งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic 6.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic 6.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic 6.0

2 ความเป็นมาของ Visual Basic
พัฒนามาจากภาษา QBASIC เป็นภาษาที่เหมาะกับการเริ่มต้น Visual Basic V. 1.0 เมื่อปี 1991 Visual Basic V. 6.0 เมื่อปี 1998 Visual Studio .NET เมื่อปี 2002

3 ทำไมต้องเริ่มที่ Visual Basic
1. ง่ายต่อการเรียนรู้ 2. ความนิยมของตัวภาษา 3. เป็นซอฟต์แวร์ของ Microsoft 4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 ทำไมต้องเริ่มที่ Visual Basic
5. Visual Basic for Application (VBA) ในชุด Microsoft Office 6. VB Script Edition ใช้ในการเขียน สร้าง Home Page 7. ASP (Active Server Page)

5 การเขียนโปรแกรมแบบ Event-driven
การทำงานของโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับ การกระทำกับส่วนประกอบต่างๆ ของ หน้าต่าง (Window) ของโปรแกรม เช่น ปุ่มต่างๆ, เลื่อนเมาส์ การทำงานจะเป็นไปตามเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้น

6 การเขียนโปรแกรมแบบ Procedural
โปรแกรมเมอร์ต้องเขียน Code ควบคุมการทำงานของโปรแกรมเอง ทั้งหมด โดยต้องตรวจสอบเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

7 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม
1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 2. ออกแบบหน้าจอของโปรแกรม และขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรม 3. เริ่มเขียนและพัฒนาโปรแกรม 4. รวบรวมและทดสอบโปรแกรม 5. ส่งมอบโปรแกรมสู่ผู้ใช้

8 รุ่นต่างๆ ของ Visual Basic
Learning Edition Professional Edition Enterprise Edition

9 การติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Windows 98-XP CPU Pentium ขึ้นไป
หน่วยความจำ (RAM) 32 MB ขึ้นไป CD-ROM, Mouse, Keyboard แผ่นโปรแกรม Microsoft Visual Studio 6.0 แผ่นโปรแกรม MSDN เป็นส่วนของ Help

10 คุณสมบัติของ Visual Basic
คอมไพเลอร์และการเขียนโปรแกรม บน Microsoft Windows หลักการของ OOP (Object Oriented Programming)

11 ส่วนประกอบของ Visual Basic
Object Properties Method Event

12 Textbox Form Checkbox Option Button

13 การเรียกใช้งาน ปุ่ม Start >> Programs >> Microsoft Visual Studio 6.0 >> Microsoft Visual Basic 6.0

14 ส่วนประกอบของ Visual Basic
แถบ Title Bar แถบ Menu Bar แถบ Tool Bar หน้าต่าง Form Windows View Object

15 ส่วนประกอบของ Visual Basic
หน้าต่าง Project Explorer View  Project Explorer <Ctrl+R> หน้าต่าง Properties View  Properties Window <F4>

16 ส่วนประกอบของ Visual Basic
หน้าต่าง Form Layout View  Form Layout Window แถบเครื่องมือ Toolbox View  Toolbox

17 เริ่มต้นการสร้าง Application

18 การสร้าง Application ใหม่
File  New Project เลือก Standard EXE คลิกปุ่ม OK

19 การบันทึก Application
การบันทึกจะบันทึกแยก ระหว่าง Form กับ Project File  Save Form หรือ Project ตั้งชื่อฟอร์ม หรือ ชื่อ project คลิกปุ่ม Save

20 การเพิ่ม Form ใหม่ Project  Add Form หรือ
คลิก Toolbar ในการเพิ่ม Form

21 การเพิ่ม Form ที่มีอยู่แล้ว
Project  Add File เลือกฟอร์มที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open

22 ยกเลิก Form ออก เลือกฟอร์ม Project  Remove ชื่อForm

23 การ Run Application Run  Start หรือ กดคีย์ F5 หรือใช้ Toolbar

24 การ Stop Application Run  End หรือ ใช้ Toolbar

25 การกำหนดฟอร์มที่รัน เมนู Project  Project Properties… แท็บ General
กำหนดที่ Startup Object

26 พื้นฐานที่ในการสร้างโปรแกรมใน VB6
การสร้างคอนโทรลบนฟอร์ม การย้ายคอนโทรล การเปลี่ยนขนาดคอนโทรล การลบคอนโทรลออกจากฟอร์ม

27 พื้นฐานที่ในการสร้างโปรแกรมใน VB6
การกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรล กำหนดที่หน้าต่าง Properties Windows Object List Box: แสดงรายชื่อของคอนโทรลทั้งหมดในฟอร์ม Properties List: แสดงชื่อคุณสมบัติและค่าที่กำหนดสำหรับคอนโทรลที่เราเลือก Description Pane: แสดงคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เราเลือก กำหนดโดยการเขียน Code คำสั่ง

28 พื้นฐานที่ในการสร้างโปรแกรมใน VB6
การเขียน Code คำสั่งเพื่อตอบสนองต่อ Event เปิดหน้าต่าง Code Editor ด้านซ้ายสำหรับเลือกชื่อ Object ด่านขวาสำหรับกำหนด Event ใส่คำสั่งลงไประหว่างข้อความ Private Sub<ชื่อคอนโทรล>_<ชื่ออีเว็นต์> กับ End Sub เป็นตัวบอกว่าคำสั่งที่ตอบสนองนั้นเริ่มต้นและจบลงที่ใด

29 การกำหนด Properties โดยการเขียนโค้ด
Object_Name.Properties_Name = ค่าของproperties เช่น Form1.Caption = “โปรแกรมการคำนวณภาษี" Form1.FontSize = 20

30 Properties พื้นฐานของ Control
Name Caption ForeColor BackColor Height, Width Left ,Top TabIndex Enabled Visible FontBold,FontIt alic FontName,Font Size FontUnderline MousePointer 30

31 การทำงานกับ Form

32 Properties ของ Form Name Icon BackColor MinButton ForeColor MaxButton
Caption Enabled Font Icon MinButton MaxButton Height Width AutoRedraw 32

33 Properties ของ Form MousePointer MouseIcon ( MousePointer=Custom )
Picture Visible CurrentX CurrentY 33

34 Method ของ Form Print "ข้อความ" & ตัวแปร Form_Name.Hide Form_Name.Show
Form_Name.Cls

35 การใช้ Method โดยการเขียนโค้ด
Object_Name.Method_Name [พารามิเตอร์ของ Method] เช่น Form1.Print "Siam Computer" Me.Show

36 Event ของ Form Activate เมื่อฟอร์ม Activate Click เมื่อคลิกที่ฟอร์ม
DblClick เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ฟอร์ม Load เมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาทำงาน UnLoad เมื่อปิดฟอร์ม

37 ตัวอย่างงาน Sub Form_Activate( ) Form1.FontSize=20 Print “Test Visual Basic” Print “Siam Computer” End Sub

38 Print “Test Visual Basic” ; Print “Siam Computer” CurrentX = 1500
ตัวอย่างงาน เพิ่ม เซมิโคลอน ( ; ) Sub Form_Activate( ) Form1.Font.Size=20 Print “Test Visual Basic” ; Print “Siam Computer” CurrentX = 1500 CurrentY = 1000 Print “New Position” End Sub ( )

39 ตัวอย่างที่ 2 คอนโทรล คุณสมบัติ ค่าที่กำหนด Form Name Form1
คอนโทรล คุณสมบัติ ค่าที่กำหนด Form Name Form1 AutoRedraw True CommandButton Name Command1 Caption Clear

40 ตัวอย่างที่ 2 Sub Form_Activate() Form1.Print “ Form_Activate ” End Sub Sub Form_Click() Form1.Print “ Form_Click ” End Sub Sub Command1_Click() Form1.Cls End Sub Sub Form_DblClick() Form1.Print “Double_Click ” End Sub Sub Form_Resize() Form1.Print “ Form_Resize” End Sub

41 Object พื้นฐาน ตัวแปรและ Operator

42 Label (properties) Name Alignment AutoSize BorderStyle BackStyle
Caption Left Top 42

43 Text Box (properties) Name ScrollBars Text TabIndex เริ่มที่ 0
MaxLenght PasswordChar Multiline ScrollBars TabIndex เริ่มที่ 0 TabStop ToolTipText

44 Object_Name.SetFocus กำหนดให้ cursor ไป focus ที่ Object
Method Object_Name.SetFocus กำหนดให้ cursor ไป focus ที่ Object เช่น Text1.Setfocus Command1. Setfocus

45 Properties.. SelStart กำหนดตำแหน่งเริ่มเลือก
SelLength กำหนดความยาวที่ต้องการ เลือกข้อความ

46 Event Change เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ Text
GotFocus เมื่อ Text ได้รับ Focus LostFocus เมื่อ Text สูญเสีย Focus

47 Command Button (properties)
Name Caption Default Picture Style

48 ตัวอย่างงาน หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box

49 Source Code Sub cmdMultiply_Click() a = txtnum1.Text b = txtnum2.Text
lblResult.Caption = a & " * " & b & " = " & a * b End Sub

50 Operator ในการเชื่อมต่อข้อมูล
& และ + ใช้ในการเชื่อมข้อมูล ' ใช้ในการเปลี่ยนประโยคคำสั่งเป็นComment

51 การเปลี่ยน Font ใน View Code
เมนู Tools Option… Editor Format ในช่อง Font ต้องเลือก Font ที่ลง ท้ายด้วย UPC หรือ DSE เช่น BrowalliaUPC

52 ทำไมต้องประกาศตัวแปร
เพื่อการทำงานที่ถูกต้องขอโปรแกรม เมนู Tools Option… Editor Require Variable Declaration จะได้ Option Explicit ใน View Code

53 การประกาศตัวแปรและค่าคงที่
Dim variable_name As Data_Type Const const_name = Value เช่น Dim data1 As Integer Const name = “Somjate”

54 กฎการตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรต้องขึ้นด้วยตัวอักษร
ชื่อตัวแปรห้ามยาวเกิน 255 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร,ตัวเลขและ _ ผสมกัน เป็นชื่อได้ ห้ามซ้ำกับคำสงวน เช่น Dim ชื่อตัวแปรห้ามซ้ำกันถ้าอยู่ในขอบเขต เดียวกัน

55 ชนิดของข้อมูล Byte 0 ถึง 255 (1 Byte)
Integer  -32,768 ถึง 32,767 (2 Byte) Long  -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 (4 Byte) Currency -922,337,203,685, ถึง 922,337,203,685, (8 Byte)

56 ชนิดของข้อมูล (ต่อ) Single จำนวนจริงมีทศนิยม (4 Byte)
ค่าลบ x1038 ถึง x และ ค่าบวก x10-45 ถึง x1038 Double  จำนวนจริงมีทศนิยม (8 Byte) ค่าลบ –  x10308 ถึง  – x และ ค่าบวก x ถึง x10308

57 ชนิดของข้อมูล (ต่อ) Date  ข้อมูลวันที่และเวลา (8 Byte)
String  ตัวอักษรหรือข้อความ Boolean  ค่าทางตรรกะ (2 Byte) Variant  ตัวแปรพิเศษ (22 Byte)

58 Operator ทางคณิตศาสตร์
นิพจน์ ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร \ หารจำนวนเต็ม Mod หารเอาแต่เศษ ^ ยกกำลัง

59 ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์

60 Private Sub Command1_Click()
Dim a As Integer Dim b As Integer a = Text1.Text b = Text2.Text Label3.Caption = a & " / " & b & " = " & a / b Label4.Caption = a & " \ " & b & " = " & a \ b Label5.Caption = a & " mod " & b & " = " & a Mod b Label6.Caption = a & " ^ " & b & " = " & a ^ b End Sub

61 ขอบเขตของตัวแปร (Scope of variable)
ตัวแปรแบบโลคอล (Local) ตัวแปรแบบโกลบอล (Global) Private ใช้ได้ทุกโปรแกรมย่อยใน Form ที่ประกาศ Public ใช้ได้ทุกโปรแกรมย่อยในโปรแกรม

62 Operator ทางการเปรียบเทียบ
นิพจน์ ความหมาย = เท่ากับ > มากกว่า > = มากกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ < > ไม่เท่ากับ

63 ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางการเปรียบเทียบ

64 Private Sub cmdCompare_Click()
Dim a As String Dim b As String a = txtNumber1.Text b = txtNumber2.Text lblNum1.Caption = a & " > " & b & " = " & (a > b) lblNum2.Caption = a & " < " & b & " = " & (a < b) lblNum3.Caption = a & " = " & b & " = " & (a = b) lblNum4.Caption = a & " <> " & b & " = " & (a <> b) End Sub

65 Operator ทางตรรกะ

66 ลำดับการคำนวณ Arithmetic Comparison Logical Exponentiation (^)
Equality (=) Not Negation (-) Inequality (<>) And Multiplication and division (*, /) Less than (<) Or Integer division (\) Greater than (>) Xor Modulus arithmetic (Mod) Less than or equal to (<=) Eqv Addition and subtraction (+, -) Greater than or equal to (>=) Imp String concatenation (&) Is & 66

67 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
Round(number) ใช้ในการปัดจุดทศนิยมให้เป็นเลขจำนวนเต็ม Int(number) ใช้ในการปัดจุดทศนิยมลงให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

68 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
Rnd[(Number)] Rnd ใช้ในการสุ่มค่าของข้อมูล เช่น สุ่มค่าจำนวนเต็ม 0-9 Label1.Caption = Int(Rnd * 9) (Randomize ทำให้การสุ่มเลขได้ไม่ซ้ำ)

69 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
Sqr(number) ใช้หาค่ารากที่สองของข้อมูล Abs(number) ใช้กำหนดให้ค่าของข้อมูลเป็นค่าบวก

70 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
InStr([Start],String1,String2,[Compare]) ใช้ค้นหาตัวอักษรใน String Replace(String1,Find, Replace) ใช้ค้นหาตัวอักษรใน String แล้วแทนที่ด้วย

71 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
UCase(String) ใช้เปลี่ยน String เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด LCase(String) ใช้เปลี่ยน String เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด

72 ตัวอย่างงาน

73 Private Sub cmdClear_Click() txtTEXT1.Text = "" txtTEXT1.SetFocus
ตัวอย่างงาน Private Sub txtTEXT1_Change() txtText2.Text = UCase(txtTEXT1.Text) txtText3.Text = LCase(txtTEXT1.Text) End Sub Private Sub cmdClear_Click() txtTEXT1.Text = "" txtTEXT1.SetFocus End Sub

74 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
Str(Numeric) ใช้แปลง Numeric เป็น String Val(String) ใช้แปลง String เป็น Numeric

75 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
IsNumeric(String) ตรวจสอบว่าเป็น Numeric หรือไม่ IsDate(String) ตรวจสอบว่าเป็น Date หรือไม่

76 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
LTrim(String) ใช้ตัดช่องว่างทางด้านซ้ายของ String ออก RTrim(String) ใช้ตัดช่องว่างทาง ด้านขวาของ String ออก

77 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
Trim(String) ใช้ตัดช่องว่างทั้งด้านซ้าย และขวาของ String Format(value , "รูปแบบ") ใช้กำหนดรูปแบบของข้อมูล

78 รูปแบบของวันที่ (Date)
"dd/mm/yy"  "Short Date" "dd/mmm/yyyy"  "Medium Date" "dd/mmmm/yyyy"  "Long Date"

79 การทำงานกับฟังก์ชันทางวันและเวลา
Now จะให้ค่าวันที่และเวลา ณ ปัจจุบัน Time จะให้ค่าเวลา ณ ปัจจุบัน

80 รูปแบบของเวลา (Time) "HH:MM"  "Short Time"
"HH:MM AMPM"  "Medium Time" "HH:MM:SS"  "Long Time"

81 ตัวอย่างงาน ตรวจสอบเวลาการทำงาน

82 ตัวอย่างงาน Dim a As Date Dim b As Date Sub Command1_Click() a = Time Text1.Text = Format(a, "HH:MM:SS") Text2.Text ="" Label1.Caption ="" End Sub

83 ตัวอย่างงาน Sub Command2_Click() b = Time Text2.Text = Format(b, "HH:MM:SS") End Sub Sub Command3_Click() Label1.Caption = Format(b - a, "HH:MM:SS")

84 If…Then…Else Statement
If เงื่อนไข Then Statement… Else End If

85 Flow-Chart condition Statement ; True False

86 If…Then…Statement If เงื่อนไข Then Statement…

87 If…Then…Else Statement
If เงื่อนไข Then Statement… Else End If If เงื่อนไข Then Statement… Elseif เงื่อนไข Then Else End if

88 ตัวอย่างการใช้ ElseIf
Dim Number, Digits, MyString Number = Text1.Text If Number < 10 Then Digits = 1 ElseIf Number < 100 Then Digits = 2 Else Digits = 3 End If

89 Unload Statement Unload ObjectName เช่น Private Command1_Click()
Unload Form1 'หรือ Unload Me End Sub

90 End หยุดการรันโปรแกรม
End Command End หยุดการรันโปรแกรม เช่น Private Command1_Click() End ' จบการทำงาน End Sub

91 ตัวอย่างงาน ตรวจสอบรหัสผ่าน Lcase(Text1.text)
Private Sub cmdOK_Click() If txtPass.Text = "basic" Then frmCalculate.Show Unload Me Else txtPass.Text = "" txtPass.SetFocus End If End Sub ตรวจสอบรหัสผ่าน Lcase(Text1.text)

92 ตัวอย่างงาน โปรแกรมตรวจสอบรหัสผ่าน

93 Lcase(Text1.text) ตัวอย่างงาน Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "basic" Then Form1.Show Unload Me Else Text1.Text = "" Text1.SetFocus End If End Sub Private Sub Command2_Click() End End Sub Lcase(Text1.text)

94 Select Case Statement Select Case ตัวแปร Case เงื่อนไข1 หรือ ค่าคงที่1 statement: Case เงื่อนไข2 หรือ ค่าคงที่2 Case Else End Select

95 Flow-Chart condition value1 value2 value n else S ; Statement ;

96 ตัวอย่างงาน การตรวจสอบเกรด

97 Private Sub CmdGrade_Click() Dim score As Integer Dim grade As String
ตัวอย่างงาน Private Sub CmdGrade_Click() Dim score As Integer Dim grade As String score = Val(txtmark.Text)

98 ตัวอย่างงาน Select Case score Case Is >= 80: grade = "A"
Case Is >= 70: grade = "B" Case Is >= 60: grade = "C" Case Is >= 50: grade = "D" Case Else: grade = "F" End Select lblgrade.Caption = txtName.Text & " your grade is " & grade End Sub

99 Check Box (properties)
Name Alignment Caption Value 0 (Unchecked) 1 (Checked) 2 (Grayed)

100 ตัวอย่างงาน แสดงวันที่และเวลา โดยใช้ Check Box

101 ตัวอย่างงาน Private Sub chkTime_Click() If chkTime.Value = 1 Then
lbltime.Caption = Format(Now, "HH:MM:SS") Else lbltime.Caption = "" End If End Sub

102 Private Sub Chkdate_Click()
If chkDate.Value = 1 Then lblDate.Caption = Format(Now,"dd/mmmm/yyyy") Else lblDate.Caption = "" End If End Sub

103 Option Button (properties)
Name Alignment Caption Value True (Select) False (Not Select)

104 ตัวอย่างงาน เลือกเพศโดยใช้ Option Button

105 Private Sub Optmale_Click() lblgender.Caption = "Male" End Sub
ตัวอย่างงาน Private Sub Optmale_Click() lblgender.Caption = "Male" End Sub Private Sub Optfemale_Click() lblgender.Caption = "Female" End Sub

106 ตัวอย่างงาน การคำนวณพื้นที่

107 Private Sub OptRectangle_Click()
txtnumber1.Text = "" txtNumber2.Text = "" lblResult.Caption = "" txtNumber1.SetFocus lblName1.Caption = "กว้าง" lblName2.Caption = "ยาว" lblName3.Caption = "พื้นที่สี่เหลี่ยม" End Sub

108 Private Sub OptTriangle_Click()
txtNumber1.Text = "" txtNumber2.Text = "" lblResult.Caption = "" txtNumber1.SetFocus lblName1.Caption = "ฐาน" lblName2.Caption = "สูง" lblName3.Caption = "พื้นที่สามเหลี่ยม" End Sub

109 Private Sub cmdCal_Click()
txtNumber1.SetFocus If Optrectangle.Value = True Then lblResult.Caption = Val(txtnumber1.Text) * Val(txtNumber2.Text) Else lblResult.Caption = 0.5 * Val(txtNumber1.Text) * Val(txtNumber2.Text) End If End Sub

110 Frame (properties) Name Caption

111 ตัวอย่างงาน ค้นหาตำแหน่งจากเพศและการศึกษา

112 เงื่อนไข การศึกษา ชาย หญิง ปริญญาตรี อาจารย์ เลขา
การศึกษา ชาย หญิง ปริญญาตรี อาจารย์ เลขา ปวส. ช่าง ประชาสัมพันธ์ ปวช. คนขับรถ แม่บ้าน

113 Private Sub cmdposition_Click()
If Optmale.Value = True Then If Optedu1.Value = True Then lblCareer.Caption = "อาจารย์" ElseIf Optedu2.Value = True Then lblCareer.Caption = "ช่าง" ElseIf Optedu3.Value = True Then lblCareer.Caption = "คนขับรถ" End If Else ' ElseIf Option2.Value = True Then

114 If Optedu1.Value = True Then
lblCareer.Caption = "เลขา" ElseIf Optedu2.Value = True Then lblCareer.Caption = "ประชาสัมพันธ์" ElseIf Optedu3.Value = True Then lblCareer.Caption = "แม่บ้าน" End If End Sub

115 MsgBox Prompt [,Buttons] [,Title]
Function MsgBox MsgBox Prompt [,Buttons] [,Title] Prompt “ข้อความที่ต้องการแสดง” Buttons ปุ่มทำงานและสัญลักษณ์ Title  “ข้อความที่แสดงที่หัว Box”

116 ตัวอย่าง Message Box Icon Title Buttons

117 ตัวอย่างของสัญลักษณ์ (Icon)
vbCritical vbInformation vbExclamation vbQuestion 117

118 Function MsgBox ตัวแปร = MsgBox(Prompt [,Buttons] [,Title])

119 ตัวอย่างการใช้ Msgbox

120 HScrollBar และ VScrollBar (properties)
Name Min Max Scroll Box Min LargeChange LargeChange SmallChange SmallChange Value Max

121 Event Change เมื่อทำการเลื่อนที่ LargeChange หรือ SmallChange
Scroll เมื่อทำการเลื่อนที่ Scroll Box

122 ตัวอย่างงาน การตรวจสอบ Properties ของ Scrollbar กำหนด Properties Min = 0 Max = 100 LargeChange = 10 SmallChange = 2

123 Sub HScroll1_Change() lblInfo.Caption = "Value = " & HScroll1.Value End Sub Sub HScroll1_Scroll() lblInfo.Caption = "Value = " & HScroll1.Value End Sub

124 การเรียกใช้ค่าสี Object_Name.Properties = Color_Name เช่น
lblName.ForeColor = VbRed frmData.BackColor = VbGreen

125 ตัวอย่างงาน ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร

126 ตัวอย่างงาน ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร

127

128 Dim data As String Private Sub Form_Load() 'Width = 4125 Height = 1440 End Sub

129 Private Sub cmdFont_Click()
data = txtName.Text lblName.Caption = data 'Width = 4125 Height = 4080 End Sub

130 Private Sub chklowercase_Click()
If chklowercase.Value = 1 Then chkuppercase.Value = 0 lblName.Caption = LCase(data) Else lblName.Caption = data End If End Sub

131 Private Sub chkuppercase_Click()
If chkuppercase.Value = 1 Then chklowercase.Value = 0 lblName.Caption = UCase(data) Else lblName.Caption = data End If End Sub

132 Private Sub chkItalic_Click()
If chkitalic.Value = 1 Then lblName.Font.Italic = True Else lblName.Font.Italic = False End If End Sub

133 Private Sub chkBold_Click()
If chkbold.Value = 1 Then lblName.Font.Bold = True Else lblName.Font.Bold = False End If End Sub

134 Private Sub HScsize_Change()
lblName.Font.Size = HScsize.Value End Sub Private Sub Command3_Click() 'Width = 4125 Height = 1440

135 Private Sub optRed_Click()
lblName.ForeColor = vbRed End Sub Private Sub optBlue_Click() lblName.ForeColor = vbBlue

136 Private Sub cmdOk_Click()
'Width = 4125 Height = 1440 txtName.Text = lblName.Caption txtName.Font.Bold = lblName.Font.Bold txtName.Font.Italic = lblName.Font.Italic txtName.Font.Size = lblName.Font.Size txtName.ForeColor = lblName.ForeColor End Sub

137 การทำงานกับฟังก์ชันสี
QBColor(n) โดย n มีค่าตั้งแต่ เช่น Label1.BackColor = QBColor(1)

138 การทำงานกับฟังก์ชันสี
RGB(Red,Green,Blue) โดยค่าสีอยู่ในช่วง เช่น Label1.BackColor = RGB(0,0,255) Label1.ForeColor = RGB(255,0,255)

139 ตัวอย่างงาน การผสมสีโดยใช้ Scroll Bars

140 Private Sub Form_Load()
lblRed.Caption = "Red = " & HScRed.Value lblGreen.Caption = "Green = " & HScGreen.Value lblBlue.Caption = "Blue = " & HScBlue.Value lblShow.BackColor=RGB(0,0,0) lblshow.ForeColor=RGB(255,255,255) End Sub

141 Private Sub HScRed_Change() lblShow.BackColor = RGB(HScRed.Value, _
HScGreen.Value, HScBlueValue) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScRed.Value, _ 255 - HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblRed.Caption = "Red = " & HScRed.Value End Sub และเหตุการณ์ Scroll

142 Private Sub HScGreen_Change()
lblShow.BackColor = RGB(HScRed.Value, _ HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScRed.Value, _ 255 - HScGreenValue, 255 – HScBlue.Value) lblGreen.Caption = "Green = " & HScGreen.Value End Sub

143 Private Sub HScBlue_Change() lblShow.BackColor = RGB(HScRed.Value, _
HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScRed.Value, _ 255 - HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblBlue.Caption = “Blue = " & HScBlue.Value End Sub

144 LOOP

145 For…Next Statement For ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย [ Step เพิ่ม/ลดค่าตัวแปร ] statement… Next ค่าตัวแปร

146 ตัวอย่าง For…Next Statement
For I = 0 To 100 Step 2 statement… Next I

147 Flow-Chart for loop Statement ; . end

148 แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 20 Print i ; Next i End Sub

149 Do…Loop Statement Do while (เงื่อนไข) Statement : Loop
Do Until (เงื่อนไข) Statement : Loop

150 Do…Loop Statement (ต่อ)
Do Statement : Loop while (เงื่อนไข) Do Statement : Loop Until (เงื่อนไข)

151 Flow-Chart (Do While) condition True False Statement ; . end

152 Flow-Chart (Do…Until)
Statement ; . condition False True

153 แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 ตัวอย่างงาน Dim i As Integer i = 1 i = 1
Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do While (i <= 20) Print i i = i + 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do Print i i = i + 1 Loop Until (i > 20) End Sub 152

154 แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 ตัวอย่างงาน Dim i As Integer i = 10
Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do While (i >= 1) Print i i = i - 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do Print i i = i - 1 Loop Until (i = 0) End Sub

155 While (เงื่อนไข) statements : Wend
While…Wend Statement While (เงื่อนไข) statements : Wend

156 แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 While i > 0 Print i i = i - 1 Wend End Sub

157 List Box (properties) Name Sorted Columns Style List Standard
ListIndex Text ListCount Sorted Style Standard Checkbox 156

158 ตัวอย่าง List Box

159 List1.AddItem “รายการ”, index
Method List1.AddItem “รายการ”, index List1.RemoveItem index List1.Clear

160 With …End With Statement
With Object_Name .Properties = Value .Method End With

161 Goto Statement Goto label Statement… label : Sub Command1_Click()
GoTo aa Label1.Caption = “VB" aa: Label1.Caption = "Siam” End Sub

162 On Error Goto… On Error Goto label Statement… label :

163 On Error Resume Next On Error Resume Next Statement…

164 คำสั่งการทำงานต่อเนื่อง
Resume :ทำงานซ้ำบรรทัดที่เกิด Error ขึ้น Resume Next : ทำงานบรรทัดถัด จากบรรทัดที่เกิด Error ขึ้น

165 Error Object เป็น Object ที่จัดเก็บข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในโปรแกรมขณะ Run Time รูปแบบ Err.Properties

166 Properties Number Description

167 On…Goto & On…GoSub On expression GoSub destinationlist On expression GoTo destinationlist

168 ตัวอย่างงาน a: Print "1" b: Print "2" End Sub
Private Sub Command1_Click() Dim n As Integer n = 1 On n GoTo a, b Exit Sub a: Print "1" b: Print "2" End Sub

169 ตัวอย่างงาน การย้ายรายการใน List Sorted = True

170 Private Sub Form_Load()
lstPrg.AddItem "Widows" lstPrg.AddItem "Word" lstPrg.AddItem "Excel" lstPrg.AddItem "Access" lstPrg.AddItem "Power Point" End Sub หรือ

171 Private Sub Form_Load()
With lstPrg .AddItem "Widows" .AddItem "Word" .AddItem "Excel" .AddItem "Access" .AddItem "Power Point" End With End Sub

172 Private Sub lstPrg_DblClick()
lstShow.AddItem lstPrg.Text lstPrg..RemoveItem lstPrg..ListIndex End Sub Private Sub lstShow_DblClick() lstPrg.AddItem lstShow.Text lstShow.RemoveItem lstShow.ListIndex

173 ตัวอย่างงาน การจัดการกับ List

174 Private Sub cmdADD_Click()
If Trim(txtData.Text) <> "" Then lstInfo.AddItem txtData.Text End If txtData.Text = "" txtData.SetFocus End Sub

175 Private Sub cmdRemove_Click()
If lstInfo.ListIndex >= 0 Then lstInfo.RemoveItem lstInfo.ListIndex lstInfo.ListIndex =0 End If End Sub Private Sub cmdClear_Click() lstInfo.Clear ' ลบข้อมูลทั้งหมด

176 MultiSelect=Extended
ตัวอย่างงาน การย้ายข้อมูลใน List 2 List MultiSelect=Extended

177 Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "Pascal" List1.AddItem "Basic" List1.AddItem "C++" List1.AddItem "Delphi" List1.AddItem "Visual Basic" List1.AddItem "Visual C++" End Sub

178 Sub cmdMove_Click() Dim i As Integer Dim n As Integer n = List1.ListCount i = 0 Do While (i < n) If List1.Selected(i) Then List2.AddItem (List1.List(i)) List1.RemoveItem (i) Else i = i + 1 End If Loop End Sub

179 Private Sub cmdMoveall_Click()
Dim i As Integer For i = 0 To List1.ListCount - 1 List2.AddItem List1.List(i) Next i List1.Clear End Sub

180 Combo Box (properties)
Name Style Dropdown Combo Simple Combo Dropdown List โดยทั่วไปใช้งานเหมือน List Box

181 ตัวอย่างงาน การเปลี่ยนสีฟอร์มโดยใช้ Combo

182 ตัวอย่างงาน สีเขียวอ่อน สีม่วง สีทอง

183 Private Sub Form_Load()
cmbColor.AddItem "Blue" cmbColor.AddItem "Green" cmbColor.AddItem “Magenta" cmbColor.AddItem "Red" cmbColor.AddItem "Yellow" End Sub

184 Private Sub cmbColor_Click()
Select Case cmbColor.ListIndex Case 0: Me.BackColor = vbBlue Case 1: Me.BackColor = vbGreen Case 2: Me.BackColor = vbMagenta Case 3: Me.BackColor = vbRed Case 4: Me.BackColor = vbYellow End Select End Sub

185 ตัวแปร = InputBox(Prompt [,Title] [,Default])
Function InputBox ตัวแปร = InputBox(Prompt [,Title] [,Default]) Prompt : “ข้อความที่ต้องการแสดง” Title : “ข้อความที่แสดงที่หัวของ Box” Default : ค่าปกติที่ตั้งไว้

186 ตัวอย่างของ InputBox Title Prompt

187 ตัวอย่างงาน ตอบคำถามจาก Question แล้วแสดงว่าตอบถูกกี่ข้อ

188 Dim n As Integer Dim Ans As String Private Sub Form_Load() n = 0 End Sub

189 Private Sub cmdQuestion1_Click()
Ans = InputBox("วิชานี้คือวิชา ?" & Chr(13) & _ "VB, Delphi", "Question") If LCase(Ans) = "vb" Then n = n + 1 End If cmdQuestion2.Enabled = True cmdQuestion1.Enabled = False End Sub

190 Private Sub cmdQuestion2_Click()
Ans = InputBox("ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันใด ?" _ & Chr(13) & "MsgBox, InputBox", "Question") If LCase(Ans) = "inputbox" Then n = n + 1 End If cmdQuestion3.Enabled = True cmdQuestion2.Enabled = False End Sub

191 Private Sub cmdQuestion3_Click()
Ans = InputBox("ตัวแปรที่ใช้รับค่าจากฟังก์ชัน InputBox เป็นตัวแปรชนิดใด ?" & Chr(13) & _ "Integer, String", "Question") If LCase(Ans) = "string" Then n = n + 1 End If cmdQuestion3.Enabled = False lblResult.Caption = "ท่านตอบคำถามถูก " & n & " ข้อ" End Sub

192 DriveListBox (properties)
Name Drive เช่น EditPlus Event ส่วนใหญ่ใช้ Change

193 DirListBox (properties)
Name Path Event ส่วนใหญ่ใช้ Change

194 FileListBox (properties)
Name Path Filename Pattern เช่น *.exe;*.xls Event ส่วนใหญ่ใช้ Click

195 ตัวอย่างงาน แสดงชื่อไฟล์ และ Path ของไฟล์

196 txtPath.Text = File1.Path txtFilename.Text = File1.FileName End Sub
Sub File1_Click() txtPath.Text = File1.Path txtFilename.Text = File1.FileName End Sub Sub Drive1_Change() Dir1.Path = Drive1.Drive Sub Dir1_Change() File1.Path = Dir1.Path

197 Timer (properties) Name Enabled Interval Event ใช้ Timer

198 การทำงานกับฟังก์ชันทางวันและเวลา
Now จะให้ค่าวันที่และเวลา ณ ปัจจุบัน Time จะให้ค่าเวลา ณ ปัจจุบัน

199 นาฬิกาดิจิตอลจาก Timer
ตัวอย่างงาน นาฬิกาดิจิตอลจาก Timer 198

200 Private Sub Timer1_Timer() lblTime.Caption = Time End Sub

201 ตัวแปร Static เป็นตัวแปรที่ไม่ถูกทำลายหลังจาก
จบโปรแกรมย่อย (แต่ละ Event) รูปแบบ Static Name As Data_Type

202 ตัวอย่างงาน นับจำนวนการกดปุ่ม

203 ' หรือประกาศตัวแปร n เป็นแบบ Private
Private Sub cmdCount_Click() Static n As Integer n = n + 1 lblShowNumber.Caption = "Count = " & n End Sub ' หรือประกาศตัวแปร n เป็นแบบ Private

204 ตัวอย่างงาน ตรวจสอบ Password Dim n As Integer Dim x As Integer

205 Private Sub cmdOK_Click()
n = n + 1 If LCase(txtPassword.Text) = “dusit" Then frmCaluculate.Show ‘form ที่ต้องการแสดง Unload Me Else x = MsgBox("รหัสไม่ถูกต้อง" & Chr(13) & _ " ต้องการป้อนอีกครั้งหรือไม่", 5, "Answer")

206 If n < 3 And (x = 4) Then txtPassword.Text = "" txtPassword.SetFocus ElseIf x = 2 Then End Else MsgBox "ป้อนรหัสผิด 3 ครั้ง", 0, "Answer" End If End Sub

207 ใช้ Timer กำหนดให้ Label เคลื่อนที่
ตัวอย่างงาน ใช้ Timer กำหนดให้ Label เคลื่อนที่ คุณสมบัติของ Timer Enabled = False Interval = 510

208 ตัวอย่างงาน Private Sub cmdStart_Click() If cmdStart.Caption = "เริ่ม" Then Timer1.Enabled = True cmdStart.Caption = "หยุด" Else Timer1.Enabled = False cmdStart.Caption = "เริ่ม" End If End Sub

209 Private Sub Timer1_Timer()
lblWalk.Left = lblWalk.Left + 100 End Sub

210 Private Sub Timer1_Timer()
lblWalk.Left = lblWalk.Left + 100 If lblWalk.Left >= Me.Width Then lblWalk.Left = 0 End If End Sub

211 Private Sub cmdDecrease_Click()
Timer1.Interval = Timer1.Interval - 50 End Sub

212 Private Sub cmdDecrease_Click()
Timer1.Interval = Timer1.Interval - 50 If Timer1.Interval <= 10 Then cmdDecrease.Enabled = False End If End Sub

213 Private Sub cmdIncrease_Click()
cmdDecrease.Enabled = True Timer1.Interval = Timer1.Interval + 50 End Sub

214 กำหนดให้ Label วิ่งรอบฟอร์ม
Sub Form_Load() fac = "b" End Sub

215 Private Sub Timer1_Timer() If fac = "r" Then
กำหนดให้ Label วิ่งรอบฟอร์ม Dim fac As String Private Sub Timer1_Timer() If fac = "r" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left + 75 lblWalk.Top = lblWalk.Top - 50 If lblWalk.Top < 0 Then fac = "t" End If 215 215

216 ElseIf fac = "t" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left + 75 lblWalk.Top = lblWalk.Top + 50 If lblWalk.Left >= Me.Width Then fac = "l" End If

217 ElseIf fac = "l" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left - 50
lblWalk.Top = lblWalk.Top + 50 If lblwalk.Top >= Me.Height Then fac = "b" End If

218 ElseIf fac = "b" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left - 50 lblWalk.Top = lblWalk.Top - 50 If lblWalk.Left < 0 Then fac = "r" End If End Sub

219 PictureBox (properties)
Name AutoSize BorderStyle Picture ใช้ในด้านกราฟิก

220 ImageBox (properties)
Name BorderStyle Picture Stretch ใช้แสดงรูปภาพบน Form

221 Method ของ Picture และ Image
LoadPicture(“Directory\...\ชื่อไฟล์ ภาพ”) เช่น Image1.Picture =LoadPicture("c:\cat.jpg")

222 ตัวอย่างงาน เมื่อคลิกฟอร์ม ให้ทำการสลับภาพ

223 Sub Form_Click() Image2.Picture = Picture1.Picture Picture1.Picture = Image1.Picture Image1.Picture = Image2.Picture End Sub

224 ตัวอย่างงาน แสดงภาพจากไฟล์ที่เลือก

225 Sub Dir1_Change() File1.Path = Dir1.Path End Sub Sub Drive1_Change() Dir1.Path = Drive1.Drive

226 Sub File1_Click() txtPath.Text = File1.Path txtFile.Text = File1.FileName Image1.Picture = LoadPicture(File1.Path & _ "\" & File1.FileName) ' ตั้งค่าที่ Pattern ด้วย End Sub

227 แก้ปัญหารูปที่ Root Drive A:\ และ C:\
Sub File1_Click() txtPath.Text = File1.Path txtFile.Text = File1.FileName If File1.Path = "C:\" Or File1.Path = "a:\" Then Image1.Picture = LoadPicture(File1.Path _ & File1.FileName) Else Image1.Picture = LoadPicture(File1.Path & _ "\" & File1.FileName) End If End Sub

228 Line (properties) Name BorderColor BorderStyle BorderWidth X1 X2 Y1 Y2

229 คำสั่งในการวาดเส้นตรง
line(x1,y1) – (x2,y2),Color เช่น Line (500, 200)-(2000, 1000), QBColor(11)

230 ตัวอย่างงาน สร้างตารางดังรูป

231 ตัวอย่างงาน Sub frmShowline_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 4 Line (500, 500 * i)-(2000, 500 * i) Line (500 * i, 500)-(500 * i, 2000) Next i End Sub

232 Shape (properties) Name BackStyle BackColor BorderColor BorderStyle
BorderWidth FillColor FillStyle Shape

233 ตัวอย่างงาน Random Shape

234 Sub cmdShow_Click() Shape1.Shape = (Rnd * 5) Shape1.FillColor = QBColor(Rnd * 15) Shape1.FillStyle = (Rnd * 7) Shape1.BorderColor = QBColor(Rnd * 15) End Sub

235 Circle(x,y),radius,color
คำสั่งในการวาดวงกลม Circle(x,y),radius,color เช่น Circle (1000, 1000), 500

236 ตัวอย่างงาน วงกลมซ้อน

237 Sub Timer1_Timer() Dim i As Integer For i = 1 To 2000 Step 10 Circle (Me.Width \ 2, Me.Height \ 2), i, _ RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255) Next i End Sub

238 การทำงานกับ Event ของ Mouse
MouseDown เมื่อกดปุ่มของเมาส์ MouseUp เมื่อปล่อยปุ่มของเมาส์ MouseMove เมื่อเลื่อนเมาส์

239 การใช้ปุ่มบน Mouse พร้อมกับ Shift
ตัวแปร Button ตัวแปร Shift 1 ปุ่มซ้าย 1 กดปุ่ม Shift ร่วม 2 ปุ่มขวา 2 กดปุ่ม Ctrl ร่วม 4 ปุ่มกลาง 4 กดปุ่ม Alt ร่วม

240 พารามิเตอร์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเมาส์
Private Sub ชื่อออปเจ็คต์_MouseDown( Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Integer) Private Sub ชื่อออปเจ็คต์_MouseUp( Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Integer) Private Sub ชื่อออปเจ็คต์_MouseMove( Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Integer)

241 ตัวอย่างงาน การกำหนดให้ Label เคลื่อนที่ตาม Mouse

242 Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Me.Caption = " Value X = " & X & " Value Y = " & Y Label1.Move X, Y End Sub

243 ตัวอย่างงาน วาดเส้นโดยใช้ Mouse

244 Dim d As Boolean Dim CurrentX as Single,CurrentY as Single Sub Form_MouseDown(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) d = True CurrentX = X CurrentY = Y End Sub

245 Sub Form_MouseUp(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single) d = False End Sub

246 Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If d = True Then Line -(X, Y) ' Line Form1.CurrentX,Form1.CurrentY–(X,Y) End Sub

247 กดเมาส์ซ้ายค้างวาดเส้น กดเมาส์ขวาค้างวาดวงกลม
Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If d = True Then If Button = 1 Then Line -(X, Y) Else Circle (X, Y), 100, QBColor(Rnd * 15) End If End Sub

248 กดเมาส์ซ้ายค้างวาดเส้น กดเมาส์ซ้ายค้างพร้อมปุ่ม Shift วาดวงกลม
Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If d = True Then If Button = 1 And Shift = 1 Then Circle (X, Y), 100, QBColor(Rnd * 15) Else Line -(X, Y) End If End Sub

249 การใช้ Common Dialog เมนู Project  Components…
Microsoft Common Dialog Control 6.0

250 Dialog Open

251 Dialog Font

252 Dialog Color

253 ตัวอย่างงาน การเรียกใช้ Dialog 251

254 Common Dialog (properties)
Name Action DialogTitle Filter FilterIndex Flags InitiDir CancelError

255 Common Dialog (properties) (ต่อ)
FileName FontName FontSize FontBold FontItalic FontStrikethru FontUnderline Color

256 Common Dialog (Method)
ShowOpen ShowSave ShowColor ShowPrinter ShowFont ShowHelp

257 ตัวอย่างการใช้ Filter
.Filter= "All Files (*.*)|*.*" .Filter= "All Files (*.*)|*.*|Text Files (*.txt)|*.txt" "All Pictures (*.bmp;*.gif;*.jpg)|*.bmp;*.gif;*.jpg" FilterIndex = 2

258 การเรียกใช้ Dialog Open
Private Sub cmdShowOpen_Click() dlg1.Flags = cdlOFNHideReadOnly dlg1.Filter = "All Files (*.*)|*.*|Text Files" & _ "(*.txt)|*.txt" dlg1.FilterIndex = 2 dlg1.ShowOpen MsgBox dlg1.FileName End Sub

259 การเรียกใช้ Dialog Color
Private Sub cmdShowColor_Click() dlg1.Flags = cdlCCRGBInit dlg1.ShowColor Label1.ForeColor = dlg1.Color End Sub

260 การเรียกใช้ Dialog Font
Private Sub cmdShowFont_Click() dlg1.Flags = cdlCFBoth dlg1.ShowFont lblShow.FontName=dlg1.FontName lblShow.FontSize=dlg1.FontSize lblShow.FontBold=dlg1.FontBold lblShow.FontItalic=dlg1.FontItalic End Sub

261 Private Sub cmdExit_Click() End End Sub

262 การเรียกใช้ Dialog Save
Private Sub cmdShowSave_Click() dlg1.Flags = cdlOFNHideReadOnly dlg1.Filter = "All Files (*.*)|*.*|Text Files" & _ "(*.txt)|*.txt" dlg1.FilterIndex = 2 dlg1.ShowSave MsgBox dlg1.FileName End Sub

263 การเรียกใช้ Dialog Print
Private Sub cmdShowPrinter_Click() dlg1.ShowPrinter End Sub

264 การเรียกใช้ Dialog Help
Private Sub cmdShowHelp_Click() dlg1.HelpFile = _ "c:\windows\help\winhlp32.hlp" dlg1.HelpCommand =cdlHelpContents dlg1.ShowHelp End Sub

265 Multiple Document Interface
MDI Form Multiple Document Interface สร้าง MDI Form Project  Add MDI Form เลือก MDI Form Open

266 ตัวอย่างงาน การใช้งาน MDI Form MDI Form MDI Child Form

267 การกำหนดฟอร์มลูกของ MDI Form
ให้กำหนด Properties  MDIChild ของฟอร์มลูกเป็น True

268 การสร้างเมนู (Menu) Tools Menu Editor...
Caption : ข้อความที่จะแสดงเป็นเมนู Name : กำหนดชื่อเมนู คลิกปุ่ม : เพื่อกำหนดเมนูย่อย ** สร้างได้ 6 ระดับ

269 ตัวอย่างงาน สร้างเมนูดังรูป

270 เมนูไฟล์ Caption Name &File mnufile Openform1 mnuform1
- mnuline Exit mnuexit

271 เมนู Font Caption Name &Font mnufont 10 mnu10 12 mnu12 15 mnu15
Color mnucolor Red mnured Green mnugreen Blue mnublue

272 การเขียนคำสั่งใน Menu
Sub mnuform1_Click() Form1.Show End Sub Sub mnuform2_Click() Form2.Show Sub mnuexit_Click() End End Sub

273 สร้าง MDI Form และเมนู ดังรูป

274 กำหนดให้ คุณสมบัติของ Form1 และ Form2

275 ดูความแตกต่างระหว่างฟอร์ม 2 และ 3
Sub mnuform1_Click() Form1.Show End Sub Sub mnuform2_Click() Form2.Show Sub mnuform3_Click() Form3.Show End Sub Sub mnuexit_Click() End

276 Popup Menu Tools Menu Editor...
กำหนดรายการเมนูเหมือนการสร้าง เมนู โดยรายการหลักให้ ยกเลิก Visible ออก

277 สร้าง Popmenu ตัวอย่างงาน Caption Name popup mnupopup Cut mnucut
Copy mnucopy Paste mnupaste Visible=False

278 การเรียกใช้งาน Popup Menu
Popupmenu PopupMenu_Name เช่น PopupMenu mnupopup

279 การกำหนดให้ popup menu แสดงเมื่อคลิกเมาส์ขวา
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If Button = 2 Then PopupMenu mnupopup End If End Sub

280 โปรแกรมย่อย (Procedure)
Sub (Sub Program) Function

281 Sub Program Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter) Statement : End Sub

282 ขอบเขตของ Sub Program Private Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter)
เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ใน Form นั้นๆ Public Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter) เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ในทุกๆ Form Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter) เหมือนกับ Public Sub

283 การเรียกใช้ Sub Program
Call ชื่อโปรแกรมย่อย(ค่าที่ส่ง) หรือ ชื่อโปรแกรมย่อย(ค่าที่ส่ง)

284 ตัวอย่างงาน Sub Program แบบไม่มี Parameter

285 Sub Color() lblShow.BackColor = RGB(HScroll1.Value, _ HScroll2.Value, HScroll3.Value) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScroll1.Value, _ 255 - HScroll2.Value, HScroll3.Value) End Sub

286 Private Sub HScRed_Change()
Call Color lblRed.Caption = "Red = " & HScRed.Value End Sub Private Sub HScGreen_Change() lblGreen.Caption = "Green = " & HScGreen.Value

287 Private Sub HScBlue_Change()
Call Color lblBlue.Caption = “BLUE = " & HScBlue.Value End Sub

288 ตัวอย่างงาน Sub Program แบบมี Parameter

289 Sub table(r As Integer, c As Integer)
Dim i As Integer For i = 1 To r + 1 Line (500, 500 * i)-(500 * (c + 1), 500 * i) Next i For i = 1 To c + 1 Line (500 * i, 500)-(500 * i, 500 * (r + 1)) End Sub

290 Private Sub cmdTable_Click()
Me.Cls Call table(Val(txtRow.Text), Val(txtCol.Text)) txtRow.Text = "" txtCol.Text = "" txtRow.SetFocus End Sub

291 Function Function ชื่อ function (parameter) As datatype Statement : End Function

292 ตัวแปร หรือ Object = ชื่อ Function(ส่งค่า Parameter)

293 ตัวอย่างงาน การหาค่า Factorial

294 Function Fac(n As Integer) As Long
If n = 1 Then Fac = 1 Else Fac = n * Fac(n - 1) End If End Function

295 Private Sub cmdFac_Click()
Dim data As Long data = Fac(Val(txtNumber.Text)) lblResult.Caption = txtNumber.Text & " != " & data txtNumber.Text = "" txtNumber.SetFocus End Sub

296 การประกาศตัวแปร Array
Dim ชื่อตัวแปร(UpperBound) As Type เช่น Dim Cost(5) As Integer Cost(0) = 20 Cost(5) = val(Text1.Text)

297 การประกาศตัวแปร Array
Dim ชื่อตัวแปร(LBound To UBound) As Type เช่น Dim Score(1 To 4) As Integer Dim Name(97 To 100) As String

298 Object แบบ Array ถ้าต้องการใช้ Object แบบ Array ให้ทำการคัดลอก Object

299 ตัวอย่างงาน หาค่าเฉลี่ยโดยใช้ Array คัดลอก Text1 อีก 2 ตัว

300 Private Sub cmdAverage_Click()
Dim n(2) As Integer Dim i As Integer Dim sum As Integer sum = 0 For i = 0 To 2 n(i) = Val(txtNum(i).Text) sum = sum + n(i) Next i lblResult.Caption = "Average = " & sum / 3 End Sub

301 การทำงานกับฐานข้อมูล
299

302 Data Control (properties)
Name Caption Connect DatabaseName RecordSource

303 Method ของ Record Set AddNew Update CancelUpdate Delete Refresh

304 Method ของ Record Set MoveFirst MoveLast MoveNext MovePrevious
FindFirst FindLast FindNext FindPrevious

305 การกำหนดให้ Object อ้างข้อมูลในฐานข้อมูลได้
กำหนดคุณสมบัติ DataSource DataField

306 การเขียนคำสั่งโปรแกรมกับ Data Control
การย้ายไปยังเรคคอร์ดต่างๆ ใน ReccordSet MoveFirst ย้ายไปยังเรคคอร์ดแรก MoveLast ย้ายไปยังเรคคอร์ดสุดท้าย MoveNext ย้ายไปยังเรคคอร์ดถัดไป MovePrevious ย้ายไปยังเรคคอร์ดก่อนหน้า Move ย้ายไปยังเรคคอร์ดที่ระบุ

307 การเขียนคำสั่งโปรแกรมกับ Data Control
การค้นหาข้อมูลใน ReccordSet FindFirst ค้นหาเรคคอร์ดแรกที่ตรงกับเงื่อนไข FindLast ค้นหาเรคคอร์ดสุดท้ายที่ตรงกับเงื่อนไข FindNext ค้นหาเรคคอร์ดถัดไปที่ตรงกับเงื่อนไข FindPrevious ค้นหาเรคคอร์ดก่อนหน้าที่ตรงกับเงื่อนไข

308 แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น
ตัวอย่างงาน แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น Data1 กำหนด DatabaseName และ RecordSource Text กำหนด DataSource และ DataField

309 Private Sub cmdAdd_Click() ' ปุ่ม Add
Data1.Recordset.AddNew txtId.SetFocus cmdOK.Visible = True cmdADD.Visible = False End Sub

310 Private Sub cmdOK_Click() 'ปุ่ม OK Data1.Recordset.Update
cmdADD.Visible = True cmdOK.Visible = False End Sub เมื่อทำการรันให้ ปุ่ม OK ซ้อนปุ่ม Add

311 Private Sub cmdDelete_Click() 'ปุ่ม Delete
X = MsgBox("Delete " & Text2.Text & _ " Yes or No ?", 1, "Check Data") If X = 1 Then Data1.Recordset.Delete Data1.Recordset.MoveFirst End If End Sub

312 Private Sub cmdFind_Click() 'ปุ่ม Find
Dim str As String str = "id='" & txtEnID.Text & "'" Data1.Recordset.FindFirst str If Data1.Recordset.NoMatch Then MsgBox "Data Not Found" End If txtEnID.Text = "" txtEnID.SetFocus End Sub

313

314 ' ให้ใส่ตำแหน่งที่มีอยู่ใน Database
Private Sub Form_Load() cmbPosition.AddItem "Manager" cmbPosition.AddItem "Saleman" cmbPosition.AddItem “Reception" End Sub

315 Dim t As String Private Sub cmdFind1_Click() 'ปุ่ม Find If optName.Value = True Then t = "name='" & txtFindName.Text & "'" ElseIf optSex.Value = True Then If optMale.Value = True Then t = "sex='f‘ " Else t = "sex='m‘ " End If

316 ต่อปุ่ม Find ElseIf optPosition.Value = True Then
t = "position='" & cmbPostion.Text & "'" End If Data1.Recordset.FindFirst t If Data1.Recordset.NoMatch Then MsgBox "Data Not Found", 16 End Sub

317 Private Sub cmdFindNext_Click() 'ปุ่ม FindNext
Data1.Recordset.FindNext t If Data1.Recordset.NoMatch Then MsgBox "End of Data", 32 End If End Sub

318 ตัวอย่างงาน ป้อน user name และ password เพื่อเข้าไปใช้ Database
ถ้าป้อน admin และ password = dusit สามารถใช้ Database ได้ครบ ถ้าป้อน user และ password = sitd สามารถใช้ Database บางส่วน

319 Private Sub cmdOK_Click()
If txtUser.Text = "admin" And txtPass.Text = “dusit" Then Form35.Visible = True Form36.Visible = False ElseIf txtUser.Text = "user" And txtPass.Text = "masi" Then Form35.Command1.Visible = False Form35.Command3.Visible = False

320 Else MsgBox "Password or User name not Correct", 16 txtUser.SetFocus txtUser.SelStart = 0 txtUser.SelLength = Len(Text1.Text) txtPass.Text = "" End If End Sub Sub cmdCancel_Click() End End Sub

321 จบบทเรียน 319


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic 6.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google