งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
Course Introduction

2 CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
ศึกษาหลักการพัฒนาระบบงาน ซอฟท์แวร์ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ กระบวนการการพัฒนาการออกแบบสมัยใหม่ จากการเริ่มต้นรวบรวมความต้องการของผู้ใช้จนถึงการแปลงไปสู่รูปแบบต่างๆของการออกแบบ การใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบ แนวทางการแก้ปัญหา การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์และการออกแบบเน้นการออกแบบเชิงขบวนการและการออกแบบเชิงวัตถุ มีการกำหนดให้ทำโครงงาน และการจัดทำเอกสารประกอบ Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549

3 โครงการสอน 1. Introduction to Information System and The Role of Systems Analyst 2. Problems in Information System Development 3. Requirement Capture and Requirements  Analysis 4. Process Modeling 5. Requirement Analysis and Refining the Requirement Model 6. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML 7. Object Interaction and Specifying Operations Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549

4 โครงการสอน 8. System Architecture 9. System Design and Detailed Design
10. Designing Effective Output and Input 11. Designing User Interfaces 12. Data Management Design 13. Preparing the Systems Proposal 14. Project Presentation Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549

5 Textbook Simon Bennett, Steve McRobb and Ray Farmer, McGraw-Hill, 2006
Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML (Third Edition), Simon Bennett, Steve McRobb and Ray Farmer, McGraw-Hill, 2006 Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549

6 หนังสืออ่านประกอบ 1. System Analysis and Design with, Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall, Pearson Prentice Hall , th Edition, 2004. 2. การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วย UML และ Java, กิตติ ภักดีวัฒนกุล และ พนิดา พานิชกุล 3. บทเรียนออนไลน์ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549

7 การประเมินผล สอบกลางภาค 20 % สอบปลายภาค 40 % ทดสอบย่อย 10 ครั้ง 20 %
สอบกลางภาค 20 % สอบปลายภาค 40 % ทดสอบย่อย 10 ครั้ง 20 % Project % รวม % Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549

8 Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549


ดาวน์โหลด ppt CSE323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google