งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Searching for Related Literature. โครงสร้างของงานวิจัย ทางวิชาการ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Searching for Related Literature. โครงสร้างของงานวิจัย ทางวิชาการ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Searching for Related Literature

2 โครงสร้างของงานวิจัย ทางวิชาการ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ

3 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ

4 บทที่ 2 เอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา รายละเอียดขององค์กร หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการศึกษา

5 บทที่ 3 วิธีดำเนินการ วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

6 บทที่ 4 ผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม วัตถุประสงค์

7 บทที่ 5 สรุป อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ

8 Searching for Related Literature

9 แนวทางการสืบค้นข้อมูล จาก KKU Library E-Thesis E-Journal E-Database E-Clipping

10 E-Thesis  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยไทย โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ ไทย (Thailis)

11 E-Journal  JSTOR The Scholarly Journal Archive : Business  Project Muse

12 E-Database CHE PDF Dissertation Full Text ISI Web of Science [UniNet]

13 E-Clipping  matichonelibrary ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูล ในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย

14 แหล่งข้อมูลอื่นๆ ection/etheses/index.php database/database.html#N1 ome/index.php?option=com_c ontent&task=category§io nid=6&id=16&Itemid=34

15 การเขียนอ้างอิงใน งานวิจัย 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ( การ อ้างอิงแบบนาม - ปี ) 2. การอ้างอิงท้ายเล่มหรือ บรรณานุกรม (Bibliography) เรียงตามลำดับการอ้างอิงหรือเรียง ตามลำดับอักษร เมื่อได้อ้างอิงแทรกในเนื้อหาแล้ว ต้องมีการอ้างอิงท้ายเล่มด้วยทุก รายการ อ่านเพิ่มเติมได้ใน

16 การอ้างอิงแทรกใน เนื้อหา  ระบบนาม - ปี เป็นระบบที่มีชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ ภายในวงเล็บ ส่งศรี ดีศรีแก้ว (2534 : 78) ได้ให้ ความหมายของ..... สุจิตรา บูรมินเหนทร์ (2509) ศึกษา.... ว่า..... ( ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78)..... ( สุจิตรา บูรมินเหนทร์, 2509)

17 กิติกร มีทรัพย์. (2544). จิตวิทยาการเลี้ยง ดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการ พิมพ์. ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540). การประเมิน คุณภาพการพยาบาล ผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนคร พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การพยาบาล บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การอ้างอิงท้ายเล่ม หรือบรรณานุกรม

18 วิทยาคม ยาพิศาล. (2547, กรกฎาคม - กันยายน ). การพัฒนาคุณภาพระบบงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจติดตามทาง วิชาการและระบบ คุณภาพ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46(3), นิติภูมิ เนาวรัตน์. (2546, 5 มิถุนายน ). เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู. ไทยรัฐ, หน้า 2. การอ้างอิงท้ายเล่ม หรือบรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt Searching for Related Literature. โครงสร้างของงานวิจัย ทางวิชาการ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google