งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุสารสนเทศ หมายถึง วัสดุหรือสื่อ (Media) ที่ใช้บรรจุสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุสารสนเทศ หมายถึง วัสดุหรือสื่อ (Media) ที่ใช้บรรจุสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัสดุสารสนเทศ Library Material or library Collection หรือ ทรัพยากรห้องสมุด Library Resources

2 วัสดุสารสนเทศ หมายถึง วัสดุหรือสื่อ (Media) ที่ใช้บรรจุสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสารสนเทศ และสามารถจับต้องได้

3 วัสดุสารสนเทศ (Information Material)
ประเภทของวัสดุสารสนเทศ 1. วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) 3. ฐานข้อมูล (Database)

4 วัสดุสารสนเทศประเภทตีพิมพ์
เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยตัวอักษรเป็นหลัก 1. หนังสือ 2. วารสาร 3. หนังสือพิมพ์ 4. จุลสาร 5. กฤตภาค

5 หนังสือ 1. หนังสือวิชาการและหนังสืออ้างอิง 2. หนังสืออ้างอิง
3. หนังสือแบบเรียน 4. วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 5. คู่มือสถานศึกษา 6. หนังสือตัวเขียน 7. หนังสือสำหรับเด็ก 8. หนังสือนวนิยาย 9. รวมเรื่องสั้น

6 วารสารและนิตยสาร 1. วารสารวิชาการ 2. วารสารทั่วไปหรือนิตยสาร
3. วารสารข่าวเชิงวิจารณ์

7 วัสดุสารสนเทศประเภทไม่ตีพิมพ์
เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ 1. โสตวัสดุ (Audio Material) 2. ทัศนวัสดุ (Visual Material) 3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material)

8 โสตวัสดุ (Audio Material)
1. แผ่นเสียง 2. แผ่นเสียงระบบดิจิตอล 3. เทปบันทึกเสียง 4. เทปบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 5. รายการวิทยุ

9 ทัศนวัสด (Visual Material)
1. วัสดุกราฟิก 2. วัสดุโปร่งแสง 3. วัสดุย่อส่วน 4. วัสดุสามมิติ

10 โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material)
1. ภาพยนตร์ 2. วีดิทัศน์ 3. รายการโทรทัศน์

11 สัญลักษณ์ของวัสดุแต่ละประเภท
VC = วีดิทัศน์ MA = แผนที่ TC = เทปบันทึกเสียง CDR = แผ่นซีดี

12 CDM= ฐานข้อมูลแบบสื่อผสม
CDA = แผ่นเพลงซีดี MIC = ไมโครฟิล์ม FS = ฟิล์มสตริมป MIF = ไมโครฟิช

13 CF = แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
แบบแผ่นดิสต์เก็ต DF = แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบบแผ่นซีดี

14 วัสดุสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล
1. ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database) 1.1 พัฒนาขึ้น (In-house Database) 1.2 ซีดีรอม (CD-ROM) 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) Internet / ฐานข้อมูลบริษัทเอกชน เช่น DIALOG


ดาวน์โหลด ppt วัสดุสารสนเทศ หมายถึง วัสดุหรือสื่อ (Media) ที่ใช้บรรจุสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google