งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

26 ธ. ค.49 1 Hearing evaluation for SNHL พญ. จันทร์จิรา วิสุทธิ เมธีกร ที่ปรึกษา อ. พนิดา ธนา วิรัตนานิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "26 ธ. ค.49 1 Hearing evaluation for SNHL พญ. จันทร์จิรา วิสุทธิ เมธีกร ที่ปรึกษา อ. พนิดา ธนา วิรัตนานิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 26 ธ. ค.49 1 Hearing evaluation for SNHL พญ. จันทร์จิรา วิสุทธิ เมธีกร ที่ปรึกษา อ. พนิดา ธนา วิรัตนานิจ

2 26 ธ. ค.49 2 Routine test Turning fork –Weber : lateralize to better ear –Rinne : AC > BC –Schwabach test : short Audiometry –Hearing level > 25 dB –No air-bone gap –Spheech recognition score depend on HL

3 26 ธ. ค.49 3 Special test Subjective test –Cochlear f n ABLB SISI –Retrocochlear f n Tone decay –R/O cochlear or retrocochlear f n Bekesy test PIPB f n Objective test –Acoustic immittance audiometry Tympanometry Acoustic stapedial reflex Acoustic stapedial reflex decay –OAEs –Auditory evoked potentials response ECochG ABR

4 26 ธ. ค.49 4 recruitment Recruitment is a normal loudness response at high intensity 1. present in normal ear at high intensity 2. present in every ear with cochlear hearing loss 3. At high intensity, the growth function of normal and recruit ear are the same 4. CN VIII lesion cause neural transmission loss  slow loudness growth

5 26 ธ. ค.49 5 ABLB Alternate binaural loudness balance test เป็นการทดสอบที่ใช้ในผู้ป่วย unilateral hearing loss ที่มีความผิดปกติที่ความถี่ใด ความถี่หนึ่ง โดยการเปรียบเทียบ growth of loudness ในหูทั้ง 2 ข้าง โดยหูข้างที่ดีกว่า เป็น reference และมีการเปลี่ยนแปลงระดับ ความดังของเสียงในหูข้างที่แย่กว่า จนกระทั่งผู้ป่วยบอกว่าได้ยินเสียงดังเท่ากับหู ข้างที่ดี แสดงผลในลักษณะของ ladder gram

6 –Decruitment and no recruitment พบได้ใน ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ retrocochlear eg. Acoustic neuroma decruitment

7 Complete recruitment &partial recruitment พบใน cochlear lesion Recruitment อาจเกิดใน acoustic neuroma ได้ เนื่องจากมีการ interfere ต่อเส้นเลือดที่มาเลี้ยง cochlear

8 26 ธ. ค.49 8 SISI test Short increment sensitivity index เป็นการทดสอบดูความสามารถของหู ในการรับฟัง เสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย โดยใส่ เสียง 20 dB SL or 80 dBHL ระดับของเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จะมีความ แตกต่างจาก 5 dB จนถึง 1 dB นับจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยสามารถ detect เสียงที่ เปลี่ยนแปลงไป 1 dB จากจำนวนที่ present ไป 20 ครั้ง นำมาคิดเป็น SISI score

9 26 ธ. ค.49 9 SISI test แปลผล –Positive SISI score ( มากกว่า 55%) : cochlear lesion eg. Meniere ’ s dz,ototoxic SNHL –Acoustic tumor อาจมี +ve SISI ได้เนื่องจาก 1. มีการเปลี่ยนแปลงของเลือดที่มาเลี้ยง cochlear 2. มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของ intra cochlear fluid

10 26 ธ. ค.49 10 Special test Subjective test –Cochlear f n ABLB SISI –Retrocochlear f n Tone decay –R/O cochlear or retrocochlear f n Bekesy test PIPB f n Objective test –Acoustic immittance audiometry Tympanometry Acoustic stapedial reflex Acoustic stapedial reflex decay –OAEs –Auditory evoked potentials response ECochG ABR

11 26 ธ. ค.49 11 Auditory adaptation - A temporary reduction in hearing sensitivity -sustained acoustic stimulation at supra- threshold intensity.

12 26 ธ. ค.49 12 Tone decay Indication –Asym SNHL –Asym speech recognition ability –SSNHL –Asym tinnitus of recent origin –Vestibular symptoms( dizziness,balance disturbance)

13 26 ธ. ค.49 13 Tone decay วิธีการ : –TDT:tone decay threshold –STAT : supra-threshold adaptation test STAT: ใส่เสียง pure tone ที่ระดับความดัง 105 dBHL การแปลผล – ถ้าสามารถรับฟังเสียงได้ครบ 1 นาที : negative – ถ้าไม่สามารถรับฟังเสียงได้ครบ 1 นาที : positive Abnormal tone decay (+ve ) :retrocochlear lesion

14 26 ธ. ค.49 14 Special test Subjective test –Cochlear f n ABLB SISI –Retrocochlear f n Tone decay –R/O cochlear or retrocochlear f n Bekesy test PIPB f n Objective test –Acoustic immittance audiometry Tympanometry Acoustic stapedial reflex Acoustic stapedial reflex decay –OAEs –Auditory evoked potentials response:AEPs ECochG ABR

15 26 ธ. ค.49 15 Bekesy test ทดสอบโดยใช้เสียง continuous tone & interrupted tone, Fq 100-10000 Hz โดยเริ่มที่ interrupted tone ก่อน

16 Bekesy test Type I: normal,CHL,cochlear lesion Type II:cochlear lesion Type III: retrocochlear TypeIV: retrocochlear or cochlear

17 26 ธ. ค.49 17 PIPB function Performance intensity function for ponetically balance word แยก cochlear &retrocochlear lesion ดูความสัมพันธ์ระหว่าง intensity กับ monosyllable word test, ในคนปกติ ยิ่ง เพิ่ม intensity =>intelligible score ยิ่ง เพิ่มขึ้น

18 26 ธ. ค.49 18 PIPB function ● PB Max : intelligible score ที่มีคะแนนสูงสุด ● PB Min : intelligible score ที่มีคะแนนต่ำที่สุด ที่ intensity เหนือจุดที่มี PB Max ● Roll over :intelligible score ลดลง เมื่อ intensity เพิ่ม ● แปลผล Roll over index = PB Max-PB Min PB Max < 0.4 cochlear lesion > 0.45 CN VIII lesion

19 PIPB function

20 26 ธ. ค.49 20 Limitation of subjective ต้องอาศัยความร่วมมือในการทำของผู้ป่วย มาก ถ้า hearing loss > 90 dB ทำไม่ได้

21 เมื่อไหร่ที่จะเลือกทำ subjective or objective test?

22 tympanometry SNHL=> type A Normal static compliance

23 26 ธ. ค.49 23 Acoustic stapedial reflex stapedius m.contraction จะเกิดที่ระดับความดัง 60-90 dB เหนือ hearing threshold Interaural muscle reflex: การหดตัวของ stapedius m. เกิดขึ้นพร้อมกันในหู 2 ข้าง Stimulation:ipsilateral,contralateral ระดับความดังของเสียงที่ค่อยที่สุดที่ทำให้เกิด acoustic reflex=>acoustic reflex threshold(ART)or stapedius reflex threshold (SRT) normal 70-110 dBSPL(pure tone), 90-95 dBSPL ( broad band noise)

24 Acoustic stapedial reflex

25 26 ธ. ค.49 25 Acoustic stapedial reflex Cochlear –Normal –elevated –Absent if HL > 70 dB –Recruitment: ART-ACT < 60 dB retrocochlear : –Absent –Elevate reflex: – ในผู้ป่วยที่เป็น retrocochlear lesion แต่มี การได้ยินปกติ พบว่า 50 % มี Absent acoustic reflex

26 26 ธ. ค.49 26 Acoustic stapedial reflex decay เป็นการทดสอบอาการ auditory adaptation ปล่อยเสียงที่ความดัง > ART 10 dB, 10 sec, Fq 500,1000 Hz ไม่ตรวจที่ความถี่ 2000, 4000 Hz เนื่องจาก คนปกติจะมี adaptation ได้ –3-5 sec : abnormal auditory adaptation

27 26 ธ. ค.49 27 OAEs Otoacoustic emissions sound reflection from the cochlear with and without stimulation Represent OHCs function Absent : HL > 40 dB in DPOAEs HL > 30 dB in TEOAEs

28 26 ธ. ค.49 28 Classification of OAEs 1.spontaneous OAEs(SOAEs):50 % 2.stimulated or evoke OAEs(EOAEs) –2.1 delayed or transient evoke OAE (TEOAEs): brief acoustic stimulus –2.2 stimulus Fq evoke OAEs(SFOAEs):single continuous puretone –2.3 distortion product (DPOAEs): 2 continuous pure tone,diff Fq

29 26 ธ. ค.49 29 ประโยชน์ของ OAE 1.identify subtle cochlear pathology ใน ผู้ป่วยที่ pure tone normal แต่ complain ว่ามีความลำบากในการได้ยิน ( auditory neuropathy: normal OAEs,absent ABR)

30 26 ธ. ค.49 30 ประโยชน์ของ OAE 2.differentiate cochlear&retrocochlear 3.monitoring – คนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดัง –Ototoxic drug –Intraoperative:acoustic neuroma –Meningitis –Progressive Dz=>heridity hearing loss –Glyceral test in Meniere ’ s Dz

31 ECochG เป็นการบันทึก bioelectric response ของ cochlear&auditory n. SP:summating potential AP:whole nerve action potential CM: cochlear microphonic

32 Clinical application of ECochG 1. บอกตำแหน่ง lesion in auditory system –cochlear lesion AP ≤ 2 msec 2.enlarge SP =>Dx Meniere symtomatic sens >90% 3. ดูประกอบกับ ABR, AP =wave I

33 26 ธ. ค.49 33 ABR Auditory brainstem response ABR is one component of AEPs Others terms –BAER:brainstem auditory evoked response –BSER:brainstem evoked response –BAEP:brainstem auditory evoked potential

34 26 ธ. ค.49 34 Indication ในการทำ ABR 1.unilateral hearing loss 2.asymmetrical hearing loss 3.symmetrical hearing loss ที่ไม่มี underlying 4.inappropiate SDS & PTA 5.pt. ที่มี vertigo or tinnitus เพื่อ R/O peripheral or central lesion

35 26 ธ. ค.49 35 ปัจจัยที่มีผลต่อ ABR –1.Stimulus intensity ใช้เสียง > 60 dBSL จึงจะทำให้เกิด good waveform morphology – เพิ่มขึ้น => amplitude เพิ่มขึ้น, morphology good, latency ลดลง – ลดลง => amplitude ลดลง, morphology poor, latency เพิ่มขึ้น rate : – ปกติใช้ ≤ 20/sec –Rate เพิ่มขึ้น => latency เพิ่มขึ้น, amplitude ลดลง, morphology poor type of stimulus –Click:broad band spectrum,Fq 1-4 KHz –Click จะพบ wave form 7 wave –Tone burst, specific Fq ม waveform จะขึ้นอยู่กับ Fq ที่ใช้ กระตุ้น

36 26 ธ. ค.49 36 ปัจจัยที่มีผลต่อ ABR –2.audiometry: Hearing level Type of hearing loss เช่น hearing loss 60 dB แต่เป็น SNHL and Mixed HL wave form morphology ก็จะ ต่างกัน

37 26 ธ. ค.49 37 Origin ABR –Wave I :distal portion of the VIII n. –Wave II:proximal portion of the VIII n. –Wave III:cochlear nucleus –Wave IV:superior olivary complex –Wave V:lateral lemniscus –Wave VI-VII: inferior colliculus แต่ที่ท่องกัน คือ C C SLIMA ได้แก่ –Wave I : cochlear nerve –Wave II: cochlear nucleus –Wave III: superior olivary complex –Wave IV: lateral lemniscus –Wave V: inferior colliculus –Wave VI: medial geniculate –Wave VII: auditory(cortical ) radiation

38 26 ธ. ค.49 38 ABR Clinical applications –Newborn,infant auditory screening –Estimation of auditory sensitivity (1-4KHz) –Neurodiagnosis of VIII or auditory brainstem dysfunction –Monitoring VIII &auditory brainstem intraoperative (posterior fossa Sx)

39 26 ธ. ค.49 39 การอ่าน ABR 1.waveform morphology –Normal=>clearly wave I – V –Wave V : hearing threshold –Wave VI-VII : อาจมีหรือไม่มีก็ได้ในบางคน –Poorly form => ติด electrode ไม่ดี,muscle artifact, กระแสไฟจากภายนอก

40 26 ธ. ค.49 40 การอ่าน ABR 2.latency –Absolute latency : ≤ wave n+1 Wave I ≥ 1.5 msec Later wave + 1 msec ถัดไปเรื่อยๆ –Interpeak latency : I-III = 2msec, III-V= 2msec, I-V = 4 msec S.D= 0.2 msec normal ≤ + 2 S.D –Interaural latency difference ≤ 0.4 msec Wave V I-V

41 26 ธ. ค.49 41 การอ่าน ABR 3.amplitude: วัดจากยอด +ve => ต่ำสุด – ve – ค่าปกติ 0.1-1 µvolt –Amplitude ratio wave V:I Normal >1 Retrocochlear < 1

42 ABR I-III : cochlear & lower pons =>lower brain stem III-V: lower pons & midbrain => upper brain stem

43 26 ธ. ค.49 43 interpretation Cochlear lesion Absolute latency: normal or delayed Interpeak latency: normal or reduced Good/clear morphology อาจจะ unclear wave I or absent wave I ขึ้นกับ hearing level if severe HL =>absent interaural difference: normal

44 26 ธ. ค.49 44 interpretation Retrocochlear lesion Absolute Latency : delayed Interpeak latency : delayed Present wave I,absent later wave Interaural latency wave V diff > o.4 – asym SNHL ต้อง correct ก่อน (correct ทุก 10 dB ที่ มากกว่า 50 dB, นำค่า latency มาลบ 0.1 ms) Interaural IPL I-V diff > 0.4 –Absent or poor morphology

45 26 ธ. ค.49 45 stacked ABR R/O acoustic tumor ที่มีขนาด เล็กกว่า 1cm และตรวจด้วย conventional ABR ปกติ เทคนิคที่ใช้ในการตรวจมี 2 วิธี คือ 1.notch noise masking : ใช้เสียง pure tone 2.derived band : ใช้เสียง click - ทั้งสองวิธีต้องใช้การ masking ด้วยวิธี ipsilateral masking

46 26 ธ. ค.49 46 stacked ABR การแปลผล –amplitude of stacked ABR : * ค่าปกติ ผู้หญิง > 800 nV, ผู้ชาย > 760 nV ข้อจำกัด ตรวจไม่ได้เมื่อ 1.HL 500- 8000 Hz > 60 dB 2.fluctuated HL 3.CHL,mixed HL

47 26 ธ. ค.49 47


ดาวน์โหลด ppt 26 ธ. ค.49 1 Hearing evaluation for SNHL พญ. จันทร์จิรา วิสุทธิ เมธีกร ที่ปรึกษา อ. พนิดา ธนา วิรัตนานิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google