งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความ รุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความ รุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความ รุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม

2 เอกสารประกอบการสอน Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social Psychology and Human Nature. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Hasselt, V. B.V. & Hersen, M. (2000). Aggression and Violence: an Introductory Text. Boston, MA: Allyn and Bacon.

3 Myers, D.G. (2008). Social Psychology. New York, NY: McGraw-Hill.

4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความ ก้าวร้าว ทฤษฎีทางระบบประสาท ทฤษฎีสัญชาตญาณ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพฤติกรรมพุทธิ ปัญญา สมมุติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างความคับข้องใจกับ ความก้าวร้าว

5 สาเหตุภายนอกของความ ก้าวร้าว การมีอาวุธ – เพิ่มความ ก้าวร้าว สื่อ – ทำให้คนมีแนวโน้มที่จะ ก่ออาชญากรรม และทำทารุณ กรรมคู่สมรสและบุคคลอื่น สภาพแวดล้อมที่ไม่พึง ประสงค์ – อากาศร้อนอบอ้าว เพิ่มพฤติกรรมก้าวร้าว สารเคมี – ฮอร์โมน สารเคมี ภายนอก

6 อิทธิพลของสารเคมี เทสโทสเทอโรน (Testosterone) – ฮอร์โมน เพศชาย ลดลงเมื่ออายุ 23- 25 ปี คนที่ทานยาที่ไปลดระดับเทส โทสเทอโรนมีแนวโน้มแสดง พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง หลังจากให้คนถืออาวุธปืน คนนั้นมีระดับเทสโทสเทอ โรนสูงขึ้น

7 เซโรโทนิน (Serotonin) หรือ feel good neurotransmitter – มีน้อย จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและ รุนแรงมาก แอลกอฮอล์ และ ยาเสพติด

8 แอลกอฮอล์ (Alcohol) สัมพันธ์กับความรุนแรงใน ครอบครัว 65% ของอาชญากรรม และ 55% ของการทะเลาะและ การทำร้ายในครอบครัว ผู้กระทำผิด และ / หรือเหยื่อ ดื่มสุรา

9 ในปี 1997 ชายสองคนจาก Long Island ได้ดื่มสุราทั้ง วันจนเมามาย 5 ทุ่ม ชายคนหนึ่งเข้าบาร์ แต่ ถูกปฏิเสธ ชายคนนี้เดินกลับมาที่เพื่อน ซึ่งหลับอยู่ ชายคนนี้เตะ และเหยียบที่คอ ของเพื่อน หยิบไม้ตีเบสบอล ไปทำร้ายชายคนอื่น และ หยิบมีดเข้าไปในปั๊มน้ำมัน

10 อะไรเป็นสาเหตุ และอะไร เป็นผล ? ผู้กระทำผิดอาจจะดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อจะได้โทษ ว่าทำผิดเพราะเมา !!!

11 จากการทดลองหลายชิ้น พบว่า แอลกอฮอล์เพิ่ม พฤติกรรมก้าวร้าว John Keegan (1993) นัก ประวัติศาสตร์ด้านการทหาร – หลายประเทศให้ทหาร ของตนดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ก่อนที่จะออกรบ เพื่อลด ความกลัว และเพิ่มความ ก้าวร้าว

12 คำถาม – อะไรเป็นสาเหตุให้ แอลกอฮอล์เพิ่มระดับความ ก้าวร้าว ? เพราะความก้าวร้าว อยู่ในแอลกอฮอล์ ? มีหลายกรณีที่คนดื่มสุราเพื่อ การสังสรรค์ และไม่ได้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรง

13 ปัจจัยต่างๆ ต่อพฤติกรรม ก้าวร้าวและรุนแรง เช่น สื่อ ความคับข้องใจ การถูก กระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าว การดื่ม แอลกอฮอล์ พฤติกรรมก้าวร้าวมาก ขึ้น

14 1. แอลกอฮอล์ลดความยับยั้ง ชั่งใจในการแสดง พฤติกรรมก้าวร้าว 2. แอลกอฮอล์ทำให้ความ สนใจแคบลง – สนใจแต่ สิ่งที่สำคัญเท่านั้น เช่น สิ่ง ที่มากระตุ้นให้โกรธ

15 3. แอลกอฮอล์เพิ่มความ ก้าวร้าวในขณะที่ลดระดับ การคำนึงเกี่ยวกับตนเอง (Self-awareness) 4. แอลกอฮอล์รบกวน ความสามารถในการคิด

16 แนวคิดเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง แอลกอฮอล์ ยาเสพติดและ ความก้าวร้าว เกิดจากสถานการณ์ที่เป็นตัว แปรที่สามให้บุคคลติดยา เสพติดและมีพฤติกรรม ความรุนแรง

17 วัฒนธรรมย่อย – โดยเฉพาะ วัฒนธรรมของคนที่มีฐานะ ทางสังคม - เศรษฐกิจต่ำ, กลุ่มผู้ชาย, และคนที่ชอบทำ กิจกรรมอันตราย เมื่อกลุ่มคนจากวัฒนธรรม ย่อยเหล่านี้พยายามอยู่ร่วม ในวัฒนธรรมที่เป็นปทัสถาน ของสังคม – อาจจะเกิด ความขัดแย้ง

18 เช่น เมื่อให้เด็กที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคมต่ำทำ ตามเด็กที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคมปาน กลาง – เด็กจะเกิดปัญหา คนที่ปรับตัวไม่ได้ – มี แนวโน้มที่จะเกาะกลุ่มเพื่อ ต่อต้านสังคม และมี พฤติกรรมที่เหลวไหล เช่น ติดยาเสพติด ก่อ อาชญากรรม และมี พฤติกรรมรุนแรง

19 จากข้อมูลของศูนย์สำรวจ วัยรุ่นแห่งชาติ ในประเทศ สหรัฐฯ ที่ศึกษากับกลุ่ม ตัวอย่างที่มีมากกว่า 1,700 คน ( อายุ 11-17 ปี ) พบว่า การใช้ยาเสพติดและ พฤติกรรมเหลวไหลมี ความสัมพันธ์กัน นั่นคือ...

20 การใช้ยาเสพติดในแต่ละปี ทำนายพฤติกรรมเหลวไหล ในปีนั้นๆ และในปีถัดไป และ พฤติกรรมเหลวไหล สามารถทำนายการใช้ยา เสพติดในปีนั้น และในปี ถัดไป

21 นอกจากนี้ ยังพบว่า การใช้ ยาเสพติดและพฤติกรรม เหลวไหลมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความสัมพันธ์ของ กลุ่มวัยรุ่นกับครอบครัว, โรงเรียน, การมีความหวังใน ชีวิต – แต่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการมี ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน

22 ความต้องการเงินซื้อยาเสพ ติด จากการสำรวจที่ สหรัฐอเมริกา พบว่า 1 ใน 4 ของผู้ต้องขัง ปล้น ขโมย เพื่อต้องการเงินไปซื้อยา เสพติด

23 วัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม ผู้ขายยาเสพติด – มักจะใช้ ความรุนแรงในการทำธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความ รุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google