งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเกิดและ แหล่งกำเนิดของอัญมณี (Origin and Occurrence of Gemstones)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเกิดและ แหล่งกำเนิดของอัญมณี (Origin and Occurrence of Gemstones)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเกิดและ แหล่งกำเนิดของอัญมณี (Origin and Occurrence of Gemstones)

2 3.1 อัญมณีในหินอัคนี (Igneous rock) : เป็นหินที่ เกิดจากการตกผลึกของแร่ จากสาร หลอมเหลวร้อนใน โลก (magma) แบ่งเป็น Intrusive rock : หินอัคนีที่แข็งตัวอย่างช้าๆ ภายใต้ เปลือกโลก ผลึกมีขนาดใหญ่ เช่น หิน granite และหิน pegmatite Extrusive rock : หินอัคนีที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วบนเปลือก โลก ผลึกมีขนาดเล็ก ถึงเนื้อแก้ว เช่น หิน basalt หิน obsidian และ หิน kimberlite

3 อัญมณีที่พบใน extrusive rock อัญมณีเกิดเป็นผลึกขนาดใหญ่ ฝังตัวอยู่ใน เนื้อหินที่มีขนาดละเอียดกว่า ส่วนใหญ่พบในหิน basalt ได้แก่ peri dot rub y อัญมณีที่เกิดพร้อมๆกับหินต้นกำเนิด เรียกว่า อัญมณี ปฐมภูมิ (primary gemstone) diam ond pyrox ene fire opal

4 อัญมณีที่ตกผลึกแทรกอยู่ในช่องว่างหรือโพรง ของหินที่แข็งตัวแล้ว เรียกว่า อัญมณีทุติยภูมิ (secondary gemstone) agate ที่เกิดอยู่ ใน geode agate ที่เกิดอยู่ใน ช่องว่างของหิน อัคนี

5 เพชร เป็นอัญมณีที่เกิดภายใต้ ความร้อนและความดันสูงมาก เกิดที่ความลึกประมาณ 200 km. จากผิวโลก หินอัคนีชนิด kimberlite เป็นตัวนำเพชรขึ้นมาสู่ ผิวโลก เคลื่อนผ่านชั้นเปลือกโลก ขึ้นมาเป็นแนวตรง มีรูปร่างคล้าย ท่อ เรียกว่า kimberlite pipe

6 อัญมณีที่พบใน intrusive rock พบอัญมณีหลากหลายชนิดกว่าที่พบในหินอัคนี extrusive มักพบเป็นผลึกขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ จะหลุดจากหินเดิมมาสะสมรวมกันเป็นแหล่งลานแร่ (placer deposit) หินที่เป็นแหล่งกำเนิดของอัญมณีสำคัญ และมีอัญ มณีหลากหลายชนิดมาก คือหิน pegmatite พบเกิดเป็น pocket ที่มีผลึกอัญมณีขนาดใหญ่ คุณภาพดี ใสสะอาด มีรูป ผลึกชัดเจน เรียกว่า กล่องอัญมณีธรรมชาติ (natural’s jewel box)

7 beryl ( ธาตุ เบริลเลียม ) ใน Pegmatite pocket พบอัญ มณีชนิดต่างๆ ดังนี้ red beryl yellow beryl green beryl emeral d aquamari ne morga nite

8 Tourmaline ( ธาตุโบรอนและ ลิเทียม )

9 Topaz ( ธาตุ ฟลูออรีน ) Spodumen e ( ธาตุลิเทียม ) Chrysoberyl ( ธาตุโบรอนและ ลิเทียม ) Apatite ( ธาตุ ฟอสฟอรัส )

10 Quartz (SiO 2 ) Feldspar (SiO 2 )

11 3.2 อัญมณีในหินตะกอน (sedimentary rock) elluvial deposit : เป็น การสะสมตัวของอัญมณีใน บริเวณใกล้เคียงกับ แหล่งกำเนิด alluvial deposit หรือ placer deposit : เป็นการ สะสมตัวของอัญมณีในแหล่งใหม่ ซึ่งอาจเป็นตะกอนทางน้ำหรือ ทะเล เรียกว่า แหล่งทุติยภูมิ (secondary deposit)

12 อัญมณีที่พบในแหล่งทุติยภูมิ มีความทนทาน มีค่า ถ. พ. และความแข็งสูง ได้แก่ diamond zircon garnet tourmaline chrysoberyl spinel topaz quartz diamon d rub y

13 3.3 อัญมณีในหินแปร (metamorphic rock) หินแปร เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินเดิมโดย กระบวนการแปรสภาพ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิและความกดดัน จึงตกผลึกใหม่ในหิน ขณะที่ยัง แข็งตัวอยู่ ได้ผลึกแร่ชนิดใหม่และเนื้อหินใหม่ การแปรสภาพแบบไพศาล (regional metamorphism) : พบ ruby sapphire garnet chrysoberyl iolite kyanite เป็นผลึกขนาดใหญ่ฝังตัวใน เนื้อหินขนาดเล็กกว่า ruby garne t kyani te

14 การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism) : เกิดเป็นแนวแคบๆ ตามบริเวณที่หิน เดิมสัมผัสกับ magma ที่แทรกขึ้นมาภายหลัง ความร้อน และสารละลายจาก magma ที่เข้ามาในหินเดิม ทำให้ เกิดแร่ชนิดใหม่ อัญมณีสำคัญได้แก่ beryl garnet ruby sapphire spinel axinite และ lazurite blue sapphir e emer ald demantoid garnet

15 อัญมณีจาก สารละลาย การตกผลึกจากน้ำแร่ร้อน (hydrothermal) : ตกผลึก เป็นสายแร่ (vein) แทรกเข้าไปในหินที่เกิดอยู่ก่อน ส่วนใหญ่ เป็นสินแร่ (ore) เช่น ทอง เงิน ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โดยอัญมณีเกิดร่วมกับสินแร่เหล่านี้ เช่น rhodochrosite amethyst topaz ที่สำคัญที่สุดคือ emerald โดยเฉพาะ แหล่งในประเทศ Columbia และ Afghanistan พบ emerald ในสายแร่ที่แทรกเข้าไปในหินปูน เกิดได้ 2 ลักษณะ คือ calci te emera ld

16 การตกผลึกจากสารละลายที่มาจากน้ำผิวดิน (surface water) : น้ำผิวดินหรือน้ำฝนที่มี CO 2 ละลายปน อยู่ จึงมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ สามารถละลายแร่ธาตุที่อยู่ใน ชั้นดิน ชั้นหินที่ซึมผ่านได้ เมื่อถึงบริเวณที่มีสภาวะ เหมาะสม จึงเกิดการตกผลึกเป็นแร่ชนิดใหม่ ไดแก่ opal malachite rhodochrosite turquoise agate amethyst opal turquoi se

17 แหล่งอัญมณี สำคัญของโลก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเกิดและ แหล่งกำเนิดของอัญมณี (Origin and Occurrence of Gemstones)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google