber Prolong PR interval and shorten QT Use only in supraventricular dysrhythmia

49 Magnesium Unknown mechanism Indicated in pts with digitalis-induced arrhythmia 1 g IV over 20 min Further investigation for the full detail of action. Potassium Depress ectopic pacemakers Slowing conduction


ดาวน์โหลด ppt Vilasinee Hirunpanich B. Pharm., M.Sc In Pharm(Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google