งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม
รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

2 เอกสารประกอบการสอน Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social Psychology and Human Nature. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Hasselt, V. B.V. & Hersen, M. (2000). Aggression and Violence: an Introductory Text. Boston, MA: Allyn and Bacon.

3 Myers, D.G. (2008). Social Psychology. New York, NY: McGraw-Hill.

4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวร้าว
ทฤษฎีทางระบบประสาท ทฤษฎีสัญชาตญาณ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพฤติกรรมพุทธิปัญญา สมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความคับข้องใจกับความก้าวร้าว

5 สาเหตุภายนอกของความก้าวร้าว
การมีอาวุธ – เพิ่มความก้าวร้าว สื่อ – ทำให้คนมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรม และทำทารุณกรรมคู่สมรสและบุคคลอื่น สภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ – อากาศร้อนอบอ้าว เพิ่มพฤติกรรมก้าวร้าว สารเคมี – ฮอร์โมน สารเคมีภายนอก

6 อิทธิพลของสารเคมี เทสโทสเทอโรน (Testosterone) – ฮอร์โมนเพศชาย ลดลงเมื่ออายุ ปี คนที่ทานยาที่ไปลดระดับเทสโทสเทอโรนมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง หลังจากให้คนถืออาวุธปืน คนนั้นมีระดับเทสโทสเทอโรนสูงขึ้น

7 เซโรโทนิน (Serotonin) หรือ feel good neurotransmitter – มีน้อยจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงมาก
แอลกอฮอล์ และ ยาเสพติด

8 แอลกอฮอล์ (Alcohol) สัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัว 65% ของอาชญากรรม และ 55% ของการทะเลาะและการทำร้ายในครอบครัว ผู้กระทำผิด และ/หรือเหยื่อ ดื่มสุรา

9 ในปี 1997 ชายสองคนจาก Long Island ได้ดื่มสุราทั้งวันจนเมามาย
5 ทุ่ม ชายคนหนึ่งเข้าบาร์ แต่ถูกปฏิเสธ ชายคนนี้เดินกลับมาที่เพื่อนซึ่งหลับอยู่ ชายคนนี้เตะ และเหยียบที่คอของเพื่อน หยิบไม้ตีเบสบอลไปทำร้ายชายคนอื่น และหยิบมีดเข้าไปในปั๊มน้ำมัน

10 อะไรเป็นสาเหตุ และอะไรเป็นผล?
ผู้กระทำผิดอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจะได้โทษว่าทำผิดเพราะเมา!!!

11 จากการทดลองหลายชิ้น พบว่า แอลกอฮอล์เพิ่มพฤติกรรมก้าวร้าว
John Keegan (1993) นักประวัติศาสตร์ด้านการทหาร – หลายประเทศให้ทหารของตนดื่มเครื่องดื่มมึนเมาก่อนที่จะออกรบ เพื่อลดความกลัว และเพิ่มความก้าวร้าว

12 คำถาม – อะไรเป็นสาเหตุให้แอลกอฮอล์เพิ่มระดับความก้าวร้าว
คำถาม – อะไรเป็นสาเหตุให้แอลกอฮอล์เพิ่มระดับความก้าวร้าว? เพราะความก้าวร้าวอยู่ในแอลกอฮอล์? มีหลายกรณีที่คนดื่มสุราเพื่อการสังสรรค์ และไม่ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรง

13 พฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น
ปัจจัยต่างๆ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรง เช่น สื่อ ความคับข้องใจ การถูกกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าว การดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น

14 แอลกอฮอล์ลดความยับยั้งชั่งใจในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
แอลกอฮอล์ทำให้ความสนใจแคบลง – สนใจแต่สิ่งที่สำคัญเท่านั้น เช่น สิ่งที่มากระตุ้นให้โกรธ

15 แอลกอฮอล์เพิ่มความก้าวร้าวในขณะที่ลดระดับการคำนึงเกี่ยวกับตนเอง (Self-awareness)
แอลกอฮอล์รบกวนความสามารถในการคิด

16 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแอลกอฮอล์ ยาเสพติดและความก้าวร้าว
เกิดจากสถานการณ์ที่เป็นตัวแปรที่สามให้บุคคลติดยาเสพติดและมีพฤติกรรมความรุนแรง

17 วัฒนธรรมย่อย – โดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนที่มีฐานะทางสังคม-เศรษฐกิจต่ำ, กลุ่มผู้ชาย, และคนที่ชอบทำกิจกรรมอันตราย เมื่อกลุ่มคนจากวัฒนธรรมย่อยเหล่านี้พยายามอยู่ร่วมในวัฒนธรรมที่เป็นปทัสถานของสังคม – อาจจะเกิดความขัดแย้ง

18 เช่น เมื่อให้เด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำทำตามเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมปานกลาง – เด็กจะเกิดปัญหา คนที่ปรับตัวไม่ได้ – มีแนวโน้มที่จะเกาะกลุ่มเพื่อต่อต้านสังคม และมีพฤติกรรมที่เหลวไหล เช่น ติดยาเสพติด ก่ออาชญากรรม และมีพฤติกรรมรุนแรง

19 จากข้อมูลของศูนย์สำรวจวัยรุ่นแห่งชาติ ในประเทศสหรัฐฯ ที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 1,700 คน (อายุ ปี) พบว่า การใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมเหลวไหลมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ...

20 การใช้ยาเสพติดในแต่ละปีทำนายพฤติกรรมเหลวไหลในปีนั้นๆ และในปีถัดไป
และ พฤติกรรมเหลวไหลสามารถทำนายการใช้ยาเสพติดในปีนั้น และในปีถัดไป

21 นอกจากนี้ ยังพบว่า การใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมเหลวไหลมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นกับครอบครัว, โรงเรียน, การมีความหวังในชีวิต – แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน

22 ความต้องการเงินซื้อยาเสพติด
จากการสำรวจที่สหรัฐอเมริกา พบว่า 1ใน 4 ของผู้ต้องขัง ปล้น ขโมย เพื่อต้องการเงินไปซื้อยาเสพติด

23 วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผู้ขายยาเสพติด – มักจะใช้ความรุนแรงในการทำธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google