งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Asst.Dr.Surasak Mungsing surasak.mu@spu.ac.th mungsing@gmail.com http://www.spu.ac.th/~surasak.mu

2 SPU Information Science Institute of Sripatum University Lecture 03: The theoretical basis for data communication

3 SPU Information Science Institute of Sripatum University 3 Principle of communication and protocols  The theoretical basis for data communication  Guided and wireless transmission  Protocols and OSI standards  Flow Control, Error Detection and Correction

4 4 The theoretical basis for data communication

5 SPU Information Science Institute of Sripatum University 5 Transform information to signals Data Communication Information Transmission

6 SPU Information Science Institute of Sripatum University 6 สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Signals) รูปแบบของสัญญาณ สัญญาณซ้ำตามช่วงเวลา (Periodic Signal) สัญญาณไม่ซ้ำตามช่วงเวลา ( Aperiodic Signal )

7 SPU Information Science Institute of Sripatum University 7 S(t) = A sine (2  ft +  ) where A = Amplitude, f = frequency,  = phase Periodic Signals

8 SPU Information Science Institute of Sripatum University 8 คุณลักษณะบางประการในหนึ่งคาบของสัญญาณ  แอมปลิจูด (Amplitude): วัดจากค่าแรงดันไฟฟ้า (volt)  ความถี่ (Frequency): จำนวนของไซเคิลต่อวินาที มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz)  คาบ (Period): ระยะเวลาที่สัญญาณเปลี่ยนแปลงครบหนึ่งรอบ T=1/f  เฟส (Phase): การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ วัดจากตำแหน่ง มุม องศาของสัญญาณเมื่อเวลาเปลี่ยนไป

9 SPU Information Science Institute of Sripatum University 9 Amplitude Change Frequency Change

10 SPU Information Science Institute of Sripatum University 10 Phase Change

11 SPU Information Science Institute of Sripatum University 11 Time and Frequency Domains of different signals

12 SPU Information Science Institute of Sripatum University 12 Composite Signals Periodic looks different form ordinary sine wave If the abnormal wave repeats, it is still a periodic These waves are modulated from many sine waves These waves can be demodulated using Fourier Analysis

13 SPU Information Science Institute of Sripatum University 13 Composite waveform

14 SPU Information Science Institute of Sripatum University 14 Spectrum & Bandwidth Spectrum is the range of frequency Bandwidth is the different between the highest frequency and the lowest frequency

15 SPU Information Science Institute of Sripatum University 15 Impairments of signals in guided media Attenuation: reduction of strength of signals (reduced amplitude) as traveling distance increased Distortion: form changed during transmission or aplification due to different transmission speed of each signal frequency Noise Irregular fluctuations accompanying and rending to obscure an electrical signal or other significant phenomenon, such as Thermal Noise, Induced Noise, Crosstalk, Impulse Noise

16 SPU Information Science Institute of Sripatum University 16 Attenuation

17 SPU Information Science Institute of Sripatum University 17 Distortion

18 SPU Information Science Institute of Sripatum University 18 Types of Noise  Thermal: “white noise”  Induced Noise  Crosstalk  Impulse noise

19 SPU Information Science Institute of Sripatum University 19 Noise

20 SPU Information Science Institute of Sripatum University 20 Channel Capacity  Transmission capacity depends on Data rate (bps) Bandwidth (Hertz) Noise (signal-to-noise ratio) Error rate

21 SPU Information Science Institute of Sripatum University 21 Shannon Equation C = B log 2 (1 + SNR) B = Bandwidth C= Channel SNR = Signal-to-noise ratio Example: สายโทรศัพท์มี Bandwidth 3000 HZ (300 Hz to 3300 Hz), SNR = 3162 (35 dB) สายนี้มีอัตรการส่งข้อมูล เท่าไร? = 3000 log 2 (3163) = 3000 * 11.62 = 34,860 bps อัตราการส่งข้อมูล Shannon, Claude Elwood

22 22 สื่อกลางการสื่อสาร Transmission Media

23 SPU Information Science Institute of Sripatum University 23 Transmission Media physical path is transmission path between transmitter and receiver in communication system Factors affecting transmission process Bandwidth Attenuation Interference Number of receivers

24 SPU Information Science Institute of Sripatum University 24 Transmission Media Guided Media or Wired: copper cables or fiber optic cable Unguided media or Wireless: radio wave, microwave etc.

25 SPU Information Science Institute of Sripatum University 25 Types of Cables Coaxial ThinNet ThickNet 10Base2, 10Base5 Fiber-Optic Twisted-Pair 10BaseT Unshielded (UTP) Shielded (STP) Guided Transmission Media)

26 SPU Information Science Institute of Sripatum University 26 Twisted-Pair Cable Telephone cable, UTP, ect Operating frequency is 100 Hz – 5 MHz

27 SPU Information Science Institute of Sripatum University 27 Types of Twisted-Pair Cable Shielded Twisted-Pair (STP)Unshielded Twisted-Pair (UTP)

28 SPU Information Science Institute of Sripatum University 28  Inexpensive and easy to obtain  Light weight  Easy for installation  Less external noise resistanceมี  Repeater(s )required due to attenuation For analog transmission, repeaters required for every 5-6 km due to attenuation For digital transmission, repeater(s) required every 2-3 km due to attenuation  Low bandwidth (3000Hz) Advantage of twisted pairs Disadvantage of twisted pairs

29 SPU Information Science Institute of Sripatum University 29 Coaxial Cable

30 SPU Information Science Institute of Sripatum University 30 Coax Layers

31 SPU Information Science Institute of Sripatum University 31 Advantage of Coaxial cable better noise resistance than twisted pairs Disadvantage of Coaxial cable  more attenuation as distance increased  larger size in comparison with twisted pairs

32 SPU Information Science Institute of Sripatum University 32 Fiber Optic Cable

33 SPU Information Science Institute of Sripatum University 33 Fiber Optic Cable Used in telecommunication business and long distance telephone services May be used for computer network within organizations Requires injection laser diode (ILD) or light-emitting diode (LED)

34 SPU Information Science Institute of Sripatum University 34 Advantage of fiber optic cable More transmission capacity with the bandwidth of 2 Mbps Small size and light weight Low attenuation Effective noise resistance Hard to tap Disavantage of fiber optic cable High cost when used for short distance Installation requires skills and experience Hard to add node equipment

35 SPU Information Science Institute of Sripatum University 35 Wireless Transmission Requires antenna for signal transmission  Directional – antenna must be inline  Omnidirectional – signal transmission in all direction and can be received by many antenna located in different places

36 SPU Information Science Institute of Sripatum University 36 Terrestrial Microwave

37 SPU Information Science Institute of Sripatum University 37 Microwave signal transmission Operate in the frequency range of 2 to 40 Ghz Signal transmission via parabola antenna installed at the highest position as possible Normally works with private network, e.g. LAN No obstacle between signal transmission path Curve of the earth may be obstacle to signal transmission, which requires a repeater for about 40 km or requires higher transmission tower

38 SPU Information Science Institute of Sripatum University 38 ข้อดีของการใช้ระบบสื่อสารแบบไมโครเวฟ No signal cable required High bandwidth Multi-channel transmissions  Direction of signal transmission is very important  Installation cost on top of a building is high  Interference due to dust and rain ข้อเสียของการใช้ระบบสื่อสารแบบไมโครเวฟ

39 SPU Information Science Institute of Sripatum University 39  ต้องมีสถานีส่งทอดสัญญาณอยู่ในอวกาศ  สามารถส่งทอดสัญญาณเป็นบริเวณพื้นที่ ขนาดใหญ่ เช่น ดาวเทียม (geostationary satellites) ลอยอยู่เหนือพื้นโลกขึ้นไปที่ระดับความสูง 22,300 ไมล์ ด้วยอัตราเร็วเท่ากับที่โลกหมุนรอบตัวเอง Satellite Communication

40 SPU Information Science Institute of Sripatum University 40 Communication via satellite Television Broadcasting Broadcasting Tower located at the center of service area For direct broadcast satellite (DBS), antenna faces to the direction of the satellite Long-distance telephone transmission Used in telecommunication center to relay signal Network connection in private business organization

41 SPU Information Science Institute of Sripatum University 41 Advantage  Large coverage area  High bandwidth  Low cost and economical for long distance communication  High Installation Cost  Easy for signal to be interfere by bad weather condition  Propagation Delay Disadvantage Satellite Communication

42 SPU Information Science Institute of Sripatum University 42

43 43 Protocols and OSI standards

44 SPU Information Science Institute of Sripatum University 44 Layers of the OSI reference model 3. Network 2. Data Link 1. Physical 7. Application layer 6. Presentation layer 5. Session layer 4. Transport layer Lower layers Upper layers

45 SPU Information Science Institute of Sripatum University 45 Communication between layers Applicatio n Transport Network Transport Applicatio n Data Link Network Data Link Network Data Link Network Data Link Physical Communication Media

46 SPU Information Science Institute of Sripatum University 46 Physical Layer ของ OSI รับผิดชอบเรื่องการส่งผ่านข้อมูลระดับบิท โดยทั่วไป จะลงไปในขั้นตอนการทำงานของฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์สื่อสาร ระบุหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางกลและทางไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น พอร์ต RS-232

47 SPU Information Science Institute of Sripatum University 47 หน้าที่ ของ Physical Layer ใน OSI ระดับชั้น Physical เป็นชั้นล่างสุดของการติดต่อสื่อสาร ทำหน้าที่ส่ง-รับ ข้อมูลจริง ๆ จากช่องทางการสื่อสาร (สื่อกลาง) ระหว่าง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ มาตรฐานสำหรับระดับชั้นนี้จะกำหนดว่าแต่ละคอนเนค เตอร์ (Connector) เช่น RS-232-C มีกี่พิน (PIN) แต่ ละพินทำหน้าที่อะไรบ้าง ใช้สัญญาณไฟกี่โวลต์ เทคนิค การมัลติเพล็กซ์แบบต่าง ๆ ก็จะถูกกำหนดอยู่ใน เลเยอร์ชั้นนี้

48 SPU Information Science Institute of Sripatum University 48 Data Link Layer ของ OSI ให้ความสำคัญ ด้านความน่าเชื่อถือของกระบวนการ ส่งผ่านข้อมูล ที่รับช่วงต่อมาจากการทำงานในระดับ physical รับผิดชอบในการทำให้กระบวนการส่งผ่านข้อมูล ปราศจากข้อมูลผิดพลาด (error-free) และ เกิดความ น่าเชื่อถือ (reliable transfer)ในกระบวนการส่งผ่านข้อมูล เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งผ่านข้อมูล: การจัดกลุ่มข้อมูลที่จะส่งผ่านออกไป เรียกว่า “เฟรม : frames” การเข้าจังหวะ ระหว่าง ตัวส่ง กับ ตัวรับข้อมูล (synchronization) การควบคุมความผิดพลาด (error control) การควบคุมการเคลื่อนไหลข้อมูล (flow control)

49 SPU Information Science Institute of Sripatum University 49 หน้าที่ ของ Data Link Layer ใน OSI ระดับชั้น Data Link จะเป็นเสมือนผู้ตรวจสอบ หรือควบคุมความผิดพลาดใน ข้อมูลโดยจะแบ่งข้อมูลที่จะส่งออกเป็นแพ็กเกจหรือ เฟรม ถ้าผู้รับได้รับข้อมูลถูกต้องก็จะส่งสัญญาณยืนยันกลับ ว่าได้รับข้อมูลแล้ว เรียกว่าสัญญาณ ACK (Acknowledge) ให้กับผู้ส่ง แต่ถ้าผู้ส่งไม่ได้รับสัญญาณ ACK หรือได้รับสัญญาณ NAK (Negative Acknowledge) กลับมา ผู้ส่งก็อาจจะทำการส่งข้อมูลไป ให้ใหม่ อีกหน้าที่หนึ่งของเลเยอร์ชั้นนี้คือป้องกันไม่ให้ เครื่องส่งทำการส่งข้อมูลเร็วจนเกิดขีดความสามารถของ เครื่องผู้รับจะรับข้อมูลได้

50 SPU Information Science Institute of Sripatum University 50 Network Layer ของ OSI รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางใช้ติดต่อบนเครือข่าย รับรู้ชนิด ประเภทเครือข่ายที่ติดต่อ ควบคุมเส้นทางใช้ส่งผ่านชิ้นข้อมูล เช่นที่เกิดขึ้นใน เครือข่าย Packet Switching

51 SPU Information Science Institute of Sripatum University 51 หน้าที่ของ Network Layer ใน OSI ระดับชั้น Network เป็นชั้นที่ออกแบบหรือกำหนดเส้นทางการเดินทางของ ข้อมูลที่ส่ง-รับในการส่งผ่าน ข้อมูลระหว่างต้นทางและ ปลายทาง ซึ่งแน่นอนว่าในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย การสื่อสารจะต้องเส้นทางการรับ-ส่งข้อมูล มากกว่า 1 เส้นทาง ดังนั้นระดับชั้น Network นี้จะมี หน้าที่เลือกเส้นทางที่ใช้เวลาในการสื่อสารน้อย ที่สุด และระยะทางสั้นที่สุดด้วย ข่าวสารที่รับมาจากเล เยอร์ชั้นที่ 4 จะถูกแบ่งออกเป็นแพ็กเก็ต ในชั้นที่ 3 นี้

52 SPU Information Science Institute of Sripatum University 52 Transport Layer ของ OSI รับหน้าที่ส่ง message จาก เลเยอร์ต่ำ ขึ้นไปยังเล เยอร์ที่สูงกว่า แบ่งย่อย message ออกเป็นส่วนเล็กๆ คอยตรวจสอบเรื่องคุณภาพช่องทางการสื่อสาร เลือกส่วนบริการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (เหมาะสม) ให้กับกระบวนการการสื่อสาร ณ ขณะนั้น

53 SPU Information Science Institute of Sripatum University 53 หน้าที่ของ Transport Layer ใน OSI ระดับชั้น Transport บางครั้งเรียกว่า ระดับชั้น Host-to-Host หรือเครื่องต่อ เครื่อง และจากระดับชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 7 นี้รวมกันจะ เรียกว่า ระดับชั้น End-to-End ใน ระดับชั้น Transport นี้เป็นการสื่อสารกันระหว่างต้นทาง และปลายทาง (คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์) กันจริง ๆ ระดับชั้น Transport จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ ส่งมาจากระดับชั้น Session นั้นไปถึงปลายทางจริง ๆ หรือไม่ ดังนั้นการกำหนดตำแหน่งของข้อมูล (Address) จึงเป็นเรื่องสำคัญในชั้นนี้ เนื่องจากจะต้อง รับรู้ว่าใครคือผู้ส่ง และใครคือผู้รับข้อมูลนั้น

54 SPU Information Science Institute of Sripatum University 54 Session Layer ของ OSI สร้างและรักษาการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างระบบ จัดการด้านการพิสูจน์สิทธิ์การเข้าใช้ระบบ (log-on, password exchange, log-off) รับรู้ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ (physical location) ทั้งสอง ด้านที่จะมีการโอนย้าย

55 SPU Information Science Institute of Sripatum University 55 หน้าที่ของ Session Layer ใน OSI ระดับชั้น Session ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่อง อื่น ๆ โดยผู้ใช้จะใช้คำสั่งหรือข้อความที่กำหนดไว้ป้อนเข้า ไปในระบบ ในการสร้างการเชื่อมโยงนี้ผู้ใช้จะต้องกำหนด รหัสตำแหน่งของจุดหมายปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร ด้วย ระดับชั้น Session จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับระดับชั้น Transport เป็นผู้จัดการต่อไป ในบางเครือข่ายทั้งระดับชั้น Session และระดับชั้น Transport อาจจะเป็นระดับชั้น เดียวกัน

56 SPU Information Science Institute of Sripatum University 56 Presentation Layer ของ OSI ให้ความสำคัญด้านการรับรู้รูปแบบข้อมูล (data format) และการแปลงรหัสเพื่อให้เกิดความ ตรงกันบนต่างระบบ ตัวอย่าง เช่น การแปลงรหัสแสดงอักขระจากแอสกี (ASCII) ใช้บนเครื่อง PC ไปเป็นรหัสเอ็บดิก (EBDIC) บนเครื่อง IBM คอมพิวเตอร์ รวมถึงการกำหนดคุณลักษณะพิเศษ(attribute) บางอย่าง ให้แก่ตัวอักขระเช่นการแสดงอักขระ แบบตัวหนา ตัวเอนหรือ อื่นๆ

57 SPU Information Science Institute of Sripatum University 57 หน้าที่ของ Presentation Layer ใน OSI เลเยอร์ชั้น Presentation ทำหน้าที่เหมือนบรรณารักษ์ กล่าวคือคอยรวบรวมข้อความ (Text) และแปลงรหัส หรือแปลงรูปของข้อมูลให้เป็น รูปแบบการสื่อสารเดียวกัน เพื่อช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในระบบ

58 SPU Information Science Institute of Sripatum University 58 หน้าที่ของ Application Layer ใน OSI ระดับชั้น Application เป็นระดับชั้นบนสุดของรูปแบบ OSI ซึ่งเป็นชั้นที่ใช้ ติดต่อกันระหว่างผู้ใช้โดยตรงซึ่งได้แก่ โฮสต์ คอมพิวเตอร์ เทอร์มินัลหรือคอมพิวเตอร์ PC เป็นต้น แอพ พลิเคชันในระดับชั้นนี้สามารถนำเข้า หรือออกจากระบบ เครือข่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องสนใจว่าจะมีขั้นตอนการ ทำงานอย่างไร เพราะจะมีระดับชั้น Presentation เป็น ผู้รับผิดชอบแทนอยู่แล้ว ในรูปแบบ OSI ระดับชั้น Application จะทำการติดต่อกับระดับชั้น Presentation โดยตรงเท่านั้น

59 SPU Information Science Institute of Sripatum University 59 OSI กับการโอนย้ายไฟล์ จาก อุปกรณ์ตัวส่ง โปรแกรม FTP(File Transfer Protocol) จัดเป็นซอฟท์แวร์ สื่อสารทำงานในระดับ แอ พลิเคชันเลเยอร์ การทำงานของแอพลิเคชัน ถูกส่งผ่านไปยังส่วนพรีเซน เตชัน ซึ่งมีการปรับรูปแบบ ข้อมูลให้เหมาะสม แล้วจึง ส่งผ่านต่อไปยังเซสชันเล เยอร์ เซสชัน แจ้งความต้องการถึง การติดต่อ โดยส่งผ่านไปยัง ทรานสปอร์ตเลเยอร์ ทรานสปอร์ตเลเยอร์แตกชิ้น ไฟล์ข้อมูลออกเป็นส่วนๆเพื่อ ส่งต่อไปยังเน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์กทำการพิจารณาเลือก เส้นทางข้อมูล แล้วส่งต่อไปยัง ดาต้าลิงค์ ดาต้าลิงค์เพิ่มเติมส่วนการ ตรวจสอบความผิดพลาด ก่อนที่ ส่งต่อไปยังฟิสิกส์คัล เลเยอร์ ที่ระดับ ฟิสิกส์คัล เลเยอร์ จะเป็น ระดับการส่งผ่านข้อมูลจริงๆ(บิท) โดยรวมสารสนเทศที่เกิดขึ้นในแต่ ละเลเยอร์ก่อนหน้านี้เข้าไปด้วย

60 SPU Information Science Institute of Sripatum University 60 OSI กับการโอนย้ายไฟล์ ด้าน อุปกรณ์ตัวรับ ที่ระดับฟิสิกส์คัล เลเยอร์ จะ รับบิทข้อมูลแล้วส่งต่อไปยัง ดาต้าลิงค์ ดาต้าลิงค์ จะตรวจสอบ ข้อมูลผิดพลาด ก่อนที่จะส่ง ต่อไปให้กับเน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์กเลเยอร์ทำการ ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ใน เครือข่ายก่อนติดต่อไปยังท รานสปอร์ต ที่ระดับทรานสปอร์ตจะทำ การประกอบชิ้นข้อมูลก่อนที่ ส่งต่อไปยังเซสชัน ที่ระดับเซสชัน ทำการพิจารณาว่า การโอนย้ายไฟล์นั้น สมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งอาจสิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้ก็ได้ พลีเซนเตชันอาจทำการปรับรูปแบบ ให้เหมาะสม(แปลงข้อมูล) ก่อนส่ง ต่อไปยัง แอพลิเคชัน แอพลิเคชัน แสดงผลลัพธ์ที่ส่งมา ให้แก่ผู้ใช้ (เช่นแสดงรายการ ปรับปรุงเกิดจากโปรแกรม (FTP)

61 SPU Information Science Institute of Sripatum University 61

62 62 Protocol Basic - Flow Control, Error Detection and Correction

63 SPU Information Science Institute of Sripatum University 63 Data Link Layer

64 SPU Information Science Institute of Sripatum University 64 Figure 10-2

65 SPU Information Science Institute of Sripatum University 65 การควบคุมการใช้ช่องทางในการสื่อสาร (Line Discipline ) Communication of more than 2 devices requires a controller so that there will be one sender and one receiver at a time Two controlling techniques for line discipline: ENQ/ACK and Poll/Select

66 SPU Information Science Institute of Sripatum University 66 Figure 10-3

67 SPU Information Science Institute of Sripatum University 67 ENQ/ACK (Enquiry/Acknowledgement) Used for controlling communication channel in case of direct connection between sender and receiver It examines who is the sender and whether the receiver is ready to receive data

68 SPU Information Science Institute of Sripatum University 68 ENQ/ACK Figure 10-4

69 SPU Information Science Institute of Sripatum University 69 ENQ/ACK (Cont) the sender must send “Enquiry” to receiver, to make sure that receiver is ready to receive data, and the receiver responds with “ACK” (Acknowledgement) if ready to receive data and with “NACK” (Negative Acknowledgement) if not ready In the case of ACK, the sender begins to send data until no more data to send and send “EOT” (End of Transmission) to complete the transmission

70 SPU Information Science Institute of Sripatum University 70 ENQ/ACK

71 SPU Information Science Institute of Sripatum University 71 Poll/Select If main computer wants to receive data, it will ask all secondary computers (one by one) whether there is data to be sent If main computer wants to send data to a secondary computer, it will select the one that it want to send data to and send “SEL” and the selected computer must send “ACT” before data transmission begin

72 SPU Information Science Institute of Sripatum University 72 Multipoint Discipline

73 SPU Information Science Institute of Sripatum University 73 Poll Figure 10-8

74 SPU Information Science Institute of Sripatum University 74 Select

75 SPU Information Science Institute of Sripatum University 75 Flow Control Flow Control prevents sending data to receiver at a higher rate than that of the receiver rate Two techniques used: Stop-and-Wait and Sliding-Window

76 SPU Information Science Institute of Sripatum University 76 Stop and Wait

77 SPU Information Science Institute of Sripatum University 77 Sliding-Window Multiple frames are sent while waiting for “ACK” from receiver Both sender and receiver have windows with the same number of frames For sender, number of frames reduced when sending data For receiver, number of frames reduced when receiving data

78 SPU Information Science Institute of Sripatum University 78 Sliding-Window Receiver responds with “ACK” and “frame number” when ready to receiver data and increase the number of frame (Sliding-Window) When sender receiveห “ACK” signal and the next frame number, it increases number of frames (Sliding-Window) as many as the number of frames received

79 SPU Information Science Institute of Sripatum University 79 Sliding Window Figure 10-11

80 SPU Information Science Institute of Sripatum University 80 Figure 10-12 Sender Sliding Window

81 SPU Information Science Institute of Sripatum University 81 Figure 10-13 Receiver Sliding Window

82 SPU Information Science Institute of Sripatum University 82 Figure 10-14 Sliding Window Example

83 SPU Information Science Institute of Sripatum University 83 Next Lecture: Next Lecture: Networking Device s and Software


ดาวน์โหลด ppt SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google