งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Individual variation and Drug interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Individual variation and Drug interaction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Individual variation and Drug interaction
Pawitra Pulbutr B.Pharm(Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

2 Objectives อธิบายถึงปัจจัยของอายุที่มีผลทำให้เกิดความผันแปรในการตอบสนองต่อยา อธิบายถึงปัจจัยของพันธุกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผันแปรในการตอบสนองต่อยา อธิบายถึงการตอบสนองต่อยาแบบ Idiosyncratic reaction อธิบายถึงปัจจัยของโรคที่มีผลทำให้เกิดความผันแปรในการตอบสนองต่อยา อธิบายปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีผลทำให้เกิดความผันแปรในการตอบสนองต่อยา

3 Pharmacokinetic variation Pharmacodynamic variation
Individual variation Different response to the same drug Difference between each one in the population Different situation in same one Pharmacokinetic variation Different drug concentration at site of action Pharmacodynamic variation Different drug action

4 Major factors affecting drug response
Age Genetic Factor Idiosyncratic reactions Diseases Drug interactions

5 Pharmacodynamic changes Pharmacokinetic changes
Effects of ages Pharmacodynamic changes Pharmacokinetic changes Changes in drug concentration at site of action

6 Genetic polymorphism of enzyme
Genetic factors Pharmacogenetic Genetically determined variation in drug response Genetic influences on drug metabolism Genetic polymorphism of enzyme Same enzyme Gene Enzyme with different activity Different drug metabolism

7 A = Salicylate plasma concentration Normal distribution
Rapid acetylator Slow acetylator Figure 4.1 Distribution of individual plasma concentration of two drugs in human A = Salicylate plasma concentration Normal distribution B = INH plasma concentration Bimodal distribution Slow acetylator level > 20 mol/L Rapid acetylator level < 20 mol/L

8 Idiosyncratic reaction
Idiosyncratic response = Unusual response Genetic difference Immune response Glucose 6- Phosphate dehydrogenase enz. Enzyme which maintain reduced glutathione (GSH) at RBC membrane

9 Normal subjects Hemolysis Unusual response
Primaquine Dapsone Doxorubicin Reduced GSH level Normal subjects G 6- P D deficiency No effect Hemolysis Normal response Unusual response

10 Concomitant use of drug Increase potential drug interaction
ปฏิกิริยาระหว่างยา(อันตรกิริยา) ที่ทำให้ผล หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป เมื่อได้รับยาอีกชนิดหนึ่งร่วมไปด้วย Concomitant use of drug Increase potential drug interaction Increase efficacy Increase toxicity

11 Drug Interaction 1. Pharmacodynamic drug interaction No drug level changes 2. Pharmacokinetic drug interaction Drug level changes

12 Metabolism Enzyme induction
Enzyme inducer Increase enzyme production Increase drug metabolism Increase level of metabolite Decrease drug efficacy Increase toxicity of metabolites Mostly affect low extraction ratio drug (metabolism dependent)

13 Drug Other Substance Phenobarbital and other barbiturates Rifampin
Carbamazepine Drug Other Substance Ethanol Cigarette smoke Charcoal broiled meat Pesticides

14 Enzyme inhibition Enzyme inhibitors Inhibit drug metabolism
Longer drug effect Increase prone to drug toxicity

15 Drug Other substance Cimetidine Erythromycin Disulfiram Ketoconazole
Grape fruit juice Low protein diet

16 Drug excretion via kidney
Changes in …….. Glomerular filtration Tubular secretion Urine flow or urine pH Plasma protein binding Compete for carrier transport system Affect drug reabsorption

17 Other substances which may affect drug metabolism
Cigarette smoking Ethanol consumption Cruciferous vegetable Charcoal broiled meat Pesticides, Organochlorine compound Grapefruit juice Diet

18 Work hard, do your best. You won’t regret it!
Q&A Work hard, do your best. You won’t regret it!


ดาวน์โหลด ppt Individual variation and Drug interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google