งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO THE JAPANESE SAMURAI CODE CLASSIC STRATEGIES FOR SUCCESS Arissara Sermkaew Faculty of Business Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO THE JAPANESE SAMURAI CODE CLASSIC STRATEGIES FOR SUCCESS Arissara Sermkaew Faculty of Business Administration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO THE JAPANESE SAMURAI CODE CLASSIC STRATEGIES FOR SUCCESS Arissara Sermkaew Faculty of Business Administration

2 www.themegallery.com  THE JAPANESE SAMURAI CODE  ผู้แต่ง BOYĖ LAFAYETTE DE MENTE  สำนักพิมพ์ Tuttle publishing  ความหนา 206 หน้า  จำนวนทั้งหมด 58 ตอน

3 www.themegallery.com  เกิดช่วง 1584-1645 อายุรวม 61 ปี

4 www.themegallery.com

5  แนวคิดบูชิโด BUSHIDO หลักจริยธรรมของชาวซามูไร แนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงปี ค. ศ.1192-1868  ผู้ให้กำเนิดแนวคิดนี้คือมูซาชิ ซามูไรที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น  หลักของบูชิโด มูซาชิได้เขียน แนวคิด คัมภีร์ 5 ห่วง กำเนิด ศิลปะการต่อสู้ 35 ประการ  หลักการบูชิโดนำมาใช้ในช่วง ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 1870-1890 และช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2

6 www.themegallery.com  บูชิโด สอนให้คนมีความกล้าหาญ มีความเป็น สุภาพบุรุษ มีความรักชาติ มีความรักครอบครัว และเคารพต่อบรรพบุรุษ  บูชิโด สอนและฝึกให้คนมีความอดทนต่อความ เจ็บปวดทั้งทางร่างกายและทางใจ จะต้องสามารถ ซ่อนความรู้สึกไว้ภายในใบหน้า ไม่มีความมักได้ รู้จักข่มใจตนเอง ไม่ยอมปล่อยร่างกายตกเป็น ทาสของความต้องการ ไม่ยอมย่อท้อต่อความ ยากลำบาก  บูชิโด ได้สอนให้คนญี่ปุ่นมีความพยายามทำ สิ่งต่างๆ 1 ความชั่งใจอันเด็ดเดี่ยว อะไรควรทำก่อน อะไร ควรทำทีหลัง เมื่อได้ทำการใดๆ ลงไปแล้วก็ต้อง ทำจริงๆ จนกว่าจะสำเร็จ 2 ทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 3 เมื่อต้องเสียเกียรติยศแล้วต้องเลือกเอาความตาย ( ฮาราคีรี )

7 www.themegallery.com Diagram ทฤษฎี 5 ห่วง ดิน น้ำ น้ำ ลม ลม ไฟ ไฟ จิต จิต มูซาชิ ศิลปะการต่อสู้ 35 ประการ แนวปฏิบัติของ กฎ 5 ห่วง

8 www.themegallery.com The book of Five Rings กฎ 5 ห่วง ไฟ ลมน้ำ ดิน สุญตา

9 www.themegallery.com The Metaphysical side of job –Training  ในช่วงกลาง - ปีค. ศ. 1950 เมื่อเริ่มนำ แนวคิดมูซาชิมาใช้ในการดำเนินทางธุรกิจ อภิปรัชญาของการฝึกตามแนวคิดของ ซามูไรมีดังนี้  1. รู้วิธีใช้และประโยชน์ของการใช้อาวุธ คือ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ  2 รู้ความสำคัญของการใช้อาวุธ ( ดาบ ) คือ รู้จักธรรมชาติของอาวุธ

10 www.themegallery.com  จากแนวคิดเกิดเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีวิถีแห่งความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ มีความเป็นสุนทรียภาพ  ระบบการศึกษาของชาวญี่ปุ่น  เน้นการฝึกอ่าน เขียน ในหลายๆศาสตร์  เรียนรู้มารยาททางสังคม  ฝึกฝนศาสตร์นั้นๆเพื่อให้เกิดความโดดเด่น และ เน้นความเข้มข้น

11 www.themegallery.com The Indulgent –love Way of Doing Business  อิทธิพลอย่างของวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น คือการ แสดงความรัก ( อย่างทุ่มเท ) เป็นความรักที่ ปราศจากเงื่อนไข (AMAE )  AMAE ทำให้เกิดสัมพันธภาพในการทำธุรกิจ  AMAE เป็นประตูสู่การเกิด  ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ENRYO  ความสำนึกในบุญคุณ ลูกน้องแสดงความรักในการ ทำงานและภักดีต่อหัวหน้า หัวหน้าจะแสดงความรัก เอื้ออาทรต่อลูกน้อง GIRI  ความละอายใจ หากปฏิบัติไม่ได้ถือว่าเป็นความเสีย หน้า HAJI

12 www.themegallery.com Failure is not an option  ชาวซามูไร มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือ ไม่มี คำว่าผิดพลาด ในทุกที่และทุกเวลา สิ่ง สำคัญคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีข้อผิดพลาด  วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น คือ  หลีกเลี่ยงความผิดพลาด เพราะความ ผิดพลาดคือความพ่ายแพ้  ฝึกฝนทักษะ เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จ

13 www.themegallery.com  สไตล์การบริหารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของชาว ญี่ปุ่น 1. มีความเป็นธรรมในการบริหาร 2. กฎระเบียบและเป็นธรรม 3. มีวินัย 4. เข้มงวดและใจดี มีศิลปะในการบริหารงาน 5. มีน้ำในนักกีฬา  เน้นทีมงาน  มีภาวะผู้นำ  สร้างบุคลิกในทีมให้แตกต่าง เพื่อทีมงานทำงาน ได้สำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt LOGO THE JAPANESE SAMURAI CODE CLASSIC STRATEGIES FOR SUCCESS Arissara Sermkaew Faculty of Business Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google