งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1

2 SPU Information Science Institute of Sripatum University รู้จัก ISIS สถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ISIS) สถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ISIS) เป็น หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และ การประยุกต์ใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ สามารถนำผลงานวิจัยพัฒนามาใช้ ใน การสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมทั้ง การสนับสนุนการนำไปใช้ใน ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ กิจการภาครัฐ ตลอดจนด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ประเทศ

3 SPU Information Science Institute of Sripatum University ให้บริการการศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ (M.S.IT., Ph.D.IT.) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (M.S.SE.) และ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ (M.S.CIS.) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศโดย มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนในทุก ระดับ ตลอดจนการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการให้สามารถนำเทคโนโลยี ที่พัฒนาโดย ISIS ไปต่อยอดสู่การ บริการเชิงพาณิชย์ที่โดดเด่น และ สามารถเป็นดาวรุ่งของธุรกิจ พันธกิจหลักของ ISIS

4 SPU Information Science Institute of Sripatum University เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงโอนย้ายให้ ดร.หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์ บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) Ph.D. (Accounting) อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ โอนย้ายหลักสูตรไปสังกัดคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตร P.h.D.IT. 2. หลักสูตร M.S.IT. 3. หลักสูตร M.S.CIS. 4. หลักสูตร M.S.SE. ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ปก. มศป. 105/2556 ปก. มศป. 105/2556 ( วันที่ 15 ตุลาคม 2556)

5 SPU Information Science Institute of Sripatum University Graduate Studies Asst.Prof.Dr.Surasak MAsst.Prof.Dr.Surasak M. 5 Asst.Prof.Dr.Theparit B. Dr.Nivet JDr.Nivet J. Ph.D (Information Technology) M.S. (Information Technology) M.S.Computer Information System M.S. Software Engineering Asst.Prof.Dr.Surasak MAsst.Prof.Dr.Surasak M. Dr.Thana S.

6 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityเจ้าหน้าที่หลักสูตร

7 SPU Information Science Institute of Sripatum University University-Industry Laboratory Learning Innovation Lab ( LIT Lab) Cyber-security Lab Web Innovation Lab (WIN Lab) Cloud Computing System Lab Center for Agricultural IT Development Application System Lab (APP Lab) Software Engineering Lab (SEN Lab) Assistive Technology Co-Lab 14

8 SPU Information Science Institute of Sripatum University WIN Lab (Web Innovation Laboratory) 8

9 SPU Information Science Institute of Sripatum University WIN Lab Research Areas Semantic Web Technology (Web 3.0) Personalized Web Computing (Web 4.0) Web Engineering Social Networking Mobile Applications 17

10 SPU Information Science Institute of Sripatum University Example MDP Applications Bangkok Life Style System This application provides information about transportations, hotels and restaurants in Bangkok 19

11 SPU Information Science Institute of Sripatum University LIT Lab (Learning Innovation Technology Laboratory) Dr.Surasak Mungsing 11

12 SPU Information Science Institute of Sripatum University LIT Lab Research Areas Steganography and Watermark Web Content Accessibility Active Content and SCORM Objects Interactive Video and Mobile Learning Synchronous and Collaborative Learning Serious Games 30

13 SPU Information Science Institute of Sripatum University Steganography The cover media will be the 360- degree panorama video images which are synchronize with a GIS coordinates. 31

14 SPU Information Science Institute of Sripatum University Steganography Information hiding will be based on steganography technique; which is the Multiple-key for Multiple Messages Embedding (MKME). 32

15 SPU Information Science Institute of Sripatum University ISEC (ICT Security Center) Research Areas Penetration Testing Methodology and Optimization KM and Cyber Security Risk Assessment Models for Thai Government Agencies Trust Models Emergency and Security Mangement 42

16 SPU Information Science Institute of Sripatum University Pentest Research: Test Methodology ISIS Fortinet Pentest Lab 43

17 SPU Information Science Institute of Sripatum University TAS Lab ( Telecom Application System Laboratory ) Research Areas Near Field Communication Applications Mobile Payment IP v6 Application MVNO Business Models Telecom Based Innovative Applications Interactive Media 46

18 SPU Information Science Institute of Sripatum University NFC Architecture Framework 49

19 SPU Information Science Institute of Sripatum University NFC Application Generator 50

20 SPU Information Science Institute of Sripatum University จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน ปัจจุบัน หลักสูตร Ph.D.IT หลักสูตร Ph.D.IT  นักศึกษา ป. เอก ในระบบ (9 รุ่น ) จำนวน 73 คน  สำเร็จการศึกษาแล้ว 11 คน  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว 2 คน ( รอเข้าสภา มหาวิทยาลัย )  สอบหัวข้อและโครงร่างแล้ว 6 คน ( อยู่ระหว่างทำ วิทยานิพนธ์ )  เตรียมสอบวิทยานิพนธ์ 1 คน  ที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร M.S.IT. หลักสูตร M.S.IT. จำนวนนักศึกษา 13 คน หลักสูตร M.S.CIS. หลักสูตร M.S.CIS. จำนวนนักศึกษา 15 คน หลักสูตร M.S.SE. หลักสูตร M.S.SE. งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

21 SPU Information Science Institute of Sripatum University แนวทางการพัฒนาและการ บริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร M.S.IT และ M.S.CIS ให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมนักศึกษา คณาจารย์ของคณะฯ สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ทำ MOU กับกระทรวง บริษัทด้าน IT จัดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเชิญอาจารย์คณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร ทำ Marketing หานักศึกษาใหม่ โดยร่วมมือกันระหว่าง คณาจารย์ในคณะฯ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบัน ประธานรุ่นนักศึกษารุ่นต่างๆ และศิษย์เก่า สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับศิษย์เก่าทั้งระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

22 SPU Information Science Institute of Sripatum University 60 Thank You


ดาวน์โหลด ppt SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google