งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWE202 Fundamental of Operating System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWE202 Fundamental of Operating System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWE202 Fundamental of Operating System
Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Faculty of Information Technology Sripatum University

2 Course Description SWE202 Fundamental of Operating Systems
Prerequisite: CSE212 Computer Organization and Programming ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การออกแบบ การสร้างและการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาจุดประสงค์หลักของระบบปฏิบัติการทั่วๆไป ส่วนประกอบต่างๆ คุณสมบัติ หน้าที่และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การศึกษาครอบคลุมถึง task และ process การประสานกันของ processes การกำหนดลำดับการทำงาน การยกเลิก การจัดการทรัพยากรของระบบ เช่นหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมือน อุปกรณ์ในระบบ ระบบแฟ้มข้อมูลและการเรียกใช้ ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน ฯลฯ SWE202 Fundamental of Operating Systems Prerequisite: CSE212 Computer Organization and Programming ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การออกแบบ การสร้างและการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาจุดประสงค์หลักของระบบปฏิบัติการทั่วๆไป ส่วนประกอบต่างๆ คุณสมบัติ หน้าที่และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การศึกษาครอบคลุมถึง task และ process การประสานกันของ processes การกำหนดลำดับการทำงาน การยกเลิก การจัดการทรัพยากรของระบบ เช่นหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมือน อุปกรณ์ในระบบ ระบบแฟ้มข้อมูลและการเรียกใช้ ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน ฯลฯ

3 Objectives เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ ความจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ หลักการต่างๆ ที่ใช้ออกแบบระบบปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเขียน โปรแกรมเพื่อเรียกใช้หน่วยงานต่างๆใน ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานของระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

4 Texts ตำรา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสิออ่านนอกเวลา
Silberschatz, Galvin, Gagne, Operating Systems Concepts 6rd Ed, Wiley, 2002 หนังสิออ่านนอกเวลา พีระพนธ์ โสพัศสถิต ระบบปฏิบัติการ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

5 Topics Week 1: Introduction Week 2: Computer Systems Week 3: Computer Systems (cont.) Week 4: Computer-System Structures Week 5: Computer-System Structures (cont.) Week 6: Structure of Operating Systems Week 7: Structure of Operating Systems (cont.) Week 8: Mid-term Exam

6 Topics (cont.) Week 9: Process Management Week 10: Process Management (cont.) Week 11: Storage Management Week 12: Storage Management (cont.) Week 13: File System Week 14: File System (cont.) Week 15: Protection and Security Week 16: Final Exam

7 Projects 3 Groups of students, each do one of the following case studies. Linux System Windows 2000 Windows XP Presentation in class required (about 30 minutes). Submit reports and PPT before the last lecture.

8 Evaluation Mid-term Exam 20 % Final Exam 30 % Quiz 15 %
Project & Report 25 % Participation 10 %

9 Grading 80 – 100 A 75 – 79 B+ 70 – 74 B 65 – 69 C + 60 – 64 C 55 – 59 D + 50 – 54 D 0 – 50 F

10 Suggestions นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์สอบปลายภาค เข้าเรียนตรงต่อเวลา และแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ศึกษาค้นคว้า และทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt SWE202 Fundamental of Operating System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google