งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ANAEROBIC BACTERIA วัตถุประสงค์ 1. อธิบายลักษณะ Anaerobic bacteria และ Anaerobic infection ได้ 2. บอกชื่อ Anaerobic bacteria ที่พบเกี่ยวข้อง กับการทำให้เกิดโรคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ANAEROBIC BACTERIA วัตถุประสงค์ 1. อธิบายลักษณะ Anaerobic bacteria และ Anaerobic infection ได้ 2. บอกชื่อ Anaerobic bacteria ที่พบเกี่ยวข้อง กับการทำให้เกิดโรคได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ANAEROBIC BACTERIA วัตถุประสงค์ 1. อธิบายลักษณะ Anaerobic bacteria และ Anaerobic infection ได้ 2. บอกชื่อ Anaerobic bacteria ที่พบเกี่ยวข้อง กับการทำให้เกิดโรคได้ 3. อธิบายลักษณะสำคัญและ กลไกในการทำ ให้เกิดโรคของเชื้อ anaerobes โดยเฉพาะ Clostridium ได้

7 ANAEROBIC BACTERIA วัตถุประสงค์ 4. บอกวิธีเก็บสิ่งส่งตรวจและ นำส่งสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจหา Anaerobic bacteria ได้ 5. บอกวิธีป้องกันและรักษา Anaerobic infection ได้

8 Anaerobic bacteria ไม่ต้องการออกซิเจนใน การเจริญเติบโต ไม่สามารถเจริญได้ใน บรรยากาศปกติ

9

10 ชนิดของ Anaerobic bacteria 1. Strict anaerobes ทนทานต่อ O 2 < 0.5% ;Clostridium tetani 2. Moderate anaerobes ทนทานต่อ O 2 < 3% ส่วนใหญ่ Anaerobes ที่ก่อ โรคอยู่กลุ่มนี้ ;Bacteroides fragilis 3. Microaerophilic bacteria ทน O 2 ~ 5-10 % ;Campylobacter jejuni

11 แหล่งพบ เชื้อ เป็น Normal flora ของ ร่างกาย พบจำนวน > Aerobes & Facultative Spore ของเชื้อ Clostridium พบในสิ่งแวดล้อม

12 1. บางชนิดมี enzyme ทำลาย O 2 ; catalase, pseudocatalase, superoxide dismutase 2. บริเวณที่อาศัยมี O 2 ต่ำ เช่น ลำไส้, โพรงฝี เนื้อ ตาย ; Facultative bacteria ใช้ O 2 ไป Metabolic product 3. Fat, & Mucous ใ นบริเวณนั้นช่วยป้องกัน เชื้อจาก O 2 : Mucous membrane, sweat. gland, hair follicle ปัจจัยที่ทำให้ anaerobes อาศัยอยู่ในร่างกายได้

13 การเจริญเติบโต Anaerobes ส่วนใหญ่ เจริญเติบโตช้า อาหารเลี้ยงเชื้อ - Enriched media เช่น เติม Hemin & vitamin K - Pre-reduced media เช่น Thioglycollate media ต้องการสภาวะ Anaerobiosis ; Anaerobic jar, Anaerobic incubator

14

15 Anaerobic glove box

16 ปัจจัยในการทำให้ เกิดโรค 1. Specific virulence factor Toxin; Exotoxin, Endotoxin Capsule; B. fragilis Enzyme; Hyaluronidase, Collagenase, Lecithinase 2. Synergy Anaerobes + Facultative bacteria การติดเชื้อแบบฉวย โอกาส

17 ภาวะสนับสนุน Anaerobic infection 1. Host defense ลดลง ; ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วย ได้รับ steroid 2. สภาพแวดล้อมเหมาะ ; แผลลึก เนื้อเยื่อเน่า ตาย

18 Anaerobic infection 1. ส่วนใหญ่เกิดจาก anaerobes ในร่างกาย (Endogenous infection) 2. ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อร่วม Mixed infection & Synergistic infection 3. Anaerobic infection พบ ทุกระบบของร่างกาย ระบบทางเดินอาหารพบบ่อย ที่สุด

19 การติดเชื้อในระบบต่าง ๆ 1. Upper respiratory tract infection Sinusitis Peritonsillar abscess Periodontal abscess 2. Lower respiratory tract infection Aspirated pneumonia Lung abscess 3. Intraabdominal infection GI infection

20 4. Genitourinary tract infection Criminal abortion Pelvic abscess 5. CNS infection Brain abscess 6. Skin and soft tissue infection Burn, Gas gangrene

21

22 Anaerobic Bacteria of Clinical Importance Bacilli Gram negative; Bacteroides fragilis group Prevotella melaninogenica Fusobacterium Gram positive; Actinomyces Lactobacillus Propionibacterium Clostridium Cocci Gram negative Gram positive Spiral Treponema Helicobacter

23 Anaerobic Cocci Gram positive: Peptostreptococcus Peptococcus Gram negative: Veillonella พบเป็น normal flora ใน ช่องปาก, URT, gastrointestinal tract, genitourinary tract skin

24 Peptostreptococcus Veillonella

25 การทำให้เกิดโรค Sinusitis Pleuropulmonary infection Intraabdominal infection Endometritis, salpingitis Cellulitis

26 Non-spore forming Anaerobic Gram positive bacilli Actinomyces Actinomycosis Bifidobacterium Eubacterium Lactobacillus Endocarditis Propionibacterium Acne

27 1. Lactobaci llus - พบเป็น normal flora ใน mouth, stomach, intestine, genitourinary tract - เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็น กรด - สร้าง Vitamin B1, B2, B6, B12 - Control pH ในช่อง คลอดให้เป็นกรด - ทำให้ฟันผุ - ใช้ในอุตสาหกรรม การ ทำนมเปรี้ยว

28 2. Propionibacteriu m - พบที่ skin, conjuntiva, external ear, oropharynx, female genital tract ; P.acnes รูปร่าง ~ Corynebacterium การทำให้เกิดโรค - Enzyme ; Hyaluronidase, Lipase, Protease ; Acnes, Conjunctivitis Opportunistic infection ในผู้ป่วยที่ใส่ อุปกรณ์เทียม

29 Propionibacterium Lactobacillus

30 Actino myces Gram positive branching filaments. Bifidobacterium Gram positive bacilli

31 Treponema Anaerobic Spiral Helicobacter

32 Anaerobic Gram negative Bacilli ตรวจพบก่อโรคได้บ่อย ที่สุด 1. Bacteroides fragilis - รูปร่าง pleomorphic - เจริญได้ใน bile moderate anaerobe - moderate anaerobe - ดื้อต่อยา Penicillins, Cephalosporin เพราะสามารถสร้าง Beta- lactamase enzyme - ดื้อต่อยา Aminoglycosides

33 1. Bacteroides fragilis ( ต่อ ) 1. Bacteroides fragilis ( ต่อ ) - - พบที่ URT, GIT, genitourinary tract การทำให้เกิดโรค Pathogenicity; Fimbriae Capsule Endotoxin Enzyme ก่อโรคแบบ Mixed infection ; การติดเชื้อในช่องท้อง, genital infection

34 2. Prevotella melaninogenica - รูปร่าง Coccobacilli - สร้าง pigment colonies สีดำ - เรืองแสงสีแดงอิฐเมื่อถูก UV light Pathogenicity; Collagenase, Hyaluronidase ก่อโรคแบบ Mixed infection ; การติดเชื้อในเดิน หายใจ

35 Prevotella melaninogenica

36 3. Fusobacterium - รูปร่าง Fusiform, Pleormorphism ก่อโรคแบบ Mixed infection Fusospirocheatal disease ; Ulcerative gingivitis สาเหตุ สาเหตุ F. nucleatum + Borrelia vincentii

37 Fusobacterium Bacteroides

38 Gram positive spore-forming bacilli Clostridium Clostridium ลักษณะทั่วไป เคลื่อนที่ได้ ยกเว้น Cl. perfringens - เคลื่อนที่ได้ ยกเว้น Cl. perfringens - สปอร์มักใหญ่กว่าเซลล์

39 Clostridium Clostridium แหล่งพบเชื้อ - spore พบในดิน แหล่งน้ำ - เชื้อพบในลำไส้คนและสัตว์ Human diseases - Tetanus - Botulism - Gas gangrene, Food poisoning - Antibiotic-associated diarrhea or Pseudomembranous Colitis

40 Clostridium tetani ทำให้เกิดโรคบาดทะยัก Strictly anaerobes สปอร์ลักษณะ ~ Drum stick Pathogenicity เกิดจาก สารพิษ (Toxigenicity) Toxin มี 2 ชนิด 1. Neurotoxin (Tetanospasmin) 2. Hemolysin (Tetanolysin)

41 Clostridium tetani Terminal spore ~ Drum stick

42 Neurotoxin เป็น virulence factor เป็น Protein ถูกทำลายด้วย ความร้อน ลักษณะแอนติเจนเหมือนกัน ออกฤทธิ์ ยับยั้งการ หลั่ง inhibitory mediator บริเวณ neuromuscular junction ทำให้กล้ามเนื้อถูกกระตุ้น ตลอด เกิดการหดเกร็งของ กล้ามเนื้อ

43 บาดแผลที่มักติดเชื้อ บาดทะยัก แผลลึก แผลผ่าตัด แผลตัดสายสะดือเด็กแรกเกิด แผลไฟไหม้ พยาธิ กำเนิด สปอร์ บาดแผล ตัว เชื้อ สารพิษ Muscle spasm CNS

44 อาการ บาดทะยัก ภูมิคุ้มกัน Protective antibodies = Antitoxin antibody Immunization; Tetanus toxoid, DPT vaccine Tetanus antitoxin ระยะฟักตัว 3 วัน - 3 สัปดาห์ 1. Generalized tetanus Lock jaw เกร็ง หลังแอ่น 2. Localized tetanus

45 อาการเกร็งหลังแอ่น Opisthotonus Generalized tetanus

46 Baby with neonatal tetanus (Tetanus neonatorum) Trismus

47 Clostridium botulinum ทำให้เกิด Botulism หรือ Neuroparalytic intoxication Strict anaerobes Subterminal spore ทนความร้อน 100 C ได้ นาน 3-5 ชม.

48 Clostridium botulinum

49 Botulinum toxin Neurotoxic protein ถูกทำลายด้วยความร้อน ทนกรด ลักษณะแอนติเจนมี 7 types (A-G) type A, B, E ก่อโรคในคน ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง acetyl choline ทำให้กล้ามเนื้อเป็น อัมพาต การทำให้เกิดโรค เกิดจากสารพิษ Botulin

50 Diseases 1. Food botulism (18- 36 ชม.) 2. Infant botulism 3. Wound botulism (4- 14 วัน ) อาการ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปาก แห้ง คลื่นไส้ ตาพร่า กลืนและพูดลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง Respiratory failure Inhalation botulism – Biological weapon

51 Infant Botulism

52 Clostridium perfringens ทำให้เกิด Gas gangrene = การติดเชื้อของ บาดแผล มีการทำลายเนื้อเยื่อ อย่างรุนแรง ลุกลามรวดเร็วและมี gas ทำให้เกิด Food poisoning Moderate anaerobes ไม่เคลื่อนที่ มี 5 ชนิด (A-E) ตาม ความสามารถในการสร้าง toxin

53 Virulence factor Alpha toxin (lecithinase) Beta, Epsilon, Iota toxins Enzymes; Hyaluronidase, Collagenase Enterotoxin การทำให้เกิดโรค

54 ลักษณะโคโลนีของ Cl. perfringens

55 Nagler’s reaction

56 Diseases 1. Gas gangrene 1.1 Anaerobic cellulitis ติดเชื้อที่ connective tissue 1.2 Anaerobic myositis ติดเชื้อที่ connective tissue & muscle ผู้ป่วยตายใน 1-2 วัน

57 Anaerobic cellulitis (Gas gangrene)

58 Gas gangrene

59 Diseases 2. Food poisoning เกิดจาก Cl. perfringens type A บางเชื้อสาย ที่สร้าง Enterotoxin ระยะฟักตัว ~ 5-24 ชม. กินอาหารที่มีเชื้อ ลำไส้ สร้างสปอร์ Food poisoning Enterotoxin

60 Clostridium difficile ทำให้เกิด Pseudomembranous colitis (Antibiotic induced colitis) Strict anaerobes สร้าง Toxin 2 ชนิด ; Toxin A (enterotoxin) Toxin B (cytotoxin)

61 Pseudomembranous colitis

62 Clostridium difficile

63

64 มักเกิดร่วมกับการใช้ยา Clindamycin, Ampicillin, Cephalosporin ยาไปเปลี่ยนแปลง normal flora ของ GI tract Cl. difficile เพิ่มจำนวน สร้าง toxin การทำให้เกิดโรค

65 การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ Specimens ที่เหมาะสำหรับ Anaerobic culture ; Body fluid, Surgical specimens, Abscess, Blood, Aspirate Specimen ที่ไม่เหมาะสม ;Sputum, Throat swab, GI content, Rectal swab, Urine, Vagina swab

66

67 การตรวจ วินิจฉัย 1. ลักษณะสำคัญของ Anaerobic infection 2. Gram’s stain 3. เพาะเชื้อ ทั้ง Aerobes และ Anaerobes การนำส่ง specimens การนำส่ง specimens Swab Transport medium Fluid ขวด, Syringe ส่งภายใน 30 นาที ไม่ เก็บในตู้เย็น

68 ลักษณะสำคัญของ Anaerobic infection 1. Infection เกิดใกล้ mucosal surface 2. Discharge มีกลิ่นเหม็น มาก สีดำ 3. พบ Tissue necrosis, Gas gangrene 4. ประวัติ ; Septic abortion การสูดสำลัก การผ่าตัด บริเวณ GI tract 5. ติดเชื้อ หลังได้รับยา Aminoglycosides 6. Gram’s stain พบเชื้อ หลายชนิด

69

70 Mixed infection; Gram negative bacilli& Gram positive cocci

71 การรักษา 1. เจาะหนองหรือผ่าตัดเอา เนื้อเยื่อตายออก 2. Antimicrobial agents - Clindamycin - Metronidazole - Cefoxitin - Penicillin G 3. Antitoxin 4. Hyperbaric oxygenation


ดาวน์โหลด ppt ANAEROBIC BACTERIA วัตถุประสงค์ 1. อธิบายลักษณะ Anaerobic bacteria และ Anaerobic infection ได้ 2. บอกชื่อ Anaerobic bacteria ที่พบเกี่ยวข้อง กับการทำให้เกิดโรคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google