งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ วิเคราะห์ ด้วย โปรแกรม สำเร็จรูป รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชา สถิติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ วิเคราะห์ ด้วย โปรแกรม สำเร็จรูป รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชา สถิติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ วิเคราะห์ ด้วย โปรแกรม สำเร็จรูป รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชา สถิติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

3 02020202 ข้อมูลกับระดับ การวัด นามบัญญัติ ( Nominal Scale) เรียงอันดับ (Ordinal Scale) ช่วง (Interval Scale) อัตราส่วน (Ratio Scale)  ปริมาณ ( Quantitative Scale)  คุณภาพ ( Qualitative Scale) จำแนกข้อมูลเป็นกลุ่มเป็นพวกแต่ละกลุ่มมี ความเท่าเทียมกัน Nominal + สามารถบอกความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มได้ Ordinal + บอกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เป็น ตัวเลขได้ แต่ ไม่มี ศูนย์แท้ และ จุดเริ่มต้น ไม่ เป็นธรรมชาติ Ordinal + บอกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เป็นตัวเลขได้ มีศูนย์แท้ และ จุดเริ่มต้นเป็น ธรรมชาติ

4 03030303 การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดทำคู่มือลงรหัส  การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดเตรียมไฟล์ข้อมูล  การจัดเตรียมไฟล์ข้อมูล การสร้างรหัสและกำหนดชื่อตัว แปร การเปลี่ยน รูป ข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สร้างไฟล์ข้อมูล ประเภทของไฟล์ข้อมูล 04040404 05050505 09090909 การกำหนดตัวแปรสำหรับ คำถามแบบอื่นๆ - แบบตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ - แบบเรียงลำดับ - แบบสเกล 06060606 07070707 08080808 09090909 10101010 ประเภทของโปรแกรมที่ใช้สร้าง ไฟล์ข้อมูล

5 การจัดทำคู่มือลงรหัส (Code Book) 0404 เลข ที่ ข้อถ าม ชื่อตัว แปร รายละเ อียด ของ ข้อมูล ค่าหรือ รหัสที่ เป็นไป ได้ ข้อสังเ กต - NO เลขที่ แบบสอบถา ม 001-500 ไม่ใช้ คำนวณ 4INCOME รายได้ 0000- 9000 3 EDUC ระดับ การศึกษา 1. ต่ำกว่า ปริญญาตรี 2. ปริญญา ตรี 3. ปริญญา โท 4. ปริญญา เอก Ordinal 2 AGE อายุ 15-60 Ratio 1 SEX เพศ 1. ชาย 2. หญิง Nominal Ratio หมายเหตุ ข้อใดไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ให้ใช้รหัสเป็น 9,99,999….. ตามลำดับ

6 การเปลี่ยนรูป ข้อมูล (Transforming) การลงรหัสในแบบ ฟอร์ม เฉพาะ NOSE X AGEINCO ME ED UC STAT US V6 A LIK E V6 B V6 C V6 D LIK E 00 1 314700219111 9 11 1123 1 00 2 2122001911191 11 1112 3 00 3 3729001111111 2221 3 10 0 4054002199919 99 2132 1 0505

7 การกำหนดตัวแปรสำหรับคำถามแบบ อื่นๆ (Coding) แบบที่ 1 0606  ลักษณะคำถามแบบที่ตอบได้ มากกว่า 1 คำตอบ ข้อ 6 ข้อ 6 ท่านชอบ นักร้องคนใดบ้าง 4. ทนงศักดิ์ 4. ทนงศักดิ์ 1. เอื้อ 1. เอื้อ 2. สุ เทพ 2. สุ เทพ 3. ชริน ทร์ 3. ชริน ทร์ X X X V6AV6A V6 B V6 C V6 D แบบที่ 2 1011 LIKE1 0 1 1 ลักษณะคำถามแบบ เรียงลำดับ ลักษณะคำถามแบบ เรียงลำดับ

8 4 การกำหนดตัวแปรสำหรับคำถามแบบ อื่นๆ (Coding) แบบที่ 1 0707  ลักษณะคำถามแบบเรียงลำดับ ข้อ 7 ข้อ 7 เรียงลำดับนักร้องที่ ท่านชอบ 2 1 3 V7AV7A V7 B V7 C V7DV7D แบบที่ 2 2413 ORDER 2 4 1 3 ลักษณะคำถามแบบ สเกล ลักษณะคำถามแบบ สเกล 4. ทนงศักดิ์ 4. ทนงศักดิ์ 1. เอื้อ 1. เอื้อ 2. สุ เทพ 2. สุ เทพ 3. ชริน ทร์ 3. ชริน ทร์

9 - มารยาทการขับรถ - การแต่งกาย - การแถม 8.1 คนขับรถเมล์ การกำหนดตัวแปรสำหรับคำถามแบบ อื่นๆ (Coding) 0808  ลักษณะคำถามแบบสเกล ข้อ 8 ข้อ 8 เลือกระดับความพึงพอใจที่ท่าน รู้สึกต่อบริการด้านต่างๆของรถเมล์ V81 A V81 B V8 1C 2 8.2 กระเป๋ารถเมล์ - มารยาท - การแต่งกาย - ความซื่อสัตย์ V82 A V82 B V8 2C ระดับความพึงพอใจมากปาน กลาง น้อย x x x x x x 3 1 3 2 1

10 การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง ไฟล์ข้อมูล การป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมประเภท Work Sheet เช่น MicroSoft Excel NOSE X AGEINCO ME ED UC STAT US V6 A LIK E V6 B V6 C V6 D ABCFDEHGIJK 0011314700211191 1 911 2 1 0021212200119911 1 111 3 1001405400221199 9 999101.................................... 0909 หมายเหตุ การป้อนข้อมูลใน Excel ไม่ควรเว้น คอลัมน์ หรือ แถว หรือ ใส่สีใดๆ..


ดาวน์โหลด ppt การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ วิเคราะห์ ด้วย โปรแกรม สำเร็จรูป รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชา สถิติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google