งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interesting case 14/6/5 0. History ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 45 ปี อาชีพ ทำนา ภูมิลำเนา จ. ขอนแก่น –CC : ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงมากขึ้น 10 วัน –PI : 3 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interesting case 14/6/5 0. History ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 45 ปี อาชีพ ทำนา ภูมิลำเนา จ. ขอนแก่น –CC : ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงมากขึ้น 10 วัน –PI : 3 เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interesting case 14/6/5 0

2 History ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 45 ปี อาชีพ ทำนา ภูมิลำเนา จ. ขอนแก่น –CC : ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงมากขึ้น 10 วัน –PI : 3 เดือน PTA : มีอาการอ่อนแรงที่ขาสองข้าง ยกขาได้ทั้งสองข้างแต่เวลาเดินต้องเดินลากขา ไม่ มีอาการชา ปัสสาวะอุจจาระปกติ ไม่มีเดินเซ ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มีความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ไม่ ปวดหลัง ไปรักษารพ. ศูนย์ขอนแก่น follow up มา ตลอด Rx ให้ Rivotril / Folic หลังได้รับการรักษา ญาติให้ประวัติว่ามีหกล้มหลายครั้ง และ มีปัสสาวะ ราดกลั้นไม่ได้บางครั้ง แขนมีแรงดีทั้งสองข้าง

3 History –6 อาทิตย์ PTA : อาการเป็นมากขึ้น ญาติเริ่มบอกว่า ผู้ป่วยมีหลงลืมเป็นบางครั้ง อาการมากไม่หาย –10 วัน PTA : อาการเป็นมากขึ้นจนช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้ นั่งไม่อยู่ จะล้มไปทางด้านหลังตลอด มี ปัสสาวะราดบ่อยขึ้น PH : มีประวัติเคยมีก้อนที่หน้าท้อง (Abdominal wall mass ) ขนาด 5 x 5 cm ได้ excision เป็น Pus 10 cc ส่งเพาะเชื้อ ไม่ได้มา ฟังผล ไม่มี underlying disease อื่น ๆ

4 Physical examination A thai female, good conscious V/S BT 37oCBP 130/70 mmHg RR 20 bpmPR 80 bpm HEENT : not pale, no jaundice no OC / no OHL CLN negative Lung : clear, no adventitious sound

5 Physical examination Abdomen : soft not tender, surgical scar at low midline, no hepatosplenomegaly Ext : no edema, no PPE Neuro : E4M6V5, good orientation, memory = impair recall slow response to command/question,

6 Physical examination CN : intact all Motor : normal volume, rigidity both legs grade V all Sensory : intact all modality Reflex : generalized hyperreflexia Cerebellar sign : impair FTN / HTS, no dysdiadochokinesia Rhomberg positive, tandem positive BKK – plantar response both Clonus – negative both sides

7 Physical examination Cortical lobe sign – negative Gait : –Difficult in initiating –Magnetic gait Other –Can’t sustain upright position

8 Problem list 1. gait instability 2. parkinsonism 3. urinary incontinence 4. impair recall memory 5. Hx of abdominal mass

9 Gait instability Paresis : weakness Ataxia Apraxia

10 Parkinsonism - cockwheel rigidity - bradykinesia - tremor - postural instability - response to levodopa

11 Parkinsonism Parkinson disease ≠ Parkinsonism Reversible VS Irreversible Reversible –Drug induced – anti-DA –Vascular –Normal Pressure Hydrocephalus –Wilson’s disease –Post-encephalitis

12 Parkinsonism Irreversible –Parkinson disease –Parkinson plus syndrome + long tract sign =SND + cerebellar sign=OPCD + Autonomic=shy-drager + limited EOM=PSP + alien limb syndrome=CBD + ALS=MSA

13 CBC Hb 14.4 Hct 42.3% WBC 9700 –Neu66% –L26.8% –M5.9% –E0.8% Platelet302,000

14 Lab chemistry BUN7.8Cr0.6 Na140K4.1 HCO330Cl102 Chol 173TB/DB0.2/0 ALT/AST 15/25ALP51

15 CSF Rbc10CSF prot346 Wbc170CSF sugar 19 –PMN24 % –L 68 % Pressure 130 India ink : negitive Crypto : +ve >100

16 Other Serum crypto Ag +ve C/S of pus Cryptococcus neoforman

17 Normal Pressure hydrocephalus

18

19 Ventricular system Foramin a of Monro Aqueduct of Sylvius Foramen of Lushka / magendie

20

21 Classic triad Gait apraxia Urinary incontinence Dementia

22 Gait apraxia most responsive to shunting –a magnetic gait, –gait apraxia, –or a frontal ataxia parkinsonian gait – narrow base + response to visual / auditory cue

23 Cognitive impairment Apathy / depress / decrease attention Cortical features = less prominent

24 Urinary incontinence First – secondary from gait apraxia Late – lack of concern

25 Causes Idiopathic : identifiable ~ 50 : 50 idiopathic - most common in > 60 years Identifiable - all age groups Impair absorption ! Identifiable cause = –SAH / post-trauma / Chronic meningitis

26 Differential diagnosis Cortical predominate Dementia ! –Alzheimer –FTD –DLB –VaD –CJD Subcortical predrom. Abnormal movement ! –Parkinsonism –DLB –VaD –Drug induced

27 Differential diagnosis Diffuse process – involve both cortex / subcortex = dementia with parkinsonism –Vascular dementia –Dementia of lewy bodies –Parkinson disease’s dementia

28 Diagnosis Exclude other condition Confirm diagnosis Evaluate prognosis

29 MMSE Only 5% of all dementia Hardly detect by MMSE 1. Absence of cortical dysfunction 2. Subcortical type of memory deficit (recall) 3. Frontal type mental deficit (apathy)

30 CT Ventricle enlarge disproportion to cerebral sulci Predominate frontal & temporal Spare hippocampus

31 MRI Imaging of choice More detail on DDx ex. In alzeimer dz / white matter lesion / CSF voiding flow More detail on prognosis after Rx

32

33 CSF removal result in improvement of gait instability –40-50 cc removed per day –100-200 cc per day of external lumbar drain for 3-5 days No clear definition of “improvement” Accuracy undetermined but easy to perform Can result in meningitis / subdural hematoma / radicular pain If response – 80% improve after shunt at 3 mo

34 Other tests Cisternography CBF study Hydrodynamic test –ICP monitoring – for B wave –Lumbar infusion –CSF conductance

35 Treatment CSF shunting Treat primary disease

36

37 Prognosis substantial improvement is –30–50% in idiopathic –50–70% in secondary NPH Dementia is the least likely to improve Peri/postsurgical complications ~ 20% and 40%, but serious complications do not exceed 5–8% ineffectiveness of the shunt should be suspected before document poor surgical outcome In mild case watchful waiting is not worse.

38 Progression 8 dec – 27 dec –Amphotericin B 0.8 mkd –LP OD 28 dec –V-P shunt was done

39 Non-HIV cryptococcus AIDS results in a higher burden of organisms and a diminished inflammatory response symptoms for a longer period of time, up to several months India ink +ve – 75% in HIV – 50% in non-HIV

40 Non-HIV cryptococcus Cell count –Low in AIDs0-50 –High in non-HIV20-200 Culture –90% in non-HIV nonHIV patients do not require chronic suppressive therapy A combination of –amphotericin B (0.5 to 0.7 mg/kg per day) –flucytosine (100 to 150 mg/kg per day in four daily doses) should be given for two weeks follow by oral fluconazole (400 mg/day) – 3 to 6 mo

41 Non-HIV cryptococcus Patients who die from cryptococcal meningoencephalitis –Positive India ink examination of the CSF –CSF WBC count <20/microL –Initial CSF or serum cryptococcal antigen titer >1:32 –Extraneural sites of infection High opening pressure on lumbar puncture

42 Non-HIV cryptococcus Patients who relapse after treatment –Persistently low CSF glucose concentrations after four weeks of therapy –Low initial CSF white blood counts –Posttreatment CSF or serum antigen titers of >1:8 –Treatment with at least 20 mg of prednisone or its equivalent after the completion of therapy

43 ThankyouThankyou


ดาวน์โหลด ppt Interesting case 14/6/5 0. History ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 45 ปี อาชีพ ทำนา ภูมิลำเนา จ. ขอนแก่น –CC : ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงมากขึ้น 10 วัน –PI : 3 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google