งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Services: The Next Generation of Web

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Services: The Next Generation of Web"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Services: The Next Generation of Web
Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing Information Science Institute of Sripatum University

2 Topic ความเป็นมาของ Web Services การทำงานของ Web Services โดยสังเขป
ประโยชน์ของ Web Services ต่อการสร้าง พันธมิตร ทั้ง B2B, G2G และ G2B Application-to-Application (A2A) Integration ทิศทางของเทคโนโลยี Web Services ในปัจจุบันและ อนาคต

3 ปัญหาการประสานการทำงานระหว่างระบบ
Interoperability คือขีดความสามารถ ในการทำงานระหว่างระบบ ความแตกต่างของโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร ความแตกต่างของแพลตฟอร์ม Operating Systems ความแตกต่างของภาษาโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ การประสานงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัติ Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

4 ก่อนจะมาเป็น Web Services
แรงผลักดันจากเทคโนโลยี Distributed Processing อย่างเช่น RPC (Remote Procedure Call) RMI (Remote Method Invocation) DCOM (Distributed Component Object Model) CORBA (Common Object Request Broker Architecture) J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) ความยากในการใช้งานและความแตกต่างในแต่ละ โปรโตคอล แรงผลักดันจากความนิยมของ Internet/WWW แรงผลักดันจากการยอมรับในมาตรฐาน XML Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

5 ความง่าย และ วิวัฒนาการของ Web
ยุคที่ 3 Web Services: A2A publish, request & response services (sw components) ยุคที่ 2 Dynamic Web: HTML + Database ยุคที่ 1 Static Web: HTML publish, request & response HTML files Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

6 Web Services คือ อะไร วิวัฒนาการก้าวถัดไปของ “เว็ปแอพพลิเคชั่น”
มาตรฐานเปิดที่ทำให้เราสามารถ “ประกาศ” (Publish) ว่ามี “บริการ” (Services หรือ ก้อนโปรแกรมที่ทำงาน บริการบางอย่าง - Software Components) และ “เว็ปแอพพลิเคชั่น” อื่นสามารถเข้าไปสืบค้น และ เรียกใช้บริการจากก้อนโปรแกรมนั้นได้ SW Components can discover other SW components and conduct business transactions. Application-to-Application Interoperability (through the webs) Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

7 A2A Interoperability* ตัวอย่างเหตุการณ์ ที่มี Interoperability เต็มรูปแบบ (ยังไม่เป็นความจริงในปัจจุบัน) “นาย ก” นัดหมอผ่านเว็ป ระบบทำการตรวจตารางเวลาว่างของ หมอ และ ของคนไข้ แล้วจองเวลาลงในระบบปฏิทินทั้งของ คนไข้ และ ของหมอ เมื่อถึงวันนัดหมอขอเลื่อนเวลา ข้อมูลการเลื่อนเวลา และเวลานัด ใหม่ถูกส่งไปที่โทรศัพท์มือถือของคนไข้โดยอัตโนมัติ ก่อนพบหมอ ระบบทำการเชื่อมโยงไปหาระบบประกัน สุขภาพเพื่อขอดูเงื่อนไขการประกัน เมื่อหมอสั่งยา ข้อมูลยา ถูกส่งไปดำเนินการสั่งยาที่ร้านยาและ ตัดบัญชีที่ธนาคารโดยอัตโนมัติ * ความสามารถในการเรียกใช้งานโปรแกรมระหว่างระบบที่มีความแตกต่างกัน Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

8 Single Point of Services
C2WA2W2W2A Integration Application Server Database Server Legacy Systems Web Server อินเทอร์เน็ต Web Server Web Server Single Point of Services ผู้ใช้ ใช้บราวเซอร์ และเข้าสู่บริการจาก เว็ปไซต์เดียว หรือ One Stop Service แต่ได้รับบริการมาจากหลายที่ Application Server Database Server Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

9 แรงจูงใจ Applications-to-Applications Integration
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในองค์กร Enterprise Application Integration (EAI) การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีความหลากหลายภายในองค์กร ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government ระบบการให้บริการประชาชนจากจุดเดียว e-Citizen (G2G2C) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (G2B e-Procurement) ระบบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Business การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของบริษัทผู้ซื้อ กับ บริษัทผู้ขาย B2B e-Marketplace e-Supply Chain Management Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

10 Interoperability Data Interoperability + Process Interoperability
ขีดความสามารถในการทำงานข้ามระบบได้ โดยใช้ มาตรฐานกลางทางเทคนิคที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล และ เรียกใช้งาน โปรแกรม ข้ามระบบที่มีความ แตกต่างกันทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

11 แนวทางของ Web Services
For data interoperability: XML For process interoperability: SOAP For services publication & discovery: UDDI Web services description language: WSDL Web Services Flow Language: WSFL e-Business XML/Next Generation EDI: ebXML Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

12 Service-Oriented Architecture (SOA)
Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

13 XML – eXtensible Markup Language
Markup Language ที่ผู้ใช้สามารถกำหนด tags ที่ใช่สื่อ ความหมายของเนื้อหา และ กำหนดโครงสร้างของ เอกสาร ข้อมูลที่มีโครงสร้างนี้จะถูกนำไปประมวลผลต่ออย่าง อัตโนมัติได้ง่าย Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

14 ตัวอย่าง XML Purchase Order
ระบบสารสนเทศ ของ บริษัทผู้ซื้อ ต้องการเชื่อมโยงกับ ระบบสารสนเทศ ของ บริษัทผู้ขาย เช่น ระบบข้อมูลสต็อก Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

15 กำเนิดมาตรฐาน SOAP Simple Object Access Protocol
เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี Distributed Objects แบบหนึ่ง ส่งข้อมูลผ่าน Internet/Web ในรูปแบบของ XML ง่ายในการใช้งานด้วย Request/Response HTTP Protocol Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

16 SOAP Services SOAP – an XML-based protocol ที่ทำให้เรียกโปรแกรมผ่านทาง HTTP/Web Server ได้ Remote Procedure Call ผ่านทาง Web ทำให้เกิดเรียกใช้โปรแกรม (Software Components) ข้ามระบบได้ Web Consortium (W3C) Support Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

17 SOAP Architecture Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

18 ตัวอย่าง SOAP Request สั่งซื้อสินค้า
POST /Order HTTP/1.1 Host:  Content-Type: text/xml Content-Length: nnnn SOAPAction: "urn:northwindtraders.com:PO#UpdatePO" <SOAP-ENV:Envelope    xmlns:xsi="   xmlns:SOAP-ENV="   xsi:schemaLocation=    "   <SOAP-ENV:Header xsi:type="Transaction">     <transactionID mustUnderstand="1">            </transactionID>   </SOAP-ENV:Header>   <SOAP-ENV:Body xsi:type="NorthwindBody">    <UpdatePO>       <orderID>0</orderID>       <customerNumber>999</customerNumber>       <item>89</item>       <quantity>3000</quantity>       <return>0</return>      </UpdatePO>    </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

19 Web Services ขั้นพื้นฐาน = XML + SOAP
ตัวอย่างโครงการ e-Government Data Exchange Application Web browser SOAP Gateway Center Server GDI Data Servlet Legacy Data HTTP / HTTPS HTML Government Data Exchange (GDX) Web Services ขั้นพื้นฐาน = XML + SOAP Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

20 Government Data Infrastructure
Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

21 Government Data Infrastructure
Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

22 Business-to-Business
Oracle People Soft DB2 Website Loans Credit Auto Mortgage CRM Phone Banking Branches B2B Integration Inventory Suppliers Online Exchange B2B Spending: At least $26 Billion in 2000 B2B allows interoperability beyond the firewall, between a small number of internal enterprise applications and a small number of external applications and companies (e.g. online exchanges). Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

23 Government Data Infrastructure
Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

24 Government Data Infrastructure
Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

25 Any-thing-to-Anything Web Services Integration
Web Services Spending: $25 Million in 2000 $250 Million in 2001 $5 billion in 2004 Industry State: Young Web services allows anything-to-anything interoperability between both internal and external systems. On-Premise Locations Online Exchange Credit Card Co. Affiliate Banks Mortgage Brokers Inventory Phone Banking Self-Service Applications Website Oracle Credit Suppliers Partners (CheckFree) Branches People Soft DB2 Mortgage Credit Agencies CRM Loans Auto Government Any-thing-to-Anything Web Services Integration Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

26 ตัวอย่างการประยุกต์ Web Services
Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

27 The Standards Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

28 The Big Picture Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

29 UDDI คือ อะไร UDDI ย่อมาจาก Universal Description, Discovery and Integration นำเสนอโดยหลายบริษัทเช่น Ariba, Microsoft, IBM, etc. บอกให้ทราบว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการอะไรบ้าง สามารถติดต่อขอดำเนินธุรกิจการค้ากับบริษัทได้โดย อัตโนมัติโดยผ่านทาง Web Services Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

30 WSDL คือ อะไร WSDL ย่อมาจาก Web Services Description Language
WSDL เขียนขึ้นตามแบบมาตรฐาน XML Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

31 ความปลอดภัยในการใช้งาน Web Services
เนื่องจากทำงานอยู่บน Internet ซึ่งปัจจุบันมี เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยมากมายรองรับ อยู่แล้ว Web Services สามารถวิ่งผ่าน Firewall ได้เนื่องจาก SOAP ถูกส่งโดยผ่านโปรโตคอล HTTP ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของ PKI (Public Key Infrastructure) เช่น MD5 (Message Digest), SSL (Secure Socket Layer) และ PGP (Pretty Good Privacy) Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

32 ประโยชน์ของ Web Services ต่อการดำเนินธุรกิจการค้า
พันธมิตรทางการค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยการค้นหา จาก UDDI การดำเนินธุรกิจการค้าและบริการสามารถเป็นไปได้แบบ อัตโนมัติในระดับของ Application to Application (A2A) โดย การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง Web Services Web Services สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตาม เฟรมเวิร์คของ ebXML ง่ายต่อการนำไปใช้งานเนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่ ใช้ช่วยเหลือในการพัฒนา Web Services ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบบางอย่างที่ไม่จำเป็นโดยขอบริการ จาก Web Services ของพันธมิตรทางการค้า Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

33 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Web Services
มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย Microsoft ตาม แพลตฟอร์มของ Microsoft .NET Framework มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย Sun Microsystem ตาม แพลตฟอร์มของ Sun ONE (Sun Open Net Environment) มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย IBM เช่น Web Services Toolkit เครื่องมืออื่นๆที่สนับสนุน SOAP, XML ทั้งที่เป็น Commercial Product และ Open Source Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

34 Web Services ในปัจจุบันและอนาคต
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จากหลายๆหน่วยงานและองค์กร มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและถูกใช้เป็นโครงสร้าง พื้นฐานสำหรับการประสานงานข้ามระบบ มีบริการหลากหลายให้เลือกใช้ (สนใจดูตัวอย่างได้จาก xmethods.net และ salcentral.com) เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ อีกหลาย อย่างเช่น E-Commerce, E-Business, E-Learning, E-Government, etc. แนวทางการใช้งานในประเทศไทยเช่น โครงการโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ (Government Data Infrastructure) Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

35 สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ Web Services
การใช้ Web Services เพื่อทำให้เกิด Interoperability การใช้ Web Services และ UDDI เพื่อดำเนินธุรกิจ การค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับ Web Services ข้อดีและข้อเสียของ Web Services ประโยชน์ของ Web Services ต่อการพัฒนาประเทศ ความเป็นไปของ Web Services ในปัจจุบันและ อนาคต Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

36 Web Services Alliance Web Services Interoperability Organization (WS-I) IBM, Microsoft, Intel, HP, SAP, BEA Systems, Accenture, etc. Mission Ensuring interoperability among different vendors Action Plans To develop Tools for testing software conformance to WS standards: SOAP, WSDL, UDDI To publish an architectural road map Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

37 สรุป 2002+ ปีแห่ง “Web Services” คลื่นลูกถัดไปของเว็ป ประโยชน์
IBM – Software Infrastructure Sun – Services on Demand, Sun One Microsoft – Web Services, Microsoft .NET คลื่นลูกถัดไปของเว็ป จากการแลกไฟล์ HTML ระหว่าง เว็ปเซิร์ฟเวอร์ มาเป็นการแลก “บริการ” (ก้อนโปรแกรม Software Components) ระหว่างระบบสารสนเทศ โดยวิ่งผ่านเว็ปเซิร์ฟเวอร์ ประโยชน์ เชื่อมระบบสารสนเทศภายในองค์กร การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายโปรแกรมบริการ การนำโปรแกรมที่พัฒนาแล้วมาใช้งานใหม่ Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

38 REST and SOAP Web Service
a lot of new web services are implemented using a REST style architecture these days rather than a SOAP one What is a REST Web Service? The acronym REST stands for Representational State Transfer, this basically means that each unique URL is a representation of some object. You can get the contents of that object using an HTTP GET, to delete it, you then might use a POST, PUT, or DELETE to modify the object (in practice most of the services use a POST for this). Who's using REST? All of Yahoo's web services use REST, including Flickr, del.icio.us API uses it, pubsub, bloglines, technorati, and both eBay, and Amazon have web services for both REST and SOAP. Who's using SOAP? Google seams to be consistent in implementing their web services to use SOAP, with the exception of Blogger, which uses XML-RPC. You will find SOAP web services in lots of enterprise software as well.

39 การสร้าง web service การทำ web service ใน asp.net (c#) การสร้าง web service ด้วย asp.net Building Web Services the REST Way การสร้างและเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแบบ REST สร้าง web service โดยใช้ eclipse ลองสร้าง .Net Web Service ตั้งแต่เริ่ม ตัวอย่างโครงงาน web services

40 Resources Web Services
IBM’s Web Services: Microsoft’s Web Services: IBM’s Web Services tool kit: SOAP SOAP specification: Apache’s SOAP toolkit: Microsoft;s SOAP resources, UDDI UDDI Specification: Microsoft’s UDDI resources: IBM’s UDDI resource: WSDL WSDL Specification: Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

41 Resources & References
XML Industry: XML Namespaces: W3C’s Web Distributed Data Exchange: Microsoft’s .NET: Cobol Resources: (integrating Cobol into Web-based applications) ebXML: (United Nations Center for Trade Facilitation and e- Business & OASIS) News: “High Tech Leader form Web Services Alliance” Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต


ดาวน์โหลด ppt Web Services: The Next Generation of Web

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google