งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204105 Computer Programming I. (2) การวัดผล c สอบกลางเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ 1+2+3+4 จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2546 เวลา 12:00-15:00 น. c สอบปลายเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204105 Computer Programming I. (2) การวัดผล c สอบกลางเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ 1+2+3+4 จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2546 เวลา 12:00-15:00 น. c สอบปลายเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204105 Computer Programming I

2 (2) การวัดผล c สอบกลางเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ 1+2+3+4 จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2546 เวลา 12:00-15:00 น. c สอบปลายเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ 5+6+7+8+9+10 ศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2546 เวลา 8:00-11:00 น. c ปฏิบัติการ 20%

3 (3) เนื้อหา 1. ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล 2. การสื่อสารข้อมูล 3. การพัฒนาโปรแกรม และ การออกแบบอัลกอริทึม 4. ส่วนประกอบของภาษาโปรแกรม 5.ประโยคคำสั่งควบคุม 6.โปรแกรมย่อยฟังก์ชัน (Function) 7.ตัวบ่งชี้(Pointer) 8.ตัวแปรชุด (Arrays) 9.ข้อมูลแบบโครงสร้าง (struct) 10. การประมวลผลแฟ้มข้อมูล

4 (4) ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล c องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware) c ซอฟต์แวร์ (Software) c บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) c การประมวลผลข้อมูล (Data processing) c ข้อมูล (Data) และ ข้อสนเทศ (Information) c การจัดองค์กรของข้อมูล (Data organization) c วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล c ประเภทของการประมวลผล c การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ c ระบบเลขฐานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง c การแทนอักขระ c การแทนจำนวนเลข

5 (5) คอมพิวเตอร์คืออะไร? หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องที่มี ความสามารถดำเนินกรรมวิธีหรือ ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ โดยอาศัยส่วนประกอบต่างๆ ร่วมกันทำงาน สามารถป้อนโปรแกรม(ชุดคำสั่ง) บันทึกข้อมูล คำนวณและจัดการข้อมูล แบบอักขระได้

6 (6) ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร ์ 1) ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ 2) มีความเร็วสูงในการประมวลผล 3) มีหน่วยความจำภายในขนาดใหญ่ 4) ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

7 (7) องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร ์ c ฮาร์ดแวร์ (Hardware: H/W) c ซอฟต์แวร์ (Software: S/W) c บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware:P/W)

8 (8) ฮาร์ดแวร์ (Hardware: H/W) ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ี่ประกอบเข้า เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งตามหน้าที่การ ทำงานได้เป็น 4 หน่วย ดังนี้ 1) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 3) หน่วยความจำ (Memory หรือ Storage Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) 4) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

9 (9) หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) หน้าที่ รับข้อมูลจากภายนอกโดยผ่านอุปกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า Input device

10 (10) ความสัมพันธ์ Input unit Main memory

11 (11) อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input device) แป้นพิมพ์ (Keyboard) เอ็มไอซีอาร์ หรือ เครื่องอ่านอักขระหมึก แม่เหล็ก (Magnetic Ink Character Reader: MICR) โอซีอาร์ หรือ เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง (Optical Character Reader: OCR)

12 (12) อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า(Input device) สแกนเนอร์ (Scanner)

13 (13) อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า(Input device) เครื่องอ่านบัตรเจาะรู (Card reader) เครื่องอ่านแผ่นซีดี (CDROM drive) เครื่องอ่านเทปกระดาษ Voice recognizer ฯลฯ

14 (14) หน่วยแสดงผลข้อมูล(Output unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงออกมาภายนอกใน รูปแบบ และลักษณะต่างๆ หน่วยแสดงผลข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หน่วยแสดงผลแบบ Softcopy คือการแสดงผลแล้ว ลบหายไป หน่วยแสดงผลแบบ Hardcopy คือการแสดงผลที่ สามารถเก็บผลนั้นไว้ใช้ภายหลังได้ เช่น การพิมพ์เป็น รายงานหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยเครื่องพิมพ์ (Printer)

15 (15) ความสัมพันธ์ Output unit Main memory

16 (16) อุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูล ( Output devices) l จอภาพแสดงผล CRT, VDO, TERMINAL, MONITOR l เครื่องพิมพ์ (Printer) - Impact printer : Dot matrix, Line printer - Non- impact printer : Thermal printer, Page printer, Laser printer l เครื่องวาด (Plotter), ลำโพง (Speaker) หรือ Voice synthesizer

17 (17) อุปกรณ์ทำหน้าที่รับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output devices) l เครื่องอ่านและบันทึกลงดิสค์(Disk drive) l เครื่องอ่าน/บันทึกดิสเกตต์(Diskette drive) l เครื่องอ่านหรือบันทึกเทปแม่เหล็ก(Tape drive)

18 (18) หน่วยประมวลผลกลาง หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ทางอุปกรณ์รับข้อมูลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ ผู้ใช้ต้องการ

19 (19) ความสัมพันธ์ Processor Main memory

20 (20) หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลัก คือ 1) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณและ การเปรียบเทียบทางตรรกะ 2) หน่วยควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่ ควบคุมและประสานการทำงานของส่วนต่างๆ โดยมี นาฬิกา(clock)เป็นตัวให้จังหวะกระตุ้นการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยที่ทำหน้าที่จดจำคำสั่งหรือข้อมูล ซึ่งกำลังถูกดำเนินการ เรียกหน่วยนี้ว่า หน่วยความจำ ความเร็วสูงหรือ รีจีสเตอร์ (Registers)

21 (21) รีจิสเตอร์ (Register) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ –รีจิสเตอร์ทั่วไป (General Register) –รีจิสเตอร์พิเศษ (Special Register) คือ รีจิสเตอร์ที่แต่ ละตัวจะทำงานเฉพาะอย่าง ที่สำคัญได้แก่ Accumulator ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในขณะประมวลผล หรือ เป็นที่พักผลลัพธ์จากการคำนวณ ก่อนที่จะถูกส่งไปบันทึกใน หน่วยความจำหลัก Instruction Register เป็นที่เก็บคำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ Program Counter เป็นตัวชี้ไปยังคำสั่งถัดไปที่จะถูกดึงเข้า มาทำงาน

22 (22) ส่วนประกอบสำคัญในหน่วยประมวลผลกลาง Clock CUALU Registers

23 (23) หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำหลักมี 2 ชนิดคือ 1) ROM (Read Only Memory) เป็น หน่วยความจำชนิดอ่านได้อย่างเดียว ไม่ สามารถเขียนหรือบันทึกข้อมูลใน หน่วยความจำแบบนี้ได้ 2) RAM (Random Access Memory) หรืออาจ เรียกว่า RWM (Read/Write Memory) หน่วยความจำแบบนี้สามารถอ่านและบันทึก ข้อมูลได้

24 (24) ความสัมพันธ์ CU Main memory Registers ALU Clock

25 (25) หน่วยความจำสำรอง หน่วยความจำสำรองจะเป็นหน่วยบันทึก ข้อมูลอย่างถาวร ไม่ลบหายถึงแม้จะไม่มี ไฟเลี้ยงอยู่ก็ตาม ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างถาวรไว้ใช้ใน โอกาสต่อไป

26 (26) สื่อบันทึกข้อมูลแบบลำดับ *SAS : Sequential Access Storage –บัตรเจาะรู (Punch Card) Card Reader Card Punch –แถบกระดาษ (Paper Tape) –เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) –เทปตลับ (Tape cassette)

27 (27) สื่อบันทึกแบบเข้าถึงโดยตรง ( Direct Access Storage ) *จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) *เครื่องอ่านและบันทึกจานแม่เหล็ก (Disk drive) *แผ่นดิสเก็ตต์ (Diskette, Floppy Disk) *เครื่องอ่านและบันทึกดิสเก็ตต์ (Diskette drive) *Hard disk หรือ Fixed disk *Compact Disk(CD) : CD-ROM

28 (28) ภาพจานแม่เหล็ก (Magnetic disk)

29 (29) รายละเอียดจานแม่เหล็ก Tracks: ร่องบันทึกข้อมูลตามแนวเส้นรอบวงบนจาน แม่เหล็ก หรือตาม ความกว้างของเทปแม่เหล็ก ร่อง บันทึกข้อมูลแต่ละร่อง ไม่ต่อเนื่องกัน Sector: ส่วนหนึ่งของร่องบันทึกข้อมูลบนแผ่นจาน แม่เหล็กชนิดอ่อน ซึ่ง บันทึกข้อมูลระหว่าง 128 byte ถึง 1 Kb Cylinder: แนวดิ่งตรงกันของร่องบันทึกข้อมูลบนชุด จานแม่เหล็ก แต่ละ แผ่นวางเรียงซ้อนกันบนแกน เดียวกัน ดังนั้นถ้า 200 ร่องบันทึก ก็จะมี 200 Cylinder Surface: พื้นผิวของจานแม่เหล็ก 1 แผ่นมี 2 พื้นผิว

30 (30) แผ่นจานแม่เหล็กเก็บข้อมูล (Magnetic Disk) TrackSector Track+Sector 512 Byte

31 (31) แผ่นจานแม่เหล็กแบบอ่อน (Floppy Disk)

32 (32) ภาพแผ่นดิสก์เก็ตต์

33 (33) แผ่นจานแม่เหล็กแข็งขนาดเล็ก (Hard Disk)

34 (34) CD มีการบันทึกลักษณะ เหมือนกับจาน แม่เหล็ก แต่สามารถบรรจุข้อมูลได้ มากกว่า

35 (35) บิต กับ ไบต์ *บิต (Bit) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดที่อาจเป็นเลข 0 หรือ 1 ย่อมาจาก Binary Digit *ไบต์ (Byte) คือ กลุ่มของบิต จำนวน 6-8 บิต ใช้เข้ารหัสแทน อักษร หรือ ตัวเลข 1 ตัว และ นิยมใช้เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล

36 (36) หน่วยวัดความจุข้อมูล * 1 Byte = 6-8 Bit * 1 Kbyte = 2 10 Byte =1024 Byte * 1 Mbyte = 2 10 Kbyte * 1 Gbyte = 2 10 Mbyte K= Kilo กิโล M = Mega เมกะ G = Giga จิกะ T = Tera เทรา

37 (37) วิธีการบันทึกในหน่วยความจำสำรอง อุปกรณ์การอ่าน และ อุปกรณ์บันทึก อุปกรณ์บันทึก อุปกรณ์อ่าน CPU ------- MEMORY สื่อบันทึก

38 (38) The Input/Process/Output Cycle CPU Input unit Output unit Main memory Secondary storage ALUCU Registers


ดาวน์โหลด ppt 204105 Computer Programming I. (2) การวัดผล c สอบกลางเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ 1+2+3+4 จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2546 เวลา 12:00-15:00 น. c สอบปลายเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google