งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sripatum University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sripatum University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sripatum University

2 รู้จัก ISIS สถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ISIS) เป็น หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และ การประยุกต์ใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่สามารถ นำผลงานวิจัยพัฒนามาใช้ ในการสร้าง สินค้าและบริการใหม่ๆ รวมทั้งการ สนับสนุนการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ กิจการภาครัฐ ตลอดจนด้านความ มั่นคงปลอดภัยของประเทศ

3 พันธกิจหลักของ ISIS ให้บริการการศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ (M.S.IT., Ph.D.IT.)  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (M.S.SE.) และ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ (M.S.CIS.) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมี ส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนในทุกระดับ ตลอดจนการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้ สามารถนำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย ISIS ไปต่อยอดสู่การบริการเชิงพาณิชย์ที่โดด เด่น และสามารถเป็นดาวรุ่งของธุรกิจ

4 ปก.มศป. 105/2556 (วันที่ 15 ตุลาคม 2556)
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ จึงโอนย้ายให้ ดร.หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์ บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) Ph.D. (Accounting) อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ จึงโอนย้ายให้ ดร.หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์ บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) Ph.D. (Accounting) อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ จึงโอนย้ายให้ ดร.หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์ บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) Ph.D. (Accounting) อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ จึงโอนย้ายให้ ดร.หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์ บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) Ph.D. (Accounting) อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ปก.มศป. 105/2556 (วันที่ 15 ตุลาคม 2556) โอนย้ายหลักสูตรไปสังกัดคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 1. หลักสูตร P.h.D.IT. 2. หลักสูตร M.S.IT. 3. หลักสูตร M.S.CIS. 4. หลักสูตร M.S.SE. ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

5 Graduate Studies Ph.D (Information Technology)
Asst.Prof.Dr.Surasak M. Asst.Prof.Dr.Theparit B. M.S . (Information Technology) Asst.Prof.Dr.Surasak M. M.S .Computer Information System Dr.Nivet J. M.S. Software Engineering Dr.Thana S.

6 เจ้าหน้าที่หลักสูตร

7 University-Industry Laboratory
Learning Innovation Lab ( LIT Lab) Cyber-security Lab Web Innovation Lab (WIN Lab) Cloud Computing System Lab Center for Agricultural IT Development Application System Lab (APP Lab) Software Engineering Lab (SEN Lab) Assistive Technology Co-Lab

8 WIN Lab (Web Innovation Laboratory)

9 WIN Lab Research Areas Semantic Web Technology (Web 3.0)
Personalized Web Computing (Web 4.0) Web Engineering Social Networking Mobile Applications

10 Example MDP Applications
Bangkok Life Style System This application provides information about transportations, hotels and restaurants in Bangkok

11 (Learning Innovation Technology Laboratory)
LIT Lab (Learning Innovation Technology Laboratory) Dr.Surasak Mungsing

12 LIT Lab Research Areas Steganography and Watermark
Web Content Accessibility Active Content and SCORM Objects Interactive Video and Mobile Learning Synchronous and Collaborative Learning Serious Games

13 Steganography The cover media will be the degree panorama video images which are synchronize with a GIS coordinates.

14 Steganography Information hiding will be based on steganography technique; which is the Multiple-key for Multiple Messages Embedding (MKME).

15 ISEC (ICT Security Center) Research Areas
Penetration Testing Methodology and Optimization KM and Cyber Security Risk Assessment Models for Thai Government Agencies Trust Models Emergency and Security Mangement

16 Pentest Research: Test Methodology
ISIS Fortinet Pentest Lab

17 TAS Lab (Telecom Application System Laboratory) Research Areas
Near Field Communication Applications Mobile Payment IP v6 Application MVNO Business Models Telecom Based Innovative Applications Interactive Media

18 NFC Architecture Framework

19 NFC Application Generator

20 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน
หลักสูตร Ph.D.IT นักศึกษา ป.เอก ในระบบ (9 รุ่น) จำนวน 73 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 11 คน สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว 2 คน (รอเข้าสภามหาวิทยาลัย) สอบหัวข้อและโครงร่างแล้ว 6 คน (อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์) เตรียมสอบวิทยานิพนธ์ 1 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร M.S.IT. จำนวนนักศึกษา 13 คน หลักสูตร M.S.CIS. จำนวนนักศึกษา 15 คน หลักสูตร M.S.SE. งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

21 แนวทางการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร M.S.IT และ M.S.CIS ให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมนักศึกษา คณาจารย์ของคณะฯ สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ทำ MOU กับกระทรวง บริษัทด้าน IT จัดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ เชิญอาจารย์คณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร ทำ Marketing หานักศึกษาใหม่ โดยร่วมมือกันระหว่าง คณาจารย์ในคณะฯ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน ประธานรุ่นนักศึกษารุ่นต่างๆ และศิษย์เก่า สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับศิษย์เก่าทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

22 <Visit ISIS Website>
Thank You <Visit ISIS Website> school of digital media, spu, 2008, Thaialnd


ดาวน์โหลด ppt Sripatum University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google