งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุสารสนเทศ Library Material or library Collection หรือ ทรัพยากรห้องสมุด Library Resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุสารสนเทศ Library Material or library Collection หรือ ทรัพยากรห้องสมุด Library Resources."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัสดุสารสนเทศ Library Material or library Collection หรือ ทรัพยากรห้องสมุด Library Resources

3 หมายถึง วัสดุหรือสื่อ (Media) ที่ใช้บรรจุสารสนเทศ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสารสนเทศ และสามารถจับต้องได้ วัสดุ สารสนเทศ

4  ประเภทของวัสดุ สารสนเทศ 1. วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non- printed Materials) 3. ฐานข้อมูล (Database) วัสดุสารสนเทศ (Information Material)

5 เเป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วย ตัวอักษรเป็นหลัก 1. หนังสือ 2. วารสาร 3. หนังสือพิมพ์ 4. จุลสาร 5. กฤตภาค วัสดุสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ์

6 1. หนังสือวิชาการและหนังสือ อ้างอิง 2. หนังสืออ้างอิง 3. หนังสือแบบเรียน 4. วิทยานิพนธ์หรือปริญญา นิพนธ์ 5. คู่มือสถานศึกษา 6. หนังสือตัวเขียน หนังสือหนังสือ 7. หนังสือสำหรับเด็ก 8. หนังสือนวนิยาย 9. รวมเรื่องสั้น

7 1. วารสารวิชาการ 2. วารสารทั่วไปหรือ นิตยสาร 3. วารสารข่าวเชิง วิจารณ์ วารสารและนิตยสารวารสารและนิตยสาร

8 เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วย วิธีการที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ พิเศษ 1. โสตวัสดุ (Audio Material) 2. ทัศนวัสดุ (Visual Material) 3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material) วัสดุสารสนเทศ ประเภทไม่ตีพิมพ์

9 1. แผ่นเสียง 2. แผ่นเสียงระบบดิจิตอล 3. เทปบันทึกเสียง 4. เทปบันทึกเสียงระบบ ดิจิตอล 5. รายการวิทยุ โสตวัสดุ (Audio Material)

10 1. วัสดุกราฟิก 2. วัสดุโปร่งแสง 3. วัสดุย่อส่วน 4. วัสดุสามมิติ ทัศนวัสด (Visual Material)

11 1. ภาพยนตร์ 2. วีดิทัศน์ 3. รายการโทรทัศน์ โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material)

12 สัญลักษณ์ของวัสดุ แต่ละประเภท VC = วีดิทัศน์ MA = แผนที่ TC = เทป บันทึกเสียง CDR = แผ่นซีดี

13 CDM= ฐานข้อมูลแบบ สื่อผสม CDA = แผ่นเพลงซีดี MIC = ไมโครฟิล์ม FS = ฟิล์มสตริมป MIF = ไมโครฟิช

14 CF = แฟ้มข้อมูล คอมพิวเตอร์ แบบแผ่น ดิสต์เก็ต DF = แฟ้มข้อมูล คอมพิวเตอร์ แบบแผ่นซีดี

15 1. ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database) 1.1 พัฒนาขึ้น (In-house Database) 1.2 ซีดีรอม (CD-ROM) 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) Internet / ฐานข้อมูล บริษัทเอกชน เช่น DIALOG วัสดุสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt วัสดุสารสนเทศ Library Material or library Collection หรือ ทรัพยากรห้องสมุด Library Resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google