งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น 3NF พร้อมทั้งบอกด้วยว่า ตาราง เดิม และตารางใหม่ มี Field ใดเป็น key

2 รหั ส ลูก ค้า ชื่อ ลูกค้ า นามสกุ ลลูกค้า ที่อยู่อำเภอ จังหวั ด รหัสไปร ษณีย์ 1 ณัฐ พล บัวแก้ว 12 ต. ตลาด ขวัญ เมือง นนทบุ รี นฤ มล พิกุล ทอง 82 ต. สวน ใหญ่ เมือง นนทบุ รี สุริยะขจรกิจ 19 ต. ใน เมือง พิชัย อุตรดิ ตถ์ กมล ทิพย์ รุ่งโรจน์ 142 ต. คลองสระ สาม โคก ปทุมธ านี คนึง นิจ จิตรสมร 412 ต. ไร่ อ้อย พิชัย อุตรดิ ตถ์ ตารางแสดงข้อมูลลูกค้า

3 รหัส สมาชิก ชื่อสมาชิก ประเภ ท สมาชิ ก อัตราค่า สมัคร 11 รุ่งนภา สุข สวัสดิ์ A1, ธันวา วิทยาคม B พนิดา โพ ธาราม C ชุติมา วิเศษ ศรี B ตารางแสดงข้อมูลสมาชิก

4 รหัส นักศึกษา ชื่อนามสกุ ล โปรแกร มวิชา รหัส วิชา เทอมชื่อวิชา ปรีชาอานันท์สารสนเ ทศ 1111/46 คอมพิวเ ตอร์ ปรีชาอานันท์สารสนเ ทศ 2221/46 ภาษาไท ย สามาร ถ ชาติไทยภาษาอัง กฤษ 1112/46 คอมพิวเ ตอร์ ฉัตรชัยพัฒนาศิลปกรร ม 3331/46 วาดรูป ฉัตรชัยพัฒนาศิลปกรร ม 2221/46 ภาษาไท ย ฉัตรชัยพัฒนาศิลปกรร ม 4442/46 สุนทรียภ าพ 3. ตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

5


ดาวน์โหลด ppt Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรง ตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้ แตกตารางออกมา จนมี คุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google