งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม (Game) หมายถึง การแข่งขัน ระหว่างคู่แข่งขันตั้งแต่ 2 ฝ่าย ขึ้นไป โดยที่ต่างฝ่ายต่าง ต้องการได้ชัยชนะด้วยการคิด กลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ เพื่อ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม (Game) หมายถึง การแข่งขัน ระหว่างคู่แข่งขันตั้งแต่ 2 ฝ่าย ขึ้นไป โดยที่ต่างฝ่ายต่าง ต้องการได้ชัยชนะด้วยการคิด กลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ เพื่อ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกม (Game) หมายถึง การแข่งขัน ระหว่างคู่แข่งขันตั้งแต่ 2 ฝ่าย ขึ้นไป โดยที่ต่างฝ่ายต่าง ต้องการได้ชัยชนะด้วยการคิด กลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ เพื่อ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ที่มีอยู่อย่างจำกัดจากอีกฝ่าย หนึ่งมาให้มากที่สุด ผลของ เกมธุรกิจนี้คือ ฝ่ายหนึ่งได้ และอีกฝ่ายหนึ่งเสีย

3 ในการศึกษาทฤษฎีเกม ( Game Theory ) ในระดับนี้ จะเป็น การศึกษาถึงการเลือกใช้ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเข้ามาต่อสู้ กับคู่แข่งขัน โดยจำกัด จำนวนผู้เข้าแข่งขันเพียง 2 ฝ่ายเท่านั้น TWO PERSON ZERO SUM GAME

4 เกมระหว่าง 2 ฝ่ายที่มี ผลรวมเท่ากับศูนย์ ( Two person zero sum game ) เกมที่ประกอบด้วยคู่แข่งขัน 2 ฝ่าย เมื่อฝ่ายหนึ่งชนะเป็น จำนวนเท่าใด ก็หมายถึงอีกฝ่าย หนึ่งเสียเป็นจำนวนเท่านั้น ทำ ให้ผลตอบแทนรวมเป็นศูนย์

5 ตัวอย่าง ก และ ข เล่นเกมกัน ถ้า ก ชนะ จะได้เงิน 100 บาท นั่นแสดงว่า ข จะต้อง เสียเงิน 100 บาท ผลรวมที่ได้ - เสียของเกมนี้ จะเท่ากับศูนย์ ( +100 – 100 = 0 )

6 ตัวอย่างที่ 8.2 นาย ก. และนาย ข. พนันกันว่า ถ้าทั้งสองหยิบไพ่ได้สีเดียวกัน นาย ก. จะเป็นผู้ชนะ ผู้ชนะจะได้รับเงิน 500 บาท ผู้แพ้ต้องเสียเงิน 500 บาท จงสร้างตารางผลตอบแทน ของเกมนี้ นาย ก. นาย ข. สีดำ สีแดง สีดำ สีแดง แสดงผลตอบแทนของนาย ก. นาย ก. นาย ข. สีดำ สีแดง สีดำ สีแดง แสดงผลตอบแทนของนาย ข. 500-500 500 500500 500500

7  เกมที่ใช้กลยุทธ์แท้ใน การแข่งขัน (PURE STRATEGY)  เกมที่ใช้กลยุทธ์ผสมใน การแข่งขัน ( MIXED STRATEGY)

8 หมายถึง เกมที่แต่ละ ฝ่ายต่างก็เลือกใช้กลยุทธ์ เดียวตลอดเวลาโดยไม่ คำนึงว่าคู่แข่งขันจะ เลือกใช้กลยุทธ์ใด

9 คือ ผู้เล่นเกมจะไม่ใช้ กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งในการ เล่นเกม แต่จะใช้กลยุทธ์ หลาย ๆ กลยุทธ์ผสมกัน เรียกว่า เกมที่ใช้กลยุทธ์ผสม ซึ่งเกมที่ใช้กลยุทธ์ผสมจะไม่ มีจุดดุลศูนย์ถ่วง

10 2. หลักเกณฑ์มินิแมก (MINIMAX) เป็นการเลือกค่าตอบแทน ต่ำสุดจากบรรดาค่าตอบแทน สูงสุด 1. หลักเกณฑ์แมกซิมิน (MAXIMIN) เป็นการเลือกค่าตอบแทน สูงสุดจากบรรดาค่าตอบแทน ต่ำสุด

11 3. จุดดุลศูนย์ถ่วง (SADDLE POINT) ค่าตอบแทนที่คาดว่าจะได้ จากการเล่นเกม ถ้าเกมที่ใช้ เป็นกลยุทธ์แท้ จะมีค่าจุดดุล ศูนย์ถ่วง คือ 4. ค่าของเกม (VALUE OF GAME) ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยซึ่งถ้า เกมนั้นมีจุดศูนย์ถ่วงค่าของเกม ก็จะเท่ากับค่านั้น จุดที่มีค่า MINIMAX = MAXIMIN

12 ตัวอย่างที่ 8.4 ในการแข่งขันสองฝ่ายและ มีผลรวมเป็นศูนย์ คู่แข่งขัน คือ ตุ๋ย กับต๋อง ( ตุ๋ยมี 3 กลยุทธ์ ต๋องมี 2 กล ยุทธ์ ) ตารางแสดง ผลตอบแทนของตุ๋ย MINIMAX กลยุทธ์ตุ๋ย กลยุทธ์ต๋อง 1 2 MAXIMIN 123123 2 -3 1 -2 5 6 -3 -2 5 56

13  กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของตุ๋ย คือ กลยุทธ์ที่ 3 ตุ๋ยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ในการเล่นเกม โดยมีค่าของเกมเท่ากับ 5  กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของต๋อง คือ กลยุทธ์ที่ 1

14 ตารางแสดงผลตอบแทนบริษัทแดง กลยุทธ์แดง กลยุทธ์ดำ 1 2 1212 5 1 3 4 MINIMAX MAXIMIN 5 1 4 3

15  คำนวณหาผลต่างทั้งแถว นอนและแถวตั้ง ( ผลที่ได้ไม่คำนึงถึง เครื่องหมาย )  สลับที่ค่าผลต่างที่คำนวณ ได้  หาอัตราส่วนของกลยุทธ์ที่ ใช้  คำนวณค่าของเกมโดย เฉลี่ย

16 ตารางแสดงผลตอบแทนบริษัทแดง กลยุทธ์แดง กลยุทธ์ดำ 1 2 1212 5 1 3 4 ตัวอย่างที่ 8.10 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 5-1=4 3-4=1 1 4 5 1 5 4 5 5-3= 21-4= 3 3 2 2 5 3 5 5

17 ขั้นที่ 4 คำนวณค่าของเกม กรณีที่ 1 กรณีที่ 1 หาค่าคาดหมายทั้งหมดโดยให้ดำเป็นหลัก  ค่าคาดหมายโดยกำหนดให้ดำ ใช้กลยุทธ์ที่ 1 เป็นหลัก  ค่าคาดหมายโดยกำหนดให้ดำ ใช้กลยุทธ์ที่ 2 เป็นหลัก ค่าของเกมเท่ากับ 2.04 + 1.36 = 3.40

18 ค่าของเกมเป็น บวก แสดงว่า แดงได้เปรียบดำใน อัตรา 3.4 เท่า ( เจ้าของตาราง คือ แดง เป็นผู้ที่ ได้เปรียบ ในเกมนี้ )

19 กรณีที่ 2 กรณีที่ 2 หาค่าคาดหมายทั้งหมดโดยให้แดงเป็นหลัก  ค่าคาดหมายโดยกำหนดให้แดง ใช้กลยุทธ์ที่ 1 เป็นหลัก  ค่าคาดหมายโดยกำหนดให้แดง ใช้กลยุทธ์ที่ 2 เป็นหลัก ค่าของเกมเท่ากับ 0.68 + 2.72 = 3.40

20 ผลตอบแทน อัตราส่วน อัตราส่วน 5 x 1 x 3 = 0.60 5 5 3 x 4 x 3 = 1.44 5 5 1 x 1 x 2 = 0.08 5 5 4 x 4 x 2 = 1.28 5 5 ค่าของเกม เท่ากับ 3.40 ขั้นที่ 4 คำนวณหาค่าของเกมโดยเฉลี่ย

21


ดาวน์โหลด ppt เกม (Game) หมายถึง การแข่งขัน ระหว่างคู่แข่งขันตั้งแต่ 2 ฝ่าย ขึ้นไป โดยที่ต่างฝ่ายต่าง ต้องการได้ชัยชนะด้วยการคิด กลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ เพื่อ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google