งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนับสนุน Power Point โดย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต.  Web Services  How Web Services work?  Benefit of Web Services to B2B, G2G and G2B e-Commerce ◦ Application-to-Application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนับสนุน Power Point โดย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต.  Web Services  How Web Services work?  Benefit of Web Services to B2B, G2G and G2B e-Commerce ◦ Application-to-Application."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนับสนุน Power Point โดย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต

2  Web Services  How Web Services work?  Benefit of Web Services to B2B, G2G and G2B e-Commerce ◦ Application-to-Application (A2A) Integration  Direction and trend of Web Services

3 Interoperability: ability to work among sysytems  Different communication protocols  Different platforms Operating Systems  Different programming languages  Non-automated coordination

4  Technology drive from Distributed Processing RPC (Remote Procedure Call) RMI (Remote Method Invocation) DCOM (Distributed Component Object Model) CORBA (Common Object Request Broker Architecture) J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) Difficulty in using and protocol  Popularity of Internet/WWW  Drive from adoption of XML standard

5

6 ยุคที่ 1 Static Web: HTML publish, request & response HTML files ยุคที่ 2 Dynamic Web: HTML + Database ยุคที่ 3 Web Services: A2A publish, request & response services (sw components)

7  Next generation of “Web applications”  Standard to provide ability to publish “services” or “Software components” and other web applications such that SW Components can discover other SW components and conduct business transactions.  Application-to-Application Interoperability  Application-to-Application Interoperability (through the webs)

8 Example of a scenario with full Interoperability (not yet exist)  When “Bob” wants to make an appointment with a doctor through web, the system checks the doctor’s and Bob’s available times and then schedules both the doctor’s and Bob’s calendars.  On the appointment day, the doctor wants to postpone the appointment to later time, the new appointment time will be automatically send to Bob’s mobile phone  Before meeting with the doctor, the system will connect to Bob’s health insurance company to check the Bob’s coverage contract.  When the doctor prescribes medicines for Bob, the system will automatically send information to the drug store for processing and update stock

9 Web Server Single Point of Services Web Server Legacy Systems Application Server Database Server อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ ใช้บราวเซอร์ และเข้าสู่บริการจาก เว็ปไซต์เดียว หรือ One Stop Service แต่ได้รับบริการมาจากหลายที่ Application Server Database Server

10  การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในองค์กร Enterprise Application Integration (EAI)  การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ภายในองค์กร  ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government  ระบบการให้บริการประชาชนจากจุดเดียว e-Citizen (G2G2C)  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (G2B e- Procurement)  ระบบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Business  การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของบริษัทผู้ซื้อ กับ บริษัทผู้ขาย  B2B e-Marketplace  e-Supply Chain Management

11  Data Interoperability + Process Interoperability  ขีดความสามารถในการทำงานข้ามระบบได้ โดยใช้มาตรฐานกลางทางเทคนิคที่ทำให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล และ เรียกใช้งาน โปรแกรม ข้ามระบบที่มีความแตกต่างกันทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์

12  For data interoperability: XML  For process interoperability: SOAP  For services publication & discovery: UDDI  Web services description language: WSDL  Web Services Flow Language: WSFL ebXML  e-Business XML/Next Generation EDI: ebXML

13

14  Markup Language tags  Markup Language ที่ผู้ใช้สามารถกำหนด tags ที่ใช่สื่อ ความหมายของเนื้อหา และ กำหนดโครงสร้างของ เอกสาร  ข้อมูลที่มีโครงสร้างนี้จะถูกนำไปประมวลผลต่ออย่าง อัตโนมัติได้ง่าย

15 ระบบสารสนเทศ ของ บริษัทผู้ซื้อ ต้องการเชื่อมโยงกับ ระบบสารสนเทศ ของ บริษัทผู้ขาย เช่น ระบบข้อมูลสต็อก

16  Simple Object Access Protocol  A Distributed Objects technology standard  Send data via Internet/Web in form of XML  Easy to use with Request/Response HTTP Protocol

17 SOAP SOAP – an XML-based protocol for calling program in HTTP/Web Server Remote Procedure Call via Web program (Software Components) calling across systems Web Consortium (W3C) Support

18

19 POST /Order HTTP/1.1 Host: www.northwindtraders.com Content-Type: text/xml Content-Length: nnnn SOAPAction: "urn:northwindtraders.com:PO#UpdatePO" 10000000 0 999 89 3000 0

20 Applic ation Web brows er SOA P Gateway Center Server GDI Data Serv let SOA P Gate way Legacy Data Application HTTP / HTTPS HTM L HTTP / HTTPS SOA P HTTP / HTTPS Governme nt DataExchange(GDX) ตัวอย่างโครงการ e-Government Data Exchange

21

22 Oracle People Soft DB2 Website Loans Credit Auto Mortgage CRM Phone Banking Branches B2B Integration Inventory Suppliers Online Exchange B2B Spending: At least $26 Billion in 2000 B2B allows interoperability beyond the firewall, between a small number of internal enterprise applications and a small number of external applications and companies (e.g. online exchanges).

23 Web Services Spending: $25 Million in 2000 $250 Million in 2001 $5 billion in 2004 Industry State: Young Credit Card Co. (CheckFree) Oracle People Soft DB2 Website Loans Credit Auto Mortgage CRM Phone Banking Branches Any-thing-to-Anything Web Services Integration Inventory Affiliate Banks Government Partners Web services allows anything-to- anything interoperability between both internal and external systems. Self-Service Applications On-Premise Locations Online Exchange Mortgage Brokers Suppliers Credit Agencies

24

25

26

27  UDDI  UDDI ย่อมาจาก Universal Description, Discovery and Integration  นำเสนอโดยหลายบริษัทเช่น Ariba, Microsoft, IBM, etc.  บอกให้ทราบว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์และ บริการอะไรบ้าง  สามารถติดต่อขอดำเนินธุรกิจการค้ากับ บริษัทได้โดยอัตโนมัติโดยผ่านทาง Web Services

28  WSDL  WSDL ย่อมาจาก Web Services Description Language  WSDL คือคู่มือให้กับระบบ เพื่อเรียนรู้ วิธีการเรียกใช้งาน Web Services ที่ ต้องการ  WSDL เขียนขึ้นตามแบบมาตรฐาน XML

29  เนื่องจากทำงานอยู่บน Internet ซึ่ง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการรักษาความ ปลอดภัยมากมายรองรับอยู่แล้ว  Web Services สามารถวิ่งผ่าน Firewall ได้เนื่องจาก SOAP ถูกส่งโดยผ่าน โปรโตคอล HTTP  ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน ของ PKI (Public Key Infrastructure) เช่น MD5 (Message Digest), SSL (Secure Socket Layer) และ PGP (Pretty Good Privacy)

30  พันธมิตรทางการค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดย การค้นหาจาก UDDI  การดำเนินธุรกิจการค้าและบริการสามารถเป็นไปได้ แบบอัตโนมัติในระดับของ Application to Application (A2A) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง Web Services  Web Services สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน ธุรกิจตามเฟรมเวิร์คของ ebXML  ง่ายต่อการนำไปใช้งานเนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องมือ มากมายที่ใช้ช่วยเหลือในการพัฒนา Web Services  ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบบางอย่างที่ไม่จำเป็นโดย ขอบริการจาก Web Services ของพันธมิตรทางการค้า

31  Web Services เป็นมาตรฐานที่ง่ายต่อการ พัฒนาเนื่องจากอยู่ในรูปแบบของข้อมูล ตัวอักษร  มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย Microsoft ตาม แพลตฟอร์มของ Microsoft.NET Framework  มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย Sun Microsystem ตามแพลตฟอร์มของ Sun ONE (Sun Open Net Environment)  มีชุดเครื่องมือที่สนับสนุนโดย IBM เช่น Web Services Toolkit  เครื่องมืออื่นๆที่สนับสนุน SOAP, XML ทั้งที่เป็น Commercial Product และ Open Source

32  เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จากหลายๆหน่วยงานและ องค์กร  มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและถูกใช้เป็น โครงสร้าง พื้นฐานสำหรับการประสานงานข้ามระบบ  มีบริการหลากหลายให้เลือกใช้ ( สนใจดูตัวอย่างได้ จาก xmethods.net และ salcentral.com) xmethods.netsalcentral.com  เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ อีก หลายอย่างเช่น E-Commerce, E-Business, E-Learning, E-Government, etc.  แนวทางการใช้งานในประเทศไทยเช่น โครงการ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ (Government Data Infrastructure)

33  การใช้ Web Services เพื่อทำให้เกิด Interoperability  การใช้ Web Services และ UDDI เพื่อดำเนิน ธุรกิจการค้า  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับ Web Services  ข้อดีและข้อเสียของ Web Services  ประโยชน์ของ Web Services ต่อการพัฒนา ประเทศ  ความเป็นไปของ Web Services ในปัจจุบันและ อนาคต

34 Web Services Interoperability Organization (WS-I)  IBM, Microsoft, Intel, HP, SAP, BEA Systems, Accenture, etc. Mission  Ensuring interoperability among different vendors Action Plans  To develop Tools for testing software conformance to WS standards: SOAP, WSDL, UDDI  To publish an architectural road map

35 Web Services  IBM’s Web Services: http://www.alphaworkers.ibm.com/webserviceshttp://www.alphaworkers.ibm.com/webservices  Microsoft’s Web Services: http://msdn.microsoft.com/webserviceshttp://msdn.microsoft.com/webservices  IBM’s Web Services tool kit: http://www.alphaworks.ibm.com/tech/webservicestoolkit http://www.alphaworks.ibm.com/tech/webservicestoolkit SOAP  SOAP specification: http://www.w3.org/TR/SOAPhttp://www.w3.org/TR/SOAP  Apache’s SOAP toolkit: http://xml.apache.org/soap/index.htmlhttp://xml.apache.org/soap/index.html  Microsoft;s SOAP resources, http://msdn.mircosoft.com//soaphttp://msdn.mircosoft.com//soap UDDI  UDDI Specification: http://www.uddi.orghttp://www.uddi.org  Microsoft’s UDDI resources: http://msdn.microsoft.com/uddihttp://msdn.microsoft.com/uddi  IBM’s UDDI resource: http://www.alphaworks.ibm.com/tech/UDDIreghttp://www.alphaworks.ibm.com/tech/UDDIreg WSDL  WSDL Specification: http://www.w3.org/TR/wsdlhttp://www.w3.org/TR/wsdl

36  XML Industry: http://xml.coverpages.orghttp://xml.coverpages.org  XML Namespaces: http://jclark.com/xml/xmlns.htmhttp://jclark.com/xml/xmlns.htm  W3C’s Web Distributed Data Exchange: http://www.wddx.orghttp://www.wddx.org  Microsoft’s.NET: http://www.microsoft.com/nethttp://www.microsoft.com/net  Cobol Resources: (integrating Cobol into Web-based applications) http://www.cobolreport.comhttp://www.cobolreport.com  ebXML: (United Nations Center for Trade Facilitation and e- Business & OASIS) http://www.ebxml.orghttp://www.ebxml.org  News: “High Tech Leader form Web Services Alliance” http://www.commweb.com/article/IWK20020205S0010 http://www.commweb.com/article/IWK20020205S0010

37


ดาวน์โหลด ppt สนับสนุน Power Point โดย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต.  Web Services  How Web Services work?  Benefit of Web Services to B2B, G2G and G2B e-Commerce ◦ Application-to-Application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google