งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การพัฒนาบุคลิกภาพใน อุตสาหกรรมบริการ (Personality Development in Hospitality Industry) (1002102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การพัฒนาบุคลิกภาพใน อุตสาหกรรมบริการ (Personality Development in Hospitality Industry) (1002102)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การพัฒนาบุคลิกภาพใน อุตสาหกรรมบริการ (Personality Development in Hospitality Industry) (1002102)

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม บริการความหมาย อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มา จากคำว่า “ อุตสาหกรรม ” และ “ บริการ ”

3 การทำสิ่งของเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็น กำไร หรือการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่ ต้องใช้แรงงานและทุนมาก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม บริการ อุตสาหกรรม (Industry)

4 การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม บริการ การบริการ (Service)

5 การประกอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ ความพึงพอใจ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับ ผู้ใช้บริการโดยใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งอาจอยู่ ในรูปของการบริการเพียงอย่างเดียว หรือมีสิ่ง อื่นประกอบด้วยก็ได้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม บริการ อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) ที่มา : ธีระเดช ริ้วมงคล

6 นอกจากนั้น : อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการบริการ หมายถึง การ ประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการหรือ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ต้องการรับ บริการ เช่น โรงแรม บังกะโล ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม บริการ

7 ลักษณะของอุตสาหกรรม บริการ การบริการเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึง พอใจและประทับใจให้กับผู้ใช้บริการจึงมี ลักษณะแตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆ หรือ อุตสาหกรรมอื่นๆ

8 Trust - ความไว้วางใจ Intangibility – สิ่งที่จับต้องไม่ได้ Inseparability – ลักษณะที่แยกจาก กันไม่ได้ Heterogeneity - ลักษณะที่แตกต่าง ไม่คงที่ Perish ability – ลักษณะที่ไม่สามารถ เก็บไว้ได้

9 ประเภทของอุตสาหกรรม บริการ การบริการที่แบ่งตามระดับความเข้มงวดที่มี กฎระเบียบ ข้อบังคับ ควบคุมอยู่ 3 กลุ่มคือ 1. การบริการที่มีกฎบังคับมากที่สุด : ได้แก่การบริการเกี่ยวกับผลประโยชน์ ของคนกลุ่มใหญ่ หรือของสาธารณะ เช่น สาธารณูปโภค การเงิน การขนส่ง และการคมนาคม

10 2. การบริการที่มีกฎบังคับรองลงมา : ได้แก่ บริการคนกลางเกี่ยวกับการขาย สินค้า และบริการทั่วไป โรงแรม โมเต็ล โรง ภาพยนตร์ ประเภทของอุตสาหกรรม บริการ

11 3. การบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สาธารณชน กฎหมายไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเกี่ยว ได้แก่ บริการส่วนตัว บริการทางธุรกิจหรือ บริการวิชาชีพ บริการซ่อมแซมทุกชนิด บริการ กฎหมาย บริการการแพทย์ บริการกีฬาอาชีพ ประเภทของอุตสาหกรรม บริการ ที่มา : ธีระเดช ริ้วมงคล

12 คุณสมบัติที่ดีของผู้ ให้บริการ คุณสมบัติ 6S Smart: Smart: การมีบุคลิกสง่า น่ารัก รู้จักกาลเทศะ และมีความคิดที่กว้างไกล (Conceptual skill)

13 Smile: Smile: ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง กระตือรือร้น คุณสมบัติที่ดีของผู้ ให้บริการ

14 Speak: Speak: พูดจาสุภาพ ไพเราะ และน่าฟ้ง หรือที่เรียกว่า ปิยวาจา คุณสมบัติที่ดีของผู้ ให้บริการ

15 Seek: Seek: รู้จักค้นหาความต้องการของ ผู้รับบริการ คุณสมบัติที่ดีของผู้ ให้บริการ

16 Service: Service: มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind) คุณสมบัติที่ดีของผู้ ให้บริการ

17 Satisfaction: Satisfaction: ทำให้ผู้รับบริการ พอใจ หรือประทับใจ ที่มา : อัจฉรา ผ่องอุดม http://intranet.grad.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task= view&id=443&Itemid=1&date=2010-12-01 http://intranet.grad.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task= view&id=443&Itemid=1&date=2010-12-01 คุณสมบัติที่ดีของผู้ ให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ และ อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การพัฒนาบุคลิกภาพใน อุตสาหกรรมบริการ (Personality Development in Hospitality Industry) (1002102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google