งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ (Personality Development in Hospitality Industry) ( ) อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
ความหมาย อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มาจากคำว่า “อุตสาหกรรม” และ “บริการ”

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
การทำสิ่งของเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นกำไร หรือการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงงานและทุนมาก อุตสาหกรรม (Industry)

4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ การบริการ (Service)

5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
การประกอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ ความพึงพอใจ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการโดยใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการบริการเพียงอย่างเดียว หรือมีสิ่งอื่นประกอบด้วยก็ได้ อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) ที่มา: ธีระเดช ริ้วมงคล

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
นอกจากนั้น: อุตสาหกรรมการบริการ  หมายถึง  การประกอบธุรกิจในด้าน การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ต้องการรับ บริการ เช่น  โรงแรม  บังกะโล  ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นต้น

7 ลักษณะของอุตสาหกรรมบริการ
การบริการเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจและประทับใจ ให้กับผู้ใช้บริการจึงมีลักษณะแตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆ หรือ อุตสาหกรรมอื่นๆ

8 Service Characteristics
Trust - ความไว้วางใจ Intangibility – สิ่งที่จับต้องไม่ได้ Inseparability – ลักษณะที่แยกจากกันไม่ได้ Heterogeneity - ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ Perish ability – ลักษณะที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้

9 ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ
การบริการที่แบ่งตามระดับความเข้มงวดที่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ควบคุมอยู่ 3 กลุ่มคือ 1. การบริการที่มีกฎบังคับมากที่สุด: ได้แก่การบริการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มใหญ่ หรือของสาธารณะ เช่น สาธารณูปโภค การเงิน การขนส่ง และการคมนาคม

10 ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ
2. การบริการที่มีกฎบังคับรองลงมา: ได้แก่ บริการคนกลางเกี่ยวกับการขายสินค้า และบริการทั่วไป โรงแรม โมเต็ล โรงภาพยนตร์

11 ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ
3. การบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน กฎหมายไม่ค่อยเข้าไป ยุ่งเกี่ยว ได้แก่ บริการส่วนตัว บริการทางธุรกิจหรือบริการวิชาชีพ บริการ ซ่อมแซมทุกชนิด บริการกฎหมาย บริการการแพทย์ บริการกีฬาอาชีพ ที่มา : ธีระเดช ริ้วมงคล

12 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
คุณสมบัติ 6S Smart: การมีบุคลิกสง่า น่ารัก รู้จักกาลเทศะ และมีความคิดที่กว้างไกล (Conceptual skill)

13 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
Smile: ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง กระตือรือร้น

14 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
Speak:  พูดจาสุภาพ ไพเราะ และน่าฟ้ง หรือที่เรียกว่า ปิยวาจา

15 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
Seek: รู้จักค้นหาความต้องการของผู้รับบริการ

16 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
Service: มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind)

17 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
Satisfaction: ทำให้ผู้รับบริการพอใจ หรือประทับใจ ที่มา: อัจฉรา ผ่องอุดม view&id=443&Itemid=1&date=   


ดาวน์โหลด ppt อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google