งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนิพนธ์ 1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนิพนธ์ 1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนิพนธ์ 1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper)
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และการศึกษาปัญหาพิเศษ (Study Problem) 4. วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertation)

2 การดำเนินการศึกษาค้นคว้า
1. แสวงหาแหล่งความรู้ (ค้นหา รวบรวมรายการบรรณานุกรม) 2. รวบรวมเนื้อหาจากวัสดุความรู้ต่างๆ ( หนังสือ วารสาร วิดีโอ สไลด์ ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์) 3. การอ่านวัสดุความรู้ที่หาได้ (อ่านลักษณะสำคัญ, อ่านคร่าวๆ, อ่านละเอียดและบันทึก )

3 การบันทึกและบัตรบันทึก
8 นิ้ว 5 นิ้ว หัวข้อในโครงเรื่อง บรรณานุกรม …………………………………………… ………………………………………………………….. หมายเลข หน้า เนื้อหาที่อ่าน ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………….……………. 1 นิ้ว

4 ส่วนประกอบของภาคนิพนธ์
1. ส่วนประกอบตอนต้น 2. ส่วนประกอบตอนกลาง 3. ส่วนประกอบตอนท้าย

5 1. ส่วนประกอบตอนต้น 1.1 ปกนอก 1.2 หน้าปกใน 1.3 คำนำ 1.4 สารบัญ
1.1 ปกนอก 1.2 หน้าปกใน 1.3 คำนำ 1.4 สารบัญ 1.5 บัญชีตาราง 1.6 บัญชีภาพประกอบ

6 2. ส่วนประกอบตอนกลาง 2.2 เนื้อหา 2.1 บทนำ - อัญประภาษตรง /รอง
2.1 บทนำ 2.2 เนื้อหา - อัญประภาษตรง /รอง - การอ้างอิง - ตาราง - ภาพประกอบ 2.3 บทสรุป

7 3. ส่วนประกอบตอนท้าย 3.1 บรรณานุกรม 3.2 อาจมีภาคผนวก
3.3 อาจมีอภิธานศัพท์ 3.4 อาจมีดัชนีค้นเรื่อง 3.5 อาจมีอัตชีวประวัติ

8 หลักการทั่วไปในการเขียน
1. เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรเดียวกัน - เขียน ให้สวยงามอ่านง่าย - พิมพ์ Angsana 16 2. กระดาษ - เขียน กระดาษมีเส้น - พิมพ์ กระดาษ A4

9 2.5 cm 3.5 cm เลขหน้า 2.5 cm 3.5 cm 2.5 cm 2.5 cm

10 3. เว้นวรรค - ชื่อ - นามสกุล เว้น 1 ตัวอักษร - ข้อความทั่วไป เว้น 1-2 ตัวอักษร - หน้าเครื่องหมาย เว้น 1 ตัวอักษร ยกเว้น ฯ และจุดในเลขกำกับหัวข้อ - หลังเครื่องหมาย เว้น 1-2 ตัวอักษร ยกเว้นจุดในเลขกำกับหัวข้อ - ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร เว้น 1 ตัวอักษร 4. ไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกข้อความ ( , )

11 5. เลขหน้า ไม่ใส่เลขหน้า ในหน้าแรกของแต่ละส่วน และหน้าบอกตอนในส่วนประกอบท้าย 5.1 ส่วนประกอบต้น - ใช้ ก ข ค … 5.2 ส่วนประกอบกลางและท้าย - ใช้ …

12 ปกนอกและปกใน

13 3.5 cm 3.5 cm ชื่อเรื่อง ชื่อ - สกุล ผู้ทำภาคนิพนธ์
ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 3.5 cm

14 คำนำ

15 1.5 cm คำนำ เว้น 1 บรรทัด ………………………………………… …………………………………………….
ชื่อ - สกุล

16 สารบัญ

17 //ooooooo//………………………………...//1 ////ooooooooo//…………………………….//3
สารบัญ เว้น 1 บรรทัด เรื่อง หน้า //ooooooo//………………………………...//1 ////ooooooooo//…………………………….//3 บรรณานุกรม//……………………………//10 อภิธานศัพท์//……………………………..//15 เว้น 1 บรรทัด เว้น 1 บรรทัด

18 บัญชีตาราง

19 //1//ooooooo//……………………………...//1 //2//ooooooooo//…………………………...//3
บัญชีตาราง เว้น 1 บรรทัด ตาราง หน้า //1//ooooooo//……………………………...//1 //2//ooooooooo//…………………………...//3 เว้น 1 บรรทัด

20 บัญชีภาพประกอบ

21 //1//ooooooo//……………………………...//1 //2//ooooooooo//…………………………...//3
บัญชีตาราง เว้น 1 บรรทัด ภาพประกอบ หน้า //1//ooooooo//……………………………...//1 //2//ooooooooo//…………………………...//3 เว้น 1 บรรทัด

22 เนื้อเรื่อง

23 หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด

24 หัวข้อย่อยหรือย่อหน้า
1.5 cm 0.5 cm 0.5 cm ………………………………….. ……………………………………… 1………………………………… 1.1…………………………. 1.1.1 …………………...

25 อัญประภาษตรง น้อยกว่า 4 บรรทัด “…………’……’………….” มากกว่า 4 บรรทัด
น้อยกว่า 4 บรรทัด “…………’……’………….” มากกว่า 4 บรรทัด เว้น 1 บรรทัด ///oooooooooooooooooooooo/// เว้น 1 บรรทัด

26 ตาราง ตาราง 1 ……………. ลำดับ ราคา จำนวน 10.50 8.5 100.5 100 10 5
เว้น 1 บรรทัด ตาราง 1 ……………. ลำดับ ราคา จำนวน 10.50 8.5 100.5 100 10 5 เว้น 1 บรรทัด

27 ตาราง ตาราง 1 ………………………….………………….. ……………………………. ลำดับ ราคา จำนวน 10.50
เว้น 1 บรรทัด ตาราง 1 ………………………….………………….. ……………………………. ลำดับ ราคา จำนวน 10.50 8.5 100.5 100 10 5 เว้น 1 บรรทัด

28 ตาราง ตาราง 1 (ต่อ) ลำดับ ราคา จำนวน 10.50 8.5 100.5 100 10 5

29 ภาพประกอบ ภาพประกอบ 1 ………………..


ดาวน์โหลด ppt บทนิพนธ์ 1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google