งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ
ประเภทของข้อมูงข่าวสาร Stair, R.M. จำแนกข้อมูล ข่าวสารออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ตัวเลข-ตัวอักษร(Alphanumeric) - เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ 2.ภาพลักษณ์(Image) - ข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพ ความหมายของภาพลักษณ์ โดยการอ่าน และแปลความหมาย

2 3.เสียง(Audio) - เป็นข้อมูลในรูปแบบเสียง ความหมายของข้อมูลถูกกำหนดโดยการ ฟังเสียงและแปลความหมาย 4.วิดิทัศน์(VDO) - เป็นการรวมภาพและเสียง เช่น Video conference ความหมายของข้อมูลประเภทนี้ถูกกำหนดโดยการดูและฟัง

3 จงใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก่อนที่จะมองไปหาข้อมูลจากภายนอก
นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารว่า องค์การเป็นผู้เก็บรวบรวมเอง(Internal Information) ซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญฯที่สำคัญ เพราะทุกองค์การต้องเก็บรวมรวบข้อมูลในการปฏิบัติการอยู่แล้ว ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อวัดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการงานในองค์การ เป็นข้อมูลที่เก็บภายในองค์การ ก็ควรหรือต้องเป็นข้อมูลภายในองค์การ จงใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก่อนที่จะมองไปหาข้อมูลจากภายนอก

4 2.ผลงานวิจัยมักเป็นมุมมองของลูกค้า ซึ่งก็ไม่ถูกเสมอไป
สิ่งแรกที่พึงระลึกถึงคือการจ้างใครทำวิจัย ควรเป็นแหล่งที่พึ่งสุดท้าย เพราะการจ้างใครทำวิจัยมีความเสี่ยงอยู่ 2 ประการ คือ 1. ค่าใช้จ่ายน่าจะมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับหรือเนื่องจากงบประมาณใน งานวิจัยน้อย ผลการวิจัยอาจไม่น่าไว้วางใจนัก 2.ผลงานวิจัยมักเป็นมุมมองของลูกค้า ซึ่งก็ไม่ถูกเสมอไป บวร ปภัสราทร ได้กล่าวว่า ข้อมูลข่าวสารมี 2 ประเภท คือ 1. ข้อมูลข่าวสารที่รับรู้แล้วไม่ต้องทำสิ่งใด 2. เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงมือทำ


ดาวน์โหลด ppt - เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google