งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHE QA ONLINE ประชุมชี้แจงการปรับปรุงและ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 28 ก. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHE QA ONLINE ประชุมชี้แจงการปรับปรุงและ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 28 ก. ค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHE QA ONLINE ประชุมชี้แจงการปรับปรุงและ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 28 ก. ค. 2555

2 หัวข้อการประชุมชี้แจง วิธีการเข้าระบบ CHE QA Online รายละเอียดการปรับปรุง ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล

3 http://web.spu.ac.th/pq/ คลิก  ของปี การศึกษาอื่น

4 http://cheqaspu54.spu.ac.th/ 

5 รายละเอียดการปรับปรุง ย้ายตัวบ่งชี้ สมศ.16, 17, 18 ไปอยู่ที่ “ องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ ” ปรับการคำนวณตามตัวบ่งชี้ สมศ.4, 5 ตามค่า น้ำหนักใหม่ ปรับชื่อรายการข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งชี้ สมศ.8 ให้ตรง กับตัวตั้ง ตัวหาร ในสูตรการคำนวณ เพิ่มเติมกล่องข้อความเตือน เช่น การคำนวณหรือ ค่าที่ได้จากประเมินผลในตัวบ่งชี้ที่ไม่ถูกต้องหรือมี ค่าเกินจริง ปรับตาราง ส. & ตาราง ป. : ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. 16, 17, 18

6 รายละเอียดการปรับปรุง ( ต่อ ) ยกเลิก CDS : จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตาราง CDS : เพิ่มช่องรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ของคณะกรรมการ ทีได้ทำการยืนยันข้อมูล สถานะสีของการกรอกข้อมูล CDS สีเหลือง : ถูกบันทึกเป็น “–” (Auto) สีแดง : ยังไม่ได้บันทึก และจำเป็นต้อง กรอก สีเขียว : บันทึกข้อมูลแล้ว

7 รายละเอียดการปรับปรุง ( ต่อ ) การกำหนดตัวเลขทศนิยม “0” : จำนวนนักศึกษา จำนวน โครงการ จำนวนหลักสูตร “0.0” : จำนวนอาจารย์ จำนวน งานวิจัย “0.00” : ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ความหมาย “–” = คณะไม่ได้มีการดำเนินการ “0” = คณะมีการดำเนินการ แต่ผลลัพธ์เป็น 0 ลำดับการกรอก CDS จำนวนอาจารย์ประจำ : 4.3 >> 2.3 >> 2.2

8 รายละเอียดการปรับปรุง ( ต่อ ) ถ้าจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนด ระบบจะไม่ทำการคำนวณ ตัวบ่งชี้ สมศ.1 : 70% ตัวบ่งชี้ สมศ.2 : 20% ร้อยละอาจารย์ระดับปริญญาเอก และร้อยละ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ใช้ข้อมูลใน SAR 53 การกรอกข้อมูลควรใช้ฟอนต์ Tahoma ขนาด 10” เป้าหมาย : ข้อ, มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ

9 ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล ข้อมูลส่วนนำ # ข้อมูลการประเมินตนเอง บทสรุปผู้บริหาร หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวนนักศึกษา จำนวนอาจารย์และบุคลากร ร้อยละอาจารย์ระดับปริญญาเอก และร้อยละ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

10 ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล ข้อมูลต้อง ตรงกัน

11 ร้อยละอาจารย์ระดับปริญญาเอก และร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการ ใช้ข้อมูลใน SAR 53

12 ย้ายตัวบ่งชี้ สมศ.16, 17, 18 ไปอยู่ ที่ 97. องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

13 สถานะของสีการกรอกข้อมูล CDS

14 เป้าหมาย : ข้อ, มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ

15 ปรับการคำนวณตามตัวบ่งชี้ สมศ.4, 5 ตามค่าน้ำหนักใหม่ ค่า น้ำหนั ก ระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎ ในประกาศของ สมศ. 0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ ปรากฎในประกาศของ สมศ. 1.00 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) ห รือ ISI หรือ Scopus

16 ปรับชื่อรายการข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งชี้ สมศ.8 ให้ตรงกับตัวตั้ง ตัวหาร ในสูตรการ คำนวณ SAR 2553 SAR 2554

17 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะไม่ทำ การคำนวณ

18 หากพบข้อผิดพลาด หรือข้อ สงสัย แจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดมาที่ e-mail: pq@spu.ac.th pq@spu.ac.th สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม : โทร : 1432 e-mail : orrapan.ch@spu.ac.thorrapan.ch@spu.ac.th

19 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt CHE QA ONLINE ประชุมชี้แจงการปรับปรุงและ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 28 ก. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google