งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเกิดและแหล่งกำเนิดของอัญมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเกิดและแหล่งกำเนิดของอัญมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเกิดและแหล่งกำเนิดของอัญมณี
บทที่ 3 การเกิดและแหล่งกำเนิดของอัญมณี (Origin and Occurrence of Gemstones)

2 3.1 อัญมณีในหินอัคนี (Igneous rock) : เป็นหินที่เกิดจากการตกผลึกของแร่ จากสาร หลอมเหลวร้อนในโลก(magma) แบ่งเป็น Intrusive rock : หินอัคนีที่แข็งตัวอย่างช้าๆ ภายใต้เปลือกโลก ผลึกมีขนาดใหญ่ เช่น หิน granite และหิน pegmatite Extrusive rock : หินอัคนีที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วบนเปลือกโลก ผลึกมีขนาดเล็ก ถึงเนื้อแก้ว เช่น หิน basalt หิน obsidian และ หิน kimberlite

3 อัญมณีที่พบใน extrusive rock
อัญมณีเกิดเป็นผลึกขนาดใหญ่ ฝังตัวอยู่ในเนื้อหินที่มีขนาดละเอียดกว่า ส่วนใหญ่พบในหิน basalt ได้แก่ diamond pyroxene fire opal ruby peridot อัญมณีที่เกิดพร้อมๆกับหินต้นกำเนิด เรียกว่า อัญมณีปฐมภูมิ (primary gemstone)

4 อัญมณีที่ตกผลึกแทรกอยู่ในช่องว่างหรือโพรงของหินที่แข็งตัวแล้ว เรียกว่า อัญมณีทุติยภูมิ (secondary gemstone) agate ที่เกิดอยู่ใน geode agate ที่เกิดอยู่ในช่องว่างของหินอัคนี

5 เพชร เป็นอัญมณีที่เกิดภายใต้ความร้อนและความดันสูงมาก เกิดที่ความลึกประมาณ 200 km. จากผิวโลก หินอัคนีชนิด kimberlite เป็นตัวนำเพชรขึ้นมาสู่ผิวโลก เคลื่อนผ่านชั้นเปลือกโลกขึ้นมาเป็นแนวตรง มีรูปร่างคล้ายท่อ เรียกว่า kimberlite pipe

6 อัญมณีที่พบใน intrusive rock
พบอัญมณีหลากหลายชนิดกว่าที่พบในหินอัคนี extrusive มักพบเป็นผลึกขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะหลุดจากหินเดิมมาสะสมรวมกันเป็นแหล่งลานแร่ (placer deposit) หินที่เป็นแหล่งกำเนิดของอัญมณีสำคัญ และมีอัญมณีหลากหลายชนิดมาก คือหิน pegmatite พบเกิดเป็น pocket ที่มีผลึกอัญมณีขนาดใหญ่ คุณภาพดี ใสสะอาด มีรูปผลึกชัดเจน เรียกว่า กล่องอัญมณีธรรมชาติ (natural’s jewel box)

7 ใน Pegmatite pocket พบอัญมณีชนิดต่างๆ ดังนี้
red beryl yellow beryl emerald beryl (ธาตุเบริลเลียม) green beryl aquamarine morganite

8 (ธาตุโบรอนและลิเทียม)
Tourmaline (ธาตุโบรอนและลิเทียม)

9 (ธาตุโบรอนและลิเทียม)
Topaz (ธาตุฟลูออรีน) Spodumene (ธาตุลิเทียม) Apatite (ธาตุฟอสฟอรัส) Chrysoberyl (ธาตุโบรอนและลิเทียม)

10 Quartz (SiO2) Feldspar (SiO2)

11 3.2 อัญมณีในหินตะกอน (sedimentary rock)
เรียกว่า แหล่งทุติยภูมิ(secondary deposit) elluvial deposit : เป็นการสะสมตัวของอัญมณีในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิด alluvial deposit หรือ placer deposit : เป็นการสะสมตัวของอัญมณีในแหล่งใหม่ ซึ่งอาจเป็นตะกอนทางน้ำหรือทะเล

12 อัญมณีที่พบในแหล่งทุติยภูมิ มีความทนทาน มีค่า ถ. พ
อัญมณีที่พบในแหล่งทุติยภูมิ มีความทนทาน มีค่า ถ.พ. และความแข็งสูง ได้แก่ diamond zircon garnet tourmaline chrysoberyl spinel topaz quartz diamond ruby

13 3.3 อัญมณีในหินแปร(metamorphic rock)
หินแปร เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินเดิมโดยกระบวนการแปรสภาพ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความกดดัน จึงตกผลึกใหม่ในหิน ขณะที่ยังแข็งตัวอยู่ ได้ผลึกแร่ชนิดใหม่และเนื้อหินใหม่ การแปรสภาพแบบไพศาล (regional metamorphism) : พบ ruby sapphire garnet chrysoberyl iolite kyanite เป็นผลึกขนาดใหญ่ฝังตัวในเนื้อหินขนาดเล็กกว่า ruby garnet kyanite

14 การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism) : เกิดเป็นแนวแคบๆ ตามบริเวณที่หินเดิมสัมผัสกับ magma ที่แทรกขึ้นมาภายหลัง ความร้อนและสารละลายจาก magma ที่เข้ามาในหินเดิม ทำให้เกิดแร่ชนิดใหม่ อัญมณีสำคัญได้แก่ beryl garnet ruby sapphire spinel axinite และ lazurite blue sapphire emerald demantoid garnet

15 อัญมณีจากสารละลาย เกิดได้ 2 ลักษณะ คือ
การตกผลึกจากน้ำแร่ร้อน (hydrothermal) : ตกผลึกเป็นสายแร่(vein) แทรกเข้าไปในหินที่เกิดอยู่ก่อน ส่วนใหญ่เป็นสินแร่(ore) เช่น ทอง เงิน ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โดยอัญมณีเกิดร่วมกับสินแร่เหล่านี้ เช่น rhodochrosite amethyst topaz ที่สำคัญที่สุดคือ emerald โดยเฉพาะแหล่งในประเทศ Columbia และ Afghanistan พบ emerald ในสายแร่ที่แทรกเข้าไปในหินปูน emerald calcite

16 การตกผลึกจากสารละลายที่มาจากน้ำผิวดิน(surface water) : น้ำผิวดินหรือน้ำฝนที่มี CO2 ละลายปนอยู่ จึงมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ สามารถละลายแร่ธาตุที่อยู่ในชั้นดิน ชั้นหินที่ซึมผ่านได้ เมื่อถึงบริเวณที่มีสภาวะเหมาะสม จึงเกิดการตกผลึกเป็นแร่ชนิดใหม่ ไดแก่ opal malachite rhodochrosite turquoise agate amethyst opal turquoise

17 แหล่งอัญมณีสำคัญของโลก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเกิดและแหล่งกำเนิดของอัญมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google