งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น 3NF พร้อมทั้งบอกด้วยว่า ตารางเดิม และตารางใหม่ มี Field ใดเป็น key

2 1. ตารางแสดงข้อมูลลูกค้า
รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุลลูกค้า ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 1 ณัฐพล บัวแก้ว 12 ต.ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 2 นฤมล พิกุลทอง 82 ต.สวนใหญ่ 3 สุริยะ ขจรกิจ 19 ต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 22000 4 กมลทิพย์ รุ่งโรจน์ 142 ต.คลองสระ สามโคก ปทุมธานี 33000 5 คนึงนิจ จิตรสมร 412 ต.ไร่อ้อย

3 2. ตารางแสดงข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมัคร 11 รุ่งนภา สุขสวัสดิ์ A 1,000 12 ธันวา วิทยาคม B 500 16 พนิดา โพธาราม C 100 17 ชุติมา วิเศษศรี

4 3. ตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โปรแกรมวิชา รหัสวิชา เทอม ชื่อวิชา ปรีชา อานันท์ สารสนเทศ 111 1/46 คอมพิวเตอร์ 222 ภาษาไทย สามารถ ชาติไทย ภาษาอังกฤษ 2/46 ฉัตรชัย พัฒนา ศิลปกรรม 333 วาดรูป 444 สุนทรียภาพ

5

6 5. ตารางข้อมูลรายละเอียดหนังสือ
Title Author ISBN Subject Pages Publisher PHP and MySQL Web Development Luke Welling MySQL 867 Sams Laura Thomson PHP MySQL Tutorial 300


ดาวน์โหลด ppt Assignment ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ตารางต่อไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อใด 1NF หรือ 2NF หรือ 3NF และถ้าข้อใดไม่เป็น 3NF ให้แตกตารางออกมา จนมีคุณสมบัติเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google