งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com Lecture 01: Introduction to Information System and The Role of Systems Analyst.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com Lecture 01: Introduction to Information System and The Role of Systems Analyst."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com Lecture 01: Introduction to Information System and The Role of Systems Analyst

2 2 Aug-14 Topic  Information, Information System และ Types of systems  System Analysis and Design  Roles and Responsibilities of system analysts  Importance of system users  System Development Life Cycle  CASE Tools

3 3 Aug-14 Information  Information  Information are resources that need to be carefully managed as other assets of enterprise/organization  Data processing is not free. It has cost just like others, e.g. production, distribution, maintenance, security, storage, access, etc.  Data processing requires management to maximize utilization

4 4 Aug-14 Information System: IS Information System: IS  IS applies information technology, i.e. combination of hardware, software, and communication in order to efficiently produce and manage information for managerial decisions.

5 5 Aug-14 Information System Acquisition 1.Buying 2.Out sourcing 3.In-house Developing

6 6 Aug-14 Systems Categories Eight categories of information system  Transaction processing systems (TPS)  Office automation systems (OAS)  Knowledge work systems (KWS)  Management information systems (MIS)  Decision support systems (DSS)  Expert systems (ES) and Artificial Intelligence (AI)  Group decision support systems (GDSS) and Computer-Supported Collaborative Work Systems  Executive support systems (ESS)

7 7 Quality Creator System Analyst Outside consultants to businesses Change Agent Supporting experts within a business Roles of Systems Analysts

8 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549 8 Aug-14 Users  Direct users  Indirect users  Managements  Executives

9 9 Aug-14 System Analyst Programming knowledge Coordination Good human relationship System analysis and design experience Planning & mangement Problem solver/consultant Characteristics of Systems Analysts

10 10 Aug-14 Responsibility of Systems Analyst  coordinates among stakeholders (Top management, System Users, System Builders)  Main responsibilities  Systems Analysis: analyze problem and propose solution according to user’s requirements at suitable price (based on of user’s organization financial)  Systems Design: determine technical specifications according to the result of the system analysis

11 11 Aug-14 Systems Analysis  การวิเคราะห์ระบบ การค้นหาและรวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทาง พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานให้ดีขึ้น ทำการศึกษาความต้องการของระบบงานใหม่  การวิเคราะห์ระบบ คือ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับระบบที่จะพัฒนา ค้นหาปัญหาจากระบบงาน และ วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จาก งานเดิมให้ดีขึ้นได้อย่างไร นอกจากนั้นการวิเคราะห์ยังต้อง ทำการศึกษาความต้องการของระบบงานใหม่ที่จะพัฒนาใน อนาคต กำหนดความต้องการให้ระบบงานใหม่ในภาพรวมว่า ทำงานอะไรได้บ้าง  ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ระบบ หาปัญหา เสนอ แนวทางปรับปรุงบอกทิศทางการ พัฒนาระบบงานใหม่ว่าควรพัฒนาแล้ว  ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ระบบ คือ หาปัญหา เสนอ แนวทางปรับปรุง หรือแนวทางการแก้ปัญหา บอกทิศทางการ พัฒนาระบบงานใหม่ว่าควรพัฒนาแล้ว และระบบงานใหม่มี อะไรบ้าง

12 12 Aug-14 Systems Design การออกแบบระบบ การออกแบบระบบ คือ ขั้นตอนออกแบบระบบงานใหม่ ที่ ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือ การทำงานด้วยระบบมือ ประเด็นสำคัญของการออกแบบระบบ ประเด็นสำคัญของการออกแบบระบบ คือ ทำอย่างไรเพื่อระบบ ที่ออกแบบใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการ ขององค์กรกิจกรรมที่จะต้องทำ 1.ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานหรือความต้องการ ระบบ (System requirements) 2.ศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน (existing system study) 3.จำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปัจจุบัน (problem identification) 4.พัฒนาเค้าโครงของระบบงานใหม่ (new system idea and concept)

13 13 Aug-14 ลักษณะงานของนักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ ระบบ วิเคราะห์ระบบ เท่านั้น วิเคราะห์และออกแบบ ระบบ วิเคราะห์,ออกแบบระบบ และเขียนโปรแกรม

14 14 Aug-14 ทีมงานพัฒนาระบบทีมงานพัฒนาระบบ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (Project Manager) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) ผู้สนับสนุนฝ่ายเทคนิค (Technical Support) เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งาน (End User)

15 Systems Development Life Cycle [Kendal & Kendal] 15 Aug-14

16 SDLC Alternative Model 16 Aug-14

17 17 Aug-14 New Technologies เทคโนโลยีใหม่ๆกำลังถูกนำมาบูรณาการใช้ในระบบต่างๆ: พาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ดำเนินธุรกรรมผ่าน Web ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มีเป้าหมาย ในการบูรณาการข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกันภายในองค์กร เข้าด้วยกัน การนำอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สื่อสารไร้สายมาใช้ในการ ทำธุรกรรม การใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open source software)

18 18 Aug-14 Integrating Technologies Integrating technologies affect all types of systems

19 19 Advantages of Using the Web ประโยชน์ของการใช้ Web คือ:  เป็นช่องทางที่ช่วยให้การรับรู้เกี่ยวกับ บริการ สินค้า อุตสาหกรรม บุคคล กลุ่มบุคคล เพิ่มมากขึ้น  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ส่วนการติดต่อออกแบบตามมาตรฐาน  ระบบที่สร้างเป็นแบบสากล

20 20 Aug-14 Nature of Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบเพื่อ:  บ่งชี้ปัญหา มองหาโอกาส และกำหนดวัตถุประสงค์  วิเคราะห์การไหลของข้อมูลในองค์กร  ออกแบบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในแก้ปัญหา

21 21 Aug-14 Systems Development Life Cycle

22 22 Aug-14 Phase 1: Identifying Problems, Opportunities, and Objectives  การบ่งชี้:  ปัญหาต่างๆในระบบ  โอกาสที่เห็นว่าคอมพิวเตอร์จะช่วยปรับปรุงและแก้ปัญหาได้  ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  บุคคลที่เกี่ยวข้อง:  นักวิเคราะห์ระบบ  ผู้บริหาร  ผู้จัดการระบบ

23 23 Aug-14 Phase 2: Determine Information Requirements  กำหนดความต้องการ (Determining information requirements):  สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ  รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระบบ/การปฏิบัติงาน  ใช้แบบสอบถาม  สังเกตการทำงานของระบบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ให้รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และทำไม  บุคคลที่เกี่ยวข้อง:  นักวิเคราะห์ระบบ  ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้จัดการระบบ

24 24 Aug-14 Phase 3: Analyzing System Needs  วิเคราะห์ความต้องการของระบบ:  สร้าง data flow diagrams และเอกสารประกอบ  จัดทำพจนานุกรมข้อมูล  เลือกโครงสร้างการตัดสินใจ (Structure English, decision table, and decision tree)  จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอของระบบ  เสนอแนะข้อแก้ไขที่ดีที่สุดต่อฝ่ายบริหาร  บุคคลที่เกี่ยวข้อง:  นักวิเคราะห์ระบบ  ผู้บริหาร  ผู้จัดการระบบ

25 25 Aug-14 Phase 4: Designing the recommended System  ออกแบบระบบที่เสนอแนะ:  ออกแบส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ ออกแบบข้อมูลนำออก ออกแบบข้อมูลนำเข้า  ออกแบบการควบคุมระบบ  ออกแบบไฟล์และฐานข้อมูล  จัดทำข้อกำหนดสำหรับโปรแกรม  สร้างต้นไม้ตัดสินใจหรือตารางตัดสินใจ  บุคคลที่เกี่ยวข้อง:  นักวิเคราะห์ระบบ  นักออกแบบระบบ  ผู้บริหาร  ผู้ปฏติงาน  ผู้จัดการระบบ

26 26 Aug-14 Phase 5: Developing and Documenting Software  การพัฒนาและจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์:  ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ structure charts, and pseudocode  ตรวจทานการออกแบบโปรแกรมอย่างคร่าวๆ  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ด้วยไฟล์ช่วยเหลือ คู่มือการทำงาน และเว็ปไซต์พร้อมด้วย FAQ  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  บุคคลที่เกี่ยวข้อง:  นักวิเคราะห์ระบบ  นักออกแบบระบบ  โปรแกรมเมอร์  ผู้จัดการระบบ

27 27 Aug-14 Phase 6: Testing and Maintaining the System  การทดสอบและการบำรุงรักษาระบบ:  ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม  ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ  บุคคลที่เกี่ยวข้อง:  นักวิเคราะห์ระบบ  นักออกแบบระบบ  โปรแกรมเมอร์  ผู้จัดการระบบ

28 28 Aug-14 Phase 7: Implementing and Evaluating the System  การติดตั้งและประเมินระบบ:  การวางแผนเพื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่  การฝึกสอนผู้ใช้  การจัดซื้อและติดตั้งอุปกร์ใหม่  การแปลงไฟล์เพื่อใช้กับระบบใหม่  การติดตั้งระบบ  การทบทวนและประเมินผลระบบ  บุคคลที่เกี่ยวข้อง:  นักวิเคราะห์ระบบ  นักออกแบบระบบ  โปรแกรมเมอร์  ผู้บริหาร.  ผู้ปฏิบัติงาน  zผู้จัดการระบบ

29 29 Aug-14 System Maintenance  การบำรุงรักษาระบบคือ:  การขจัดข้อผิดพลาดที่หลุดรอดมาจากการทดสอบระบบ  การปรับปรุงความสามารถของซอฟ์แวร์ที่ใช้อยู่  เวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษาโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง48-60% ของเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการพัฒนาระบบ

30 30 Aug-14 CASE Tools  CASE tools คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทำงานบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ  เหตุผล 4 ประการที่ควรใช้ CASE tools คือ: เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการวิเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์กับผู้ใช้ เพื่อความต่อเนื่องระหว่างเฟสต่างๆใน SDLC เพื่อประเมินผลกระทบของการบำรุงรักษา

31 31 Aug-14 CASE Tool Categories CASE tools แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้  Upper CASEfront-end CASE  Upper CASE (front-end CASE) tools ใช้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบ  Lower CASE back-end CASE  Lower CASE (back-end CASE) ใช้ในการสร้างภาษา โปรแกรมจากการออกแบบด้วย CASE  Integrated CASE  Integrated CASE ทำงานต่างๆของทั้งแบบ upper CASE และ CASE

32 32 Aug-14 Advantages of Generating Code  เวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ลดลง  เวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษาโค้ดที่สร้างขึ้นด้วย CASE น้อยกว่าของโค้ดที่สร้างขึ้นด้วยวิธีแบบเดิม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจสร้างขึ้นได้มากกว่า 1 ภาษา  การออกแบบด้วย CASE อาจได้มาจากการซื้อจากผู้อื่น และทำการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของ องค์กร  โค้ดที่สร้างขึ้นจะเป็นโปรแกรมที่ไร้ข้อผิดพลาด

33 CSE323 Systems Analysis and Design 33Aug-14

34 34

35 www.themegallery.com Understanding Organizational Style and Its Impact on Information Systems Aug-1435

36 36 Aug-14 Organizations  องค์กรในมุมมองของระบบ ประกอบด้วยระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน และขึ้นต่อกัน (เช่น แผนก หน่วยงาน ฝ่าย ฯลฯ) ซึ่งมีฟังก์ชัน การทำงานในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี การตลาด การผลิต การ ประมวลผลข้อมูล และการบริหาร เป็นต้น  ขอบเขตของระบบและระบบย่อย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ของระบบมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์และออกแบบ

37 37 Aug-14 Organizational Environment  สภาพแวดล้อมด้านชุมชน (Community environment)  ที่ตั้ง  การศึกษา รายได้  สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic environment)  สัดส่วนตลาด  การแข่งขัน  สภาพแวดล้อมด้านการปกครอง  ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค

38 38 Aug-14 Open and Closed Systems Open System การไหลของข้อมูลเป็นอิสระ. ข้อมูลนำออกของระบบหนึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าของอีก ระบบหนึ่ง Closed System การเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดโดยกฎต่างๆ ข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของการให้รู้เท่าที่จำเป็น

39 39 Aug-14 Virtual Organizations  องค์กรเสมือนมีส่วนขององค์กรอยู่ต่างที่กัน  เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารถูก นำมาใช้ในการทำงานโครงการ  ข้อดีขององค์กรเสมือนได้แก่  ลดต้นทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น  มีความยืดหยุ่นให้พนักงาน เช่นการดูแลเด็กๆและผู้สูงอายุ

40 40 Aug-14 Enterprise Resource Planning  การวางแผนด้านทรัพยากรขององค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นระบบบูรณาการข้อมูลของ องค์กร  ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการเคลื่อนไหลข้อมูลจากจุดทำงานต่างๆ ภายในองค์กร

41 41 Aug-14 Context-Level Data Flow Diagram (DFD)  แผนภาพบริบทคือเครื่องมือสำคัญในการแสดงให้เห็นข้อมูลที่ ใช้และการข้อสนเทศที่ได้จากระบบ  แผนภาพบริบทช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานของ ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีการรับและส่งระหว่าง Entity ต่างๆ ในระบบ

42 Data Flow Diagram Example  แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แบบจำลองกระบวนการ (Process Model) ประเภทหนึ่ง  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล ซึ่งเป็นการแสดงการ เคลื่อนที่ของข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการหนึ่งโดยไม่อิง เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล

43 43 Aug-14 Entity Relationships  Relationships show how the entities are connected.  There are three types of relationships:  One to one.  One to many.  Many to many.  Relationship lines are labeled  Relationship lines are labeled.

44 Use Case Diagram Example  แผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับ ระบบย่อย (Sub systems)  จุดประสงค์หลักของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเรื่องราว ทั้งหมดของระบบว่ามีการทำงานอะไรบ้าง เป็นการดึง Requirements หรือ เรื่องราวต่าง ๆ ของระบบจากผู้ใช้งาน

45 45 Aug-14 Levels of Management

46 46 Aug-14 Next Lecture: Problems in Information System Development


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com Lecture 01: Introduction to Information System and The Role of Systems Analyst.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google