งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท (2548) The Concise Thai Accounting Standards For Chief Executives, Audit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท (2548) The Concise Thai Accounting Standards For Chief Executives, Audit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท (2548) The Concise Thai Accounting Standards For Chief Executives, Audit Committees and Boards of Directors (2005) ดร. อังครัตน์ เพรียบจ ริยวัฒน์ Dr.Angkarat Priebjrivat

2 The CPA -For the first time, an instant answer book for accounting and financial questions- Vest-Pocket  Preparing financial statements  Appraising company performance  Evaluating the financial health of individual departments and business segments  Auditing the internal control system  Saving tax dollars  Handling compilations and reviews  And much more Joel G.Siegel Jae K. Shim Nicky A. Dauber

3 บทสรุป มาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท (2548) The Concise Thai Accounting Standards For Chief Executives, Audit Committees and Boards of Directors (2005)

4 ความแตกต่าง ของอเมริกา จะรวมทุกเรื่องที่ต้อง ใช้ของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ นักบัญชี ของประเทศไทย จะมีเฉพาะบทสรุป ของมาตรฐานที่ประกาศใช้ตาม พระราชบัญญัติ สำหรับกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท

5 เนื้อหาของหนังสือ ประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชีโดยทั้งหมด 33 ฉบับ ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. อังค รัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ โดยการสนับสนุนของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 รายละเอียดจะกล่าวถึงมาตรฐานการ บัญชีไทยแต่ละฉบับที่บังคับให้บริษัท จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ต้อง ปฏิบัติ ส่วนที่ 1 จะประกอบด้วยการสรุป มาตรฐานบัญชีโดยฉบับที่ 7,11,14,24,25,26,27,29 30,31,32,33,34,35,36,37 38,39,40,41,42,43,44,45 46,47,48,49,52,53 และ 54 ส่วนที่ 2 จะเป็นการแปลเป็น ภาษาอังกฤษ Thai Accounting Standards TAS จาก บทสรุปของส่วนที่ 1

7 ประโยชน์ของหนังสือ 1. ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจมาตรฐาน การบัญชีโดยการรวมของการ ปฏิบัติ 2. เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการ ตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ 3. มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จึงทำให้สามารถใช้อ้างอิงกับการ บัญชีระหว่างประเทศได้ 4. เป็นบทสรุปที่มีสารสำคัญที่ ครบถ้วน

8 นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอนวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน และใช้อ้างอิงในการเขียนและ จัดทำรายงานของนักศึกษา

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท (2548) The Concise Thai Accounting Standards For Chief Executives, Audit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google