งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสมกับโครงข่ายประสาทเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสมกับโครงข่ายประสาทเทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสมกับโครงข่ายประสาทเทียม

2 การเลือกจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสม 2 การเลือกจำนวน Hidden Node ที่เหมาะสมกับ โครงข่ายประสาทเทียม การหาจำนวน Hidden Node ที่เหมาะสมกับการรู้จำ ตัวอักษรอ้างอิงจาก (input + Output)/2 จากวิธีการข้างต้น จึงนำผลลัพธ์ที่ได้ เป็นตัวกำหนดให้ Node ที่ต้องการคำนวณให้อยู่ในช่วงบวกลบไม่เกิน 50 Node และใช้ค่า Mean Square Error (MSE) เป็น ค่าที่กำหนดว่าช่วงไหนเหมาะสมที่สุด

3 การเลือกจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสม 3 การเลือกจำนวน Hidden Node ที่เหมาะสมกับ โครงข่ายประสาทเทียม จาก Feature Extraction ทั้งหมด 239 ลักษณะ จึง กำหนดให้ –Input Node=239 Node –Output Node=68 Node –Hidden Node=(239+68)/2=154 Node ดังนั้น จึงใช้ Hidden Node ตั้งแต่ช่วง 104 ถึง 204 มาเพื่อทดลองหา Hidden Node ที่เหมาะสม

4 การเลือกจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสม 4 การเลือกจำนวน Hidden Node ที่เหมาะสมกับ โครงข่ายประสาทเทียม จากการทดลองพบว่าจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสมที่สุดคือ 165 Node


ดาวน์โหลด ppt การเลือกจำนวน Hidden Node ที่ เหมาะสมกับโครงข่ายประสาทเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google