งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Topic Information, Information System และ Types of systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Topic Information, Information System และ Types of systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 01: Introduction to Information System and The Role of Systems Analyst

2 Topic Information, Information System และ Types of systems
System Analysis and Design Roles and Responsibilities of system analysts Importance of system users System Development Life Cycle CASE Tools Apr-17

3 Information Information are resources that need to be carefully managed as other assets of enterprise/organization Data processing is not free. It has cost just like others, e.g. production, distribution, maintenance, security, storage, access, etc. Data processing requires management to maximize utilization Information เป็นทรัยากรที่สำคัญขององค์กรและจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเหมือนกับทรัพยากรอื่นๆขององค์กร การประมวลผลข้อมูลไม่ใช่ของฟรีและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ การผลิต การแจกจ่าย การรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษา และการเรียกใช้ การประมวลผลข้อมูลต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ Apr-17

4 Information System: IS
IS applies information technology, i.e. combination of hardware, software, and communication in order to efficiently produce and manage information for managerial decisions. เป็นระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ในการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Systems) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การดำเนินการ ตลอดจนช่วยให้ข้อมูลเพื่อประกอบในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร (Shelly et, al) Apr-17

5 Information System Acquisition
Buying Out sourcing In-house Developing การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้ในระบบงานของธุรกิจนั้นมีแนวทางในการจัดหาหลัก ๆ 3 แนวทาง คือ ซื้อระบบสารสนเทศจากบริษัทผู้ขาย หรือผู้ผลิต ว่าจ้างผู้พัฒนาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรเป็นผู้ดำเนินการจัดหา พัฒนา หรือสร้างระบบสารสนเทศให้ธุรกิจ ใช้บุคลากรภายในองค์กรพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้งานเองภายในธุรกิจ Apr-17

6 Systems Categories Eight categories of information system
Transaction processing systems (TPS) Office automation systems (OAS) Knowledge work systems (KWS) Management information systems (MIS) Decision support systems (DSS) Expert systems (ES) and Artificial Intelligence (AI) Group decision support systems (GDSS) and Computer-Supported Collaborative Work Systems Executive support systems (ESS) ระบบสารสนเทศมีอยู่ 8 ประเภทใหญ่ดังนี้: ระบบการประมวลผลรายการ (TPS: Transaction processing systems) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS: Office automation systems) ระบบงานความรู้ (KWS: Knowledge work systems) ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ (MIS: Management information systems) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision support systems) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES: Expert systems) และ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS: Group decision support systems) และ ระบบสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Computer-Supported Collaborative Work Systems) ระบบสนับสนุนผู้บริการระดับสูง (ESS: Executive support systems) Apr-17

7 Roles of Systems Analysts
Quality Creator System Analyst Outside consultants to businesses Change Agent Supporting experts within a business Roles of System Analysts Business and technical advisors Changes representative Business and technical expert Quality Creator

8 Users Direct users Indirect users Managements Executives
ผู้ใช้ระบบ คือ ผู้ที่ใช้ระบบสารสนเทศที่นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบได้สร้างขึ้น ผู้ใช้ระบบโดยทางตรง ผู้ใช้ระบบโดยทางอ้อม ผู้ใช้ระบบเพื่อการบริหาร ผู้ใช้ระบบเพื่อการบริหารระดับสูง Apr-17 CSE323 Systems Analysis and Design 2/2549

9 Characteristics of Systems Analysts
System Analyst Programming knowledge Coordination Good human relationship System analysis and design experience Planning & mangement Problem solver/consultant Apr-17

10 Responsibility of Systems Analyst
coordinates among stakeholders (Top management, System Users, System Builders) Main responsibilities Systems Analysis: analyze problem and propose solution according to user’s requirements at suitable price (based on of user’s organization financial) Systems Design: determine technical specifications according to the result of the system analysis ผู้ที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างระบบสารสนเทศกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Top management, System Users, System Builders) หน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ระบบคือ วิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขตามความต้องการผู้ใช้และความเหมาะสมต่อสถานะการเงินขององค์กร ออกแบบระบบ (Systems Design) กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว Apr-17

11 Systems Analysis การวิเคราะห์ระบบ คือ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะพัฒนา ค้นหาปัญหาจากระบบงาน และวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง พัฒนาปรับปรุง ระบบงานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากงานเดิมให้ดีขึ้นได้อย่างไร นอกจากนั้นการวิเคราะห์ยังต้องทำการศึกษาความต้องการของระบบงานใหม่ที่จะพัฒนาในอนาคต กำหนดความต้องการให้ระบบงานใหม่ในภาพรวมว่าทำงานอะไรได้บ้าง ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ระบบ คือ หาปัญหา เสนอแนวทางปรับปรุง หรือแนวทางการแก้ปัญหา บอกทิศทางการพัฒนาระบบงานใหม่ว่าควรพัฒนาแล้ว และระบบงานใหม่มีอะไรบ้าง การวิเคราะห์ระบบ คือ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะพัฒนา ค้นหาปัญหาจากระบบงาน และวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง พัฒนาปรับปรุง ระบบงานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากงานเดิมให้ดีขึ้นได้อย่างไร นอกจากนั้นการวิเคราะห์ยังต้องทำการศึกษาความต้องการของระบบงานใหม่ที่จะพัฒนาในอนาคต กำหนดความต้องการให้ระบบงานใหม่ในภาพรวมว่าทำงานอะไรได้บ้าง ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ระบบ คือ หาปัญหา เสนอแนวทางปรับปรุง หรือแนวทางการแก้ปัญหา บอกทิศทางการพัฒนาระบบงานใหม่ว่าควรพัฒนาแล้ว และระบบงานใหม่มีอะไรบ้าง Apr-17

12 Systems Design กิจกรรมที่จะต้องทำ
การออกแบบระบบ คือ ขั้นตอนออกแบบระบบงานใหม่ ที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือการทำงานด้วยระบบมือ ประเด็นสำคัญของการออกแบบระบบ คือ ทำอย่างไรเพื่อระบบที่ออกแบบใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร กิจกรรมที่จะต้องทำ ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานหรือความต้องการระบบ (System requirements) ศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน (existing system study) จำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปัจจุบัน (problem identification) พัฒนาเค้าโครงของระบบงานใหม่ (new system idea and concept) การออกแบบระบบ คือ ขั้นตอนออกแบบระบบงานใหม่ ที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือการทำงานด้วยระบบมือ ประเด็นสำคัญของการออกแบบระบบ คือ ทำอย่างไรเพื่อระบบที่ออกแบบใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร กิจกรรมที่จะต้องทำ ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานหรือความต้องการระบบ (System requirements) ศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน (existing system study) จำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปัจจุบัน (problem identification) พัฒนาเค้าโครงของระบบงานใหม่ (new system idea and concept) Apr-17

13 ลักษณะงานของนักวิเคราะห์ระบบ
วิเคราะห์ระบบเท่านั้น วิเคราะห์และออกแบบระบบ วิเคราะห์ ,ออกแบบระบบ และเขียนโปรแกรม Apr-17

14 ทีมงานพัฒนาระบบ ทีมงานพัฒนาระบบ คณะกรรมการดำเนินงาน
ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (Project Manager) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) ผู้สนับสนุนฝ่ายเทคนิค (Technical Support) เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งาน (End User) Apr-17

15 Systems Development Life Cycle [Kendal & Kendal]
Apr-17

16 SDLC Alternative Model
Apr-17

17 New Technologies เทคโนโลยีใหม่ๆกำลังถูกนำมาบูรณาการใช้ในระบบต่างๆ:
พาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ดำเนินธุรกรรมผ่าน Web ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มีเป้าหมายในการบูรณาการข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกันภายในองค์กรเข้าด้วยกัน การนำอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สื่อสารไร้สายมาใช้ในการทำธุรกรรม การใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open source software) Apr-17

18 Integrating Technologies
Integrating technologies affect all types of systems Apr-17

19 Advantages of Using the Web
เป็นช่องทางที่ช่วยให้การรับรู้เกี่ยวกับ บริการ สินค้า อุตสาหกรรม บุคคล กลุ่มบุคคล เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการติดต่อออกแบบตามมาตรฐาน ระบบที่สร้างเป็นแบบสากล ประโยชน์ของการใช้ Web คือ: เป็นช่องทางที่ช่วยให้การรับรู้เกี่ยวกับ บริการ สินค้า อุตสาหกรรม บุคคล กลุ่มบุคคล เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการติดต่อออกแบบตามมาตรฐาน ระบบที่สร้างเป็นแบบสากล

20 Nature of Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อ: บ่งชี้ปัญหา มองหาโอกาส และกำหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์การไหลของข้อมูลในองค์กร ออกแบบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในแก้ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อ: บ่งชี้ปัญหา มองหาโอกาส และกำหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์การไหลของข้อมูลในองค์กร ออกแบบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในแก้ปัญหา Apr-17

21 Systems Development Life Cycle
Apr-17

22 Phase 1: Identifying Problems, Opportunities, and Objectives
การบ่งชี้: ปัญหาต่างๆในระบบ โอกาสที่เห็นว่าคอมพิวเตอร์จะช่วยปรับปรุงและแก้ปัญหาได้ ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร ผู้จัดการระบบ การบ่งชี้: ปัญหาต่างๆในระบบ โอกาสที่เห็นว่าคอมพิวเตอร์จะช่วยปรับปรุงและแก้ปัญหาได้ ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร ผู้จัดการระบบ Apr-17

23 Phase 2: Determine Information Requirements
กำหนดความต้องการ (Determining information requirements): สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระบบ/การปฏิบัติงาน ใช้แบบสอบถาม สังเกตการทำงานของระบบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และทำไม บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการระบบ กำหนดความต้องการ (Determining information requirements): สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระบบ/การปฏิบัติงาน ใช้แบบสอบถาม สังเกตการทำงานของระบบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และทำไม บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการระบบ Apr-17

24 Phase 3: Analyzing System Needs
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ: สร้าง data flow diagrams และเอกสารประกอบ จัดทำพจนานุกรมข้อมูล เลือกโครงสร้างการตัดสินใจ (Structure English, decision table, and decision tree) จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอของระบบ เสนอแนะข้อแก้ไขที่ดีที่สุดต่อฝ่ายบริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร ผู้จัดการระบบ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ: สร้าง data flow diagrams และเอกสารประกอบ จัดทำพจนานุกรมข้อมูล เลือกโครงสร้างการตัดสินใจ (Structure English, decision table, and decision tree) จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอของระบบ เสนอแนะข้อแก้ไขที่ดีที่สุดต่อฝ่ายบริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร ผู้จัดการระบบ Apr-17

25 Phase 4: Designing the recommended System
ออกแบบระบบที่เสนอแนะ: ออกแบส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ ออกแบบข้อมูลนำออก ออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบการควบคุมระบบ ออกแบบไฟล์และฐานข้อมูล จัดทำข้อกำหนดสำหรับโปรแกรม สร้างต้นไม้ตัดสินใจหรือตารางตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ ผู้บริหาร ผู้ปฏติงาน ผู้จัดการระบบ ออกแบบระบบที่เสนอแนะ: ออกแบส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ ออกแบบข้อมูลนำออก ออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบการควบคุมระบบ ออกแบบไฟล์และฐานข้อมูล จัดทำข้อกำหนดสำหรับโปรแกรม สร้างต้นไม้ตัดสินใจหรือตารางตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ ผู้บริหาร ผู้ปฏติงาน ผู้จัดการระบบ Apr-17

26 Phase 5: Developing and Documenting Software
การพัฒนาและจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์: ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ structure charts, and pseudocode ตรวจทานการออกแบบโปรแกรมอย่างคร่าวๆ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ด้วยไฟล์ช่วยเหลือ คู่มือการทำงาน และเว็ปไซต์พร้อมด้วย FAQ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการระบบ การพัฒนาและจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์: ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ structure charts, and pseudocode ตรวจทานการออกแบบโปรแกรมอย่างคร่าวๆ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ด้วยไฟล์ช่วยเหลือ คู่มือการทำงาน และเว็ปไซต์พร้อมด้วย FAQ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการระบบ Apr-17

27 Phase 6: Testing and Maintaining the System
การทดสอบและการบำรุงรักษาระบบ: ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการระบบ การทดสอบและการบำรุงรักษาระบบ: ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการระบบ Apr-17

28 Phase 7: Implementing and Evaluating the System
การติดตั้งและประเมินระบบ: การวางแผนเพื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ การฝึกสอนผู้ใช้ การจัดซื้อและติดตั้งอุปกร์ใหม่ การแปลงไฟล์เพื่อใช้กับระบบใหม่ การติดตั้งระบบ การทบทวนและประเมินผลระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้บริหาร . ผู้ปฏิบัติงาน zผู้จัดการระบบ การติดตั้งและประเมินระบบ: การวางแผนเพื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ การฝึกสอนผู้ใช้ การจัดซื้อและติดตั้งอุปกร์ใหม่ การแปลงไฟล์เพื่อใช้กับระบบใหม่ การติดตั้งระบบ การทบทวนและประเมินผลระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้บริหาร . ผู้ปฏิบัติงาน zผู้จัดการระบบ Apr-17

29 System Maintenance การบำรุงรักษาระบบคือ:
การขจัดข้อผิดพลาดที่หลุดรอดมาจากการทดสอบระบบ การปรับปรุงความสามารถของซอฟ์แวร์ที่ใช้อยู่ เวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษาโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง48-60% ของเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการพัฒนาระบบ การบำรุงรักษาระบบคือ: การขจัดข้อผิดพลาดที่หลุดรอดมาจากการทดสอบระบบ การปรับปรุงความสามารถของซอฟ์แวร์ที่ใช้อยู่ เวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษาโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง48-60% ของเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการพัฒนาระบบ Apr-17

30 CASE Tools CASE tools คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทำงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เหตุผล 4 ประการที่ควรใช้ CASE tools คือ: เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการวิเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์กับผู้ใช้ เพื่อความต่อเนื่องระหว่างเฟสต่างๆใน SDLC เพื่อประเมินผลกระทบของการบำรุงรักษา CASE tools คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทำงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เหตุผล 4 ประการที่ควรใช้ CASE tools คือ: เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการวิเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์กับผู้ใช้ เพื่อความต่อเนื่องระหว่างเฟสต่างๆใน SDLC เพื่อประเมินผลกระทบของการบำรุงรักษา Apr-17

31 CASE Tool Categories CASE tools แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้
Upper CASE (front-end CASE) tools ใช้ทำการวิเคราะห์และออกแบบ Lower CASE (back-end CASE) ใช้ในการสร้างภาษาโปรแกรมจากการออกแบบด้วย CASE Integrated CASE ทำงานต่างๆของทั้งแบบ upper CASE และ CASE CASE tools แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ Upper CASE (front-end CASE) tools ใช้ทำการวิเคราะห์และออกแบบ Lower CASE (back-end CASE) ใช้ในการสร้างภาษาโปรแกรมจากการออกแบบด้วย CASE Integrated CASE ทำงานต่างๆของทั้งแบบ upper CASE และ CASE Apr-17

32 Advantages of Generating Code
เวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ลดลง เวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษาโค้ดที่สร้างขึ้นด้วย CASE น้อยกว่าของโค้ดที่สร้างขึ้นด้วยวิธีแบบเดิม โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจสร้างขึ้นได้มากกว่า 1 ภาษา การออกแบบด้วย CASE อาจได้มาจากการซื้อจากผู้อื่นและทำการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการขององค์กร โค้ดที่สร้างขึ้นจะเป็นโปรแกรมที่ไร้ข้อผิดพลาด เวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ลดลง เวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษาโค้ดที่สร้างขึ้นด้วย CASE น้อยกว่าของโค้ดที่สร้างขึ้นด้วยวิธีแบบเดิม โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจสร้างขึ้นได้มากกว่า 1 ภาษา การออกแบบด้วย CASE อาจได้มาจากการซื้อจากผู้อื่นและทำการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการขององค์กร โค้ดที่สร้างขึ้นจะเป็นโปรแกรมที่ไร้ข้อผิดพลาด Apr-17

33 CSE323 Systems Analysis and Design
Apr-17

34

35 Understanding Organizational Style and Its Impact on Information Systems
Apr-17

36 Organizations องค์กรในมุมมองของระบบ ประกอบด้วยระบบย่อยที่สัมพันธ์กันและขึ้นต่อกัน (เช่น แผนก หน่วยงาน ฝ่าย ฯลฯ) ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี การตลาด การผลิต การประมวลผลข้อมูล และการบริหาร เป็นต้น ขอบเขตของระบบและระบบย่อย และสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์และออกแบบ องค์กรในมุมมองของระบบ ประกอบด้วยระบบย่อยที่สัมพันธ์กันและขึ้นต่อกัน (เช่น แผนก หน่วยงาน ฝ่าย ฯลฯ) ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี การตลาด การผลิต การประมวลผลข้อมูล และการบริหาร เป็นต้น ขอบเขตของระบบและระบบย่อย และสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์และออกแบบ Apr-17

37 Organizational Environment
สภาพแวดล้อมด้านชุมชน (Community environment) ที่ตั้ง การศึกษา รายได้ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic environment) สัดส่วนตลาด การแข่งขัน สภาพแวดล้อมด้านการปกครอง ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค สภาพแวดล้อมด้านชุมชน (Community environment) ที่ตั้ง การศึกษา รายได้ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic environment) สัดส่วนตลาด การแข่งขัน สภาพแวดล้อมด้านการปกครอง ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค Apr-17

38 Open and Closed Systems
Open System การไหลของข้อมูลเป็นอิสระ. ข้อมูลนำออกของระบบหนึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าของอีกระบบหนึ่ง Closed System การเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดโดยกฎต่างๆ ข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของการให้รู้เท่าที่จำเป็น Open System การไหลของข้อมูลเป็นอิสระ. ข้อมูลนำออกของระบบหนึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าของอีกระบบหนึ่ง Closed System การเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดโดยกฎต่างๆ ข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของการให้รู้เท่าที่จำเป็น Apr-17

39 Virtual Organizations
องค์กรเสมือนมีส่วนขององค์กรอยู่ต่างที่กัน เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารถูกนำมาใช้ในการทำงานโครงการ ข้อดีขององค์กรเสมือนได้แก่ ลดต้นทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นให้พนักงาน เช่นการดูแลเด็กๆและผู้สูงอายุ องค์กรเสมือนมีส่วนขององค์กรอยู่ต่างที่กัน เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารถูกนำมาใช้ในการทำงานโครงการ ข้อดีขององค์กรเสมือนได้แก่ ลดต้นทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นให้พนักงาน เช่นการดูแลเด็กๆและผู้สูงอายุ Apr-17

40 Enterprise Resource Planning
การวางแผนด้านทรัพยากรขององค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นระบบบูรณาการข้อมูลขององค์กร ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการเคลื่อนไหลข้อมูลจากจุดทำงานต่างๆภายในองค์กร การวางแผนด้านทรัพยากรขององค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นระบบบูรณาการข้อมูลขององค์กร ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการเคลื่อนไหลข้อมูลจากจุดทำงานต่างๆภายในองค์กร Apr-17

41 Context-Level Data Flow Diagram (DFD)
แผนภาพบริบทคือเครื่องมือสำคัญในการแสดงให้เห็นข้อมูลที่ใช้และการข้อสนเทศที่ได้จากระบบ แผนภาพบริบทช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีการรับและส่งระหว่าง Entity ต่างๆในระบบ Apr-17

42 Data Flow Diagram Example
แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แบบจำลองกระบวนการ (Process Model) ประเภทหนึ่ง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล ซึ่งเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการหนึ่งโดยไม่อิงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล

43 Entity Relationships Relationships show how the entities are connected. There are three types of relationships: One to one. One to many. Many to many. Relationship lines are labeled. Apr-17

44 Use Case Diagram Example
แผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) จุดประสงค์หลักของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดของระบบว่ามีการทำงานอะไรบ้าง เป็นการดึง Requirements หรือเรื่องราวต่าง ๆ ของระบบจากผู้ใช้งาน

45 Levels of Management Apr-17

46 Problems in Information System Development
Next Lecture: Problems in Information System Development Apr-17


ดาวน์โหลด ppt Topic Information, Information System และ Types of systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google