งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาค้นคว้าและการทำภาคนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาค้นคว้าและการทำภาคนิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาค้นคว้าและการทำภาคนิพนธ์
บทที่ 5 การศึกษาค้นคว้าและการทำภาคนิพนธ์

2 ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า
เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเป็นไปในสังคม มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องที่ค้นคว้า นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง

3 ข้อดีของการศึกษาค้นคว้า
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ เรียนรู้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง เรียนรู้ได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

4 ประโยชน์ของการค้นคว้า
ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างมีหลักเกณฑ์ ประยุกต์ไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต

5 การเลือกเรื่องเพื่อศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่ตนเองสนใจ เรื่องที่มีประโยชน์ เรื่องที่ตนเองมีความรู้หรือมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว มีแหล่งความรู้ให้ศึกษาค้นคว้าเพียงพอ

6 โครงเรื่องของการศึกษาค้นคว้า
1. ส่วนประกอบของโครงเรื่อง 1.1 ชื่อเรื่อง 1.2 หัวข้อใหญ่ 1.3 หัวข้อย่อย 1.4 จุดมุ่งหมาย 2. ขอบเขตของโครงเรื่อง

7 ผักสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
1. ความหมายของผักสมุนไพร 2. ส่วนที่นำมาใช้รักษา 3. ผักสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค 3.1 รักษาโรคทางเดินอาหาร 3.2 รักษาโรคทางเดินหายใจ 3.3 รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ 3.4 รักษาโรคอื่นๆ 4. ข้อควรระวังในการใช้ผักสมุนไพร จุดประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่สามารถปลูก รับประทานได้มาใช้และประยุกต์ใช้สำหรับส่งเสริมสุขภาพ รักษาโรค หรือบำบัดอาการเบื้องต้นได้


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาค้นคว้าและการทำภาคนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google