งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น 3NF พร้อมทั้งบอกด้วยว่า ตาราง เดิม และตารางใหม่ มี Field ใดเป็น key

2 รหั ส ลูก ค้า ชื่อ ลูกค้ า นามสกุ ลลูกค้า ที่อยู่อำเภอ จังหวั ด รหัสไปร ษณีย์ 1 ณัฐ พล บัวแก้ว 12 ต. ตลาด ขวัญ เมือง นนทบุ รี 11000 2 นฤ มล พิกุล ทอง 82 ต. สวน ใหญ่ เมือง นนทบุ รี 11000 3 สุริยะขจรกิจ 19 ต. ใน เมือง พิชัย อุตรดิ ตถ์ 22000 4 กมล ทิพย์ รุ่งโรจน์ 142 ต. คลองสระ สาม โคก ปทุมธ านี 33000 5 คนึง นิจ จิตรสมร 412 ต. ไร่ อ้อย พิชัย อุตรดิ ตถ์ 22000 1. ตารางแสดงข้อมูลลูกค้า

3 รหัส สมาชิก ชื่อสมาชิก ประเภ ท สมาชิ ก อัตราค่า สมัคร 11 รุ่งนภา สุข สวัสดิ์ A1,000 12 ธันวา วิทยาคม B500 16 พนิดา โพ ธาราม C100 17 ชุติมา วิเศษ ศรี B500 2. ตารางแสดงข้อมูลสมาชิก

4 รหัส นักศึกษา ชื่อนามสกุ ล โปรแกร มวิชา รหัส วิชา เทอมชื่อวิชา 4520249 001 ปรีชาอานันท์สารสนเ ทศ 1111/46 คอมพิวเ ตอร์ 4520249 001 ปรีชาอานันท์สารสนเ ทศ 2221/46 ภาษาไท ย 4520249 002 สามาร ถ ชาติไทยภาษาอัง กฤษ 1112/46 คอมพิวเ ตอร์ 4520249 003 ฉัตรชัยพัฒนาศิลปกรร ม 3331/46 วาดรูป 4520249 003 ฉัตรชัยพัฒนาศิลปกรร ม 2221/46 ภาษาไท ย 4520249 003 ฉัตรชัยพัฒนาศิลปกรร ม 4442/46 สุนทรียภ าพ 3. ตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

5


ดาวน์โหลด ppt Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google