งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น 3NF พร้อมทั้งบอกด้วยว่า ตารางเดิม และตารางใหม่ มี Field ใดเป็น key

2 1. ตารางแสดงข้อมูลลูกค้า
รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุลลูกค้า ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 1 ณัฐพล บัวแก้ว 12 ต.ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 2 นฤมล พิกุลทอง 82 ต.สวนใหญ่ 3 สุริยะ ขจรกิจ 19 ต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 22000 4 กมลทิพย์ รุ่งโรจน์ 142 ต.คลองสระ สามโคก ปทุมธานี 33000 5 คนึงนิจ จิตรสมร 412 ต.ไร่อ้อย

3 2. ตารางแสดงข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมัคร 11 รุ่งนภา สุขสวัสดิ์ A 1,000 12 ธันวา วิทยาคม B 500 16 พนิดา โพธาราม C 100 17 ชุติมา วิเศษศรี

4 3. ตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โปรแกรมวิชา รหัสวิชา เทอม ชื่อวิชา ปรีชา อานันท์ สารสนเทศ 111 1/46 คอมพิวเตอร์ 222 ภาษาไทย สามารถ ชาติไทย ภาษาอังกฤษ 2/46 ฉัตรชัย พัฒนา ศิลปกรรม 333 วาดรูป 444 สุนทรียภาพ

5


ดาวน์โหลด ppt Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google