งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Searching for Related Literature

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Searching for Related Literature"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Searching for Related Literature

2 โครงสร้างของงานวิจัยทางวิชาการ
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

3 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ

4 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รายละเอียดขององค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการศึกษา

5 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

6 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

7 บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ

8 Searching for Related Literature

9 แนวทางการสืบค้นข้อมูล จาก KKU Library http://www. library. kku. ac
E-Thesis E-Journal E-Database E-Clipping

10 E-Thesis ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยไทย
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)

11 E-Journal Project Muse http://muse.jhu.edu/search/search.cgi
JSTOR The Scholarly Journal Archive : Business

12 E-Database CHE PDF Dissertation Full Text http://ebook.thailis.or.th/
ISI Web of Science [UniNet]

13 E-Clipping matichonelibrary
ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูล ในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย

14 แหล่งข้อมูลอื่นๆ

15 การเขียนอ้างอิงในงานวิจัย
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (การอ้างอิงแบบนาม-ปี) 2. การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม (Bibliography) เรียงตามลำดับการอ้างอิงหรือเรียงตามลำดับอักษร เมื่อได้อ้างอิงแทรกในเนื้อหาแล้ว ต้องมีการอ้างอิงท้ายเล่มด้วยทุกรายการ อ่านเพิ่มเติมได้ใน

16 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
ระบบนาม - ปี เป็นระบบที่มีชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ส่งศรี ดีศรีแก้ว (2534 : 78) ได้ให้ความหมายของ..... สุจิตรา บูรมินเหนทร์ (2509) ศึกษา ....ว่า ..... (ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78) ..... (สุจิตรา บูรมินเหนทร์, 2509)

17 การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม
กิติกร  มีทรัพย์.  (2544).  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก.   พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: ธุรกิจการพิมพ์. ภัคพร  กอบพึ่งตน.  (2540).  การประเมินคุณภาพการพยาบาล ผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

18 การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม
วิทยาคม  ยาพิศาล.  (2547, กรกฎาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46(3), นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  (2546, 5 มิถุนายน). เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู. ไทยรัฐ,หน้า 2.


ดาวน์โหลด ppt Searching for Related Literature

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google