งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 10.00-10.20 น. ณ ห้องประชุมมาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 10.00-10.20 น. ณ ห้องประชุมมาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 10.00-10.20 น. ณ ห้องประชุมมาสุข

2 How to Teach Business English is a practical guide to the teaching of business English. This book is for teacher at the start of their careers and for more experienced teachers.

3 1.What is special about business English? 2. Assessing needs and preferences 3. Designing a course 4. Selecting and developing materials 5. Teaching business speaking skills 6. Teaching business writing skills 7. How to teach business English at a distance 8. How to include intercultural training 9. Evaluating and assessing

4

5 skill What language might be taught here? Meeting Greeting Keeping conversation going and encouraging other participants in a conversation to speak Awareness of cultural factors

6 Using role-plays and simulation Activities Lower level of language competence real restaurant menus practise useful lexical items role-play conversations Higher level of language competence - need to know what phrases are useful for telling a story, recounting a particular experience - need to be given the opportunity to discuss what can and cannot be said develop techniques for managing conversation The embassy party Storytelling

7 “Talk at work is not confined to talk about work”. Deborah Tannen, linguist = Non-work talk while waiting at the photocopier just before a meeting is to start during a meeting, when the coffee and biscuits are brought in while waiting to say goodbye when meeting someone unexpectedly in a corridor while waiting in someone’s office for someone else to arrive during a guided tour of a company’s offices, or factory, or retail outlets socializing with a client

8 relationship building time-filling filling a silence easing the transition from one business to another easing tension in a complex or difficult negotiation Functions in pairsin small groups Activities

9 No time to prepare - no body language to help What makes a “good” phone call? Clear aim Two main parts of telephone training standard lexical phrases survival strategies Role-play cards

10 Presentation skills; delivery, content, use of visual aids, body language Context Structure Language for presentations Using the voice; intonation, stress, chunking Preparing for presentations; aids, rapport, delivery, language

11 Meeting role-playMeeting simulation Language focus Passing on information persuading justifying defending their position arguing clarifying summarizing Activities

12 Types of negotiation Distributive Competitive Win-lose Integrative win-win

13 Stages in negotiation Preparation Relationship building Information gathering Information using Bidding Closing Implementing

14 Language and other negotiating skills Language: Functional areas (coursebooks) clarifying, summarizing, asking questions, proposing, agreeing and disagreeing Skills: relationship building skills Activity: role-play Negotiation practice 1.Ask learner to explain background 2.Teacher-learner role-play 3.Discussions and comment on tactics and language 4.Exchange role and role-play again 5.Discussions and comment on tactics and language 6.Step 2 repeated

15 Conclusions : How to teach business speaking skills 1. Socializing 2. Small talk 3. Speaking on the telephone 4. Presentations 5. Meetings 6. Negotiating

16 ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 1. การเลือกเนื้อหาและกิจกรรมในการ สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และระดับความสามารถของผู้เรียน 2. จัดกิจกรรมในการสอนทักษะการ พูดภาษาอังกฤษธุรกิจโดยส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ใช้ IT มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 10.00-10.20 น. ณ ห้องประชุมมาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google