งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing Information Science Institute of Sripatum University 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing Information Science Institute of Sripatum University 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing Information Science Institute of Sripatum University 1

2  ความเป็นมาของ Web Services  การทำงานของ Web Services โดยสังเขป  สิ่งที่จำเป็นในการใช้งาน Web Services  ประโยชน์ของ Web Services ต่อการสร้าง พันธมิตร ทั้ง B2B, G2G และ G2B ◦ Application-to-Application (A2A) Integration  ทิศทางของเทคโนโลยี Web Services ในปัจจุบันและ อนาคต 2

3  Interoperability คือขีดความสามารถ ในการทำงานระหว่างระบบ  ความแตกต่างของโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร  ความแตกต่างของแพลตฟอร์ม Operating Systems  ความแตกต่างของภาษาโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ  การประสานงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัติ 3 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

4  แรงผลักดันจากเทคโนโลยี Distributed Processing อย่างเช่น ◦ RPC (Remote Procedure Call) ◦ RMI (Remote Method Invocation) ◦ DCOM (Distributed Component Object Model) ◦ CORBA (Common Object Request Broker Architecture) ◦ J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) ◦ ความยากในการใช้งานและความแตกต่างในแต่ละ โปรโตคอล  แรงผลักดันจากความนิยมของ Internet/WWW  แรงผลักดันจากการยอมรับในมาตรฐาน XML 4 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

5 ยุคที่ 1 Static Web: HTML publish, request & response HTML files ยุคที่ 2 Dynamic Web: HTML + Database ยุคที่ 3 Web Services: A2A publish, request & response services (sw components) Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

6  วิวัฒนาการก้าวถัดไปของ “เว็ปแอพพลิเคชั่น”  มาตรฐานเปิดที่ทำให้เราสามารถ “ประกาศ” (Publish) ว่ามี “บริการ” (Services หรือ ก้อนโปรแกรมที่ทำงาน บริการบางอย่าง - Software Components) และ “เว็ปแอพพลิเคชั่น” อื่นสามารถเข้าไปสืบค้น และ เรียกใช้บริการจากก้อนโปรแกรมนั้นได้ ◦ SW Components can discover other SW components and conduct business transactions.  Application-to-Application Interoperability (through the webs) 6 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

7 ตัวอย่างเหตุการณ์ ที่มี Interoperability เต็มรูปแบบ (ยังไม่เป็นความจริงในปัจจุบัน)  “นาย ก” นัดหมอผ่านเว็ป ระบบทำการตรวจตารางเวลาว่างของ หมอ และ ของคนไข้ แล้วจองเวลาลงในระบบปฏิทินทั้งของ คนไข้ และ ของหมอ  เมื่อถึงวันนัดหมอขอเลื่อนเวลา ข้อมูลการเลื่อนเวลา และเวลานัด ใหม่ถูกส่งไปที่โทรศัพท์มือถือของคนไข้โดยอัตโนมัติ  ก่อนพบหมอ ระบบทำการเชื่อมโยงไปหาระบบประกัน สุขภาพเพื่อขอดูเงื่อนไขการประกัน  เมื่อหมอสั่งยา ข้อมูลยา ถูกส่งไปดำเนินการสั่งยาที่ร้านยาและ ตัดบัญชีที่ธนาคารโดยอัตโนมัติ 7 * ความสามารถในการเรียกใช้งานโปรแกรมระหว่างระบบที่มีความแตกต่างกัน Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

8 8 Web Server Single Point of Services Web Server Legacy Systems Application Server Database Server อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ ใช้บราวเซอร์ และเข้าสู่บริการจาก เว็ปไซต์เดียว หรือ One Stop Service แต่ได้รับบริการมาจากหลายที่ Application Server Database Server Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

9  การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในองค์กร Enterprise Application Integration (EAI) ◦ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีความหลากหลายภายในองค์กร  ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government ◦ ระบบการให้บริการประชาชนจากจุดเดียว e-Citizen (G2G2C) ◦ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (G2B e-Procurement)  ระบบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Business ◦ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของบริษัทผู้ซื้อ กับ บริษัทผู้ขาย ◦ B2B e-Marketplace ◦ e-Supply Chain Management 9 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

10  Data Interoperability + Process Interoperability  ขีดความสามารถในการทำงานข้ามระบบได้ โดยใช้ มาตรฐานกลางทางเทคนิคที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล และ เรียกใช้งาน โปรแกรม ข้ามระบบที่มีความ แตกต่างกันทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ 10 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

11  For data interoperability: XML  For process interoperability: SOAP  For services publication & discovery: UDDI  Web services description language: WSDL  Web Services Flow Language: WSFL  e-Business XML/Next Generation EDI: ebXML 11 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

12 12 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

13  Markup Language ที่ผู้ใช้สามารถกำหนด tags ที่ใช่สื่อ ความหมายของเนื้อหา และ กำหนดโครงสร้างของ เอกสาร  ข้อมูลที่มีโครงสร้างนี้จะถูกนำไปประมวลผลต่ออย่าง อัตโนมัติได้ง่าย 13 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

14 14 ระบบสารสนเทศ ของ บริษัทผู้ซื้อ ต้องการเชื่อมโยงกับ ระบบสารสนเทศ ของ บริษัทผู้ขาย เช่น ระบบข้อมูลสต็อก Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

15  Simple Object Access Protocol  เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี Distributed Objects แบบหนึ่ง  ส่งข้อมูลผ่าน Internet/Web ในรูปแบบของ XML  ง่ายในการใช้งานด้วย Request/Response HTTP Protocol 15 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

16 SOAP – an XML-based protocol ที่ทำให้เรียก โปรแกรมผ่านทาง HTTP/Web Server ได้ Remote Procedure Call ผ่านทาง Web ทำให้เกิดเรียกใช้โปรแกรม (Software Components) ข้ามระบบได้ Web Consortium (W3C) Support 16 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

17 17 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

18 18 POST /Order HTTP/1.1 Host: www.northwindtraders.com Content-Type: text/xml Content-Length: nnnn SOAPAction: "urn:northwindtraders.com:PO#UpdatePO" 10000000 0 999 89 3000 0 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

19 19 Applic ation Web brows er SOA P Gateway Center Server GDI Data Serv let SOA P Gate way Legacy Data Application HTTP / HTTPS HTM L HTTP / HTTPS SOA P HTTP / HTTPS Governme nt DataExchange(GDX) ตัวอย่างโครงการ e-Government Data Exchange Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

20 20 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

21 21 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

22 22 Oracle People Soft DB2 Website Loans Credit Auto Mortgage CRM Phone Banking Branches B2B Integration Inventory Suppliers Online Exchange B2B Spending: At least $26 Billion in 2000 B2B allows interoperability beyond the firewall, between a small number of internal enterprise applications and a small number of external applications and companies (e.g. online exchanges). Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

23 23 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

24 24 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

25 25 Web Services Spending: $25 Million in 2000 $250 Million in 2001 $5 billion in 2004 Industry State: Young Credit Card Co. (CheckFree) Oracle People Soft DB2 Website Loans Credit Auto Mortgage CRM Phone Banking Branches Any-thing-to-Anything Web Services Integration Inventory Affiliate Banks Government Partners Web services allows anything-to-anything interoperability between both internal and external systems. Self-Service Applications On-Premise Locations Online Exchange Mortgage Brokers Suppliers Credit Agencies Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

26 26 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

27 27 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

28 28 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

29  UDDI ย่อมาจาก Universal Description, Discovery and Integration  นำเสนอโดยหลายบริษัทเช่น Ariba, Microsoft, IBM, etc.  บอกให้ทราบว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการอะไรบ้าง  สามารถติดต่อขอดำเนินธุรกิจการค้ากับบริษัทได้โดย อัตโนมัติโดยผ่านทาง Web Services 29 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

30  WSDL ย่อมาจาก Web Services Description Language  WSDL คือคู่มือให้กับระบบ เพื่อเรียนรู้วิธีการเรียกใช้งาน Web Services ที่ต้องการ  WSDL เขียนขึ้นตามแบบมาตรฐาน XML 30 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

31  เนื่องจากทำงานอยู่บน Internet ซึ่งปัจจุบันมี เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยมากมายรองรับ อยู่แล้ว  Web Services สามารถวิ่งผ่าน Firewall ได้เนื่องจาก SOAP ถูกส่งโดยผ่านโปรโตคอล HTTP  ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของ PKI (Public Key Infrastructure) เช่น MD5 (Message Digest), SSL (Secure Socket Layer) และ PGP (Pretty Good Privacy) 31 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

32  พันธมิตรทางการค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยการค้นหา จาก UDDI  การดำเนินธุรกิจการค้าและบริการสามารถเป็นไปได้แบบ อัตโนมัติในระดับของ Application to Application (A2A) โดย การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง Web Services  Web Services สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตาม เฟรมเวิร์คของ ebXML  ง่ายต่อการนำไปใช้งานเนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่ ใช้ช่วยเหลือในการพัฒนา Web Services  ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบบางอย่างที่ไม่จำเป็นโดยขอบริการ จาก Web Services ของพันธมิตรทางการค้า 32 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

33  Web Services เป็นมาตรฐานที่ง่ายต่อการพัฒนา เนื่องจากอยู่ในรูปแบบของข้อมูลตัวอักษร  มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย Microsoft ตาม แพลตฟอร์มของ Microsoft.NET Framework  มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย Sun Microsystem ตาม แพลตฟอร์มของ Sun ONE (Sun Open Net Environment)  มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย IBM เช่น Web Services Toolkit  เครื่องมืออื่นๆที่สนับสนุน SOAP, XML ทั้งที่เป็น Commercial Product และ Open Source 33 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

34  เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จากหลายๆหน่วยงานและองค์กร  มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและถูกใช้เป็นโครงสร้าง พื้นฐานสำหรับการประสานงานข้ามระบบ  มีบริการหลากหลายให้เลือกใช้ (สนใจดูตัวอย่างได้จาก xmethods.net และ salcentral.com) xmethods.netsalcentral.com  เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ อีกหลาย อย่างเช่น E-Commerce, E-Business, E-Learning, E-Government, etc.  แนวทางการใช้งานในประเทศไทยเช่น โครงการโครงสร้าง พื้นฐาน สารสนเทศภาครัฐ (Government Data Infrastructure) 34 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

35  การใช้ Web Services เพื่อทำให้เกิด Interoperability  การใช้ Web Services และ UDDI เพื่อดำเนินธุรกิจ การค้า  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับ Web Services  ข้อดีและข้อเสียของ Web Services  ประโยชน์ของ Web Services ต่อการพัฒนาประเทศ  ความเป็นไปของ Web Services ในปัจจุบันและ อนาคต 35 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

36 Web Services Interoperability Organization (WS-I)  IBM, Microsoft, Intel, HP, SAP, BEA Systems, Accenture, etc. Mission  Ensuring interoperability among different vendors Action Plans  To develop Tools for testing software conformance to WS standards: SOAP, WSDL, UDDI  To publish an architectural road map 36 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

37  2002 + ปีแห่ง “Web Services” ◦ บริษัทชั้นนำด้านไอที ผลักดันโซลูชั่นด้าน Web Services, เช่น  IBM – Software Infrastructure  Sun – Services on Demand, Sun One  Microsoft – Web Services, Microsoft.NET  คลื่นลูกถัดไปของเว็ป ◦ จากการแลกไฟล์ HTML ระหว่าง เว็ปเซิร์ฟเวอร์ ◦ มาเป็นการแลก “บริการ” (ก้อนโปรแกรม Software Components) ระหว่างระบบสารสนเทศ โดยวิ่งผ่านเว็ปเซิร์ฟเวอร์  ประโยชน์ ◦ เชื่อมระบบสารสนเทศภายในองค์กร ◦ การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ◦ การกระจายโปรแกรมบริการ ◦ การนำโปรแกรมที่พัฒนาแล้วมาใช้งานใหม่ 37 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

38 a lot of new web services are implemented using a REST style architecture these days rather than a SOAP one  What is a REST Web Service? The acronym REST stands for Representational State Transfer, this basically means that each unique URL is a representation of some object. You can get the contents of that object using an HTTP GET, to delete it, you then might use a POST, PUT, or DELETE to modify the object (in practice most of the services use a POST for this).  Who's using REST? All of Yahoo's web services use REST, including Flickr, del.icio.us API uses it, pubsub, bloglines, technorati, and both eBay, and Amazon have web services for both REST and SOAP.  Who's using SOAP? Google seams to be consistent in implementing their web services to use SOAP, with the exception of Blogger, which uses XML-RPC. You will find SOAP web services in lots of enterprise software as well. 38

39 การทำ web service ใน asp.net (c#) การสร้าง web service ด้วย asp.net Building Web Services the REST Wayการทำ web service ใน asp.net (c#) การสร้าง web service ด้วย asp.net Building Web Services the REST Way การสร้างและเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแบบ REST สร้าง web service โดยใช้ eclipseสร้าง web service โดยใช้ eclipse ลองสร้าง.Net Web Service ตั้งแต่เริ่มลองสร้าง.Net Web Service ตั้งแต่เริ่ม ตัวอย่างโครงงาน web services 39

40 Web Services  IBM’s Web Services: http://www.alphaworkers.ibm.com/webserviceshttp://www.alphaworkers.ibm.com/webservices  Microsoft’s Web Services: http://msdn.microsoft.com/webserviceshttp://msdn.microsoft.com/webservices  IBM’s Web Services tool kit: http://www.alphaworks.ibm.com/tech/webservicestoolkit http://www.alphaworks.ibm.com/tech/webservicestoolkit SOAP  SOAP specification: http://www.w3.org/TR/SOAPhttp://www.w3.org/TR/SOAP  Apache’s SOAP toolkit: http://xml.apache.org/soap/index.htmlhttp://xml.apache.org/soap/index.html  Microsoft;s SOAP resources, http://msdn.mircosoft.com//soaphttp://msdn.mircosoft.com//soap UDDI  UDDI Specification: http://www.uddi.orghttp://www.uddi.org  Microsoft’s UDDI resources: http://msdn.microsoft.com/uddihttp://msdn.microsoft.com/uddi  IBM’s UDDI resource: http://www.alphaworks.ibm.com/tech/UDDIreghttp://www.alphaworks.ibm.com/tech/UDDIreg WSDL  WSDL Specification: http://www.w3.org/TR/wsdlhttp://www.w3.org/TR/wsdl 40 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

41  XML Industry: http://xml.coverpages.orghttp://xml.coverpages.org  XML Namespaces: http://jclark.com/xml/xmlns.htmhttp://jclark.com/xml/xmlns.htm  W3C’s Web Distributed Data Exchange: http://www.wddx.orghttp://www.wddx.org  Microsoft’s.NET: http://www.microsoft.com/nethttp://www.microsoft.com/net  Cobol Resources: (integrating Cobol into Web-based applications) http://www.cobolreport.comhttp://www.cobolreport.com  ebXML: (United Nations Center for Trade Facilitation and e- Business & OASIS) http://www.ebxml.orghttp://www.ebxml.org  News: “High Tech Leader form Web Services Alliance” http://www.commweb.com/article/IWK20020205S0010 http://www.commweb.com/article/IWK20020205S0010 41 Source: ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing Information Science Institute of Sripatum University 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google