งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 : บทนำ. 1.2 เศรษฐศาสตร์คืออะไร ขอบเขตเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (Economics) คืออะไร นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์ แยกตามจุดเน้น ได้สองประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 : บทนำ. 1.2 เศรษฐศาสตร์คืออะไร ขอบเขตเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (Economics) คืออะไร นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์ แยกตามจุดเน้น ได้สองประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 : บทนำ

2 1.2 เศรษฐศาสตร์คืออะไร ขอบเขตเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (Economics) คืออะไร นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์ แยกตามจุดเน้น ได้สองประเภท คือ 1. คำนิยามที่เน้นถึงสวัสดิการ 2. คำนิยามที่เน้นถึงความหามาได้ยาก ของทรัพยากร

3 คำนิยามที่เน้นถึงสวัสดิการ “ ศึกษาถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกินดีอยู่ ดี ” เอ็ดวิน แคนนัน (Edwin Cannan) “ ศึกษาถึงสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ” อาร์เทอร์ ซี. พิกู (Arthur C. Pigou)

4 คำนิยามที่เน้นถึงสวัสดิการ “ ศาสตร์ว่าด้วยการดำรงชีวิตตามปกติ ของมนุษย์ โดยศึกษาการกระทำของสังคมและปัจเจกชน เฉพาะส่วนที่มี ความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับความบรรลุ ความอยู่ดีกินดี และการใช้วัตถุปัจจัยเพื่อการอยู่ดีกินดีนั้น ” อัลเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall)

5 คำนิยามที่เน้นถึงความหา มาได้ยากทรัพยากร “ คือศาสตร์ที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทาง ที่จะใช้ปัจจัยการผลิต อันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุ ความสำเร็จตามจุดประสงค์ อันมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ” ไลออนเนล ซี. รอบบินส์ (Lionel C. Robbins)

6 ถ้านิยามให้ครอบคลุม จุดเน้นทั้งสองด้าน อาจนิยามได้ว่า เศรษฐศาสตร์ (Economics) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด เพื่อให้การผลิตและและการแบ่งปัน สินค้าและบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ มนุษย์และสังคม จนบรรลุสวัสดิการสูงสุด

7 ความหมายของคำสำคัญๆ ในนิยาม สวัสดิการ ความต้องการ สินค้าและบริการ ทรัพยากร

8 สวัสดิการ (W ELFARE ) ในที่นี้หมายถึง สวัสดิการทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) คือ ความพึงพอใจหรือความอยู่ดีกินดี ของมนุษย์และสังคม

9 ความต้องการ (W ANTS ) ความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่จะสร้างหรือ เพิ่มพูนสวัสดิการให้แก่ตน ความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไปไม่มีขีดจำกัด หรือไม่มีสิ้นสุด

10 สินค้าและบริการ (G OODS AND S ERVICES ) คือ สิ่งที่จะสร้างความสุข ความพอใจ หรือ อรรถประโยชน์ (Utility) ให้แก่มนุษย์ได้ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน อาจเรียกสั้น ๆ ว่า “ ทรัพย์ ”

11 สินค้าและ บริการ ( ทรัพย์ ) ทรัพย์เสรี (Free Goods) - เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ - มีปริมาณไม่จำกัด - ไม่มีราคา ได้แก่ อากาศ แสงแดด น้ำทะเล ฝน เศรษฐทรัพย์ (Economics Goods) - มนุษย์สร้าง ( ผลิต ) ขึ้น - มีปริมาณจำกัด - มีราคา ได้แก่ หนังสือ นาฬิกา เสื้อผ้า รถยนต์

12 ทรัพยากร (R ESOURCES ) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรการผลิต (Production Resources) คือ สิ่งที่นำมาใช้ผลิตสินค้าหรือบริการ ประเภทเศรษฐทรัพย์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยการผลิต (Fact Of Production)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 : บทนำ. 1.2 เศรษฐศาสตร์คืออะไร ขอบเขตเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (Economics) คืออะไร นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์ แยกตามจุดเน้น ได้สองประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google