งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWE202 Fundamental of Operating System Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Faculty of Information Technology Sripatum University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWE202 Fundamental of Operating System Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Faculty of Information Technology Sripatum University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWE202 Fundamental of Operating System Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Faculty of Information Technology Sripatum University

2 Course Description SWE202 Fundamental of Operating Systems Prerequisite: CSE212 Computer Organization and Programming ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การออกแบบ การสร้างและ การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาจุดประสงค์ หลักของระบบปฏิบัติการทั่วๆไป ส่วนประกอบต่างๆ คุณสมบัติ หน้าที่และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การศึกษาครอบคลุมถึง task และ process การประสานกัน ของ processes การกำหนดลำดับการทำงาน การยกเลิก การจัดการทรัพยากรของระบบ เช่นหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมือน อุปกรณ์ในระบบ ระบบแฟ้มข้อมูล และการเรียกใช้ ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยและการ ป้องกัน ฯลฯ

3 Objectives เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ ความจำเป็นต้องมี ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ หลักการต่างๆ ที่ใช้ ออกแบบระบบปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเขียน โปรแกรมเพื่อ เรียกใช้หน่วยงานต่างๆใน ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการออกแบบและ การใช้งานของระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมใน ปัจจุบัน

4 Texts ตำรา และเอกสารประกอบการ เรียนการสอน Silberschatz, Galvin, Gagne, Operating Systems Concepts 6rd Ed, Wiley, 2002 หนังสิออ่านนอกเวลา พีระพนธ์ โสพัศสถิต ระบบปฏิบัติการ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

5 Topics Week 1: Introduction Week 2: Computer Systems Week 3: Computer Systems (cont.) Week 4: Computer-System Structures Week 5: Computer-System Structures (cont.) Week 6: Structure of Operating Systems Week 7: Structure of Operating Systems (cont.) Week 8: Mid-term Exam

6 Topics (cont.) Week 9: Process Management Week 10: Process Management (cont.) Week 11: Storage Management Week 12: Storage Management (cont.) Week 13: File System Week 14: File System (cont.) Week 15: Protection and Security Week 16: Final Exam

7 Projects 3 Groups of students, each do one of the following case studies. – Linux System – Windows 2000 – Windows XP Presentation in class required (about 30 minutes). Submit reports and PPT before the last lecture.

8 Evaluation Mid-term Exam20 % Final Exam30 % Quiz15 % Project & Report25 % Participation10 %

9 Grading 80 – 100A 75 – 79B + 70 – 74B 65 – 69C + 60 – 64C 55 – 59D + 50 – 54D 0 – 50F

10 Suggestions นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่าง น้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมี สิทธิ์สอบปลายภาค เข้าเรียนตรงต่อเวลา และแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย ศึกษาค้นคว้า และทบทวนบทเรียน อย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt SWE202 Fundamental of Operating System Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Faculty of Information Technology Sripatum University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google