งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพ ความหมายของภาพลักษณ์ โดย การอ่าน และแปลความหมาย - เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพ ความหมายของภาพลักษณ์ โดย การอ่าน และแปลความหมาย - เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพ ความหมายของภาพลักษณ์ โดย การอ่าน และแปลความหมาย - เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ

2 - เป็นข้อมูลในรูปแบบเสียง ความหมายของข้อมูลถูกกำหนด โดยการ ฟังเสียงและแปล ความหมาย - เป็นการรวมภาพและเสียง เช่น Video conference - เป็นการรวมภาพและเสียง เช่น Video conference ความหมายของ ข้อมูลประเภทนี้ถูกกำหนดโดยการดู และฟัง

3 นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ผู้เก็บ รวบรวมข้อมูล ข่าวสารว่า องค์การเป็นผู้เก็บรวบรวมเอง (Internal Information) ซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญฯที่ สำคัญ เพราะทุกองค์การต้องเก็บรวมรวบ ข้อมูลในการปฏิบัติการอยู่แล้ว ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อวัดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการงานใน องค์การ เป็นข้อมูลที่เก็บภายในองค์การ ก็ควรหรือต้องเป็นข้อมูลภายในองค์การ

4 1. ค่าใช้จ่ายน่าจะมากกว่าประโยชน์ที่ ได้รับหรือเนื่องจากงบประมาณใน งานวิจัยน้อย ผลการวิจัยอาจไม่น่า ไว้วางใจนัก 2. ผลงานวิจัยมักเป็นมุมมองของลูกค้า ซึ่งก็ไม่ถูกเสมอไป 1. ข้อมูลข่าวสารที่รับรู้แล้วไม่ต้อง ทำสิ่งใด 2. เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงมือทำ


ดาวน์โหลด ppt - ข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพ ความหมายของภาพลักษณ์ โดย การอ่าน และแปลความหมาย - เป็นข้อมูลในรูปตัวเลข อักษรและลักษณะอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google