งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) Course.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) Course."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) Course Introduction Course Introduction

2 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 2 Aug-14 CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ( Systems Analysis and Design ) ศึกษาหลักการพัฒนาระบบงาน ซอฟท์แวร์ บทบาทและหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ กระบวนการการพัฒนาการ ออกแบบสมัยใหม่ จากการเริ่มต้นรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ จนถึงการแปลงไปสู่รูปแบบต่างๆของการออกแบบ การใช้ เครื่องมือช่วยในการออกแบบ แนวทางการแก้ปัญหา การสร้าง แบบจำลอง การวิเคราะห์และการออกแบบเน้นการออกแบบเชิง ขบวนการและการออกแบบเชิงวัตถุ มีการกำหนดให้ทำโครงงาน และการจัดทำเอกสารประกอบ

3 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 3 Aug-14 โครงการสอน 1. Introduction to Information System and The Role of Systems Analyst 2.Problems in Information System Development 3.Requirement Capture and Requirements Analysis 4.Process Modeling 5.Requirement Analysis and Refining the Requirement Model 6.Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML 7.Object Interaction and Specifying Operations

4 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 4 Aug-14 โครงการสอน 8. System Architecture 9. System Design and Detailed Design 10. Designing Effective Output and Input 11. Designing User Interfaces 12. Data Management Design 13. Preparing the Systems Proposal 14. Project Presentation

5 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 5 Aug-14 Textbook Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML (Third Edition), Simon Bennett, Steve McRobb and Ray Farmer, McGraw-Hill, 2006

6 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 6 Aug-14 หนังสืออ่านประกอบ 1. 1. System Analysis and Design with, Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall, Pearson Prentice Hall, 6 th Edition, 2004. 2. การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วย UML และ Java, กิตติ ภักดีวัฒนกุล และ พนิดา พานิชกุล กิตติ ภักดีวัฒนกุล และ พนิดา พานิชกุล 3. http://www.geocities.com/S_Analysis/ 3. บทเรียนออนไลน์ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ http://www.geocities.com/S_Analysis/ http://www.geocities.com/S_Analysis/

7 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 7 Aug-14 การประเมินผล 1. สอบกลางภาค20 % 2. สอบปลายภาค40 % 3. ทดสอบย่อย 10 ครั้ง20 % 4. Project20 % รวม 100 % รวม 100 %

8 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 8 Aug-14


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) Course.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google