งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sripatum University IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sripatum University IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sripatum University IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Asst.Dr.Surasak Mungsing Sripatum University

2 Lecture 11 Network Security

3 Security Information Security Computer Security Network Security
protecting information and information systems from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, perusal, inspection, recording or destruction Computer Security a branch of computer technology known as information security as applied to computers and networks protection of information and property from theft, corruption, or natural disaster, while allowing the information and property to remain accessible and productive to its intended users Network Security provisions and policies adopted by the network administrator to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modification, or denial of the computer network and network-accessible resourcesork Security

4 Some people who cause security problems and why.
Need for Security Some people who cause security problems and why.

5 Security Threats Passive attacks (eavesdropping)
Release of message contents - ลักลอบนำข้อมูลออกไป Traffic analysis – แอบวิเคราะห์สภาวะการจราจร และสังเกตุกระบวนการรับส่งข้อมูล Difficult to detect because there is no data alteration Emphasis on prevention through encryption Active attacks - เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสายข้อมูลสายข้อมูล Masquerade – ปลอมเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต Replay – ดักจับข้อมูลโดยไม่ให้รู้ตัว แล้วนำมาส่งใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ร้าย Modification of messages - เปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วนของข้อความโดยมีวัตถุประสงค์ร้าย Denial of Service – ป้องกันการใช้งานตามปกติหรือการทำให้ server ทำงานมากผิดปกติจนไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

6 Security Requirements
Confidentiality – ความลับของข้อมูล เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึง จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น Integrity – ความมั่นคงของข้อมูล เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ Availability - ความพร้อมให้บริการข้อมูลเพาะกับผู้ที่ได้รับอนุญาต Authenticity - ความสามารถในการพิสูจน์ทราบผู้ใช้

7 The encryption model (for a symmetric-key cipher).
Cryptography The encryption model (for a symmetric-key cipher).

8 Substitution Ciphers เป็นวิธีการแทนตัวอักษรหนึ่งตัวหรือหนึ่งกลุ่มด้วยตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเพื่อปิดบังค่าที่แท้จริง วิธีการแบบนี้ที่เก่าแก่ที่สุดเรียกว่า Caesar cipher Plaintext: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ciphertext: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M ตัวอย่างเช่น “attack” จะถูกแปลงเป็น “QZZQEA” What is plain text for Caesar cipher text “exxegoexsrgi” ? Ciphertext: WKH TXLFN EURZQ IRA MXPSV RYHU WKH ODCB GRJ Plaintext: the quick brown fox jumps over the lazy dog

9 Transposition Ciphers
เป็นแบบที่ตัวอักษรยังรักษาลำดับเดิมของตัวอักษรในข้อความต้นฉบับเอาไว้แต่จัดการสับเปลี่ยนตัวอักษรเหล่านั้นเป็นตัวอื่นทั้งหมด A transposition cipher.

10 One-Time Pads เป็นการสร้าง ciphertext ที่ไม่สามารถถอดรหัส (โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต) ได้ ขั้นตอนแรกให้เลือก bit string แบบสุ่มเลือก จากนั้นเปลี่ยน plaintext ให้เป็น bit string แล้วทำการ exclusive OR bit string ทั้งสองเข้าด้วยกันทีละบิต

11 Quantum Cryptography เป็นการเข้ารหัสที่ใช้กับการสื่อสารสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสงโดยใช้หลักการของ quantum mechanics ซึ่งจะมีการใช้ polarizing filter เพื่อปรับความเข้มของแสงที่ลอดออกมา 2 ชุดสำหรับทั้งฝ่ายผู้รับและฝ่ายผู้ส่งคือ rectilinear basis และ diagonal basis

12 Symmetric Encryption The only form of encryption prior to late 1970s
Five components to the algorithm Plaintext- เอกสารหรือข้อมูลต้นฉบับ Encryption algorithm - ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสข้อมูล Secret key - กุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส Ciphertext - ข้อความใหม่ที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว Decryption algorithm - ขั้นตอนวิธีในการถอดรหัสโดยใช้กุญแจตัวเดิม Two requirements Strong encryption algorithm Secure exchange of keys

13 Conventional Encryption Operation

14 Symmetric Encryption Attacks
Cryptanalysis เป็นความพยายามที่จะวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัส หากมีตัวอย่างของข้อความก่อนเข้ารหัสและหลังเข้ารหัสด้วยแล้วก็ยิ่งมีโอกาสที่จะนำไปสู่กุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสได้ ถ้าประสบความสำเร็จ ข้อความที่ส่งไปแล้วและที่จะส่งใหม่ในอนาคตซึ่งใช้กุญแจดังกล่าวเข้ารหัสจะถูกถอดรหัสได้ Brute Force เป็นการพยายามใช้กุญแจที่คิดว่าเป็นไปได้ทุกตัวในการถอดรหัส จนกว่าจะได้ข้อความที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล โดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้กุญแจในความพยายามถึงครึ่งของกุญแจที่เป็นไปได้ทั้งหมดจึงจะประสบความสำเร็จ

15 Average time Required for Exhaustive Key Search
Key size(bits) Number of Alternative keys Time required at 1 encryption/µs Time required at 106 encryption/µs 32 232=4.3x109 231µs=35.8 minutes 2.15 56 256=7.2x1016 255µs=1142 years 10.01 hours 128 2128=3.4x1038 2127µs=5.4x1024 years 5.4x1018 years 168 2168=3.7x1050 2167µs=5.9x1036 years 5.9x1030 years

16 Symmetric Key Encryption Algorithm
Most commonly used symmetric encryption algorithm are block ciphers. A block cipher processes the plaintext input in fixed-size blocks and produce a block of ciphertext of equal size for each plaintext block. Two most important symmetric algorithms DES – Data Encryption Standard AES – Advanced Encryption Standard

17 Data Encryption Standard (DES)
เป็น encryption algorithm ที่มีความโดดเด่นหลังจากที่เริ่มใช้งานในปี 1977 กุญแจขนาด 56-bit ทำให้ algorithm นี้ง่ายเกินไปที่จะถูก crack ได้ภายในไม่ เกินปี 1998 ได้มีการยืดอายุการใช้ DES โดยใช้เทคนิค triple DES (3DES) Repeats basic DES algorithm three times, using either two or three unique keys Key size of 112 or 168 bits Drawbacks: Algorithm is sluggish in software, 64-bit block size is inefficient

18 Data Encryption Standard
The data encryption standard. (a) General outline. (b) Detail of one iteration. The circled + means exclusive OR.

19 Advanced Encryption Standard
3DES is not a reasonable candidate for long-term use National Institute of Standard and Technology (NIST) proposes AES with equal or better strength than 3DES AES be symmetric cipher with a block length of 128 bits and support for key lengths of 128, 192, and 256 bits

20 Advanced Encryption Standard

21 Cryptanalysis

22 Encryption across a Packet –Switching Network

23 Location of Encryption Devices
Link encryption Each vulnerable communications link is equipped on both ends with an encryption device. All traffic over all communications links is secured. Vulnerable at each switch End-to-end encryption Encryption process carried out at two end systems Encrypted data transmitted unaltered across network; destination shares key with source to decrypt data Packet headers cannot be secured

24 Symmetric Encryption Key Distribution
Both parties must have the secret key Key is changed frequently Requires either manual delivery of keys, or a third-party encrypted channel Most effective method is a Key Distribution Center (e.g. Kerberos)

25 End-to-End Encryption
Two types of keys Session keys – data are encrypted with one-time session key Permanent keys – used between entities for the purpose of distributing session keys Required components Key distribution center – determines which systems are allowed to communicate with each other and provides one-time session key for that connection Security service module (SSM) – performs end-to-end encryption and obtain session keys on behalf of users.

26 Automated Key Distribution

27 Traffic Padding เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Cryptanalysis
A function that produces ciphertext output continuously, even in the absence of plaintext Continuous random data stream is generated. When plaintext is available, it is encrypted and transmitted. When input plaintext is not present, the random data are encrypted and transmitted Makes it impossible for an attacker to distinguish between true data flow and noise and therefore impossible to deduce the amount of traffic

28 Message Authentication
Must verify that contents have not been altered and that source is authentic Approaches Authentication using symmetric encryption Authentication without message encryption Message authentication code One-way hash function

29 Message authentication code (MAC)

30 Message Authentication using One-Way Hash Function
Only sender and receiver share the encryption key.

31 Message Authentication using One-Way Hash Function (cont.)

32 Message Authentication using One-Way Hash Function (cont.)
Technique that uses a hash function but no encryption.

33 Hash Function (H) Requirements
Can be applied to a block of data of any size. Produces a fixed-length output. H(x) is relatively easy to compute for any given x For any given code h, it is computationally infeasible to find x such that H(x) = h. For any given block x, it is computationally infeasible to find y ≠ x with H(y) = H(x). It is computationally infeasible to find any pair (x, y) such that H(x) = H(y).

34 Public-Key Encryption
ใช้วิธีการเข้ารหัสที่ใช้คีย์ในการเข้ารหัสและถอดรหัสแตกต่างกัน และคีย์ที่ใช้ ถอดรหัสนั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาจากคีย์ที่ใช้เข้ารหัสได้ การเข้ารหัส (E) และการถอดรหัส (D) จะต้องอยู่ในเงื่อนไข 3 ประการ 1. D(E(P))=P 2. เป็นการยากที่จะสร้าง D ขึ้นมาจาก E 3. E จะต้องทนทานต่อวิธีการถอดรหัสแบบ chosen plaintext attack Asymmetric, involving the use of two separate keys ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเข้ารหัสด้วย public key คิดว่ามีความปลอดภัยสูงจากการโจมตีแบบ cryptanalysis คิดว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ได้เอนกประสงค์ที่ทำให้ conventional encryption ล้าสมัย คิดว่ามีความยุ่งยากน้อยกว่า conventional encryption

35 Public-Key Encryption Components
Plaintext Encryption algorithm Public and private key Ciphertext Decryption algorithm

36 Public-Key Encryption Operation

37 Public-Key Signature Operation
Authentication

38 Characteristics of Public-Key
Computationally infeasible to determine the decryption key given knowledge of the cryptographic algorithm and the encryption key Either of the two related keys can be used for encryption, with the other used for decryption

39 Steps in Public Key Encryption
Each user generates a pair of keys to be used for the encryption and decryption of messages. Each user places one of the two keys in a public register or other accessible file. This is the public key. The companion key is kept private. If Bob wishes to send a private message to Alice, Bob encrypts the message using Alice's public key. When Alice receives the message, she decrypts it using her private key. No other recipient can decrypt the message because only Alice knows Alice's private key.

40 Digital Signature Process

41 RSA Encryption Algorithm
Developed in 1977, by Ron Rivest, Adi Schamir and Len Adleman at MIT, first published in 1978 Widely accepted and implemented approach to public-key encryption For plaintext block M and ciphertext block C C = Me mod n M = Cd mod n = (Me)d mod n = Med mod n Both sender and receiver must know values of n and e; only receiver knows value of d Public key of KU = {e, n} Private key of KR = {d, n}.

42 RSA Encryption Algorithm (cont.)
1. เลือกตัวเลขที่เป็น prime number ขนาดใหญ่ p และ q (โดยทั่วไป ขนาด 1024 bit) 2. คำนวณ n=p x q และ z=(p-1) x (q-1) 3. เลือกตัวเลขที่เป็น prime number เรียกว่า d 4. หาค่า e ซึ่ง e x d =1 mod z

43 An example of the RSA algorithm.

44 RSA Requirements It is possible to find values of e, d, n such that Med = M mod n for all M < n. It is relatively easy to calculate Me and Cd for all values of M < n. It is infeasible to determine d given e and n. This requirement can be met with large values of e and n

45 Approaches to Defeating RSA
Brute force approach: try all possible private keys. The larger the number of bits in e and d, the more secure the algorithm. However, the larger the size of the key, the slower the system will run. Cryptanalysis: factoring n into its two prime factors A hard problem, but not as hard as it used to be Currently, a 1024-bit key size is considered strong enough for virtually all applications

46 Key Management Symmetric encryption requires both parties to share a secret key Secure distribution of keys is the most difficult problem for symmetric encryption Public key encryption solves this problem, but adds the issue of authenticity Public key certificates address this issue

47 Public Key Certificate Process
Public-key Certificate consists of a public key plus a User ID of the key owner, with the whole block signed by the third trusted party.

48 Public Key Certificate Process
1. A public key is generated by the user and submitted to Agency X for certification. 2. X determines by some procedure, such as a face- to-face meeting, that this is authentically the user’s public key. 3. X appends a timestamp to the public key, generates the hash code of the result, and encrypts that result with X’s private key forming the signature. 4. The signature is attached to the public key.

49 Virtual Private Networks (VPNs)
Internet connectivity provides easier access for telecommuters and off-site employees Use of a public network exposes corporate traffic to eavesdropping and provides an entry point for unauthorized users A variety of encryption and authentication packages and products are available to secure and authenticate remote access Need for a standard that allows a variety of platforms to interconnect securely

50 Virtual Private Networks
(a) A leased-line private network. (b) A virtual private network.

51 Applications of IPSec Secures communications across a LAN, WANs, and/or the Internet Can encrypt and/or authenticate all traffic at the IP level Examples of use: Secure branch office connectivity over the Internet Secure remote access over the Internet Establishing extranet and intranet connectivity with partners Enhancing electronic commerce security

52 Benefits of IPSec When implemented in a firewall or router, provides strong security for all traffic crossing the perimeter IPSec in a firewall is resistant to bypass Runs below the transport layer (TCP, UDP) and so is transparent to applications Can be transparent to end users Can provide security for individual users if needed

53 An IP Security Scenario

54 IPSec Functions IPSec provides three main facilities
authentication-only function referred to as Authentication Header (AH) combined authentication/encryption function called Encapsulating Security Payload (ESP) a key exchange function For VPNs, both authentication and encryption are generally desired

55 The IPsec authentication header in transport mode for IPv4.

56 (a) ESP in transport mode. (b) ESP in tunnel mode.
IPsec (2) (a) ESP in transport mode. (b) ESP in tunnel mode.

57 ESP Transport and Tunneling
Transport Mode provides protection primarily for upper-layer protocols. Typically used for end-to-end communication between two hosts encrypts and optionally authenticates the IP payload but not the IP header useful for relatively small networks; for a full-blown VPN, tunnel mode is far more efficient Tunnel Mode Provides protection to the entire packet Original packet is encapsulated in ESP fields, protecting contents from examination Used when one or both ends is a security gateway Multiple hosts on networks behind firewalls may engage in secure communications without implementing IPSec

58 Scope of ESP Encryption and Authentication

59 IPSec Key Management Manual Automated
System administrator manually configures each system with its own keys and with the keys of other communicating systems Practical for small, relatively static environments Automated Enables the on-demand creation of keys for SAs and facilitates the use of keys in a large distributed system Most flexible but requires more effort to configure and requires more software

60 IPSec and VPNs Organizations need to isolate their networks and at the same time send and receive traffic over the Internet Authentication and privacy mechanisms of secure IP allow for security strategy IPSec can be implemented in routers or firewalls owned and operated by the organization, allowing the network manager complete control over security aspects of the VPN

61 Firewalls A firewall consisting of two packet filters and an application gateway.

62 E-Mail Security - Pretty Good Privacy(PGP)
ทำการเข้ารหัสข้อมูลโดยการใช้ block cipher เรียกว่า IDEA (International Data Encryption Algorithm) ใช้คีย์ขนาด 128 bits การบริหารคีย์ ใช้วิธี RSA และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นแบบ MD5 PGP in operation for sending a message.

63 Web Security Threats - ภัยคุกคาม
Secure Naming- การตั้งชื่ออย่างปลอดภัย SSL – The Secure Sockets Layer Mobile Code Security-การใช้โค้ดที่ปลอดภัยสำหรับโมบาย

64 ภัยคุกคาม Hackers- ที่มีความสามารถสูงกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไป
Cracker – เว็บไซต์ยอดนิยม เช่น Yahoo, CIA, NASA เคยถูกโจมตีมาแล้ว Denial of Service attack ซึ่ง Cracker จะโดมตีด้วยการส่งข่าวสารจำนวน มหาศาลมายังเว็บไซต์นั้น ทำให้ไม่สามารถบริการได้ตามปกติ ปี Cracker ชาวสวีเดนบุกเข้าเว็บไซต์ของ Microsoft Hotmail แล้วสร้าง mirror site ที่อนุญาตให้ผู้ใดก็ได้สมารถพิมพ์ชื่อผู้ใช้ hotmail แล้วอ่าน ข้อความใน ได้ Cracker ชาวรัสเซีย อายุ 19 ปีบุกเข้าเว็บไซต์ e-commerce แห่งหนึ่งและ ขโมยหมายเลขบัตรเครดิตไปกว่า 30,000 ใบแล้วเรียกร้องเงินจากเจ้าของ เว็บไซต์ $100,000 เจ้าของร้านปฏิเสธ จึงประกาศหมายเลขเครดิตการ์ดไปทั่ว อินเทอร์เน็ต ทำให้เจ้าของบัตรสูญเสียเงินไปจำนวนมาก อีกกรณีหนึ่ง หนุ่มชาวแคลิฟอเนีย อายุ 23 ปี ส่ง เป็นการแถลงข่าวกล่าว ว่า emulex Corporation กำลังจะนำรายงานการขาดทุนการประกอบการในไตร มาสที่สามเป็นเงินจำนวนมากซึ่งมีผลทำให้ประธานกรรมการบริหารต้องลาออก ในทันที ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น หุ้นของบริษัทได้ตกกว่า 60% ทำให้ผู้ ถือหุ้นต้องขาดทุนไปกว่า $2,000 ล้าน แม้กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับการบุกรุกเข้าไปใน เว็บไซต์แต่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทอย่างใหญ่หลวง

65 Secure Naming (a) Normal situation. (b) An attack based on breaking into DNS and modifying Bob's record.

66 Secure DNS An example RRSet for bob.com. The KEY record is Bob's public key. The SIG record is the top-level com server's signed has of the A and KEY records to verify their authenticity.

67 SSL—The Secure Sockets Layer
Layers (and protocols) for a home user browsing with SSL.

68 Java Applet Security Applets inserted into a Java Virtual Machine interpreter inside the browser.

69 Next Lecture Networks Services


ดาวน์โหลด ppt Sripatum University IS516 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google