งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท (2548)
The Concise Thai Accounting Standards For Chief Executives, Audit Committees and Boards of Directors (2005) ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ Dr.Angkarat Priebjrivat

2 The Vest-Pocket CPA -For the first time, an instant answer book for accounting and financial questions-  Preparing financial statements  Appraising company performance Evaluating the financial health of individual departments and business segments  Auditing the internal control system  Saving tax dollars  Handling compilations and reviews  And much more Joel G.Siegel Jae K. Shim Nicky A. Dauber

3 Thai Accounting Standards
บทสรุป มาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท (2548) The Concise Thai Accounting Standards For Chief Executives, Audit Committees and Boards of Directors (2005)

4 ความแตกต่าง ของอเมริกา จะรวมทุกเรื่องที่ต้องใช้ของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และนักบัญชี ของประเทศไทย จะมีเฉพาะบทสรุปของมาตรฐานที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติ สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท

5 เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชีโดยทั้งหมด 33 ฉบับ ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 ส่วนที่ 1 จะประกอบด้วยการสรุปมาตรฐานบัญชีโดยฉบับที่
รายละเอียดจะกล่าวถึงมาตรฐานการบัญชีไทยแต่ละฉบับที่บังคับให้บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ส่วนที่ 1 จะประกอบด้วยการสรุปมาตรฐานบัญชีโดยฉบับที่ 7, 11, 14, 24, 25, 26, 27, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 46, 47, 48, 49, 52, 53 และ 54 ส่วนที่ 2 จะเป็นการแปลเป็นภาษาอังกฤษ Thai Accounting Standards TAS จากบทสรุปของส่วนที่ 1

7 ประโยชน์ของหนังสือ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจมาตรฐานการบัญชีโดยการรวมของการปฏิบัติ เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษจึงทำให้สามารถใช้อ้างอิงกับการบัญชีระหว่างประเทศได้ เป็นบทสรุปที่มีสารสำคัญที่ครบถ้วน

8 นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน และใช้อ้างอิงในการเขียนและจัดทำรายงานของนักศึกษา

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google